Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Dluhopisy - Co jsou dluhopisy a k čemu slouží? Vyplatí se do nich v 2024 investovat?

Dluhopisy - Co jsou dluhopisy a k čemu slouží? Vyplatí se do nich v 2024 investovat?
Zdroj: depositphotos.com

Dluhopisy jsou tradičním způsobem střednědobého a dlouhodobého financování větších nebo menších společností i států. Zároveň mohou být zajímavou investiční příležitostí.

Jaké jsou výhody financování se prostřednictvím dluhopisů, co to dluhopis vlastně je a jak do něj lze investovat? Kde je možné dluhopisy pořídit a jaká jsou s touto investicí spojena rizika?

Nejen na tyto, ale i další otázky vám přineseme odpovědi v tomto článku. 

Dluhopisy v kostce

 • Dluhopisy jsou jako půjčky, které lidé poskytují společnostem nebo vládě, které se na oplátku zavazují, že peníze k určitému datu vrátí i s úrokem.
 • Dluhopisy lze rozdělit podle doby splatnosti na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.
 • Lze je také klasifikovat podle typu úroku, který nabízejí, jako jsou dluhopisy s pevným úrokem, s proměnlivým kupónem, indexované dluhopisy – například stabilní úrok vůči inflaci – a dluhopisy s nulovým kupónem – bezúročné půjčky.
 • Dluhopisy jsou obecně považovány za bezpečné, ale nesou s sebou rizika, zejména pokud je emitentem nová společnost bez finanční historie.

Obsah článku o dluhopisech

Co je dluhopis? K čemu dluhopisy slouží?

A) Dluhopisy jako nástroj financování

státní dluhopisy

Dluhopis (obligace, bond) je cenný papír, který investor kupuje za účelem zapůjčit peníze emitentovi, za což bude požadovat vrácení původní částky (jistiny) i výplatu úrokového výnosu (kupónu).

Představte si, že řídíte velkou společnost a potřebujete dlouhodobé finanční zdroje (tedy si vypůjčit na dobu delší než jeden rok). Jaké jsou vaše možnosti?

Peníze můžete získat z bankovního úvěru. Další možností je emise akcií spojená s navýšením základního kapitálu. Akciový investor však bude chtít vykonávat i práva s akcií spojená, tedy především podílet se na rozhodování ve vaší společnosti.

Alternativní možností je vydání korporátních dluhopisů. Proč zvolit zrovna tuto variantu?

Banky z regulatorních důvodů musí provádět rozsáhlou analýzu schopnosti dlužníka splácet úvěr (vyhodnocení jeho bonity), a celý schvalovací proces tak může být zdlouhavý a administrativně náročný.

Přibrání nového společníka nebo akcionáře bude zase znamenat, že vám do řízení firmy bude mluvit někdo další. Navíc nová emise akcií – IPO – může být spojena s vysokými dodatečnými náklady. Zatímco akcie je cenný papír majetkový – akcionář získává majetkový podíl ve firmě, dluhopis je cenný papír dluhový.

Investor vám tak pouze zapůjčí finanční prostředky, za což bude požadovat úrok, do řízení firmy vám ale mluvit nebude.

Poznámka

Obdobně se prostřednictvím dluhopisů financují i státy nebo i menší územní celky (obce, města), mluvíme tak o dluhopisech státních a municipálních.

U státních dluhopisů je emitentem stát (příkladem mohou být dluhopisy Republiky), který si vypůjčuje peníze na strategické investice, anebo k profinancování schodku státního rozpočtu.

Také u státních dluhopisů je pro rizikovost rozhodující důvěryhodnost vlády emitujícího státu.

Obecně jsou považovány za bezpečnou formu investice, má-li stát dobrý úvěrový rating a je považován politicky i ekonomicky za stabilní. I státní dluhopisy ale mohou být velmi rizikové.

B) Dluhopisy jako investice

Pokud máte volné finanční prostředky a přemýšlíte o investování, máte hned několik možností, jak je investovat.

Tradiční zhodnocení peněz na běžných a spořících účtech je většinou zanedbatelné a nelze zde očekávat slibné podmínky pro investování.

Dále se pak nabízí hmotné investice (nemovitosti, investiční zlaté slitky a podobně), novodobé investice (kryptoměny), nebo některý z finančních produktů jako jsou podílové fondy.

