Finex.cz logo
Menu
Finex » 📈 Fondy » ČSOB Premiéra

Podílový fond ČSOB Premiéra - Graf vývoje, zhodnocení, poplatky

Graf vývoje fondu ČSOB Premiéra za poslední rok

Graf fondu ČSOB Premiéra
CZK
USD
EUR
Normální graf
Logaritmický graf
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX
Základní informace o ČSOB Premiéra

Typ produktu

Dluhopisový fond

Rizikovost produktu

2 (velmi opatrný)

Minimální investice

5 000 Kč

Celková nákladovost (TER)

0,62 % p.a.

Pravidelná investice

od 500 Kč

Chtěli byste své peníze ochránit před inflací prostřednictvím investování? Zároveň nechcete příliš riskovat a řadíte se spíše k opatrným investorům? Pak by vás možná mohl zaujmout podílový fond ČSOB Premiéra, který investuje do bezpečných instrumentů, převážně nástrojů peněžního trhu a dluhopisů.

Tento druh investice je vhodný pro začínající a velmi opatrné investory. Výhodou je snadná a rychlá dostupnost finančních prostředků a krátký investiční horizont. Jsou zde také výrazně nižší poplatky než u jiných srovnávaných fondů, a je zde nižší riziko. Na druhou stranu, s nižším rizikem souvisí též nižší výkonnost fondu.

Obsah článku

1.Představení ČSOB Asset Management2.Graf vývoje výkonnosti fondu3.ČSOB Premiéra – charakteristika fondu4.Do čeho fond Premiéra investuje?5.Poplatky fondu ČSOB PremiéraNa co si dát pozor u poplatků?6.Rizikovost a doporučený investiční horizont7.Založení ČSOB Premiéra8.Porovnání aktivně spravované vs. pasivně spravované fondy9.Diskuze k fondu

Představení ČSOB Asset Management

Fond ČSOB Premiéra spravuje investiční společnost ČSOB Asset Management, a.s. O fondy registrované v Belgii, Irsku a Lucembursku se stará belgická společnost KBC AM ve spolupráci s dalšími subjekty.

ČSOB Asset Management, a.s. vznikla 3. července 1998 přeměnou ze společnosti O.B. INVEST. Je členem skupiny ČSOB a roku 2000 se stala součástí skupiny KBC. Společnost je jedním z předních obhospodařovatelů aktiv pro individuální a institucionální investory. Dále je českým centrem pro zajištění tvorby strukturovaných fondů.

Spravuje majetek klientů v objemu 220 miliard korun, a to pro jednotlivce, penzijní fondy, municipality a instituce. Českým investorům pomáhá vytvářet specifickou strategii pro ochranu kapitálu a řídit portfolia otevřených podílových fondů ČSOB a KBC. Celý tým je dále také schopen poskytovat expertní know-how v oblasti střední a východní Evropy.

V oblasti kolektivního investování je jedním z dlouhodobě největších distributorů domácích a zahraničních fondů s bohatou nabídkou produktů. Ve spolupráci se skupinou KBC je předním evropským centrem pro přípravu strukturovaných fondů. Dříve byla také jedničkou na trhu v přípravě zajištěných fondů.

Na trh každý měsíc uvádí několik produktů a od roku 2000 jimi prošlo 100 miliard korun. Většina českých klientů strukturovaných fondů využívá nabídky ČSOB AM. Co do objemu spravovaného majetku společnost patří mezi tři největší správce na českém trhu.

Klientům poskytuje služby v oblasti kolektivního investování, včetně správy lokálních i zahraničních podílových fondů. Také zastřešuje investiční službu obhospodařování cenných papírů. Své služby poskytuje zákazníkům prostřednictvím poboček ČSOB, obchodních míst České pošty a finančních center Poštovní spořitelny.

Chcete se dozvědět podrobnosti o bance ČSOB a jejích produktech? Přejděte na naši komplexní recenzi, ať vám neunikne žádná důležitá informace.

Co vše vám může podílový fond ČSOB Premiéra nabídnout, jakými poplatky je fond zatížen a je zde něco, na co byste si měli dát pozor? Čtěte dále.

Graf vývoje výkonnosti fondu

Podívejte se na graf vývoje fondu za období od roku 2019 do současnosti. Pamatujte. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy.

