Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Seznamte se s 8 typy strategií pro investování do akcií

Aktualizováno
Seznamte se s 8 typy strategií pro investování do akcií

Strategie investování do akcií představují klíčový nástroj, který pomáhá investičním profesionálům a individuálním investorům dosáhnout svých finančních cílů.

S nárůstem globalizace, technologických inovací a vývoje finančních trhů máte dnes na výběr širokou škálu investičních strategií, které mohou být přizpůsobeny individuálním preferencím a toleranci rizika.

V tomto článku se podrobně seznámíme s osmi základními strategiemi investování do akcií – růstovou, hodnotovou, indexovou, výnosovou, časováním trhu, arbitráží, aktivním obchodováním a intradenním tradingem.

V následujících odstavcích se budeme těmito osmi strategiemi zabývat podrobněji, abychom vám poskytli hlubší pochopení jejich principů a možných výhod či rizik, která s nimi souvisejí. Většinu z nich, krom jiného, zmiňuje ve své knize “Naučte se investovat” i Daniel Gladiš – asi nejznámější český hodnotový investor. Pokud vás tedy zajímá tato problematika blíže, určitě doporučujeme knihu přečíst.

Jak vybrat vhodnou investiční strategii

 • Uvědomte si, za jakým účelem investujete. Usilujete o dlouhodobý růst, generování pravidelného příjmu nebo zachování kapitálu? Časový horizont každého cíle ovlivní typ investic, které byste měli zvážit.
 • Každý má jinou míru pohodlí, pokud jde o podstupování rizika. Někteří investoři se vyhýbají riziku a dávají přednost stabilním výnosům, zatímco jiní jsou ochotni podstoupit větší riziko za potenciálně vyšší výnosy.
 • Nevkládejte všechna svá vejce do jednoho košíku. Diverzifikace mezi různé třídy aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti) pomůže rozložit riziko. Pokud se jedné třídě aktiv nedaří, jiné mohou dosahovat dobrých výsledků, což vyrovná potenciální ztráty.

Obsah článku

Růstová strategie

Růstová strategie investování do akcií je zaměřena na identifikaci společností s rychlým růstem tržeb, zisků nebo cash flow. Investor se soustředí na akcie, které mají potenciál nadprůměrných výnosů díky silnému růstu ve svém odvětví, inovativním produktům nebo službám a efektivnímu řízení. Růstové společnosti často reinvestují své zisky zpět do podnikání, místo aby je rozdělily akcionářům ve formě dividend.

Růstoví investoři se často opírají o fundamentální analýzu a sledují ukazatele, jako je růst tržeb, růst zisku na akcii (EPS) nebo PEG poměr – cena akcie vůči růstu zisku a tempu růstu zisku. Dále věnují pozornost tržním trendům a inovacím, které mohou ovlivnit budoucí růst společnosti. Důležité je také pozorování konkurenčního prostředí a managementu společností.

Investoři, kteří se zaměřují na růstové akcie, obvykle hledají společnosti, které mají nadprůměrnou rychlost růstu ve srovnání s konkurencí nebo celkovým trhem. Růstová strategie vyžaduje důkladný výzkum a pečlivou analýzu, aby se identifikovaly společnosti s trvalým růstovým potenciálem. Mnoho růstových investorů pak využívá také technickou analýzu, aby rozpoznali vhodný čas pro nákup nebo prodej akcií.

Růstové akcie mají tendenci prosperovat v prostředí hospodářského růstu – zvyšují se tržby a zisky společností. Naopak, v obdobích hospodářského zpomalení mohou růstové akcie vykazovat horší výkonnost než ostatní segmenty trhu. Růstové akcie jsou také citlivější na zvyšování úrokových sazeb, protože investoři v takových obdobích upřednostňují bezpečnější investice s garantovaným výnosem – zejména dluhopisy.

Při výběru růstových akcií je důležité rozlišovat mezi společnostmi, které mají trvalý růstový potenciál, a těmi, které zažívají pouze krátkodobý růst. Společnosti s trvalým růstovým potenciálem mívají silnou konkurenční pozici ve svém odvětví, stabilní finanční zdraví a schopnost adaptovat se na změny trhu. Naopak je třeba se vyhnout investování do společností, jejichž růst je založen na neudržitelných faktorech nebo krátkodobých trendech.

Důležitým aspektem růstové strategie je diverzifikace, protože investice do různých odvětví a geografických oblastí snižuje celkové investiční riziko.

