Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Analýzy akcií, kryptoměn, forexu, komodit a dalších instrumentů

Myslíte-li to s investováním vážně a nechcete se stát obětí krátkodobých spekulací, pak je třeba jakoukoliv vaší investici podložit náležitou fundamentální a technickou analýzou.

Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím je důležité prozkoumat veškeré relevantní faktory, které by mohly promlouvat do současné i budoucí ceny daného aktiva.

Pouze na základě komplexního zkoumání, vaší investiční strategie a tolerance vůči riziku se můžete rozhodnout, zda dává smysl do daného finančního instrumentu v současné době při jeho ohodnocení investovat.

Nepodléhejte aktuálním investičním trendům, neinvestujte pouze na základě popularity daného aktiva a nedělejte ukvapené investiční závěry, které vás mohou stát spoustu peněz.

Abychom vám jako čtenářům náročný investiční proces alespoň trochu usnadnili a ukázali vám také náš názor na daná aktiva, publikujeme fundamentální a technické analýzy o kryptoměnách, nejžhavějších akciových titulech, českých akciích, měnách (forexu), komoditách nebo třeba jednotlivých sektorech akciového trhu.

Nejnovější články v rubrice analýz:

Základy technické analýzy spočívají u všech aktiv na stejném principu – sledujete grafy, snažíte se odhadnout trendy, využít svíčkových formací, aplikovat technické indikátory a na jejich základě volit ideální čas pro realizaci obchodů – technická analýza je zpravidla využívána krátkodobými obchodníky.

Chcete-li se s jejími principy seznámit blíže, doporučujeme si nastudovat náš seriál technické analýzy.

Fundamentální analýza však má v případě jednotlivých tříd aktiv svá specifika a její základy alespoň v případě nejčastěji obchodovaných aktiv – akcií, komodit a kryptoměn si nastíníme níže. Fundamentální analýza se nejčastěji používá u akcií, ale je užitečná pro hodnocení prakticky jakéhokoli cenného papíru, od dluhopisu po derivát.

Pokud berete v úvahu základní údaje, od širší ekonomiky až po podrobnosti o společnosti, provádíte fundamentální analýzu.

Co všechno se dozvíte?

A) Základy technické analýzy

Jak už jsme nastínili, technická analýza nám může pomoci určit, kdy do obchodů vstupovat, kdy obchodní příkazy ukončit anebo také kdy naopak raději zůstat stranou.

I když sledování grafů, jak se často prezentuje na různých sítích, může působit poměrně snadno, ve skutečnosti je to komplexní úkol.

Cílem technické analýzy je prognózovat budoucí cenové pohyby na základě přezkoumání cen z minulosti. Nejedná se o exaktní vědu, ale o práci se scénáři a jejich pravděpodobností.

Určitě nečekejte, že by vám k dokonalému pochopení technické analýzy stačilo pár minut čtení. Níže vám představíme jen základy, na které můžete následně navázat a dále je rozvíjet svým dalším samostudiem.

K čemu slouží technická analýza?

Už jste někdy slyšeli o supportech a rezistencích? Přesně tato místa nám pomáhá hledat. Jsou to oblasti, kdy bychom očekávali reakce trhu, ať už obraty trendů, zesílení obchodní aktivity aj. Je toho ale více.

Technická analýza nám může pomoci:

 • určit tržní trendy,
 • stanovit, kdy začít či ukonči obchod,
 • identifikovat silné oblastí supportu či rezistence
 • sledovat vývoj zobchodovaných objemů,
 • zhodnotit volatilitu instrumentu,
 • porovnávat poptávku a nabídku
 • a mnoho dalšího.

Předpoklady a pravidla, ze kterých technická analýza vychází

Technická analýza rozhodně není věštění z koule. Naopak, má své pevné a logické základy, ze kterých vychází.