Graf vývoje fondu ČSOB Prémiéra
CZK
USD
EUR
Normální graf
Logaritmický graf
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

Porovnání: Fond ČSOB Premiéra je na trhu od roku 2019 a zatím nedosáhl příliš zajímavého zhodnocení. V posledních 3 letech činí průměrné roční zhodnocení 1,22 % p.a. Za toto období se vklady ve fondu zhodnotily o 4,6 %.

Jen pro porovnání průměrné roční zhodnocení akciového indexu S&P 500 je během posledních 65 let 10,5 % p.a. a za poslední 3 roky se S&P 500 zhodnotil o cca 57 %.

Obrovskou roli ve výsledném zhodnocení investice hrají poplatky, o kterých jsme se více rozepsali níže.

ČSOB Premiéra – charakteristika fondu

Fond ČSOB Premiéra je otevřený podílový fond, který investuje převážně do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů v CZK, EUR a USD. Tyto cenné papíry obvykle vydávají státy, obchodní společnosti nebo tuzemské či zahraniční instituce.

Až 100 % svého majetku fond investuje do cenných papírů, za které se zaručila Česká republika, Německo nebo USA. Navíc se zaměřuje na dluhopisy s minimálním úvěrovým ratingem, které jsou minimálně na úrovni investičního stupně BBB – podle Ratingu standard and Poor´s. To znamená, že fond cílí na středně bezpečné investice, které se vyskytují při zhoršených podmínkách v ekonomice s dostatečnou schopností dostát svých závazků (ale situace se může změnit).

Vybírány jsou dluhopisy s různou splatností, ale s omezenou délkou investic. Fond může dále investovat do cenných papírů fondů kolektivního investování a ukládat peníze na účty u bank. Rovněž může za účelem řízení měnového nebo úvěrového rizika investovat do derivátů. Je aktivně spravován v návaznosti na referenční hodnotu.

Fond se zaměřuje především na krátkodobé tuzemské a zahraniční dluhopisy. Při vytváření složení portfolia se bere v úvahu skladba referenční hodnoty. Cílem však není hodnotu kopírovat, ale využívat také výhod aktuálních investičních příležitostí. Vzhledem k tomu, že fond své výnosy reinvestuje, nejsou dividendy v průběhu trvání investice vypláceny.

Tento fond není vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investice v době kratší než dva roky. A samozřejmě pro investory neobeznámené s měnovými riziky, riziky spojenými s investicemi na dluhopisových trzích a pro investory, kteří očekávají velké zhodnocení svých vkladů.

Minimální výše investice

Minimální výše investice činí 5 000 Kč. Jedná se o celkem příznivou částku, ačkoliv mnoho fondů požaduje ještě nižší vstupní investici. Tato minimální výše umožňuje investování širokému okruhu investorů.

Do čeho fond Premiéra investuje?

Fond investuje do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu denominovaných v CZK, EUR a USD vydaných Českou republikou, Německem nebo USA.

Pro příklad uvádíme část aktuálního složení portfolia (které se samozřejmě může měnit): CZGB FLOAT 18/04/2023, CZGB 5.7 05/25/24, CZECH REPUBLIC 0.45 10/25/23, HZL HB Float 11/10/22, BNP PARIBAS Float 01/25/24 a další…

Fond může též investovat za účelem řízení měnového a úrokového rizika do finančních derivátů.

Poplatky fondu ČSOB Premiéra

Investování do podílových fondů je samozřejmě spojeno s poplatky. Ty mohou někdy velmi znatelně snižovat celkovou výkonnost fondu.

Mezi jednorázové poplatky, které jsou investorovi účtované před nebo po uskutečnění investice patří:

 • Vstupní poplatek: max. 0,2 % z objemu plánované investice.
 • Výstupní poplatek: 0 % z objemu nastřádané investice. Poplatek se účtuje při zpětném výběru majetku.

Vstupní poplatek zaplatíte jako investor při vstupu do podílového fondu. Jedná se o jednorázový výdaj, který výnos v případě delší investiční doby zásadně neovlivňuje.

Obvykle se uvádí nejvyšší částky, které mohou být investorovi účtovány. Tento poplatek slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. Poplatek může být i nižší nebo nulový. Stanoven je obvykle jako procentní podíl z investované částky. Vstupní poplatek u fondů peněžního trhu se pohybuje mezi 1 % až 2 %.