Výhody a nevýhody růstové strategie:

 • Potenciál vyšších výnosů: Růstové akcie mají potenciál generovat nadprůměrné zisky díky rychlému růstu společností
 • Zisky z kapitálového růstu: Růstové akcie nabízejí možnost značného zisku z kapitálového růstu – zvýšení ceny akcií
 • Možnost investování do inovativních společností: Růstová strategie umožňuje investovat do společností využívající nové technologie či inovace, díky čemuž přispíváte světlejší budoucnosti lidstva
 • Vyšší riziko: Růstové akcie jsou často volatilnější a mohou být náchylnější k poklesům trhu, zejména v obdobích hospodářského zpomalení
 • Menší, nebo žádná dividenda: Růstové společnosti většinově reinvestují zisky zpět do podnikání, což snižuje pravděpodobnost vyplácení dividend, a tím i pravidelný příjem pro investory
 • Nadhodnocení: Růstové akcie mohou být náchylné k nadhodnocení, pokud investoři očekávají jejich přehnaný budoucí růst. Jsou tak náchylné k náhlým poklesům cen, když se očekávání nesplní

Hodnotová strategie

Hodnotová strategie investování do akcií spočívá v identifikaci společností, jejichž akcie jsou podhodnocené ve srovnání se svou skutečnou hodnotou. Hodnotoví investoři hledají akcie, které jsou obchodovány za ceny nižší než jejich fundamentální hodnota, s předpokladem, že trh tyto společnosti nakonec správně ocení a jejich akcie porostou na hodnotě. Hodnotová strategie se opírá o pečlivou analýzu finančních ukazatelů, výkonnosti společností a ekonomických podmínek.

Hodnotoví investoři se často zaměřují na fundamentální analýzu a sledují ukazatele jako cena vůči zisku (P/E poměr), cena vůči účetního hodnotě (P/B poměr), cena vůči tržbám (P/S poměr) a dividendový výnos. Dále hodnotí finanční zdraví společností, jejich konkurenční pozici, růstový potenciál a schopnost generovat trvalý cash flow.

Při výběru hodnotových akcií je nutné rozlišit, které jsou skutečně podhodnocené, a těmi, které se potýkají s dlouhodobými problémy, jež omezují jejich růst a ziskovost. Hodnotoví investoři musí být trpěliví – často čelí tlaku trhu, který může zpočátku ignorovat fundamentální hodnotu společností.

Hodnotová strategie je často považována za kontrariánskou, protože hodnotoví investoři nakupují akcie společností, které trh aktuálně podceňuje, a prodávají akcie společností, které trh přeceňuje. Vede tak k nákupu akcií ve chvíli, kdy trh zažívá pokles, a naopak k prodeji akcií, když trh roste.

Výhody a nevýhody hodnotové strategie:

 • Omezení rizika: Podhodnocené akcie charakterizuje nižší riziko ve srovnání s akciemi obchodovanými za vyšší ceny, jelikož odrážejí negativní očekávání trhu
 • Atraktivní dividendy: Hodnotové akcie jsou často stabilní společnosti se značnými dividendami, které poskytují pravidelný příjem pro investory
 • Kontrariánský přístup: Hodnotová strategie umožňuje investorům těžit z nesprávného ocenění akcie trhem, které může vést k nadprůměrným výnosům, pokud trh společnost nakonec racionálně ocení
 • Časová náročnost: Hodnotová strategie vyžaduje trpělivost, protože trh nemusí okamžitě ocenit skutečnou hodnotu podhodnocených akcií. Můžete se tak potýkat s delšími obdobími stagnace nebo nízkých výnosů
 • Potenciální hodnotové pasti: Investoři se musí vyhnout tzv. hodnotovým pastem, kdy se zdánlivě podhodnocená akcie nakonec ukáže jako oprávněně podhodnocená kvůli strukturálním problémům nebo špatnému řízení společnosti
 • Nutnost důkladné analýzy: Hodnotová strategie vyžaduje důkladnou analýzu finančních ukazatelů

Indexová strategie

Indexová strategie investování do akcií spočívá v replikaci výkonnosti určitého akciového indexu, jako je například S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average, prostřednictvím nákupu burzovně obchodovaných fondů (ETF). Indexová strategie se opírá o teorii efektivního trhu, která předpokládá, že tržní ceny akcií vždy odrážejí veškeré dostupné informace, a tím pádem je obtížné systematicky překonávat trh prostřednictvím aktivního výběru akcií nebo časování trhu.