 • Trendy: Trh sice na první pohled může působit nahodile, ale není tomu tak. Pohybuje se v určitých proudech a cílem je najít tyto tzv. trendy a v jejich souladu uskutečnit obchod. Trendy mohou být krátkodobé, ale i dlouhodobějšího charakteru.
 • Historie se opakuje: Reakce tržních účastníků na podněty se opakuji, byť ne se 100% přesností. Proto je důležité hledat určité zákonitosti. I když chování tržních účastníků není vždy racionální, stačí, aby se chovali jen do jisté míry předvídatelně. Tedy to je o pravděpodobnosti.
 • Vše je zahrnuto v ceně: Poptávka a nabídka vycházejí z mnoha faktorů, přičemž analytici věří, že veškeré vlivy a informace trh ovlivňují a promíjí se v ceně. Férová cena je pak základem technické analýzy.

Nástroje technické analýzy

Technická analýza používá řadu nástrojů. Každý obchodních si osvojí své vlastní na základě individuálních zkušeností i strategií. Nedá se říci, že by některý z nástrojů musel být nutně nejlepší. Také to s nimi příliš nepřehánějte, není potřeba používat 20 nástrojů. Daleko lepší je dobře ovládat okolo 3-7.

Níže máte výčet těch nejpoužívanějších nástrojů technické analýzy:

Technická analýza není snadná disciplína, do které se může úplný nováček dostat během několika hodin či dní. Bude potřeba se soustavně vzdělávat, kriticky zkoumat vlastní chyby a snažit se neustále posouvat.

Hledejte dobré informační zdroje a postupně rozšiřujte a prohlubujte své znalosti – např. viz odkazy výše nebo dále v této rubrice.

Poznámka

Více podrobností se dočtete v našich rubrikách specializovaných technické analýze a fundamentální analýze.

B) Základy fundamentální analýzy akcií

Fundamentální analýza měří vnitřní hodnotu cenného papíru zkoumáním souvisejících ekonomických a finančních faktorů.

Vnitřní hodnota je hodnota investice založená na finanční situaci emitující společnosti a na současných tržních a ekonomických podmínkách.

Fundamentální analytici zkoumají vše, co může ovlivnit hodnotu akcie, od makroekonomických faktorů, jako je stav ekonomiky a podmínky v odvětví, až po mikroekonomické faktory, jako je efektivita řízení společnosti.

Konečným cílem je stanovit číslo, které může investor porovnat se současnou cenou akcie a zjistit, zda je cenný papír ostatními investory podhodnocený nebo nadhodnocený.

Kvantitativní a kvalitativní fundamentální akciová analýza

Problém s definicí slova “fundament” spočívá v tom, že může zahrnovat cokoliv související s ekonomickou prosperitou společnosti. Zahrnuje čísla, jako jsou tržby a zisk, ale může také zahrnovat všechno od podílu společnosti na trhu až po kvalitu jejího řízení.

Různé fundamentální faktory lze rozdělit do dvou kategorií: kvantitativní a kvalitativní. Finanční význam těchto pojmů se příliš neliší od známých definic:

 • Kvantitativní: Informace, které lze zobrazit pomocí čísel, číselných údajů, poměrů nebo vzorců.
 • Kvalitativní: spíše než o množství něčeho se jedná o jeho kvalitu, standard nebo povahu.

V tomto kontextu jsou kvantitativní fundamenty tvrdými čísly. Jsou to měřitelné charakteristiky podniku. Proto jsou největším zdrojem kvantitativních údajů finanční výkazy. Výnosy, zisk, aktiva a další údaje lze přesně změřit.

Kvalitativní fundamenty jsou méně hmatatelné. Mohou zahrnovat odbornost klíčových manažerů společnosti, známost značky, patenty a vlastní technologie.

Kvalitativní, ani kvantitativní analýza není ze své podstaty lepší nebo horší. Mnoho analytiků je posuzuje společně.

