Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Návratnost investice: Co to je? Jakou můžete očekávat návratnost od jednotlivých tříd aktiv?

Publikováno
Návratnost investice: Co to je? Jakou můžete očekávat návratnost od jednotlivých tříd aktiv?
Zdroj: Depositphotos.com
Poznámka

Investiční trojúhelník: Návratnost je jen jeden ze 3 vrcholů investičního trojúhelníku, jehož pochopení je naprosto stěžejní pro porozumění konceptu investování. Pokud jste náš článek o konceptu investičního trojúhelníku zatím nečetli, určitě se k němu vraťte.

Při investování máte jeden hlavní cíl: Vydělat peníze. A každý investor chce vydělat co nejvíce peněz. Proto byste měli mít alespoň rámcovou představu o tom, jakou návratnost můžete od své investice očekávat, než do ní vložíte své peníze, zejména ve vztahu k investičnímu riziku a likviditě.

Návratnost investice (z angl. Return on Investment – ROI) je běžně používaný ukazatel ziskovosti, který měří výši výnosu a kapitálového zisku, které investice generuje v poměru k nákladům. Návratnost investice se vyjadřuje v absolutních číslech, můžete ji však vyjádřit také v procentech, kdy se stává velmi užitečná při hodnocení jednotlivých investic nebo srovnání konkurenčních investičních příležitostí. Co je však dobrá návratnost investice? Záleží na konkrétním investorovi, na jeho investičním horizontu, potřebách a také likviditě investic.

Žádná investice nestojí za podstupované riziko, pokud nedosáhnete požadované návratnosti. A poměrně konzervativní investice s vysokou návratností a nízkou likviditou se může stát pro investora rizikem, pokud si špatně stanoví své investiční cíle a bude investovat peníze, ke kterým bude muset mít v blízké době přístup.

Riziko a likvidita spolu s návratností představují jednotlivé vrcholy investičního trojúhelníku. jsou navzájem provázané a každý investor by měl tyto pojmy a jednotlivé vztahy mezi nimi perfektně pochopit, než se vůbec do investování pustí.

Základy návratnosti investice

  • Návratnost investice je jedním ze tří vrcholů investičního trojúhelníku, který je klíčový pro pochopení konceptu investování.
  • Riziko, likvidita a návratnost investic: Tyto tři prvky tvoří vrcholy investičního trojúhelníku. Jsou vzájemně propojeny a každý investor by měl před zahájením investování porozumět jejich vzájemným vztahům.
  • Hlavním cílem investování je vydělat peníze. Každý investor chce maximalizovat své výnosy, proto je nezbytné mít před investováním představu o očekávané návratnosti investic, zejména ve vztahu k investičnímu riziku a likviditě.
  • Návratnost investice lze vypočítat pomocí vzorce: Návratnost investice = (konečná hodnota investice – počáteční hodnota investice) / počáteční hodnota investice. Pokud například nakoupíte akcie za 100 000 Kč a následující rok je prodáte za 110 000 Kč, návratnost investice je 10 %.

Obsah

Co je návratnost investice?

Návratnost investice je v nejjednodušším pojetí částka vydělaná nebo ztracená z investování za určité časové období.

Formálně lze návratnost vyjádřit jako změnu hodnoty investice v průběhu času. Návratnost lze také vyjádřit v procentech odvozených z poměru výše zisku a výše počáteční investice. Může být reprezentována jako čistá (po odečtení poplatků, daní a inflace) nebo hrubá, která nezohledňuje nic jiného než změnu ceny (například růst hodnoty konkrétního akciového indexu).

Zkušení investoři vědí, že přesná definice návratnosti závisí na situaci a vstupních proměnných pro její měření.

Návratnost za dobu držení investice je výnos + zhodnocení investice za dobu, kdy ji vlastní konkrétní investor. Mnohem více vypovídající hodnotu však má návratnost investice za konkrétní časové období.

Investoři se přitom nejčastěji zaměřují na roční návratnost nebo výnos z investic, které se vypočítají jako změna ceny investice z dnešního dne oproti ceně ke stejnému datu před jedním rokem.

