Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Akcie ▶️ Kurzy akcií, jak koupit akcie online, jak investovat do akcií, obchodování akcií v roce 2023

Akcie ▶️ Kurzy akcií, jak koupit akcie online, jak investovat do akcií, obchodování akcií v roce 2023
Zdroj: depositphotos.com

Investování a obchodování akcií zní náramně složitě a vznešeně, ale ve skutečnosti je to poměrně jednoduché. Pojďte se s námi ponořit do světa akcií a posunout své dovednosti a práci s penězi na další level.

Co jsou to akcie, kde a jak akcie koupit, nebo jak akcie obchodovat? Nejen na tyto otázky se dozvíte odpovědi v tomto detailním článku. K pochopení obchodování a investování do akcií nepotřebujete žádné předchozí znalosti.

Vše vám vysvětlíme na konkrétních příkladech. Pojďme na to.

Akciové investice v kostce
 • Akcie představuje podíl na vlastnictví společnosti. Akcionáři tak jsou považováni za částečné vlastníky podniku – jejich podíl na vlastnictví je určen počtem akcií, které drží.
 • Akcie vznikly jako prostředek pro podniky k získání peněz v případě, že nemají dostatek finančních prostředků a nechtějí si půjčovat.
 • Hlavní výhody investování do akcií jsou vysoké výnosy, ochrana před inflací a možnost inkasovat pravidelný pasivní příjem.
 • Hlavní nevýhodou pak je možnost ztráty investovaných peněz. Výnos není garantovaný jako v případě spoření.

Obsah článku investování a obchodování akcií

Proč vznikly akcie?

Podnikání v zásadě vždy vyžaduje vstupní kapitál. Potřebujete mít prostory, materiál, stroje, zaměstnance a podobně. A pokud chcete podnikat nebo třeba jen významně expandovat, musíte mít dostatek financí. A kde vzít finance na podnikání? Možnosti jsou v zásadě tři:

 • Vlastní zdroje (našetřené peníze)
 • Půjčka
 • Akcie (nabídnutí části společnosti za kapitál)

Společnosti vydávají akcie, aby získaly prostředky na provoz svých podniků a držitel akcií, akcionář, může mít nárok na část majetku a zisků společnosti.

Akcionář je považován za vlastníka emitující společnosti, což je dáno počtem akcií, které investor vlastní, v poměru k počtu akcií v oběhu. Pokud má společnost 1 000 akcií v oběhu a jedna osoba vlastní 100 akcií, bude tato osoba vlastnit a mít nárok na 10 % aktiv a zisků společnosti.

Akcie jsou tedy jednou z možností, jak lze financovat podnikání. Vznikly pro případy, kdy podnikatel nemá dostatek volných prostředků a financování bankou nebo půjčkou je pro něj nedosažitelné nebo z jiného důvodu nevhodné.

Co je to akcie?

Akcie, známá také jako podíl na vlastním kapitálu společnosti, je cenný papír, který představuje vlastnictví části emitující společnosti. Akcie opravňují jejich vlastníka k podílu na majetku a zisku korporace, který odpovídá tomu, kolik akcií vlastní.

Akcie se nakupují a prodávají převážně na burzách cenných papírů a jsou základem portfolia mnoha individuálních investorů. Za zmínku stojí, že akcionáři nevlastní společnost, neboť akciové společnosti jsou zvláštním typem organizace, se kterými zákon zachází jako s právnickými osobami. Korporace podávají daňové přiznání, mohou si půjčovat, mohou vlastnit majetek a mohou být žalovány.

Myšlenka, že korporace je “osoba”, znamená, že korporace vlastní svůj majetek. Korporátní kancelář plná židlí a stolů patří korporaci, a ne akcionářům.

Majetek korporace je právně oddělen od majetku akcionářů, což omezuje odpovědnost korporace i akcionářů.

Pokud korporace zkrachuje, může soudce nařídit prodej veškerého jejího majetku, ale majetek akcionáře není ohrožen. Soud vás zároveň nemůže donutit k prodeji vašich akcií, ačkoli jejich hodnota klesla k nule. Stejně tak platí, že pokud zkrachuje hlavní akcionář společnosti, nemůže prodat majetek korporace, aby zaplatil své věřitele.

Obecně platí, že akcionář (majitel akcie) koupí akcií nabídne společnosti své finanční prostředky a obvykle očekává, že bude jeho investice zhodnocena.

To může nastat pozitivním vývojem společnosti (vyšší prodeje, rozšíření na další trhy a podobně) a tím i růstem ceny akcie nebo dividendou. Dividenda je právě odměnou akcionáři za poskytnutí finančních prostředků (obvykle je to část zisku společnosti). Dividenda ale nemusí být vyplácena vůbec, vždy záleží na politice společnosti.

TIP: Co jsou to dividendy u akcií a jak fungují? Více v tomto článku.
TIP: Co jsou to dividendy u akcií a jak fungují? Více v tomto článku.

Akcionáři mají obvykle hlasovací právo, mohou se tedy podílet i na řízení společnosti. Na valné hromady jste ovšem zvaní až od určitého majetkového podílu (především u velkých firem typu Apple, Google a podobně by bylo nereálné svolat všechny akcionáře).

Nemyslete si, že si koupíte jednu akcii Apple a budete jej řídit. Při investování se soustřeďte na jedinou věc, a to správný výběr společnosti pro zhodnocení vašich peněz.