Kvalitativní faktory, které je třeba zvažovat:

Existují klíčové fundamenty, které analytici při posuzování společnosti vždy zvažují. Všechny jsou spíše kvalitativní než kvantitativní. Patří mezi ně zejména:

 • Obchodní model: Co přesně společnost dělá? Odpovědět na tuto otázku nemusí být tak jednoduché, jak se zdá. Je ale nezbytná pro pochopení businessu.
 • Konkurenční výhoda: Dlouhodobý úspěch společnosti se odvíjí především od její schopnosti udržet si konkurenční výhodu. Silné konkurenční výhody vytvářejí kolem podniku příkop, který mu umožňuje držet konkurenci na uzdě a těšit se z růstu.
 • Management: Někteří analytici se domnívají, že nejdůležitějším kritériem pro investici do společnosti je management. Nakonec i ten nejlepší obchodní model je odsouzen k zániku, pokud vedoucí pracovníci společnosti nedokážou plán správně realizovat. Např. jak si současní manažeři vedli na předchozích pozicích?

Kvantitativní fundamenty, které je třeba zvážit: Finanční výkazy

Účetní výkazy jsou prostředkem, kterým společnost zveřejňuje informace o své finanční výkonnosti. Třemi nejdůležitějšími finančními výkazy jsou výkaz zisku a ztráty, rozvaha a výkaz peněžních toků.

 • Rozvaha: Rozvaha představuje záznam o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu společnosti k určitému časovému okamžiku. Je to nedílný a elementární zdroj finančních informací podniku fundamentální analýzy. Ne však jediný.
 • Výkaz zisku a ztráty: Zatímco rozvaha se při zkoumání podniku řídí momentálním stavem, výkaz zisku a ztráty měří výkonnost podniku v určitém časovém období. Technicky vzato můžete mít podobu měsíční, čtvrtletní nebo roční.
 • Výkaz peněžních toků: Výkaz peněžních toků představuje záznam o příjmech a výdajích peněžních prostředků podniku za určité období. Obvykle se výkaz peněžních toků zaměřuje na následující činnosti související s peněžními prostředky: Peněžní prostředky z investičních činností, peněžní prostředky z financování a provozní peněžní toky.

Fundamentální analýza akcií je nástroj oceňování, který používají akcioví analytici k určení, zda je akcie trhem nadhodnocená nebo podhodnocená.

Zohledňuje ekonomické, tržní, odvětvové a sektorové podmínky, v nichž společnost působí, a její finanční výsledky.

C) Základy fundamentální analýzy komodit

Fundamentální analýza komodit se snaží předpovědět budoucí cestu nejmenšího odporu pro jejich ceny.

Základem fundamentální analýzy komodit je vztah mezi nabídkou a poptávkou.

Koncept nabídky a poptávky se rovná jednoduché rovnici. Komodity se však obchodují v cyklech.

Někdy bude nabídka dané komodity, jako je ropa nebo zlato, omezená, a to bude tlačit ceny nahoru. Jindy je dané komodity prostě příliš mnoho a ceny klesají. Fundamentální analýza a obchodníci se rádi dívají na komodity, které se obchodují na mnohaletých maximech nebo minimech.

Ceny komodit mají tendenci se vracet k dlouhodobému průměru, proto podobné situace přinášejí investiční příležitosti.

Pohyby cen komodit pomocí fundamentální analýzy lze rozdělit do jednoduchých vzorců:

 • Poptávka > nabídka = vyšší ceny
 • Nabídka > poptávka = nižší ceny

Nabídka komodit

Nabídka komodity je množství, které se přenáší z výroby v předchozím roce (zásoby), a množství, které se vyrábí v současném roce. N

apříklad aktuální zásoby kávy zahrnují úrodu v zemi a množství, které zbylo z minulých let sklizně. Obvykle platí, že čím více se přenáší z předchozí sezóny, tím nižší bývají ceny.

Nabídku komodit ovlivňuje mnoho faktorů, například počasí, celkové množství osetých ploch, výrobní stávky, choroby plodin a technologie.

Při používání fundamentální analýzy komodit je třeba si především uvědomit, že vysoké ceny komodit povedou ke zvýšení produkce. Každý chce dosáhnout zisku, a proto je výhodnější vyrábět danou komoditu, když jsou ceny vyšší. Jak se dalo očekávat, s vyššími cenami obvykle klesá poptávka.