Návratnosti v periodických intervalech různé délky lze porovnávat pouze tehdy, pokud byly přepočteny na intervaly stejné délky. Obvykle se porovnávají výnosy dosažené během ročních intervalů. Proces přepočtu kratších nebo delších intervalů výnosů na roční výnosy se nazývá anualizace.

Jak spočítat návratnost z investic?

Chcete-li zjistit, zda je návratnost investice dobrá, musíte nejprve vědět, jak ji vypočítat. Dobrou zprávou je, že jde o opravdu jednoduchý výpočet:

Návratnost = (konečná hodnota investice – počáteční hodnota investice) / počáteční hodnota investice

Představte si například, že koupíte akcie za 100 000 Kč a následující rok je prodáte za 110 000 Kč. Zanedbáme-li nyní vliv zdanění, vaše nominální míra návratnosti investice je 10 %. Jak jsme k výsledku došli? Stačí dosadit do vzorce zmíněného výše.

Př.: Návratnost = (110 000 Kč – 100 000 Kč) / 100 000 Kč = 0,1 => 10 %. Výsledek je pak prezentován jako poměr nebo procento.

Nominální vs. reálná návratnost

O pár řádku výše byla zmíněna “nominální návratnost”, pojďme si vysvětlit, co to znamená. Termín reálný na rozdíl od nominálního vyjadřuje hodnotu nějaké veličiny po úpravách o různé faktory, které vytvářejí přesnější měřítko. Rozdíl mezi nominálním a reálným HDP například spočívá v tom, že nominální HDP měří ekonomický výkon země za použití běžných tržních cen a reálný HDP zohledňuje inflaci, aby vytvořil přesnější měřítko.

Míra návratnosti investice je částka, kterou investor vydělá na investici. Zatímco nominální míra návratnosti odráží výdělek investora v procentech počáteční investice, reálná míra zohledňuje inflaci. V důsledku toho reálná míra přesněji hodnotí skutečnou kupní sílu výdělku investora.

Vraťme se k příkladu zmíněnému výše, kdy se jednalo o výpočet nominální návratnosti. Abyste získali přesnější představu o své skutečné návratnosti, je třeba tuto míru upravit o inflaci, protože kupní síla vašich peněz se během jednoho roku pravděpodobně změnila. Pokud je tedy inflace za daný rok 3 %, reálná návratnost vaší investice činí pouze 7 % neboli nominální míra návratnosti minus míra inflace.

Poznámka

Příklad nominální hodnoty: Nominální hodnota stokorunové bankovky se v roce 1998 nijak nelišila od té z roku 2020. Co se však mění, je kupní síla této bankovky, kdy inflace v průběhu času kupní sílu snižuje. Díky vlivu průměrné roční míry inflace 3,53 % z let 1998 až 2020, činila reálná hodnota stokorunové bankovky z roku 1998 v roce 2020 181 Kč.

Zdroj: czso.cz
Průměrná roční míra inflace v ČR v letech 1998–2019
Průměrná roční míra inflace v ČR v letech 1998–2019

Investoři by také měli zvážit, zda riziko spojené s určitou investicí mohou vzhledem k reálné míře návratnosti tolerovat. Vyjádření míry návratnosti v reálných hodnotách namísto nominálních hodnot, zejména v období vysoké inflace, nabízí jasnější představu o hodnotě investice.

Výnos vs. návratnost: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Výnos a návratnost jsou dva různé způsoby měření výnosnosti investice za určité časové období, často ročně. Výnos je příjem, který investice za určitou dobu přinese, obvykle vyjádřený v procentech, zatímco návratnost je částka, která byla z investice za určitou dobu získána nebo ztracena.

Výnos

Výnos je příjem, který se vrací z investice, například úrok získaný z držení cenného papíru. Výnos se obvykle vyjadřuje jako roční procentní sazba na základě pořizovací ceny investice, aktuální tržní hodnoty nebo nominální hodnoty. Výnos lze považovat za známý (úrok) nebo předpokládaný (dividenda) v závislosti na daném cenném papíru – u některých cenných papírů (akcie) může docházet ke kolísání hodnoty výnosu.