Výstupní poplatek se hradí při vystoupení z fondu, především při vypršení plánované doby investice. Ve většině případů se s tímto poplatkem již nesetkáte.

Mezi další důležité poplatky patří:
 • Poplatek za obhospodařování: 0,5 % p.a.

Poplatek za obhospodařování je pravidelný výdaj, který je strháván z investice po celou dobu trvání. Obvykle se pohybuje okolo 1 až 1,5 % p.a. Má důležitý vliv na výkon fondu, proto si pohlídejte, aby nebyl příliš vysoký.

 • Celková nákladovost (TER): 0,62 % p.a.

Tento poplatek představuje poměr celkové výše provozních nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu. Údaj zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu v průběhu roku. Tyto náklady nejsou účtovány přímo investorovi, ale odrazí se ve výkonnosti dané investice.

Zkratka TER vznikla z Total Expense Ratio, tedy provozní nákladovost fondu. Tento poplatek se uvádí v % a vyplatí se jej sledovat, protože fond hradí náklady na provoz z financí investora.

Nemusí ale vždy platit, že čím vyšší TER, tím horší fond. I přes vysokou nákladovost může fond přinášet skvělé výnosy. Nákladovost se u českých fondů pohybuje většinou v rozmezí 1 až 2 % p.a.

Mezi poslední poplatky patří poplatek hrazený z majetku fondu za zvláštních podmínek:

 • Výkonnostní poplatek: 0 %

Výkonnostní poplatek nebývá u všech fondů. Pokud je přítomen, hradí se z hodnoty výnosu fondu nad benchmarkem fondu. Tento poplatek má za úkol motivovat manažera k nadstandardním výsledkům.

Pokud se mu daří, obdrží bonus vycházející právě z tohoto poplatku. ČSOB Premiéra ale tímto poplatkem nedisponuje.

Na co si dát pozor u poplatků?

V případě poplatků je důležité sledovat zejména TER poplatek, tedy správcovský poplatek (poplatek za obhospodařování). Jedná se o náklad, který investor často přehlíží, protože se soustředí především na vstupní poplatky. Mnoho investorů se dokonce zaměřuje na fondy s nižším vstupním poplatkem, které ale mají ve výsledku vyšší roční nákladovost.

V delším horizontu má ale poplatek mnohem větší vliv na vývoj hodnoty investice než samotný vstupní poplatek. Jedná se totiž o pravidelný každoroční náklad, zatímco vstupní poplatek platíte jednorázově.

Pamatujte tedy: čím nižší procento nákladovosti TER, tím lépe pro investory.

Stejně tak je důležité dát si pozor na rozdíly v poplatcích, ač jsou třeba jen 0,5 %. Na konci investičního horizontu se může jednat o skutečně extrémní rozdíly, i když se to nyní může zdát málo, za 20 let se může takový poplatek vaší investici značně prodražit (náklady v průběhu času exponenciálně rostou).

Jeden příklad za všechny: 

Předpokládejme, že investujete 80 000 Kč. Investici držíte 25 let, zhodnocení činí 7 % ročně a platíte 0,50 % ročních poplatků. Na konci 25letého období bude mít vaše investice hodnotu přibližně 380 000 Kč. Pokud by poplatek nebyl 0,5 % ale 2 %, po 25 letech vám zůstane přibližně 260 000 Kč.

Tento "nepatrný" rozdíl v poplatcích 1,5 % vás stál 120 000 Kč. Rozhodně se nejedná o nic výjimečného.

Rozdíly v poplatcích mohou být ještě daleko větší. 

Rizikovost a doporučený investiční horizont

Fond se řadí do rizikové skupiny 2, což je na stupnici od 1 do 7 nízká míra rizika. Pokud se číslo přibližuje k 7, tím vyšší výnos může fond poskytovat, ale zároveň je také méně předvídatelný a může dojít ke ztrátám. Nejnižší číslo také není zcela bez rizika, ale je obvykle předvídatelnější, s čímž souvisí naopak nižší výnos.

Tyto hodnoty jsou stanoveny dle údajů z minulosti, které mohou spolehlivě posoudit profil fondu i v budoucnu. Rizika se pravidelně přehodnocují a mohou klesat nebo naopak stoupat.

Při investování do tohoto fondu je rizikem především nedodržení závazků emitentů dluhopisů či nástrojů peněžních trhů nebo snížení důvěryhodnosti emitentů. Vliv může mít také riziko obtížnější likvidity.