Pokud máte volné finanční prostředky a přemýšlíte, kam je investovat, nabízí se vám řada možností. Běžné a spořící účty peníze příliš nezhodnotí – ze zůstatků vám pomalu ale jistě ukrajuje inflace. Investovat se pak dá do akcií, nemovitostí, drahých kovů, kryptoměn, podílových fondů, anebo dluhopisů – a to jak státních, tak korporátních.

Stejně jako u akcie se vyplatí seznámit se při investici do dluhopisu s budoucím směřováním firmy a zvážit, zda je návratnost jistiny reálná. Zajímejte se o budoucnost emitenta – pokud zkrachuje, může se totiž stát, že už svoje peníze neuvidíte.

Jaké jsou druhy dluhopisů?

Dluhopisy můžeme dělit dle splatnosti, typu kupónu nebo dle emitenta. Tyto skupiny se následně mohou prolínat, a tak si je projdeme postupně.

A) Dluhopisy podle splatnosti

 • Krátkodobé: I když jsme si říkali, že dluhopis se využívá k dlouhodobému financování, tak existují dluhopisy, které mají splatnost do jednoho roku, případně kratší než jeden rok.
 • Střednědobé: Splatnost dluhopisu je jeden až deset let.
 • Dlouhodobé: Nad deset let.
 • Dluhopisy bez data splatnosti (tzv. věčné dluhopisy, konzoly): Dluhopis nemá splatnost a trvale vyplácí kupón.

V praxi se nejčastěji setkáte se střednědobými dluhopisy, případně s dlouhodobými (typicky u státních dluhopisů).

B) Dluhopisy podle úročení/kupónu

 • Dluhopisy s pevným úročením: Již při emisi je stanoven kupón, který je platný po celou dobu životnosti dluhopisu. Výhodou je předem jasně definovaný zisk. Ovšem pozor na inflaci a změnu tržních úrokových sazeb. To jsou dvě proměnné, jež mohou ze zdánlivě výhodného dluhopisu udělat ztrátový obchod. V prvním případě se reálný výnos snižuje o inflaci. Druhý vás pak bude trápit v situaci, kdy se chcete dluhopisu zbavit. Rostoucí úrokový sazba cenu již vydaných dluhopisů snižuje, klesající naopak zvyšuje.
 • Dluhopis s variabilním kupónem: Místo pevného úročení se kupón naváže na nějakou referenční sazbu. Obvykle to je mezibankovní sazba (PRIBOR, LIBOR…) + procentní přirážka za riziko.
 • Indexované dluhopisy: pokud se kupón naváže na vývoj indexů mezd, ropy, zlata nebo jiných komodit, tak hovoříme o indexovaném dluhopisu. Je to v zásadě jen jiný druh dluhopisu s variabilním kupónem.
 • Dluhopis s nulovým kupónem: kupón může být i nulový, investor realizuje zisk tím, že dluhopis nakoupí za menší částku, než je jeho nominální hodnota. Dluhopis se nakupuje s tzv. diskontem. Tedy například dluhopis na 1 000 Kč a 1 rok nakoupíte za 900 Kč. Nedostanete sice žádný kupón, ale za rok místo 900 Kč obdržíte od emitenta 1 000 Kč.
dluhopisy urokova sazba
Tento graf ukazuje silnou korelaci mezi úrokovou sazbou a americkými dluhopisy (Zdroj: Wikipedia.com)

C) Dluhopisy dle emitenta – Státní a korporátní

 • Firemní (korporátní dluhopisy)

Korporátní dluhopisy (někdy označované jako soukromé) může vydat jakkoliv velká firma, dokonce i soukromá osoba. Proto se při investici do dluhopisů vyplatí řádně přezkoumat finanční situaci a záměry emitenta, případně prověřit, zda jsou dluhopisy něčím zajištěny. Jak jsme již uvedli, firma se rozhodne pro dluhopisy například proto, že úpisem akcií nechce ředit hlasovací práva.

Takovým kočkopsem – něčím mezi dluhopisem a akcií – jsou konvertibilní dluhopisy. Jde o dluhopisy s pevným úrokem a datem splatnosti, do nichž je inkorporováno právo investora provést směnu dluhopisu za akcii společnosti.

Investor se sám rozhodne, zda se mu vyplatí inkasovat jistinu s úrokem, anebo k datu splatnosti dostat místo peněz akcie.

Konverzní kurz dluhopisu (částka, za kterou investor získává jednu akcii) je předem stanovený. Obchoduje-li se k datu splatnosti dluhopis za cenu vyšší, než je konverzní kurz, zvolí investor výměnu dluhopisu za akcii.