Výnos je výhledový. Kromě toho měří příjmy, jako jsou úroky a dividendy, které investice přináší, a nezohledňuje kapitálové zisky. Tento příjem je brán v kontextu určitého období a poté je anualizován s předpokladem, že úroky nebo dividendy budou nadále přinášet stejnou sazbu.

Návratnost je finanční zisk nebo ztráta z investice a obvykle se vyjadřuje jako změna hodnoty investice v čase. Často se také setkáte s pojmem celková návratnost, která vyjadřuje, co investor vydělal na investici za určité období. Celková návratnost zahrnuje úroky, dividendy a kapitálový zisk, například zvýšení ceny akcie. Jinými slovy návratnost a výnos jsou podmnožiny celkové návratnosti investice.

Máte-li aktivum nevyplácející úrok nebo dividendu, pak se celková návratnost investice rovná prosté návratnosti – růstu kapitálové hodnoty daného cenného papíru.

Příklad: Pokud investor koupil akcii za 1 000 Kč a prodal ji za 1 200 Kč, návratnost bude 200 Kč. Pokud by společnost během doby držení akcie vyplatila dividendu ve výši 20 Kč, celková návratnost by činila 220 Kč, včetně kapitálového zisku a dividendy.

Riziko a návratnost

Riziko je důležitou složkou celkové návratnosti dosažené z investice. Čím vyšší podstupuje investor riziko, tím vyšší by měla být potenciální návratnost investice. Z toho přirozeně vyplývá, že některé investice jsou méně rizikové než jiné. Například americké státní dluhopisy nesou menší riziko než akcie. Protože se má za to, že akcie nesou vyšší riziko než dluhopisy, investor by od nich měl očekávat vyšší míru návratnosti, která mu kompenzuje zvýšené riziko.

Poznámka

Tip: Míra návratnosti je ukazatel, který lze použít k měření různých finančních nástrojů, zatímco výnos se vztahuje k užší skupině investic – konkrétně k těm, které přinášejí úrok nebo dividendy.

Míra návratnosti vs. výnos

Míra návratnosti i výnos popisují výkonnost investic za určité období (obvykle jeden rok), ale charakterizují je jemné a někdy důležité rozdíly. Míra návratnosti je specifický způsob vyjádření celkové návratnosti investice, který ukazuje procentuální nárůst oproti počátečním investičním nákladům. Výnos ukazuje, kolik výnosů se vrátilo z investice na základě počátečních nákladů, ale nezahrnuje do svého výpočtu kapitálové zisky.

Míru návratnosti lze použít téměř na jakoukoli investici, zatímco výnos je poněkud omezenější, protože ne všechny investice přinášejí úroky nebo dividendy. Podílové fondy, ETF, akcie a dluhopisy jsou čtyři běžné typy cenných papírů, které mají jak míru návratnosti, tak výnos.

V našem předchozím příkladu jsme nakoupili akcii za 1 000 Kč a prodali za 1 200 Kč. Akcie navíc po dobu držení vyplatila dividendu 20 Kč. Jak spočítáme návratnost investice a celkovou míru návratnosti investice?

Vzorec pro výpočet návratnosti jsme už popisovali výše a je následující:

Návratnost = (konečná hodnota investice – počáteční hodnota investice) / počáteční hodnota investice

Návratnost = (1 200 Kč – 1 000 Kč) / 1 000 Kč = 0,2 => 20 %

Vzorec pro celkovou míru návratnosti je následující:

Celková míra návratnosti = (konečná hodnota investice + výnos – počáteční hodnota investice) / počáteční hodnota investice

Kde: Výnos může být úrok nebo dividenda

Celková míra návratnosti = (1 200 Kč + 20 Kč – 1 000 Kč) / 1 000 Kč = 0,22 => 22 %

Zvažme příklad podílového fondu. Jeho míru návratnosti lze vypočítat tak, že vezmeme celkové vyplacené úroky a dividendy, přičteme je k aktuální ceně podílových listů a tuto hodnotu vydělíme počátečními investičními náklady. Výnos by se týkal pouze úrokových a dividendových výnosů fondu, nikoli však nárůstu – nebo poklesu – ceny podílových listů.