Indexová strategie je pasivní investiční strategie, protože se nesnaží překonat trh, ale naopak sledovat jeho výkonnost. Investoři, kteří používají indexovou strategii, usilují o diverzifikaci portfolia a snížení nákladů tím, že se vyhnou aktivnímu obchodování a zaměří se na dlouhodobé držení burzovně obchodovaných fondů.

ETF nabízejí investorům možnost snadno a nízkonákladově investovat do širokého spektra akcií, což umožňuje se vystavit různým odvětvím a geografickým oblastem. Díky tomu je indexová strategie atraktivní pro investory, kteří nemají čas nebo odborné znalosti potřebné pro výběr jednotlivých akcií nebo aktivní správu portfolia.

Výhody a nevýhody indexové strategie:

 • Diverzifikace: Indexová strategie umožňuje širokou diverzifikaci portfolia, díky čemuž je snížena celková rizikovost investování
 • Nízké náklady: ETF charakterizují nižší správcovské poplatky oproti aktivně spravovaným fondům, což zvyšuje potenciální výnosy pro investory
 • Pasivní přístup: Indexová strategie nevyžaduje aktivní výběr akcií nebo časování trhu. Je tak ideální pro investory, kteří hledají jednoduchý a nízkonákladový způsob investování
 • Omezený potenciál výnosů: Indexová strategie sleduje trh – investoři nemohou očekávat nadprůměrné výnosy, kterých by mohli dosáhnout při úspěšném aktivním výběru akcií
 • Absence aktivity: Pasivní přístup indexové strategie neumožňuje investorovi využít příležitostí, které se mohou na trhu objevit, například skrze výběr akcií, které jsou podhodnocené nebo mají výjimečný růstový potenciál
 • Vystavení se tržním poklesům: Jelikož indexová strategie sleduje trh, investoři jsou automaticky vystaveni poklesům trhu, které mohou vést k ztrátám v krátkodobém horizontu

Výnosová strategie

Výnosová strategie investování do akcií je zaměřena na nákup akcií společností, které pravidelně vyplácejí dividendy. Tyto dividendy představují část zisku společnosti, která je distribuována mezi akcionáře. Výnosová strategie usiluje o generování stabilního a pravidelného příjmu z investic prostřednictvím těchto dividendových výplat.

Investoři, kteří upřednostňují výnosovou strategii, se obvykle zaměřují na společnosti s historií stabilních dividend, silným finančním zázemím a schopností udržet či zvýšit dividendové výplaty v průběhu času. Výnosové akcie se často nacházejí ve zralých a stabilních odvětvích, jako jsou například veřejné služby, telekomunikace či spotřební zboží.

Při výběru výnosových akcií investoři sledují ukazatele, jako je dividendový výnos, který udává poměr roční dividendy k aktuální ceně akcie, a růst dividendy, který zohledňuje tempo, jakým společnost zvyšuje své výplaty.

Výhody nevýhody výnosové strategie:

 • Pravidelný příjem: Výnosová strategie poskytuje pravidelný příjem, což je atraktivní zejména pro investory, kteří hledají stabilní zdroj příjmů
 • Stabilita: Výnosové akcie jsou obvykle stabilní společností – tyto investice tak snižují celkovou volatilitu investičního portfolia
 • Ochrana proti inflaci: Výplaty dividend mohou poskytnout ochranu proti inflaci, zejména pokud společnosti zvyšují své výplaty vyšším tempem, než kolik činí míra inflace
 • Omezený růstový potenciál: Výnosové akcie se nacházejí ve zralých stádiích vývoje, nedosahují tak už značného růstu
 • Citlivost na úrokové sazby: Výnosové akcie mohou být citlivé na změny úrokových sazeb. Vyšší úrokové sazby snižují atraktivitu dividendových výplat ve srovnání s jinými investicemi, jako jsou dluhopisy nebo spořicí účty a terminované vklady
 • Zdanění: Vyplacené dividendy jsou automaticky zdaněny, na rozdíl od kapitálového výnosu, který po třech letech již zdanění nepodléhá – splníte tzv. časový test investice

Časování trhu

Strategie časování trhu je investiční přístup, který se snaží maximalizovat výnosy a minimalizovat ztráty prostřednictvím predikce tržních trendů a kolísání cen akcií. Tato strategie je založena na myšlence, že investoři mohou dosáhnout lepších výsledků, pokud vstoupí na trh za příznivých podmínek a vyčkají na vhodnou příležitost k prodeji. Časování trhu zahrnuje analýzu tržních faktorů, jako jsou ekonomické indikátory, zprávy o výsledcích hospodaření a technická analýza, která může pomoci předvídat budoucí cenového pohyby.