Důležitý je fakt, že akcie vlastníka k ničemu nezavazuje. Akcionáři neručí za závazky společnosti a nemohou tedy nikdy ztratit více než do akcií investovali (pokud samozřejmě nenastane propad akcií).

Co získá investor díky vlastnictví akcie?

To, co akcionáři vlastní, jsou akcie vydané společností, přičemž společnost vlastní aktiva, která má firma v držení. Pokud vlastníte 33 % akcií společnosti, je nesprávné tvrdit, že vlastníte třetinu této společnosti, včetně jejich aktiv. Vlastníte však třetinu akcií společnosti. Tomu se říká “oddělení vlastnictví a kontroly”.

Vlastnictví akcií vám dává právo hlasovat na schůzích akcionářů, dostávat dividendy, pokud a když jsou rozdělovány, a právo prodat své akcie někomu jinému. Pokud vlastníte většinu akcií, zvyšuje se vaše hlasovací právo, takže můžete nepřímo kontrolovat vedení společnosti jmenováním jejího představenstva. To se nejvíce projeví, když jedna společnost koupí jinou.

Poznámka

Poznámka: Představenstvo je zodpovědné za zvyšování hodnoty společnosti a často tak činí najímáním profesionálních manažerů neboli funkcionářů, jako je výkonný ředitel neboli CEO. Řadoví akcionáři tak společnost neřídí.

Význam toho, že jste akcionářem, spočívá v tom, že máte nárok na část zisku společnosti, který je základem hodnoty akcie. Čím více akcií vlastníte, tím větší podíl na zisku získáváte. Mnoho akciových společností však dividendy (podíl na zisku dané společnosti) nevyplácí a místo toho reinvestují zisky zpět do rozvoje společnosti. Tyto nerozdělené zisky se však stále promítají do hodnoty akcie.

Jaký je rozdíl mezi kmenovými a prioritními akciemi?

Existují dva hlavní typy akcií: Kmenové a prioritní. Kmenové akcie obvykle opravňují majitele k hlasování na valných hromadách a k přijímání dividend vyplácených společností.

Majitelé prioritních akcií obvykle nemají hlasovací práva, ačkoli mají vyšší nárok na aktiva a zisky než majitelé kmenových akcií. Vlastníci prioritních akcií například dostávají dividendy dříve než kmenoví akcionáři a mají přednost v případě úpadku a likvidace společnosti.

Vůbec první kmenové akcie vydala v roce 1602 nizozemská Východoindická společnost.

Společnosti mohou vydávat nové akcie, kdykoli je potřeba získat další hotovost. Tento proces rozmělňuje vlastnictví a práva stávajících akcionářů (za předpokladu, že nekoupí žádnou z nově nabízených akcií). Společnosti mohou také provádět zpětné odkupy akcií, které jsou pro stávající akcionáře výhodné, protože způsobují zhodnocení jejich akcií – díky tomu, že klesá celkový počet volně obchodovaných akcií. Jedná se o opak procesu vydávání nových akcií.

Hlavní rozdíly mezi akciemi a dluhopisy

Akcie vydávají společnosti za účelem získání kapitálu na rozvoj podniku nebo na realizaci nových projektů. Existují důležité rozdíly mezi tím, zda někdo kupuje akcie přímo od společnosti, když je vydává na primárním trhu, nebo od jiného akcionáře na sekundárním trhu.

Akcie tvoří investici do firmy, akcionář je následně její součástí. Zisk na akciích je teoreticky v zásadě neomezen, akcionáři pobírají dividendu.

Dluhopisy se od akcií liší v několika ohledech. Majitelé dluhopisů jsou věřiteli korporace a mají nárok na úrok i na splacení investované jistiny. V případě úpadku mají věřitelé ze zákona přednost před ostatními zúčastněnými stranami a v případě, že je společnost nucena prodat aktiva, budou uspokojeni jako první – dříve než akcionáři společnosti.

Dluhopis představuje půjčku s předem domluvenými parametry a má předem stanovenou odměnu pro držitele.

Naopak akcionáři často v případě úpadku nedostanou nic, což znamená, že akcie jsou ze své podstaty rizikovější investice než dluhopisy.

Co je to IPO (Initial Public Offering)?

Když firma vstupuje na burzu úplně poprvé a akcie emituje, označuje se tento proces jako IPO (Initial Public Offering), česky první veřejná nabídka akcií.

Akcie si může nakoupit kdokoliv, jedná se o veřejnou nabídku. Problémem však je, že během primární nabídky akcií obvykle mají možnost jako první nakupovat akcie emitující společnosti institucionální investoři. Vy jako drobný investor tak máte také možnost podílet se na IPO konkrétní společnosti, obvykle však její akcie můžete nakoupit už za vyšší cenu. IPO tak pro běžného smrtelníka není příliš atraktivní investiční příležitostí.

Poznámka

TIP: Pokud se již akcie firem na burze obchodují delší dobu, společnosti mohou samozřejmě vydat další dodatečné akcie, to už se však neoznačuje jako IPO.

Emise akcií

Neboli vydání akcií či prvotní prodej může mít několik podob, například:

 • Vlastní: společnost je dostatečně velká, aby si prodej zajistila sama,
 • Cizí: společnost využije zprostředkovatele (investiční banku či jinou finanční společnost).

Emise akcií může být soukromá (typicky pro malé firmy, které předem znají potenciální investory) či veřejná (obchodovaná na burze, pod kontrolou České národní banky).