Prodejem akcie totiž může realizovat okamžitý zisk. Kdyby byla tržní cena nižší než konverzní kurz, směna dluhopisu se investorovi nevyplatí.

Dluhopisy vydávají i banky. Bankovní dluhopisy jsou speciálním druhem korporátních bondů. Z důvodu vysoké finanční stability bank jsou bankovní bondy považovány investory za nejbezpečnější z korporátních dluhopisů.

K profinancování části hypotečních úvěrů může banka využít vydání hypotečních zástavních listů, které podle zákona patří též mezi dluhopisy (a to dluhopisy kryté).

Aby mohl emitent nabízet dluhopis veřejně, musí mít – až na výjimky pro tzv. podlimitní emise – schválený prospekt.

V opačném případě může dluhopisy nabízet pouze neveřejně. U podlimitních emisí v objemu do 1 milionu euro, resp. 25 milionů korun není nutné prospekt sestavovat.

Prospekt musí obsahovat veškeré informace, které investorovi umožní zhodnotit rizika nákupu dluhopisu – kromě nominální hodnoty dluhopisu, splatnosti a výše kuponu jsou to tedy především informace o finanční situaci emitenta, popis rizik souvisejících s investicí i s emitentem jako takovým a také to, na co finanční prostředky z emise využije.

Existují tzv. podřízené dluhopisy. U nich bude v případě vstupu emitenta do insolvence pohledávka investora do dluhopisu uspokojována až úplně na závěr.

O skutečnosti, že se jedná o podřízený dluhopis musí být investor řádně informován a musí být vyznačena ve všech propagačních materiálech, které se podřízeného dluhopisu týkají.

 • Státní dluhopisy

Státní dluhopisy vydává stát, respektive v Česku je to Ministerstvo financí ČR.

Financování státního rozpočtu v České republice vychází z Ministerstvem Financí ČR každoročně zpracovávané Strategie financování státního dluhu. O plánovaných emisích státních dluhopisů a státních pokladničních poukázek (tzn. krátkodobých dluhopisů) se investor dozví z emisních kalendářů uveřejňovaných na stránkách ministerstva.

Státní dluhopisy jsou považovány za velmi bezpečné, podmínkou je ale vysoký úvěrový rating a ekonomická stabilita. Ekonomicky vyspělé a politicky stabilní státy se mohou financovat dokonce se záporným výnosem.

Přesto je zájem i o takovéto dluhopisy. Proč? Lze na nich totiž také vydělat. První možností je spekulace na kurzové rozdíly mezi měnou dluhopisu a domácí měnou investora.

Druhou možností je další pokles úrokových sazeb, což navýší ceny dluhopisů. Řada subjektů navíc státní dluhopisu do svého portfolia pořizuje z důvodů legislativních regulí.

Kromě klasických státních pokladničních poukázek (krátkodobých státních dluhopisů) a střednědobých a dlouhodobých dluhopisů vydává Ministerstvo financí i spořicí dluhopisy určené výhradně občanům.

Minimální investice je u nich 1000 korun. Při příležitosti stého výročí vzniku samostatné Československé republiky začalo ministerstvo vydávat pro občany tzv. Dluhopisy Republiky, které zpočátku garantovaly výnos převyšující inflaci. V následných emisích ale ani tyto dluhopisy inflaci neporazí.

Rizika dluhopisů

Jako majitel dluhopisu (věřitel) jste půjčili určitý obnos dlužníkovi.

Pokud dobře neznáte emitenta, anebo je jím dokonce úplně nová společnost bez historie, tak jsou takové dluhopisy skutečně rizikové.

Nové firmy by nedostaly řádnou půjčku v bance, v mnoha případech se jedná i o malá s.r.o., tedy akcie ani emitovat nemohou, a tak se podobná firma rozhodne pro dluhopisy. Ostatně podívejte se inzertní stránky dluhopisů a sami si některé příležitosti zhodnoťte.

Netvrdíme, že tyto dluhopisy vždy skončí špatně, ale je potřeba si uvědomit rizika. Riziko zde je a rozhodně není zanedbatelné.

U podřízených dluhopisů platí, že jsou pohledávky z nich v případě insolvence emitenta uspokojovány až úplně naposledy, jsou tedy nejrizikovější. Naproti tomu o něco lepší situaci mají i v insolvenci držitelé tzv. zajištěných dluhopisů, kteří jsou primárně uspokojováni z výtěžku zpeněženého zajištění, například nemovitosti nebo jiného majetku.