Strategie časování trhu se liší od dlouhodobých investičních strategií, jako je například “buy & hold” (kup a drž), která spočívá v držení investice po delší časový horizont bez ohledu na krátkodobé tržní výkyvy. Investoři, kteří se pokoušejí časovat trh, věří, že mohou inkasovat zisk z krátkodobých změn cen akcií, zatímco dlouhodobí investoři spoléhají na růst hodnoty akcií v průběhu času.

Výhody a nevýhody strategie časování trhu:

 • Vyšší výnosový potenciál: Teoreticky může úspěšné časování trhu vést k vyšší návratnosti investice, protože investoři vstupují a vystupují z trhu za optimálních podmínek
 • Ochrana před ztrátami: Časování trhu může pomoci investorovi vyhnout se nákupu akcií před poklesem cen nebo prodeji před oživením trhu, díky čemuž může teoreticky minimalizovat ztráty
 • Aktivní řízení rizika: Strategie časování trhu umožňuje investorovi aktivně řídit rizika prostřednictvím monitorování tržních podmínek a přizpůsobování investičního portfolia aktuální situaci
 • Obtížnost predikce: Předvídání tržních pohybů je obtížné, a dokonce i zkušení investoři a analytici mají problémy s přesným určením ideálního času pro nákup či prodej akcií
 • Vyšší náklady: Aktivní obchodování spojené s časováním trhu vede k vyšším nákladům, jako jsou poplatky za transakce a daně z kapitálových zisků
 • Emoční stres: Strategie časování trhu vede k emočnímu stresu a vysokému časovému tlaku, protože investoři musí neustále sledovat trh a rychle reagovat na změny

Arbitráž

Arbitráž je investiční strategie, která využívá cenové rozdíly mezi trhy nebo finančními nástroji s cílem inkasovat zisk bez rizika. Tyto cenové rozdíly vznikají z důvodu neefektivity trhu, informačního zpoždění nebo různých obchodních podmínek na různých trzích. Základní princip arbitráže spočívá v současném nákupu a prodeji stejného aktiva na různých trzích za účelem vytěžení z těchto cenových rozdílů.

Arbitrážní příležitosti se mohou objevit u různých finančních nástrojů, jako jsou akcie, dluhopisy, měny, komodity nebo deriváty. Arbitráž přitom může být prováděna ve více formách, jako je například geografická arbitráž, kdy investoři využívají cenových rozdílů mezi různými geografickými trhy, nebo statistická arbitráž, která využívá statistických modelů pro identifikaci cenových anomálií mezi souvisejícími finančními nástroji.

Nutno říci, že většina arbitrážních strategií je pro drobného investora nedostupná. Využít může pravděpodobně pouze spekulativní arbitráže, která, jak už název napovídá, negarantuje 100% zisk. Může jít například o nákup jedné a prodej druhé akcie – například automobilových nebo technologických akcií – které se v minulosti vyvíjely korelovaně a v nedávné minulosti se jejich pohyby odchýlily. Vy přitom předpokládáte, že se jejich budoucí pohyb opět sblíží.

Výhody a nevýhody arbitráže:

 • Bezrizikový zisk: Arbitráž nabízí možnost inkasovat zisk bez rizika, protože investoři současně nakupují a prodávají stejné aktivum za různých cen, čímž eliminují riziko tržního pohybu
 • Diverzifikace: Arbitrážní strategie mohou přispět k diverzifikaci investičního portfolia, protože nejsou závislé na vývoji celkového trhu
 • Korigování neefektivit trhu: Arbitráž pomáhá korigovat neefektivity trhu tím, že vyrovnává ceny na různých trzích a přináší trh blíže k efektivnímu stavu
 • Náročnost na rychlost a technologii: Úspěšná arbitráž vyžaduje rychlé zpracování informací a obchodování, což často zahrnuje použití pokročilých technologií a algoritmů – pro drobného investora velmi nákladné a často nedostupné
 • Krátkodobé příležitosti: Arbitrážní příležitosti bývají krátkodobé a rychle mizí, jakmile trh zareaguje na cenové rozdíly. To ztěžuje nalezení a využití těchto příležitostí pro běžné investory
 • Nízké zisky: Vzhledem k tomu, že arbitrážní příležitosti jsou často založeny na malých cenových rozdílech, jsou zisky z jednotlivých obchodů nízké. Navíc jsou dále snižovány transakčními náklady a náklady na technologie

Aktivní obchodování

Aktivní obchodování je investiční strategie, která se zaměřuje na krátkodobé obchody s cílem dosáhnout zisku z krátkodobých cenových pohybů finančních nástrojů. Může jít o akcie, ale i měnové páry, komodity nebo různé finanční deriváty – obvykle s využitím finanční páky. Základní princip aktivního obchodování spočívá ve vstupu a výstupu z pozic během krátkého časového období, často v řádu hodin, dnů, maximálně měsíců s cílem generovat zisk z těchto krátkodobých pohybů.