Pokud poptávka klesne dostatečně, vyvolá to tlak na snížení ceny.

Poptávka po komoditách

Poptávka po komoditách je množství, které se spotřebovává při dané úrovni cen. Platí pravidlo, že poptávka se zvýší, když se cena komodity pohybuje níže. Naopak při růstu ceny komodity se poptávka snižuje.

Mezi obchodníky s komoditami existuje staré rčení, že nízké ceny léčí nízké ceny. Znamená to, že při nižších cenách se bude spotřebovávat více komodity, což sníží nabídku, a ceny se tak nakonec zvýší.

Fundamentální analýza komodit je jednoduchá ekonomie spočívající na vztahu mezi nabídkou a poptávkou.

Využití fundamentální analýzy komodit k předvídání budoucích cen

Ceny budou v krátkodobém horizontu kolísat, takže není snadné provádět fundamentální předpovědi cen komodit pro krátkodobé obchody. Pro začínající obchodníky s komoditami je to ještě obtížnější.

Novým obchodníkům, a dokonce i zkušeným obchodníkům, doporučujeme při používání fundamentální analýzy k předpovídání cen komodit používat dlouhodobou strategii. Měli byste hledat rozvíjející se trendy, které způsobí změna faktorů nabídky a poptávky.

Může se zdát, že najít všechny aktuální údaje a porovnat je s předchozími roky, abyste pochopili, jak ceny za daných podmínek reagovaly, je náročný úkol. Mnoho větších komoditních brokerů však také zveřejňuje fundamentální výzkum pro své klienty.

Cílem je předpovědět scénář nabídky a poptávky do budoucna. Zejména v začátcích však možná nedává příliš smysl soupeřit s odborníky, kteří mají mnohem více dat a zkušeností, o zdrojích nemluvě.

Hledání trendů na komoditních trzích

To co byste v rámci fundamentální analýzy komodit měli dělat, je hledat trendy ve výrobě a spotřebě a obchodovat s těmito informacemi na mysli. Pokud jsou například zásoby kukuřice na pětiletém maximu a právě se pro tuto sezónu osázelo rekordní množství hektarů kukuřice, je pravděpodobné, že se futures kontrakty na kukuřici budou obchodovat s tendencí k poklesu. Pravděpodobně byste obchodovat futures kontrakty kukuřice na krátko (shortování).

V určitém okamžiku se cena kukuřice posune na příliš nízkou úroveň a poptávka se zvýší. Případně se během vegetační sezóny mohou vyskytnout problémy s počasím, které sníží produkci kukuřice. V těchto případech musíte být flexibilní a uvědomit si, že ceny nebudou klesat věčně.

Dlouhodobější trendy v komoditách lze snáze rozpoznat pomocí fundamentální analýzy, ale k zachycení krátkodobějších pohybů cen komodit se více využívá technické analýzy.

Poznámka

Většina profesionálních obchodníků s komoditami dává přednost zjištění, jaký je celkový obraz komodit pomocí fundamentální analýzy, a pak používá technickou analýzu k načasování svých vstupů a výstupů do obchodů. To je podstata technicko-fundamentálního přístupu ke komoditním trhům.

D) Základy fundamentální analýzy kryptoměn

Investování do kryptoměn může být skvělým způsobem diverzifikace investic, ale zjistit, která kryptoměna je vhodná k nákupu a která ne, může být náročné.

V případě kryptoměn se velmi často využívá technické analýzy, abyste ale mohli učinit informované investiční rozhodnutí, je důležité také vědět, na co se při fundamentální analýze kryptoměn zaměřit. 

1. Přečtěte si “White Paper”

Většina kryptoměnových projektů poskytuje White Paper, který pomáhá definovat cíle a technické detaily kryptoměny.