Minimální riziko je u dluhopisů státních. Ovšem i tady pozor, určitě si pamatujete na ekonomickou krizi a situaci Řecka. Ano, existují i situace, kdy ani státní dluhopis není na 100 % bezpečný. A to bychom měli mít vždy na paměti. Při úvaze o potenciálních výnosech vždy zvažujte i riziko.

Jak investovat do dluhopisů?

A) Inzertní weby, dluhopisová tržiště, obchodníci s cennými papíry

Pokud chcete nakupovat dluhopisy v primární emisi, tak se musíte dostat přímo k emitentovi. Obvykle se takhle dluhopisy nakupují na inzertních webech či u bank.

Nákup dluhopisů je obvykle jednoduše zprostředkovaný. Nejčastěji jej nabízejí bankovní domy a možná i vám nabízela dluhopisy paní nebo pán na přepážce.

Pokud jde o dluhopisy vystavené přímo bankovní institucí, tak je opět lze považovat za velmi bezpečné, ale i zde určité riziko je.

Inzertní weby a dluhopisová tržiště nejsou zákonem regulovány a mohou nabízet jakékoliv dluhopisy kterémukoliv investorovi. A to i dluhopisy velmi rizikové. Naproti tomu obchodníci s cennými papíry podléhají dohledu České národní banky. Díky tomu jsou povinni sestavovat investiční profil každého investora a nenabízet vysoce rizikové bondy konzervativním investorům.

Státní dluhopisy ČR v přímé aukci mohou pořídit pouze autorizované subjekty – přímí účastníci – jimiž jsou buď banky jakožto obchodníci s cennými papíry, anebo i další osoby oprávněné poskytovat investiční služby.

Tito přímí účastníci následně zajišťují distribuci dluhopisů na sekundárním trhu.

Spořicí státní dluhopisy je možné získat pouze od jmenovaných distributorů, tedy u České spořitelny nebo ČSOB.

B) Dluhopisové fondy a ETF

Investice do dluhopisových fondů pomohou s rozložením rizika (diverzifikací), jelikož jsou v nich zastoupeny bondy různých emitentů z různých odvětví.

Můžou to být bezpečné státní dluhopisy, dluhopisy renomovaných společností jako je ČEZ i řada korporátních dluhopisů různých firem z různých koutů světa. Běžné dluhopisové fondy jsou s ohledem na poplatky vhodné spíše pro dlouhodobé investování.

Díky fondům mohou být v portfoliu zastoupeny i ty dluhopisy, které se většinou k běžnému investorovi nedostanou. Mitigace rizika již byla jako výhoda zmíněna výše.

Nevýhodou může být to, že investor neovlivní, jaké konkrétní dluhopisy manažer fondu pořizuje.

Jako tzv. veřejně obchodovaný fond můžete nakoupit také dluhopisové ETF. Velkou výhodou ETF oproti klasickým fondům jsou daleko nižší poplatky.

Příkladem zajímavého ETF může být iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF. Index trackuje korporátní bondy eurozóny denominované v eurech s ratingem investment grade.

C) Spekulace na vývoj ceny dluhopisu

Úrokový výnos není to jediné, proč by se měl investor o dluhopisy zajímat. Nízké (a dokonce záporné) úrokové sazby totiž nevylučují dosažení zisku vlivem změn ceny dluhopisu.

Pokud referenční úrokové sazby na finančním trhu – a s nimi i výnosy – klesají, dochází k nárůstu ceny dluhopisu. Je to díky tomu, že kupón – úrokový výnos z dluhopisu – je zpravidla stanovený jako fixní a oproti novým nižším sazbám se zdá atraktivnější.

Jak už možná víte, třeba akciové indexy můžete obchodovat i pomocí tzv. CFD kontraktů. Zjednodušeně obchodujete instrument, který je navázaný na podkladové aktivum, v našem případě dluhopis, a můžete tak spekulovat na cenu bez nutnosti podkladové aktivum (dluhopis) vlastnit.

Například můžete spekulovat na cenu US T-bonds, to jsou americké vládní dluhopisy se splatností 20–30 let.

Jejich cenu samozřejmě nejvíce ovlivňuje tržní úroková sazba a obecně ekonomika USA. Vy ale nemusíte americké vládní dluhopisy fyzicky držet, ale pouze v platformě u brokera (který nabízí i forex, akcie a komodityobchodovat na změnu ceny dluhopisu.