Aktivní obchodování zahrnuje širokou škálu strategií, jako je intradenní obchodování (viz níže), swingové obchodování (obchodování založené na pohybu cen v průběhu několika dnů nebo týdnů) nebo scalping (rychlé vstupy a výstupy z pozic s cílem získat malý zisk). Tyto strategie obvykle využívají technickou analýzu, která zkoumá cenové grafy, trendy a indikátory, aby předpověděla budoucí cenové pohyby.

Výhody a nevýhody aktivního obchodování:

 • Potenciál značných výnosů: Aktivní obchodování může nabídnout značné výnosy, pokud jsou obchody správně načasovány a prováděny
 • Flexibilita a kontrola: Aktivní obchodování umožňuje investorovi rychle reagovat na změny tržních podmínek
 • Využití tržních výkyvů: Aktivní obchodníci mohou využít krátkodobých tržních výkyvů a generovat zisky, aniž by byli omezeni pouze na dlouhodobý růst hodnoty aktiva
 • Vyšší náklady: Aktivní obchodování zahrnuje častější transakce, což vede ke zvýšení transakčních nákladů
 • Vyšší riziko: Krátkodobé obchodování je obecně spojeno s vyšším rizikem než dlouhodobé investice, protože jsou investoři více vystaveni cenovým výkyvům a volatilitě trhu – zvlášť pokud využívají finanční páky
 • Emoční a časová náročnost: Aktivní obchodování je značně časově náročně a vyžaduje pozornost obchodníka, protože zahrnuje sledování trhů a rychlé rozhodování. To může způsobit emoční stres, v krajním případě i vyhoření, pokud investoři neudržují správnou rovnováhu mezi prací a osobním životem

Intradenní trading

Intradenní trading, známý také jako day trading, je forma aktivního obchodování, kde investoři otevírají a zavírají obchodní pozice během jednoho obchodního dne. Hlavním cílem intradenního tradingu je vytěžit zisk z krátkodobých cenových pohybů.

Intradenní obchodníci se spoléhají na technickou analýzu, která zahrnuje studium grafů, trendů a historických dat, aby identifikovali vhodné obchodní příležitosti. Tyto příležitosti mohou zahrnovat různé obchodní strategie, jako jsou breakout strategie, kdy obchodník otevře pozici poté, co cena překročí určitou úroveň rezistence nebo supportu, nebo pullback strategie, která se zaměřuje na nákup aktiva, v okamžiku, kdy jeho cena klesne v rámci růstového trendu a naopak.

Výhody a nevýhody intradenního tradingu:

 • Absence “overnight” rizika: Intradenní obchodníci uzavírají všechny pozice před koncem obchodního dne, což eliminuje riziko nečekaných zpráv nebo událostí, které by mohly ovlivnit cenu aktiva mimo obchodní hodiny
 • Možnost inkasovat zisk v klesajícím trhu: Intradenní trading umožňuje obchodníkům profitovat z klesajících cen prostřednictvím strategií, jako je short selling (prodej na krátko), což znamená prodej aktiv, která obchodník nevlastní, s očekáváním nákupu zpět za nižší cenu
 • Rychlý zisk: Intradenní trading umožňuje investorům využít krátkodobých cenových pohybů a potenciálně dosáhnout rychlých zisků během jednoho obchodního dne
 • Vysoká míra rizika: Intradenní trading je spojen se značnou mírou rizika, zejména kvůli použití páky, a potenciálem rychlé ztráty kapitálu
 • Potřeba zkušeností a znalostí: Úspěch v intradenním tradingu vyžaduje značné zkušenosti, znalosti trhů a technické analýzy – pro začínající obchodníky se jedná o velmi náročnou disciplínu
 • Značné náklady: Větší počet obchodů znamená nejenom vyšší transakční náklady, jako jsou poplatky za obchod, ale také značný vliv spreadu (rozdílu mezi nabídkovou a poptávanou cenou aktiva), což přirozeně snižuje ziskovost této strategie

Důkladně zvažte váš investiční horizont

Investiční horizont, jeden z vrcholů investičního trojúhelníku, je klíčovým faktorem při rozhodování o vhodné strategii při investování do akcií – odráží časový rámec, během kterého plánuje investor držet své investice před jejich prodejem. Investiční horizont má významný vliv na volbu strategie, protože různé strategie charakterizují různá rizika a potenciální návratnost v závislosti na délce držení investice.