Rozdíly jsou i v prodeji akcií:

 • Ručitelská emise: akciová společnost prodá celou emisi (veškeré vydané akcie) jedné společnosti, například bance, a dále je už na dané společnosti, aby akcie prodala
 • Komisionářská emise: banka nebo finanční instituce emisi nekupuje, má ji pouze v nabídce a snaží se ji prodat, pro finanční instituci je to bez rizika a odměnou je provize z každé prodané akcie
 • Existují i další druhy emisí, kdy například finanční instituce odkoupí neprodanou část emise, tzv. náhradní ručení, ale to jsou již spíše výjimečné případy, nejčastěji se setkáte s emisí ručitelskou nebo komisionářskou.

Proč investovat do akcií?

Akciový trh v průběhu let vytvořil obrovské bohatství. Investice do akcií z indexu S&P 500, který zahrnuje 500 největších amerických veřejně obchodovaných společností, vynáší v průměru 8 až 12 % ročně. Pouhých 10 000 dolarů investovaných do akciového trhu před 50 lety by se dnes rozrostlo na více než 380 000 dolarů.

Uvědomte si však, že akciový trh neroste každý rok. Index S&P 500 obvykle klesá tři z každých deseti let. Některé poklesy mohou být docela výrazné a jeho míra volatility není pro každého. Pokud však dokážete zvládnout svůj strach, mají akcie potenciál dlouhodobě dosahovat výrazně vyšších výnosů než jiné investiční alternativy.

K hlavní výhodám investování do akcií patří následující:

 • Možnost dosáhnout vyšších výnosů: Hlavním důvodem, proč většina lidí investuje do akcií, je potenciální návratnost investice ve srovnání s alternativami, jako jsou bankovní spořicí účty, zlato nebo státní dluhopisy. Například průměrný výnos amerického akciového trhu se od roku 1926 pohybuje kolem 10 % ročně – dlouhodobé státní dluhopisy ve stejném období dosahovaly výnosu 5 až 6 % ročně.
 • Možnost chránit své jmění před inflací: Výnosy akciového trhu často výrazně převyšují míru inflace. Opět se můžete podívat do USA, kde se dlouhodobá míra inflace od roku 1913 pohybuje kolem 3,1 % ročně. To je výrazně méně než dvouciferný roční výnos akcií. Akcie byly a jsou dobrým způsobem zajištění proti inflaci.
 • Možnost získávat pravidelný pasivní příjem: Mnoho společností vyplácí investorům dividendy neboli část svých zisků. Většina ze zahraničních společností vyplácí dividendy čtvrtletně, některé společnosti však vyplácejí dividendy měsíčně (české akciové společnosti obvykle na roční bázi). Dividendový příjem může investorovi pomoci doplnit výplatu nebo rozšířit důchodový příjem.
 • Hrdost z toho, že jste spoluvlastníkem významné společnosti: Akcie představuje částečné vlastnictví společnosti. Můžete vlastnit malou část společnosti, jejíž produkty nebo služby máte rádi.
 • Likvidita: Většina akcií se veřejně obchoduje na významné burze, což usnadňuje jejich nákup a prodej. Díky tomu jsou akcie také likvidnější investicí ve srovnání s jinými možnostmi, jako jsou investice do nemovitostí, které nemůžete rychle prodat.
 • Diverzifikace: Prostřednictvím akcií můžete snadno vytvořit diverzifikované portfolio napříč mnoha různými odvětvími. To vám může pomoci diverzifikovat vaše celkové investiční portfolio, které může zahrnovat také nemovitosti, dluhopisy a kryptoměny. Tím se sníží váš celkový rizikový profil a zároveň se zvýší výnosy.
 • Možnost začít v malém: Díky nulovým poplatkům za nákup akcií u řady brokerů a také možnosti nákupu frakčních akcií u mnoha online brokerů mohou investoři začít nakupovat akcie s méně než 1 000 korunami.

Ačkoli existují oprávněné důvody, proč akcie nekupovat, potenciál růstu u většiny lidí převažuje nad rizikem. Proto je téměř vždy dobré investovat do akcií, i když je trh na historickém maximu. Studie ukázaly, že důležitější než načasování trhu je doba, kterou investor na trhu stráví. Vyčkávání na správný okamžik nákupu akcií může být nákladné, protože velká část zisků akciového trhu pochází z malého počtu dní. Co to znamená? Vysvětlení naleznete v tabulce níže.

Oddělení správy aktiv společnosti JPMorgan ve své zprávě Guide to Retirement (Průvodce důchodem) vyčíslilo přesnou cenu toho, když zmeškáte nejlepší dny akciového trhu. Pokud byste 3. ledna 2000 investovali 10 000 dolarů do indexu S&P 500 a nechali je kompletně investované až do 31. prosince 2019, získali byste průměrný roční výnos něco málo přes 6 % (bez započtení dividend). Vašich 10 000 dolarů by vzrostlo na 32 421 dolarů.

Toto dvacetileté období zahrnuje zhruba 5 000 dní, během nichž byl akciový trh otevřený. Jak ale ukazuje následující tabulka, pokud byste z těchto 5 000 dnů promeškali jen 10 nejlepších, měli byste méně než polovinu peněz. Pokud byste zmeškali 20 nejlepších dnů, nevydělali byste za 20 let téměř žádné peníze, a pokud byste zmeškali více vítězných dnů, byli byste dokonce ve ztrátě.

zainvestovanost v indexu sp500

Akcie přitom prokazují dlouhodobě tendenci se zotavit z korekcí akciového trhu, tedy z poklesů o více než 10 %, během několika měsíců. Čím déle je investor na trhu, tím menší je tak pravděpodobnost ztráty peněz.