Obchodování dluhopisů, stejně jako CFD, nabízí například prověřený a spolehlivý broker Interactive brokers nebo Exante.

K obchodování dluhopisů můžete využít tyto brokery:

Favorit redakce

Investování zahrnuje rizika ztrát.‎
Výhody
 • Velmi seriózní firma s dlouhou bezproblémovou historií
 • Absence minimálního vkladu
Nevýhody
 • Sice propracovaná, ale poměrně složitá platforma
 • Absence českého jazyka a zatím i české zákaznické podpory
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎

Jsou pro vás dluhopisy jako investice vhodné?

Dluhopisy jsou rozhodně zajímavou volbou ke zhodnocení finančních prostředků a svoje místo mají i v portfoliu konzervativního investora, a to například jako dluhopisový fond, anebo státní či korporátní dluhopis renomované společnosti s vysokým kreditním ratingem.

Jak minimalizovat rizika spojená s investicí do korporátních dluhopisů?

 • Projděte si webové stránky emitenta a výkazy ve sbírce listin, důkladně prostudujte prospekt a vyhodnoťte, zda je obchodní plán emitenta reálný
 • V dokumentech hledejte hlavní varovné signály: klesající (či dokonce záporná) EBITDA a provozní cash flow, klesající tržby, rostoucí zadluženost
 • Velmi podezřelé je, pokud nejsou v provozu webové stránky emitenta, případně neukládá pravidelně účetní závěrku do sbírky listin v obchodním rejstříku
 • Googlujte: jací lidé za firmou stojí, co se o nich píše v médiích, jakou mají historii?
 • Dávejte si pozor na tzv. podlimitní emise, kdy není třeba sestavovat ani prospekt, je tedy na emitentovi, jaké informace potenciálním investorům sdělí
 • Není emitent účelově založená společnost (tzv. Special Purpose Vehicle, SPV)? Pokud ano, ručí mateřská společnost za závazky emitenta?
 • Věnujte pozornost zajištění dluhopisu; naopak pozor na ty podřízené
 • Zjistěte si, zda má emitent stanovený rating od jedné z ratingových agentur (S&P, Moody’s nebo Fitch); pokud ano, v rizikovosti se snadno zorientujete na základě uděleného ratingu
  • dluhopisy “áčkových” emitentů považujeme za konzervativní investici
  • bondy emitentů s nižším ratingem (Baa1 až Baa3 u agentury Moody’s, respektive tomu odpovídající BBB+ až BBB- agentur S&P a Fitch) považujeme za konzervativní investici, která je však spojena se středně vysokým rizikem
  • dluhopisy emitentů s ještě nižším ratingem už jsou čistě spekulativní
 • Pokud nemá emitent udělený oficiální rating, vyhodnocení rizikovosti bude obtížnější – jistý návod k vyhodnocení rizika emitentů bez ratingu poskytlo Ministerstvo financí. Jde o tzv. Scorecard korporátních dluhopisů 2.0. Detaily se dočtete tady: Ministerstvo radí retailovým investorům: Jak rozeznat kvalitní korporátní dluhopis od rizikového?
 • Poraďte se s odborníkem – bankou nebo obchodníkem s cennými papíry

A ať už se rozhodnete investovat do akcií, komodit, kryptoměn, nebo právě dluhopisů, vždy byste si měli vaši investici pečlivě promyslet.

A také nezapomínejte na hlavní zásadu investování: Nikdy byste neměli investovat víc peněz, než si můžete dovolit ztratit.