Co můžete považovat za dobrou návratnost z vašich investic?

Jedním z hlavních důvodů, proč noví investoři přicházejí o peníze, ať už nakupují akcie, dluhopisy, podílové fondy, ETF, nemovitosti nebo jiné cenné papíry, je honba za extrémními výnosy. To může být způsobeno tím, že většina lidí nerozumí tomu, jak funguje složené úročení. Každé procento nárůstu zisku v každém roce může znamenat obrovský nárůst vašeho bohatství na konci investičního horizontu.

Pro názornou ilustraci: 10 000 Kč investovaných při 10% návratnosti po dobu 100 let se může proměnit ve 137,8 milionu Kč. Stejných 10 000 Kč investovaných s dvojnásobnou mírou návratnosti, tedy 20 %, mnohem více než zdvojnásobí výsledek, ale promění investované peníze v 828,2 miliardy Kč. Může se zdát zvláštní, že rozdíl mezi 10% návratností investice a 20% návratností je 6 010krát více peněz, ale taková je podstata složeného růstu. Další příklad je uveden na následujícím grafu.

Pokud byste investovali 100 000 Kč při 10% návratnosti, po 20 letech by se z nich stalo 672 750 Kč. Investujete-li však s ročním zhodnocením 20 %, stalo by se z nich 3 833 760 Kč. S vyššími výnosy však přichází i vyšší riziko.

Porovnání růstu hodnoty investice při zhodnocení 10 % nebo 20 % ročně
Porovnání růstu hodnoty investice při zhodnocení 10 % nebo 20 % ročně

Než určíme, jaká by byla vhodná míra návratnosti, musíme ještě jednou připomenout inflaci, která v průběhu času snižuje hodnotu peněz. Ceny rostou. V budoucnu budete potřebovat mnohem více peněz, abyste si mohli koupit stejný košík zboží jako dnes.

Mnoho lidí, kteří investují, tak činí proto, aby zvýšili svou kupní sílu. To znamená, že jim nejde o “koruny” nebo “dolary” jako takové, ale o to, kolik statků si za tyto peníze mohou koupit.

Když se podíváme na data, vidíme, že míra návratnosti se liší podle typů aktiv. Velké oblibě se pak těší akciové investice, takže se nejprve podíváme, jakou míru návratnosti můžete očekávat od svých akciových investic.

Jakou návratnost můžete očekávat od akciových investic?

Na tuto otázku neexistuje jen jedna odpověď. “Dobrá” návratnost investic závisí na několika faktorech.

Nejdůležitějším hlediskem při určování dobré návratnosti investice je vaše finanční potřeba. Předpokládejme například, že mladý pár investuje, aby zaplatil školné na vysoké škole v zahraničí pro své novorozené dítě. Dobrá návratnost investice jim umožní, aby jejich počáteční a průběžné investice rostly natolik, že budou schopni zaplatit výdaje na vysokou školu svého dítěte za 18 let.

Definice dobré návratnosti investic této mladé rodiny se bude lišit od definice důchodce, který se snaží doplnit svůj příjem od státu. Důchodce by za dobrou návratnost investice považoval takovou míru výnosu, která mu zajistí dostatečný pravidelný příjem umožňující pohodlný život. Samozřejmě, že definice pohodlného života jednoho důchodce se může lišit od definice jiného důchodce, takže se může lišit i jejich definice dobré návratnosti investic.

Pro posouzení toho, jaká by byla dobrá míra návratnosti, je také důležité zvážit, do čeho investujete. Následující tabulka ukazuje složené roční míry růstu – míry návratnosti, které předpokládají reinvestování veškerých zisků – pro několik hlavních populárních investičních aktiv od roku 1926 do roku 2019 (data pro americké trhy):

Zdroj: data z morningstar.com

Tyto rozdílné historické míry návratnosti zdůrazňují klíčovou zásadu, kterou je třeba pochopit: Čím vyšší je riziko daného typu investice, tím vyšší návratnost investice investoři očekávají. Je míra návratnosti ve výši 8 % dobrým průměrným ročním výsledkem? Odpověď zní ano, pokud investujete do státních dluhopisů, které by neměly být tak rizikové jako investice do akcií.