I když tyto dokumenty mohou obsahovat technický žargon, kterému běžní investoři nerozumějí, je důležité si je přečíst a seznámit se s vizí projektu.

White Paper by měl jasně definovat cíle projektu, způsob, jakým jejich technologie těchto cílů dosáhne, a fungování kryptoměny. V

ětšina White Paperů definuje problém, který se řeší s příchodem samotné měny, a tento problém a řešení by měly být pro investory naprosto jasné. Pozor na příliš obecné vyznění White Paperu.

2. Prozkoumejte tým

Kryptoměny jsou obvykle vytvářeny týmem zakladatelů a softwarových vývojářů, kteří pomáhají vytvářet řešení problému. Abyste lépe pochopili, jak by projekt mohl fungovat, měli byste prozkoumat profesní zkušenosti týmu, který projekt vede.

To může zahrnovat přezkoumání profilu na síti LinkedIn, abyste se dozvěděli o profesní minulosti některého z technických nebo vedoucích pracovníků, a také se dozvěděli o předchozích projektech, které členové týmu spustili.

Také stránka “O projektu” na webových stránkách jakékoli kryptoměny by měla jasně formulovat, kdo pomáhá projekt budovat a jaké jsou jeho odborné znalosti.

Pozor na tým anonymních zakladatelů nebo vývojářů, kteří veřejně neodhalují svou identitu. Výjimkou z tohoto pravidla je anonymní zakladatel Bitcoinu Satoshi Nakamoto.

3. Zjistěte si něco o vedení projektu

Většina kryptoprojektů má jasně definovaný výkonný tým, který se stará o vizi, realizaci, finance a marketing společnosti. Zjistit si více o tom, kdo kryptoměnový tým vede, může poskytnout náhled na pravděpodobnost úspěchu projektu.

Zde je několik otázek, které je třeba si položit při zkoumání vedení projektu:

 • Mají za sebou úspěšnou historii na vedoucích pozicích?
 • Jsou to renomovaní/dobře známí vedoucí pracovníci?
 • Jakou mají reputaci v kryptoměnovém průmyslu? Je dobrá, nebo špatná?
 • Vystupují na veřejnosti, nebo jsou anonymní?

Zatímco některé projekty s anonymními zakladateli byly úspěšné, jako například Bored Ape Yacht Club nebo samotný Bitcoin, existují i jiné, které se dopustily podvodu a projekt zničily.

Před investicí do jakékoli kryptoměny se informujte o týmu vedoucích pracovníků. Pozor vždy existuje riziko, že i skvělé působící management nevede daný projekt, tak jak by se mohlo zdát – viz příklad krachu burzy FTX.

4. Seznamte se s komunitou

Kryptoměny jsou komunitou řízené technologie, které ke svému růstu obvykle vyžadují silnou a podporující komunitu. Poznání komunity dané kryptoměny vám pomůže odhadnout, zda bude projekt úspěšný.

Připojení ke komunitnímu kanálu Discord nebo Telegram vám může pomoci dozvědět se více o komunitě dané kryptoměny a také získat odpovědi na své otázky týkající se samotného projektu.

Pokud existuje velká komunitní základna, která je dobře organizovaná a často projekt propaguje, může to být známkou rostoucí kryptoměny. Pokud na žádné komunitní platformě neprobíhá věcná diskuse, je to červená vlajka.

5. Porozumějte dané technologii

Kryptoměny jsou novým typem technologie, která má zlepšit finanční služby a také řešit finanční problémy. Jsou postaveny na technologii blockchain, ale existuje mnoho inovací a odlišností v jejich fungování.

Pochopení toho, jak se tato technologie používá k řešení problémů zákazníků, a také toho, jak inovace pomohou zvýšit její přijetí, umožní nahlédnout do potenciálního růstu kryptoměny. I když některé technické aspekty mohou být příliš složité na pochopení, White Paper nebo webové stránky by měly být schopny vysvětlit řešení jednoduchým a srozumitelným jazykem.