Neméně důležitý je výběr správných akcií k nákupu. Nezáleží až tolik na tom, kdy investujete, pokud investujete do skvělých společností. V případě, že investujete do skvělých společností, je to jedno. Menšina akcií tvoří většinu celkového výnosu trhu. Proto je lepší koupit akcie skvělé společnosti co nejdříve, než čekat na lepší cenu, která možná nikdy nepřijde.

Je investice do akcií riziková?

Ano, každá investice má svá rizika. Jinak tomu není ani u investování do akcií.

Pokud si nyní koupíte byt a budete jej pronajímat, také zde máte rizika. Trh s nemovitostmi může klesnout, nájemce může byt zničit, a podobně. To samé platí, pokud si koupíte zlaté slitky či cihličky. I u nich je riziko, že cena zlata půjde dolů.

Vše ovšem záleží na vašem přístupu k riziku. Můžete si vybrat konzervativnější společnost a jít pouze dividendovou cestou.

Dividendové akcie/společnosti mají často stabilnější cenu akcií a akcionáře ke koupi akcií motivují právě dividendou. Například v roce 2019 Komerční banka vyplatila dividendu v hodnotě 51 Kč, to je 5 % z ceny akcie.

Osobně si myslím, že je tento způsob poměrně konzervativní a bezpečný.

sp 500Můžete se vydat i hledáním tzv. růstových akcií, kde je dividenda nulová nebo zanedbatelná a očekáváte pouze na zvýšení ceny samotné akcie.

Anebo chcete investovat, nemáte čas vše studovat, ale chcete co nejnižší riziko a maximální diverzifikaci. V takovém případě můžete vyzkoušet akciové indexy, které odráží cenu několika akcií dle velikosti firem nebo dle odvětví. Podívejte se například na S&P500 a jeho dlouhodobý růst. Tyto akciové indexy je možné nakoupit prostřednictvím ETF (burzovně obchodovaných fondů).

Velice oblíbené je dlouhodobé investování do akcií. Tedy, akcie nakoupím a prodám za X měsíců/let. Nemusím se tak stresovat krátkodobými propady.

TIP: Co jsou to akciové indexy a jak je obchodovat? Více informací se dozvíte v tomto článku.
TIP: Co jsou to akciové indexy a jak je obchodovat? Více informací se dozvíte v tomto článku.

Rizika investování do akcií

Největším rizikem investování do akcií je volatilita akciového trhu. V průměru klesá akciový trh o 10 % ze svého maxima přibližně každých 11 měsíců, o 20 % přibližně každé čtyři roky a o více než 30 % nejméně jednou za deset let. Kvůli této volatilitě není investování do akcií pro každého.

Zde je několik důvodů, proč byste akcie neměli kupovat:

 • Nemůžete se smířit s myšlenkou, že vaše investice krátkodobě klesne o 10 % (nebo více)
 • V příštích třech až pěti letech budete potřebovat peníze na akontaci k hypotéce na dům nebo na jiný velký plánovaný nákup
 • Jste v důchodu nebo se k němu blížíte a potřebujete spíše stálý příjem než potenciál zhodnocení kapitálu, který nabízejí akcie

Kromě obav souvisejících s volatilitou existují i další důvody, proč se akciím vyhnout:

 • Máte velké dluhy s vysokými úrokovými sazbami, například dluhy na kreditních kartách. Splácení těchto dluhů může často přinést vyšší “výnosy” než nákup akcií
 • Nemáte dostatečnou finanční rezervu. Mít po ruce dostatek hotovosti na pokrytí mimořádných výdajů může zabránit tomu, abyste si museli půjčovat peníze za nevýhodné úrokové sazby, nebo prodávali své investice
 • Nemáte čas nebo chuť zkoumat akcie, které chcete koupit

Jak nakoupit akcie?

Tomuto tématu jsme věnovali samostatný detailní článek, ve kterém naleznete i dvě videa ukazující, kde a jak akcie nakoupíme. Rozhodně doporučujeme si tento článek přečíst. Najdete v něm praktické a hodnotné informace. 

Pojďme si to ale znovu pro jistotu shrnout, není to nic složitého:

 1. Nejdříve si vyberete prostředníka (brokera), přes kterého akcie nakoupíte, například XTB nebo RoboMarkets.
 2. Založíte si u brokera účet (online během pár minut)
 3. Ověříte, že jste skutečně vy majitelem účtu. Dle zákonů se musíte prokázat fotografií svého občanského či řidičského průkazu nebo pasu.
 4. Převedete peníze ze svého bankovního účtu na účet brokera
 5. Finanční prostředky se vám načtou do obchodní platformy, kde můžete zadat příkaz k nákupu akcií.
 6. Zadáte obchodní příkaz, čímž nakoupíte akcie.
 7. Inkasujete zisky nebo přijmete ztráty.

Jak může takový nákup akcií vypadat? Podívejte, jak jsme nakupovali akcie ČEZ u brokera XTB. Jednoduché, že? Investování do akcií už rozhodně není nikterak složité, i když si to spousta lidí stále myslí.

https://youtu.be/treOw4VdaJk

Kde koupit akcie?

Přečtěte si recenze námi odzkoušených a ověřených brokerů pro obchodování a investování do akcií.