Mnoho investorů by však pravděpodobně nepovažovalo průměrnou roční návratnost investic ve výši 8 % za dobrou míru návratnosti u peněz investovaných dlouhodobě do akcií s malou tržní kapitalizací, protože tyto akcie bývají rizikové.

Očekávaná návratnost z investic na akciovém trhu

Většina investorů považuje průměrnou roční míru návratnosti ve výši 10 % nebo více za dobrou návratnost investic na akciovém trhu v dlouhodobém horizontu. Mějte však na paměti, že se jedná o průměr. Některé roky budou přinášet nižší návratnost – možná dokonce zápornou návratnost. Jiné roky budou přinášet výrazně vyšší návratnost.

Například následující graf ukazuje celkovou míru návratnosti indexu S&P 500 v jednotlivých letech od roku 2010 (data za rok 2021 k 28.12. 2021). Tento graf ilustruje, jakou meziroční volatilitu mohou investoři na akciovém trhu zažít.

Zdroj: data z slickcharts.com

Pouze v jednom z posledních 12 let měl index S&P 500 zápornou návratnost. V roce 2015 a 2011 dosáhl pouze mírně kladné návratnosti, v ostatních letech však výrazně překonal průměrnou dlouhodobou výkonnost, pohybující se okolo návratnosti 10 %. Celková návratnost indexu S&P 500 v tomto období pak díky vlivu složeného úročení činí 445 %.

Tato kombinace meziroční volatility a dlouhodobě atraktivních zisků podtrhuje, proč dlouhodobá investiční strategie nabízí investorům větší šanci na dosažení dobré návratnosti investic. Investováním do akcií můžete v daném roce přijít o peníze. Prodej v těchto obdobích vám však zabrání těžit z pozdějších velkých zisků.

Pokud budete akcie nakupovat a držet dlouhodobě, vaše vyhlídky na dosažení atraktivních zisků se výrazně zlepší.

Jakou návratnost můžete očekávat od dalších tříd aktiv?

Na akcie, jako na velmi oblíbenou třídu aktiv jsme se podívali nejdůkladněji, nyní si pojďme ještě ve stručnosti shrnout, jakou návratnost můžete očekávat od dalších tříd aktiv:

A) Zlato

Zlato většinou dlouhodobě příliš nezískalo na reálné hodnotě. Místo toho je pouze uchovatelem hodnoty, který si udržuje svou kupní sílu. Desetiletí od desetiletí se však hodnota zlata často mění a během několika málo let přechází z obrovských maxim na extrémní minima.

Poznámka

Varování: Tyto časté změny míry návratnosti z něj zdaleka nedělají bezpečné místo pro uložení peněz, které můžete potřebovat v příštích několika letech.

B) Hotovost

Hotovost nebo fiat měny charakterizuje nejvyšší likviditamůžete je okamžitě směnit za jakékoliv další statky, aniž byste směnou tratili na hodnotě. V průběhu času však hotovost pouze ztrácí svou kupní sílu. Zakopávat hotovost v zavařovacích sklenicích na zahradě je z dlouhodobého hlediska špatný plán. Pokud se jí podaří přežít povětrnostní vlivy, budou mít po dlouhé době stále nižší hodnotu.

Výše jsme zmiňovali příklad z ČR, kdy inflace okolo 3,5 % ročně snížila kupní sílu peněz během let 1998 až 2020 na téměř polovinu. S delším horizontem však je vliv inflace mnohem více devastující a takovým příkladem mohou být Spojené státy. Průměrná míra inflace v USA v letech 1950–2020 činila 3,46 %. Reálná hodnota 100 dolarů v roce 1950 tak činila v roce 2020 více než 1 000 dolarů. Kupní síla dolaru tak za 70 let klesla na desetinu.