Vždy platí, že hodnota investice může klesat i stoupat, a její návratnost není nikdy zaručena.

Investor, který investuje do portfolia s rizikovostí 2, se nazývá konzervativní investor. Tento investor je velmi opatrný a jeho cílem je zvyšování hodnoty bez významných výkyvů. Investuje za účelem ochrany finančních prostředků, ale zároveň toleruje také investice do rizikovějších instrumentů.

Doporučený investiční horizont

Investiční horizont představuje dobu, na kterou je doporučeno do fondu investovat, abyste dosáhli optimálního výnosu. Tento fond sleduje krátkodobý vývoj úrokových sazeb a vyznačuje se relativně nízkou kolísavostí.

Proto je investiční horizont u tohoto fondu doporučen na 2 roky. Není ale samozřejmě problém investovat v delším časovém horizontu. Ba naopak.

Založení ČSOB Premiéra

Sjednání produktu je možné online, přímo v internetovém bankovnictví banky, ale pouze pokud jste klientem banky. Následně si stačí zvolit, kolik peněz a do jakého podílového fondu chcete investovat. Minimální vklad se následně převede z vašeho účtu přímo do fondu. Pokud nejste klientem banky, produkt si můžete sjednat na pobočce.

Porovnání aktivně spravované vs. pasivně spravované fondy

ČSOB Premiéra je aktivní investice, která je postavena na myšlence, že maximálního zisku z obchodování na burze lze dosáhnout aktivním výběrem těch správných dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Oproti tomu pasivní investice většinou znamená kopírování nejrůznějších akciových indexů, a to za účelem ušetření nákladů a získání vyšších výnosů než u aktivně spravovaných fondů.

V posledních letech vyšší výkonnost vykazují pasivní fondy a zaznívají dokonce i názory, že aktivní investování je v podstatě mrtvé. Kritici pasivního investování ale poukazují na to, že dokáže být výkonnější než aktivní pouze v dobrých časech.

V takových případech je jedno, do jakých akcií se investuje, protože rostou zkrátka všechny. Zde pak nabývá významu velmi malá nákladovost pasivních fondů, které tak díky tomu mohou porážet fondy aktivně spravované.

Zajímavou alternativou pasivního investování mohou být ETF, které fungují na principu investování do fondu nákupem jeho cenného papíru na burze (stejně, jako při nákupu akcií), akorát s tím rozdílem, že skrze ETF kupujeme "koš akcií" a ne jednotlivý titul.

Pokud vás časově nenáročně pasivní investování zajímá více, můžete využít českých renomovaných investičních platforem jako je například v poslední době velice oblíbené Portu. Portu je investiční platforma, pomocí které lze investovat již od pár stovek měsíčně do řady titulů najednou (ETF – burzovně obchodované fondy) a diverzifikovat tak investiční riziko.

Portu nabízí zajímavý výkon portfolia za výhodný roční poplatek 0,6 – 1 %. To je oproti poplatkům u fondu, které se mohou vyšplhat na 3 – 4 % celkem výrazný rozdíl.

Více o investiční platformě Portu si můžete přečíst v naší recenzi. Zde případně naleznete recenze dalších investičních platforem.

Závěr – zhodnocení fondu a jeho poskytovatele

Fond ČSOB Premiéra je vhodný pro opatrné investory, kteří chtějí především ochránit své finance před inflací a mírně je zhodnotit. Fond se zaměřuje na krátkodobé investice do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů.

Není opředen vysokými poplatky, jako tomu je u jiných fondů. Řadí se do stupně rizikovosti 2, tudíž je vhodný pro konzervativní investory, kteří preferují portfolio složené z méně rizikových instrumentů v kombinaci s rizikovějšími instrumenty.

Investice do fondů krátkodobých dluhopisů navíc mohou pomoci s rozložením rizika (diverzifikací), jelikož jsou v nich obsaženy cenné papíry různých emitentů z různých odvětví.

Správcem fondu je společnost ČSOB Asset Management, která vznikla v roce 1998. Na trhu působí již dlouhodobě a má prokazatelně bohaté zkušenosti. Navíc je jedním z předních obhospodařovatelů aktiv pro individuální a institucionální investory.