Slovníček základních pojmů spojených s dluhopisy

 • Jistina – Částka dluhopisu, tedy výše dluhu emitenta vůči držiteli dluhopisu; tuto částku se emitent zavazuje vrátit
 • Splatnost – Datum, k němuž může držitel dluhopisu požadovat vrácení jistiny
 • Kupón – Úrok, který emitent uhradí jako odměnu za zapůjčení peněz držiteli dluhopisu (investorovi)
 • Durace dluhopisu – Durace dluhopisu je průměrná doba splatnosti dluhopisu, která je určena jako vážený aritmetický průměr doby splatnosti. Období je váženo podle současných hodnot cash flow v poměru k současné hodnotě dluhopisu
 • Municipální dluhopisy – Dluhopisy vydávané územními samosprávnými celky (obcemi, městy či kraji)
 • Konvertibilní dluhopis – Speciální typ pevně úročeného dluhopisu, který může být při splnění stanovených podmínek vyměněn za akcii
 • Zajištěné dluhopisy – Dluhopisy zajištěné zástavním právem (nebo jiným právem) k majetku emitenta; držitelé těchto dluhopisů mohou v případě platební neschopnosti emitenta uspokojit pohledávku z majetku sloužícího k zajištění
 • Podřízené dluhopisy – Pohledávky z těchto dluhopisů jsou v případě insolvence emitenta uspokojovány až úplně naposledy, jde tedy o nejrizikovější dluhopisy
 • Hypoteční zástavní listy – Specifický typ dluhopisu, jehož prostřednictvím banka získává část finančních prostředků na hypoteční úvěry
 • Prašivé dluhopisy (junk bonds) – Toxické dluhopisy, povětšinou jde o korporátní bondy, které slibují vysoké výnosy, ale jsou emitovány firmami s nízkým ratingem a vysoce rizikovým obchodním modelem
 • Prospekt dluhopisu – Základní informační dokument, který poskytne investorovi informaci o emitentovi a jeho záměrech, prospekt je schvalován Českou národní bankou, to ale neznamená, že by centrální banka garantovala návratnost dluhopisu (kontroluje čistě formální náležitosti prospektu)
 • Emise dluhopisu – Pojem emise má u cenných papírů dva významy
  • jednak jde o jednotlivé soubory cenných papírů vydávaných jedním emitentem v tomtéž okamžiku, stejně označené tzv. ISIN a spojené s identickými právy,
  • jednak jde o samotné vydání cenného papíru a jejich umístění na primárním trhu
 • Dluhopisové fondy – Druh podílového fondu, do něhož jsou nakupovány různě ziskové a různě rizikové dluhopisy, a to jak státní, tak korporátní.

Závěr – Shrnutí informací o dluhopisech

Pojďme si ještě na závěr tohoto článku shrnout, co jsme se dnes o dluhopisech dozvěděli.

Dluhopisy jsou dluhové cenné papíry. Ve své čiré podstatě jsou půjčkou, kterou investor poskytuje emitentovi. Investor je zde tedy věřitel a emitent se dostává do pozice dlužníka.

Dluhopisy jako takové se dělí do mnoha kategorií podle několika kritérii. Liší se u nich způsob výplaty výnosů, jejich forma, ale také se třeba dělí na dluhopisy vydávané státem a firmami či podnikateli. Bylo by ideální se s pojmy a skupinami seznámit, protože každá z nich má svá specifika co se výnosu a rizikovosti týče.

Když už se bavíme o riziku investice – dluhopisy jsou obecně považovány spíše za méně či středně rizikové. Nenechte se ale zmást, i zde existuje celá řada extrémně rizikových instrumentů, a dokonce i podvodů.

Investor si musí dávat pozor zejména na zdraví emitenta. Jestliže dlužník zbankrotuje, věřitel přirozeně přichází o své prostředky.

Z rozdělení na státní a korporátní dluhopisy můžete již tušit, že emise vydávané státy jsou spíše na bezpečnější straně spektra. Naopak korporátní dluhopisy může vydávat v zásadě každý, což přináší i nesrovnatelně vyšší rizikovost a potenciální problémy.

Může to znít strašidelně, ale byla by škoda vynechat celou investiční oblast jen kvůli obavám a rizikům, která můžete řídit. Nejlepším přítelem investora je zdravý rozum. Každou investici si dobře zanalyzujte, zjistěte co nejvíce informací o emitentovi, a až poté se rozhodněte.

Riziko se dá ve velké míře zmírnit i diverzifikací. Tu buď můžete dělat sami, ale nikdy se nedostanete na úroveň podílových fondů a burzovně obchodovaných fondů ETF.

I když přicházíte o možnost vybírat jednotlivé investice, obratem získáte přístup k nespočtu dluhopisů, do kterých byste třeba ani investovat nemohli. Vaše peníze jsou rozložené a nemusíte se bát, že by vás stál pád jednoho emitenta celý kapitál.

Jestliže nechcete držet skutečné dluhopisy, je zde také cesta. Můžete totiž obchodovat CFD kontrakty. Cena těchto instrumentů sleduje hodnotu podkladového aktiva, čímž dávají investorovi možnost zhodnotit majetek i bez toho, aby musel podkladové aktivum držet.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
54
4

Autor

Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.

Sdílejte tento článek

Články v kategorii Dluhopisy - Co jsou dluhopisy a k čemu slouží? Vyplatí se do nich v 2024 investovat?

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 76 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