C) Dluhopisy

Od roku 1926 do roku 2019 činil průměrný roční výnos amerických státních dluhopisů 5,5 %. Čím větší riziko dluhopis nese, tím vyšší výnos investoři požadují. Hodnota 5,5 % je slušným odrazovým můstkem, málokterý konzervativní dluhopis však aktuálně dosahuje podobného výnosu.

D) Nemovitosti

Požadavky na výnosy z nemovitostí bez použití dluhu odpovídají požadavkům na návratnost z vlastnictví podniků a akcií.

Projekty s vyšším rizikem vyžadují vyšší míru návratnosti a naopak. Investoři do nemovitostí jsou navíc známí tím, že využívají hypotéky, které jsou formou pákového efektu, aby zvýšili návratnost svých investic.

Poznámka

Pozor: Nedávná situace nízkých úrokových sazeb vedla v posledních letech k velkým změnám, kdy lidé akceptují výnosy z nemovitostí, které jsou hluboko pod úrovní, kterou by mnozí dlouhodobí investoři mohli považovat za přiměřenou.

E) ESG Investice

ESG investice nejsou tradiční třídou aktiv, nicméně se jedná o investiční směr, o který se zajímá stále více investorů. Těm leží na srdci, aby jejich peníze podporovaly sociálně a environmentálně odpovědné podniky. Cíle investora by však především mělo být dosažení dostatečné návratnosti investic.

Jak si stojí ESG investice (ať už jde o akcie, dluhopisy či fondy) ve srovnání s tradičními investicemi? Dle studie Morningstar vykazují ESG investice v rámci svých tříd aktiv o něco lepší výkonnost, případně srovnatelnou výkonnost s nižší volatilitou. Očekáváte-li tak od svých investic nadprůměrnou výkonnost, nemusíte se nutně ESG investicím vyhýbat.

Slovo závěrem

Pokud jste nový investor a očekáváte, že vaše blue-chip akcie dosáhnou složené roční návratnosti 15 % nebo 20 % po dobu desítek let, očekáváte příliš mnoho. To se nestane. Možná to zní krutě, ale musíte to vědět. Prakticky každý, kdo tvrdí, že dosáhnete takových výnosů, využívá vaší chamtivosti a nedostatku zkušeností.

Založit své portfolio na špatných předpokladech znamená, že buď uděláte něco neuváženého, například si vyberete riziková aktiva, nebo odejdete do důchodu s mnohem méně penězi, než jste si mysleli. Ani jedno není dobrý výsledek. Držte tedy své naděje na uzdě a investování by pro vás mělo být mnohem méně stresující.

Mluvit o “dobré” návratnosti může být pro nové investory náročné. Je to proto, že průměrná čísla zmíněná u akcií výše – u nichž není zaručeno, že se budou opakovat – značně v rámci jednotlivých roků fluktuovala.

Pokud investujete do akcií, pravidelně zaznamenáváte obrovské poklesy hodnoty. Mnohé z těchto poklesů trvají roky. Taková je povaha kapitalismu volného trhu. V dlouhodobém horizontu však výše uvedené míry představují míry návratnosti, které investoři v minulosti zaznamenali.

Stabilnější výnos můžete očekávat od dluhopisů, prostřednictvím dluhopisů se však pravděpodobně na důchod nezajistíte. Ochranu proti inflaci vám poskytne zlato, ovšem nelze na něj spoléhat jako na krátkodobého uchovatele hodnoty. Nemovitosti jsou pak zcela jiná kategorie investic navíc velmi nelikvidních.

Nyní už byste měli mít slušnou představu o tom, co je to míra návratnosti i výnos, doporučujeme vám si přečíst také naše další dva články na téma likvidita a investiční riziko, a nakonec i článek o investičním trojúhelníku. Věříme, že se vám po přečtení této série článků podaří vhodně zvolit investiční strategii a budete investovat a nakládat se svými penězi tak, aby vás investování zbytečně nestresovalo a dosáhli jste svých krátkodobých i dlouhodobých investičních cílů.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
17
1

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