Pro dlouhodobé investory, kteří mají investiční horizont několik let nebo desetiletí, jsou vhodnější růstové nebo hodnotové přístupy. Tyto strategie se zaměřují na identifikaci kvalitních společností s dlouhodobým potenciálem růstu nebo podhodnocených společností s atraktivním oceněním. Dlouhodobý investiční horizont umožňuje investorům čelit krátkodobé tržní volatilitě a těžit z dlouhodobých trendů a efektu složeného úročení.

Na druhou stranu, pro obchodníky s krátkým investičním horizontem, kteří očekávají zisky z krátkodobých cenových pohybů, jsou vhodnější strategie, jako je aktivní obchodování, intradenní trading nebo časování trhu. Tyto strategie vyžadují aktivní sledování trhů, technickou analýzu a rychlé rozhodování, ale mohou nabídnout vyšší potenciální výnosy, pokud jsou prováděny správně.

Investiční horizont také ovlivňuje toleranci rizika investora. Dlouhodobí investoři mají obvykle nižší citlivost na krátkodobou volatilitu trhu, zatímco krátkodobí investoři mohou preferovat strategie, které minimalizují riziko ztráty z krátkodobých pohybů cen – například časté využívání stop-lossů.

Před výběrem investiční strategie si odpovězte na následující otázky:

Jak dlouho chcete mít peníze v akciích uložené?

Doba, po kterou chcete mít peníze v akciích uložené, závisí na vašem investičním horizontu a finančních cílech. Pokud hledáte dlouhodobý růst kapitálu, můžete mít peníze investované v akciích po dobu několika let nebo desetiletí. Preferujete-li krátkodobé investice, zaměříte se spíše na obchodování s akciemi během několika měsíců nebo dokonce dnů.

Jak moc je vámi zvolené aktivum výnosné?

Výnosnost aktiv závisí na řadě faktorů, jako je historický výnos, očekávaný budoucí růst a dividendový výnos. Při hodnocení výnosnosti aktiv je důležité provést důkladný výzkum a analýzu, která zahrnuje studium finančních ukazatelů, tržního prostředí a konkurenční pozice společnosti.

Jak moc je aktivum rizikové?

Riziko aktiv se měří podle míry volatility jeho ceny a závisí na několika faktorech, jako jsou tržní a sektorové riziko, finanční zdraví společnosti, konkurenční prostředí a makroekonomické podmínky. Při hodnocení rizika aktiv je důležité zvážit i jeho korelaci s ostatními investicemi v portfoliu, aby se dosáhlo optimální diverzifikace.

Jaké jsou vaše investiční cíle?

Investiční cíle se liší mezi jednotlivými investory a zahrnují různé faktory, jako je růst kapitálu, ochrana proti inflaci, stabilní příjem nebo kombinace těchto cílů. Při stanovování investičních cílů je důležité zohlednit vaše finanční potřeby, investiční horizont a toleranci k riziku, abyste zvolili vhodnou investiční strategie.

Slovo závěrem: Strategie investování do akcií

Investování do akcií může být pro mnoho lidí zdrojem zisku a růstu bohatství, ale klíčem k úspěchu je výběr správné strategie. V tomto článku jsme se podrobně seznámili s osmi různými investičními strategiemi. Každá z těchto strategií má své výhody a nevýhody a je vhodná pro různé typy investorů s různými investičními cíli a tolerancí k riziku.

Abyste zvolili vhodnou strategii, musíte zvážit své individuální potřeby, finanční cíle a investiční horizont. Díky tomu maximalizujete své šance na úspěch a minimalizujete potenciální rizika. Důležitým aspektem investování do akcií je také správná diverzifikace portfolia a průběžné sledování trhu a výkonnosti investic.

Investování do akcií je dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost, disciplínu a vzdělávání. Zvolením vhodné strategie a následným průběžným sledováním a přizpůsobováním investic tržním podmínkám a osobním cílům můžete dosáhnout růstu svých investic a také svých finančních cílů.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
19
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