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 72,87 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 74 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.

Kdy akcie kupovat? Kdy je ten správný čas?

Prakticky nakoupit akcie je jednoduché, je to otázka pár kliknutí. Mnohem těžší ale je odpověď na otázku – kdy akcie nakoupit? Kdy je ten správný čas? 

Pokud chcete investovat do své budoucnosti – na deset, dvacet nebo čtyřicet let dopředu – pak panuje v podstatě kdykoliv vhodná doba pro nákup akcií. Ač se nacházíme v období korekce akciového trhu nebo obecné ekonomické recese, s takto dlouhým investičním horizontem nemusíte aktuální stav věcí příliš řešit.

Je důležité si uvědomit, že trh se dívá do budoucnosti. Hodnoty akcií vycházejí z budoucích očekávaných zisků. A navzdory občasným poklesům HDP mají zisky v dlouhodobém horizontu tendenci růst.

To znamená, že neustále existují dobré akcie, které lze i v době recese koupit.

Pokud budete investovat soustavně v průběhu času – každý měsíc – nakonec občas zachytíte korekci nebo propad akciového trhu. To jsou příležitosti, kdy můžete investovat ještě více než obvykle, pokud máte k dispozici finanční prostředky. Samozřejmě není nijak zvlášť reálné plánovat nepředvídatelné. Kdyby trh dokázal předvídat pád cen akcií, ke krachu by ve skutečnosti nikdy nedošlo.

Pokud rádi zkoumáte akcie, může být obtížnější najít dobré příležitosti k nákupu, když celkové ocenění trhu stoupá výše. Méně akcií bude představovat hodnotu vzhledem k jejich základním fundamentům, ale to neznamená, že tyto příležitosti neexistují. Vždy je vhodná doba k investování, když najdete cenný papír, o kterém jste usoudili, že je podhodnocený vůči zbytku trhu.

Na druhou stranu je pravděpodobné, že více příležitostí k nákupu akcií podhodnocených společností najdete během širokého poklesu trhu. To jsou skvělé příležitosti jednat na základě průzkumu, který jste provedli, a nakoupit akcie výrazně pod úrovní, kde se obchodovaly ještě před několika měsíci.

Warren Buffett kdysi řekl: “Nesnažím se předpovídat vývoj trhu – své úsilí věnuji hledání podhodnocených cenných papírů.” Pro něj není důležité, co dělá trh.

Pokud existuje akcie s dobrou cenou, stojí za to ji koupit. I když krátkodobě klesne, věřte, že provedený průzkum přinese dlouhodobé zisky. Jakmile akcie společnosti koupíte, neignorujte však zcela danou společnost. Důsledně se ujišťujte, že je vaše investiční teze stále platná.

Ani nákup růstové akcie se silným dlouhodobým potenciálem v blízkosti vrcholu býčího trhu není zdaleka rozsudkem smrti. Růstové akcie mají sice tendenci klesat na ceně mnohem více v období korekce nebo krachu, ale i tato období mohou být katalyzátorem růstu. Ekonomické události, které otřesou akciovým trhem, často představují příležitost pro společnosti s manažerskými týmy zaměřenými na možnosti dlouhodobého růstu. Takže i když se vaše akcie propadnou, mohou se vrátit ještě silnější. Proto jsou období ekonomické nejistoty skvělou příležitostí pro investory do růstových akcií.

Někteří investoři se mohou nechat odradit malým poklesem ceny v domnění, že přijdou další ztráty. Ve skutečnosti je mnohem pravděpodobnější, že půjde spíše o korekci, tedy pokles o více než 10 %, ale méně než 20 %, než o krach trhu, tedy pokles o více než 20 %. Ke korekcím na akciovém trhu dochází neustále a mohou být skvělou příležitostí k nákupu akcií, dokud jsou akcie dočasně zlevněné.

Poznámka

TIP: Abyste správně nakoupili, tak je dobré vědět, co je to technická analýza a ideálně znát i fundamentální analýzu. Dále doporučujeme přečíst si také tento článek: Proč investovat i v dobách kolísavých trhů? Je to bezpečné?

Do jakých akcií investovat?

akcie čez

Na začátek můžete zkusit něco českého, například ČEZ. Proč? Nemusíte řešit měnové riziko (investování v jiných měnách).

Všemu budete rozumět a máte k tomu tak nějak blízko. Vyjde výroční zpráva, přečtete si ji v češtině, společnost znáte, víte, že je stabilní, o jejich výsledcích informují i české noviny či zprávy a tak podobně.

Později můžete zkusit i světové giganty jako je například Facebook, Amazon či Teslu. Ovšem ono “později”. Stále je to akcie, obchodování s ní je jednoduché a vlastně není moc důvod, proč byste na těchto akciích nemohli i začínat, navíc pokud se o danou společnost (značku) již nějaký pátek zajímáte.

Můžete investovat do čeho chcete. Brokeři eToro, XTB, Interactive Brokers, RoboMarkets a další nabízejí investování do akcií zcela bez poplatku, takže začít může prakticky každý. A sbírat cenné zkušenosti na reálném účtu se rozhodně vyplatí.

Nechcete vybírat jednotlivé akcie? Můžete zauvažovat o investičních platformách

Výše popsané platí zejména pro obchodování a investování do jednotlivých akcií – aktivní investování, tento přístup však není zdaleka ideální pro každého a mnozí investoři mohou dát přednost spíše pasivnímu investičnímu přístupu. Jak na to?