O ČSOB Premiéra jste se dozvěděli z naší recenze vše potřebné, nyní záleží pouze na vás, zda se rozhodnete do tohoto fondu investovat či ne.

Další detailní informace naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Nezaujal vás fond ČSOB Premiéra? Podívejte se například na naši recenzi fondu ČSOB Bohatství, který je sice rizikovější, ale zároveň může nabídnout vyšší pravděpodobné výnosy.

Pokud chcete mít jistotu a nechcete podstupovat riziko, řešením také může být spořicí účet. Banky momentálně úrokové sazby na spořicích účtech zvyšují, což vám pomůže vaše peníze alespoň částečně ochránit před inflací. Podívejte se na aktuální srovnání spořicích účtů 2022.

Další podílové fondy od ČSOB

Podílový fond pro opatrné investory
ČSOB Premiéra je fond, který investuje převážně do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů. Tento fond je vhodný pro začínající opatrné investory, především proto, že vyniká relativně nízkou kolísavostí výnosů. Výhodou je snadná a rychlá dostupnost finančních prostředků a krátký investiční horizont. Fond zahrnuje dva poplatky (vstupní a správcovské), které jsou nižší než u jiných srovnávaných podílových fondů. Produkt lze sjednat online pouze, pokud jste klientem banky, jinak je možné jej sjednat na pobočce.
 • Pouze dva poplatky (vstupní a správcovský)
 • Stabilní investiční společnost
 • Investice do dluhopisů s nízkou kolísavostí výnosů
 • Krátký investiční horizont
 • Rychlá dostupnost finančních prostředků
 • Pro neklienty banky sjednání pouze na pobočce
 • Vhodné spíše pro opatrné investory
 • Nižší zhodnocení investovaných peněz
 • Minimální investice činí 5 000 Kč

Detailní informace o fondu ČSOB Premiéra

Jméno fonduČSOB Premiéra
Webové stránkyhttps://www.csobam.cz/portal/podilove-fondy/detail-fondu/-/isin/770000001118/2
ISIN 770000001118
MěnaCZK
Spravovaný kapital (mil.)30 950 CZK
Typ fonduStandardní podílový fond
Typ produktuDluhopisový fond
Fond je určený proFyzické osoby
Rizikovost produktu 2 (velmi opatrný)
Doporučená délka investice2 roky
Minimální investice5 000 Kč
Pravidelná investiceod 500 Kč
Dividendová politika Akumulační
Portfolio manažer Michal Žofaj
Správce fonduČSOB Asset Management, a.s.
Možnost založení online
Daňový domicilČeská republika
Datum vzniku4. 1. 2019
Poplatková politika fondu
Celková nákladovost (TER) 0,62 % p.a.
Vstupní poplatek 0,1 %
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 0,5 % p.a.
Výkonnostní poplatek 0 %
Maximální vstupní poplatek0,2 %
Struktura portfolia podle typu aktiv
Akcie0 %
Dluhopisy18,23 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %
Depozita a peněžní trh81,77 %
Odkaz na dokument KIIhttps://www.csob.cz/portal/documents/10732/90213/770000001118.pdf

Vývoj fondu ČSOB Premiéra za posl. 2 týdny

Datum Hodnota Jednotka
30. 09. 2022 Načítání... CSOB_PREMIERA
29. 09. 2022 Načítání... CSOB_PREMIERA
28. 09. 2022 Načítání... CSOB_PREMIERA
27. 09. 2022 Načítání... CSOB_PREMIERA
26. 09. 2022 Načítání... CSOB_PREMIERA
25. 09. 2022 Načítání... CSOB_PREMIERA
24. 09. 2022 Načítání... CSOB_PREMIERA
23. 09. 2022 Načítání... CSOB_PREMIERA
22. 09. 2022 Načítání... CSOB_PREMIERA
21. 09. 2022 Načítání... CSOB_PREMIERA
20. 09. 2022 Načítání... CSOB_PREMIERA
19. 09. 2022 Načítání... CSOB_PREMIERA
18. 09. 2022 Načítání... CSOB_PREMIERA
17. 09. 2022 Načítání... CSOB_PREMIERA

Ohodnoťte fond ČSOB Premiéra.


Připojte se k diskuzi

Další Fondy, které by vás mohly zajímat

Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Avast ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
RECENZE

TOP Akcioví brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 78 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro ★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex logo