6. Prozkoumejte “Road Mapu” projektu

Road mapa kryptoměny je časová osa událostí, která ukazuje očekávaný průběh projektu. Měla by mít jasné a stručné milníky rozdělené na čtvrtletí, které všechny posouvají projekt k předem definovanému souboru cílů.

Road mapa může být k dispozici ve White Paperu, většinou je uvedena i na webových stránkách projektu. Pokud není Road mapa definovaná nebo jsou milníky příliš obecné, je to opět varovný signál.

7. Seznamte se s “tokenomikou” projektu

Pojem tokenomika označuje distribuci, oběh a celkovou nabídku dané kryptoměny. To je důležité, protože to ovlivňuje celkovou cenu kryptoměny v čase. Podobně jako akcie veřejně obchodované společnosti je cena dané kryptoměny odrazem nabídky a poptávky. Čím více akcií existuje, tím větší poptávka musí být, aby se cena zvýšila.

Zde jsou tři důležité fundamenty, které je třeba před investicí do jakékoli kryptoměny prověřit:

 • Nabídka v oběhu: Jedná se o nabídku kryptoměny, která je v současné době na trhu a od které se odvíjejí aktuální ceny.
 • Celková nabídka: Jedná se o celkovou nabídku dané kryptoměny po odblokování a distribuci všech tokenů.
 • Maximální nabídka: Mnoho kryptoměn umožňuje ražbu nových tokenů a maximální nabídka je maximální množství tokenů, které bude kdy distribuováno.

Všechny tyto tři statistiky mohou výrazně ovlivnit cenu dané kryptoměny, takže pochopení nabídky je pro investory do kryptoměn velmi důležité.

Kryptoměnové projekty jsou také proslulé nerovnoměrnou distribucí tokenů, což znamená, že nabídka tokenů je při spuštění nízká a v průběhu času se pak výrazně zvyšuje. To může způsobit výrazný pokles ceny, protože nové tokeny zaplaví trh. Přehled harmonogramu odblokování tokenů může investorům pomoci pochopit, jak budou tokeny distribuovány a komu.

8. Projděte si historické cenové změny

Ceny kryptoměn jsou známé tím, že divoce kolísají nahoru a dolů, ale existuje mnoho faktorů, které to způsobují.

Nabídka tokenů, marketingové úsilí, milníky projektu a mnoho dalších faktorů může výrazně ovlivnit cenu dané kryptoměny.

Prohlížení historie ceny kryptoměny může investorům pomoci zjistit, jak se zájem o projekt v průběhu času vyvíjel. Může také naznačit, zda daný kryptoprojekt roste, nebo skomírá.

Pokud kryptoměna prodělala obrovský cenový skok, ale v následujících měsících a letech se už nikdy nezotavila, může to být pro investory varovný signál. Totéž platí pro tržní kapitalizaci a objem obchodů.

Pokud tržní kapitalizace klesá tím déle, čím déle je kryptoměna na trhu, případně se s tokeny neobchoduje, bude projekt špatnou investicí.

Fundamentální analýza kryptoměn zahrnuje prozkoumání všech dostupných informací o digitálním aktivu. Pochopení a zkoumání tématu pomáhá investorovi lépe odhadnout jeho budoucí vývoj.

Slovo závěrem

Investování a tím spíš krátkodobé obchodování na finančních trzích je velmi náročná a odpovědná činnost, která si vyžaduje jak technické znalosti, tak i zvládání vlastní psychiky a mnohdy i silné nervy a schopnost improvizace.

Fundamentální i technická analýza však není triviální činnost a nenaučíte se ji přes noc. Proto pro vás naše investiční analýzy připravují redaktoři, kteří mají osobní zkušenost s obchodováním a investováním na finančních trzích, a tak dokáží velmi dobře popsat vlivy, které se v technické a fundamentální analýze projevují a jaký dopad mohou mít na cenový vývoj analyzovaných aktiv.

Líbil se vám tento článek?
6
0

Články v kategorii Analýzy akcií, kryptoměn, forexu, komodit a dalších instrumentů

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