Hodláte-li investovat pravidelně, může vás oslovit nabídka investičních platforem typu Portu, Fondee nebo Indigo. Tyto platformy umožnují investorům nakupovat v pravidelných intervalech (nebo i jednorázově) automaticky tzv. ETF – burzovně obchodované fondy.

Tyto fondy se skládají z celých kolekcí cenných papírů – například dluhopisů, komodit, ale nejčastěji právě akcií. Nabízejí okamžitou diverzifikaci a možnost kopírovat výkonnost jednotlivých akciových trhů – amerického, německého, britského atd. Jedná se tak o zajímavou investiční alternativu pro začátečníky a také zájemce, kteří hodlají investovat do akcií, ale věnovat této činnosti minimum času.

Obchodujete akcie nebo cenu akcií?

Zatím jsme se bavili zejména o investování do akcií. Ovšem na trhu zprostředkovatelů – brokerů existují i produkty, které jsou na cenu akcií dokonale navázané. V takovém případě nejste majitelem daného cenného papíru a spekulujete tak pouze na jeho cenu. Tedy spekulujete na cenový růst nebo i propad ceny dané společnosti – což je obvykle krátkodobá obchodní strategie, ke které lze využít i finanční páky. To je možnost si na daný obchod za malý poplatek půjčit a obchodovat tak mnohem větší množství akcií, než si s vlastním kapitálem můžete dovolit.

Hovoříme o obchodování pomocí CFD což je finanční instrument vhodný právě ke krátkodobému obchodování.

TIP: Co jsou CFD kontrakty? Kdy a pro koho mohou být zajímavé?
TIP: Co jsou CFD kontrakty? Kdy a pro koho mohou být zajímavé?

Konkrétní příklad obchodu s akciemi Apple s využitím pákového efektu

Jak už možná tušíte, do akcí lze investovat – což je obvykle dlouhodobá strategie. Někteří lidé – spekulanti – však mohou volit i krátkodobé obchodování právě s využitím finanční páky. Obvykle za tímto účele využívají technické analýzy – hledají v grafech příležitostí k otevření obchodu prostřednictvím jednoho z mnoha technických indikátorů, případně jiné obchodní strategie.

Obchodníci obvykle očekávají výrazné zisky v poměrně krátkém čase, což je pochopitelně spojeno s podstupováním mnohem většího rizika – lze stejně rychle peníze prostřednictvím obchodování získat jako ztratit. A statistiky většiny brokerů hovoří jasně: 80 – 90 % krátkodobých obchodníků jsou ve ztrátě. Krátkodobé obchodování si navíc vyžaduje také mnohem více času než dlouhodobé investování a spekulanti se mu musí často věnovat takřka na plný úvazek. Z mnoha důvodů se tak jeví investování jako vhodnější strategie ke zhodnocování peněz.

Poznámka

TIP: Pokud se chcete dozvědět ještě více o rozdílech mezi investováním a obchodováním, pak vám doporučujeme přečíst si tento komplexní článek.

Abyste přesně pochopili, jak obchod s akciemi probíhá a jaký vliv má využití pákového efektu, tak jsme pro vás připravili dva ukázkové příklady

Nejdříve si představme obchod u brokera RoboMarkets bez finanční páky

Nakoupíme 10 akcií, jedna stojí 190 dolarů, celkově nás tedy budou stát 1 900 dolarů.

Za několik dní si všimnete, že cena vzrostla o 10 dolarů na 200 USD. Rozhodnete se pozici uzavřít a akcie prodat.

Zisk bude 10 dolarů na akcii, a protože máte 10 akcií, celkově si přijdete na 100 dolarů. Při investici 1 900 dolarů se jedná o zhodnocení 5,2 %.

Obchod s využitím finanční páky 1:5

Pokud stejný obchod (v počtech nakoupených kusů akcií) zadáte u RoboMarkets s pákou 1:5, tak vám na obchod postačí pouze pětina původní částky.

Tedy opět je cena akcií 190 dolarů a kupujete znovu 10 akcií.

Místo 1 900 dolarů ale díky využití pákového efektu zaplatíte jen 380 dolarů.

Cena se bude vyvíjet stejně jako výše a zisk bude opět stejný, 100 dolarů. Ale podívejte se na změnu poměru. Nyní byla investice jen 380 dolarů a zisk je tedy 26,3 %!

Pokud byste s pákou 1:5 investovali znovu 1 900 dolarů, tak na trh dáváte pětkrát více, tedy 9 500 dolarů -> 9 500 dolarů. Při stejném pohybu ceny byste tedy měli zisk 500 dolarů.

Abychom to shrnuli – při obchodování bez finanční páky sice potřebujete vyšší obnos, ale celkově je to pro vás méně rizikové a můžete si dovolit ustát nějakou ztrátu.

Při obchodování s pákou je potenciál vyššího zisku, můžete více investovat, se stejným kapitálem si můžete koupit klidně 5x větší pozici. Vaše zisky tak mohou být až pětkrát vyšší, ale stejně tak i ztráty, takže pozor na to.

Danění akciových investic

Zda budete obchodovat reálné akcie nebo CFD má také význam z hlediska danění akciových investic. Na nákup a dlouhodobé držení fyzických akcií se vztahuje tzv. časový test. To znamená, že pokud budete akcie držet alespoň tři roky, vaše investice splní časový test a vy posléze z prodeje těchto cenným papírů nemusíte odvádět 15% daň z příjmu.

Na CFD obchodování se však časový test nevztahuje. Jste-li tak dlouhodobým investorem, určitě se vám vyplatí nakupovat fyzické akcie. Zejména u vyšších částek může znamenat úspora na daních desítky a někdy i stovky tisíc korun.

Krom toho řada brokerů nabízí nákup fyzických akcií bez poplatku, zatímco nákup CFD zatěžuje poplatky.

Další daňové zátěži, které se nevyhnete, je danění dividend. To je osvobozeno od zdanění, pokud ročně inkasujete dividendy do částky 6 000 Kč. V případě vyšších částek jsou pak dividendy daněny srážkovou daní, která se liší dle jednotlivých zemí.

Některé státy přitom mohou danit dividendy výrazně více než Česká republika (15% srážková daň). S většinou rozvinutých zemí, má ČR podepsanou tzv. dohodu od zamezení dvojího zdanění. Je-li v některé ze zemí srážková daň vyšší než u nás, můžete zažádat při podání daňového přiznání o navrácení přeplatku, jedná se však o poměrně komplikovaný proces, který se vám vyplatí pouze u vyšší částek.

Poznámka

TIP: Mnohem více o zdanění dividend se dozvíte v našem komplexním článku zde.

Kolik potřebuji peněz na investování do akcií či jejich obchodování?

Pokud chcete držet fyzické akcie, potřebujete peníze na jejich koupení a poplatek brokerovi. Tedy záleží na společnosti, jejíž akcie chcete nakoupit. V případě CFD si můžete pomoci finanční pákou a náklady na obchod mohou být díky malým pozicím minimální, doslova korunové (můžete spekulovat třeba jen na desetinu jedné akcie).

Poznámka

Jak už však bylo zmíněno, řada brokerů dnes nabízí obchodování fyzických akcií bez poplatku, čímž investorům odpadl jeden výrazný náklad, který se v minulosti výrazně negativně projevoval do celkové návratnosti investic. Kromě toho už v současnosti mnoho brokerů nabízí také obchodování tzv. frakčních – zlomkových – akcií. To znamená, že nemusíte kupovat akcii celou, ale můžete si pořídit pouze její část.

Dnes tak v zásadě finanční omezení na obchodování/investování do akcií neexistuje – vyzkoušet si to můžete klidně s pár tisíci korun. Ovšem pokud to myslíte vážně, chcete mít příjem z dividend nebo solidně zhodnocovat svůj majetek, měli byste se pohybovat minimálně v řádech desetisíců či spíše nižších stovek tisíců korun.

Úměrně k investované částce roste také potenciální zisk. Pokud investujete do akcií pár stovek korun, nemůžete počítat s tím, že vám to vydělá velké peníze.

jak vydelat penize na internetu

Stručná historie akcií

O akciích již víte téměř vše, jen pro zajímavost přikládáme i trochu informací o jejich stáří. Nejedná se totiž o žádného mladíka jako například kryptoměny nebo forex.

První akciová společnost vznikla v Nizozemí roku 1602. V roce 1631 pak v tehdejším finančním centru Evropy (Amsterdamu), vznikla burza cenných papíru, kde mohl obchod jen vzkvétat. Akcie byly čím dál oblíbenější, velký boom zažili i začátkem 20. století, kde přišlo ochlazení až v roce 1929, jenž všichni pamatují jako Černý pátek.

Akciové investování samozřejmě podléhá trendům a od devadesátých let 20. století pomalu přechází na elektronickou podobu, a především vstupem do nového tisíciletí a rozmachu internetu zcela vytlačuje klasické burzy a fyzický kontakt a vše nahrazuje on-line obchodování v podobě, kde jej známe nyní.

FAQ: Často kladené otázky k obchodování akcií

Je jasné, že pokud se o akcie zajímáte teprve krátce, určitě máte nějaké otázky. My jsme ty nejčastější otázky na téma akcií shrnuli níže. Stačí kliknout na otázku a rozbalí se odpověď.

Co jsou akcie a proč se o ně zajímat?

Akcie je podílem na vlastnictví společnosti. Obvykle se jedné o veřejně obchodovanou společnost na burze cenných papírů.
Stejně tak jako kryptoměny a komodity i akcie vám mohou vydělat peníze, což je hlavní důvod, proč se o ně lidé zajímají. Výdělek vám akcie mohou získat prakticky dvěma způsoby: buď růstem své ceny a nebo vyplacenými dividendami. Mezi Čechy jsou např. akcie ČEZu velice oblíbené.

Vyplatí se investovat peníze do akcií?

To je otázka, na kterou je těžké odpověďet. Je to stejné, jako byste se ptali, jestli je dobré investovat do nemovitostí nebo kryptoměn. Někdo se myslí že ano, že je právě teď ten dobrý čas, a někdo zase že ne.
I když je investování do akcií (oproti kryptoměnám) považováno za relativně bezpečnou investici, finální rozhodnutí musíte učinit vy sami. Investice do Tesly, Apple, nebo Googlu před několika lety by pro vás mohla být zlatým dolem. Jaký bude další vývoj nikdo nezaručí, ale akcie dokáží dobře rozdělit riziko, případně můžete rovnou investovat do akciového indexu a zajistit si poměrně stabilní růst.

Jak obchodování a nákup akcií funguje?

Způsobů jak akcie koupit či s nimi obchodovat je hned několik. Nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější cesta je obchodování online s pomocí akciového brokera. Obchodování akcií online je skvělé v tom, že vám umožňuje nepřetržitou kontrolu vašich finančních prostředků a do dění na trhu můžete zasahovat okamžitě prakticky odkudkoli.
Celý princip obchodování akcií je postavený na nabídce a poptávce, která utváří tržní prostředí. Když je o nějakou firmu (=její akcie) velký zájem, cena stoupne. S klesajícím zájmem cena naopak klesá.
Pro vás jako obchodníka jsou pak dva způsoby, jak díky akciím můžete vydělávat peníze.

 • Buď akcie jako takové od někoho koupit, držet je, inkasovat dividendy a za nějakou dobu je v ideálním případě prodat s vyšší hodnotou, než za jakou jste je koupili. Váš zisk tedy bude rozdíl nákupní a prodejní ceny plus výše inkasovaných dividend minus poplatky za nákup a prodej.
 • Dalším způsobem je na cenu akcií spekulovat za pomoci CFD brokerů. U CFD brokerů akcie od nikoho nekupujete. Obchodujete pouze s fiktivními akciemi s jejich reálnou cenou. Můžete je sice koupit (long) ale prakticky žádné akcie držet nebudete. Můžete je i prodat (short) a to i když žádné na prodej nemáte. Jedná se o čistou spekulaci na jejich cenu – žádné reálné akcie v tomto typu obchodování nefigurují. Výhodou CFD obchodování jsou nižší poplatky za nákup a prodej, rychlejší průběh obchodu a možnost koupit více akcií, než si reálně můžete dovolit, díky pákovému efektu.

Jak mám začít? Co k tomu potřebuji?

Stejně jako u obchodování forexu a kryptoměn potřebujete nějaký kapitál (peníze) abyste mohli začít. V dnešní době již neplatí, že je obchodování jen pro majetné investory a že potřebujete mít statisíce, abyste vůbec mohli začít. V dnešní době je forex a CFD obchodování dostupné prakticky každému a jsou obchodníci, kteří si své první akcie koupit už za 5 000 Kč. Ve skutečnosti však můžete začít i s nižší částkou.
Další potřebná věc (kromě nějakého vkladu) je broker, přes kterého budete obchody vykonávat. Brokeři jsou již moderní a fungují přes internet – nemusíte nikomu volat, nebo na burzu chodit, jako to můžete znát z filmů. Mezi skvělé brokery patří například XTB, RoboMarkets a eToro. Více doporučených brokerů naleznete v našem seznamu akciových brokerů. Tito brokeři poskytují jak přímý nákup, tak i obchodování akcií jako CFD.

Mohu se obchodováním akcií živit?

Ano, je možné se tím živit – není to ale nic jednoduchého! Ať už se rozhodnete akcie pravidelně obchodovat nebo je jen nakoupit a prodat v případě výhodné ceny, vždy k tomu budete potřebovat zkušenosti a praxi. Nemůžete počítat s tím, že se začnete o akcie zajímat a během týdne si budete vydělávat 50 000 Kč měsíčně. Takhle rychle to bohužel nefunguje.

Jak vybrat toho správného brokera?

Pro každého může být vhodný jiný broker. Někdo požaduje obchodní platformu v českém jazyce, někdo ne. Někdo chce mít možnost obchodovat s pákou a někdo zase ne. Právě proto nelze přesně říci, jaký broker by pro vás byl tím nejlepším, aniž bychom o vás něco věděli.
My osobně a spousta dalších lidí máme velice dobré zkušenosti s brokery XTB a RoboMarkets, kteří jsou ověření a důvěryhodní. Např. brokera XTB můžete také vyzkoušet bez nutnosti riskovat jedinou korunu a to díky poskytovanému “demo účtu“.

Jaké jsou nejzajímavější akcie v České republice?

Není snadné na takovou otázku odpovědět, ale vaší pozornosti by pravděpodobně neměly uniknout tyto akcie:

Jaké jsou nejzajímavější akcie ve světě?

Není snadné na takovou otázku odpovědět, ale vaší pozornosti by pravděpodobně neměly uniknout tyto akcie:

Co jsou to akciové dividendy a dá se díky nim vydělat?

Pokud se rozhodnete do akcií investovat dlouhodobě, je dobré zvolit společnosti, které svým majitelům akcií přináší pravidelný výnos (dividendu). Mezi takové společnosti patří například Philip Morris, O2 či Komerční banka. Informace o dalších společnostech, které mají pěkné výplaty dividend, naleznete v našem článku o dividendových akciích.

TIP: Co jsou to dividendy u akcií

Co je to dividenda? Dividendu si představte jako nějakou “výplatu navíc” která je vyplácena akciovou společností. Akcionářům, kteří dané akcie drželi v tzv. rozhodný den.

Na co si dát při obchodování akcií pozor?

Pozor si dejte především na to, zda obchodujete klasické (fyzické) akcie nebo CFD. Zapomenout nesmíte ani na kvalitního ověřeného brokera.
V tomto seznamu naleznete jen prověřené a odzkoušené brokery.

Kdybyste potřebovali s něčím pomoci anebo byste měli nějakou další otázku, jejíž odpověď by zde měla zaznít – dejte nám vědět!

Líbil se vám tento článek?
133
13

Články v kategorii Akcie ▶️ Kurzy akcií, jak koupit akcie online, jak investovat do akcií, obchodování akcií v roce 2023

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
U 74 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 72,87 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