Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Investiční horizont komplexně, ale srozumitelně – Co to je, proč je důležité si ho stanovit a jak ovlivňuje výběr investic?

Publikováno
Investiční horizont komplexně, ale srozumitelně – Co to je, proč je důležité si ho stanovit a jak ovlivňuje výběr investic?
Zdroj: depositphotos.com

Doba, po kterou hodlají investoři zůstat zainvestovaní v určitém aktivu nebo cenném papíru se označuje jako investiční horizont. Délka investičního horizontu každého jedince přitom do značné míry rozhoduje o tom, jaké investiční riziko může podstoupit a jakou návratnost může od své investice očekávat. To vše přispívá k výběru vhodné investice.

Určení investičního horizontu je jedním z klíčových kroků, které musí investor při volbě investice učinit.

Investiční horizont je jedním ze základních pojmů investování a úzce souvisí právě s rizikem i návratností, které spolu s likviditou tvoří vrcholy tzv. investičního trojúhelníku, což jsou další články, které vám doporučujeme přečíst.

Pojďme však zpátky k investičnímu horizontu. Co si máte konkrétně pod tímto pojmem představit? Proč je důležité si ho vhodně stanovit? A jak posléze ovlivňuje výběr investic? To a mnoho dalšího se dozvíte v tomto komplexním článku, kde si rozebereme vše podstatné. Tak pojďme na to.

Investiční horizont v kostce

 • Investiční horizont je doba, po kterou investoři plánují zůstat investováni do určitého aktiva nebo cenného papíru, což ovlivňuje riziko, které mohou podstoupit, a také očekávané výnosy.
 • Investiční horizonty jsou do značné míry dány investičními cíli a strategiemi a pohybují se od krátkodobých (do tří let) po dlouhodobé (nad deset let).
 • Se zkracujícím se investičním horizontem se investoři obvykle přiklánějí ke konzervativnějšímu portfoliu, aby minimalizovali riziko a zachovali kapitál. Dlouhodobé horizonty umožňují vyšší riziko a potenciálně vyšší výnosy, přičemž portfolia obvykle obsahují velké množství akcií.

Obsah článku

Co je to investiční horizont? Co si pod tímto pojmem představit?

Investiční horizont je termín, který se používá k určení doby, po kterou chce investor udržovat své investiční portfolio, než prodá cenné papíry (pokud možno) se ziskem. Investiční horizont jednotlivce je ovlivněn několika různými faktory. Hlavním určujícím faktorem je však tolerance investora k riziku – Ta kromě osobnostních rysů také často vychází právě z času, za který bude třeba investice prodat. Investiční horizonty tak jsou důležitou součástí investování, protože pomáhají určit dobu, po kterou bude investor držet své investice, aby kompenzoval rizika, která při investování podstupuje.

Zjednodušeně řečeno je tedy investiční horizont doba, po kterou člověk očekává, že bude investici držet, dokud nebude potřebovat peníze zpět.

Investiční horizonty jsou přitom do značné míry dány investičními cíli a strategiemi. Například spoření na akontaci k hypotéce na nemovitost, třeba po dobu dvou let, by bylo považováno za krátkodobý horizont, zatímco spoření na školné dítěti na zahraniční vysokou školu by bylo střednědobým horizontem a investování na důchod dlouhodobým investičním horizontem.

Jak se dělí investiční horizonty?

Investice se obecně dělí do dvou hlavních kategorií: akcie (rizikovější) a dluhopisy (méně rizikové) – Samozřejmě existují i další třídy aktiv, jako jsou nemovitosti, komodity nebo kryptoměny, ale pro účel tohoto článku si vystačíme s dluhopisy a akciemi.

Čím delší je investiční horizont, tím agresivnější neboli rizikovější portfolio může investor sestavit. Čím je naopak kratší, tím konzervativnější neboli méně rizikové portfolio si investor volí.

1) Krátkodobý investiční horizont

Krátkodobý horizont se týká investic, u nichž se předpokládá, že budou trvat méně než pět let. Tyto investice jsou vhodné pro investory, kteří se blíží k odchodu do důchodu nebo kteří budou potřebovat mít investiční prostředky v blízké době k dispozici. Fondy peněžního trhu, spořicí účty, termínované vklady, depozitní certifikáty a krátkodobé dluhopisy jsou dobrou volbou pro krátkodobé investice, protože je lze snadno přeměnit za hotovost – jsou likvidní a málo či vůbec volatilní.

2) Střednědobý investiční horizont

Střednědobé investice jsou takové, u nichž se předpokládá, že je člověk bude držet tři až deset let, například lidé, kteří spoří dětem na vysokou školu, spoří si na svatbu nebo první bydlení. Investoři s tímto typem investičního horizontu se pohybují někde uprostřed mezi nízkým a vysokým rizikem. To znamená, že by měli disponovat konzervativním a diverzifikovaným portfoliem kombinující investice do akcií i dluhopisů. Poměr akcií a dluhopisů by měl být určen podle konkrétních přání a potřeb jednotlivce. Jedná se o vhodný způsob, jak ochránit své bohatství, aniž by ztratilo hodnotu kvůli inflaci.

3) Dlouhodobý investiční horizont

Dlouhodobý investiční horizont je určen pro investice, u nichž se předpokládá, že je člověk bude držet deset nebo dvacet let, případně i déle. Dlouhodobí investoři jsou obvykle ochotni podstoupit větší riziko výměnou za větší výnosy. Vzhledem k tomu, že je čeká odprodej investic až za mnoho let, jsou schopní a ochotní přečkat dočasné krátkodobé ztráty a propady hodnoty portfolia. Ve většině případů obsahuje portfolio dlouhodobého investora značné množství rizikových investic s potenciálně vysokým výnosem – zejména akcie. Malou část portfolia pak mohou tvořit například zlato, stříbro a dluhopisy. Investoři s vyšší rizikovým apetitem mohou doplnit své portfolio i o kryptoměny – například Bitcoin.

Každý investor si musí určit míru rizika, kterou je ochoten a schopen tolerovat, a kolik času může věnovat držení svého portfolia, než bude potřebovat přístup ke svým penězům.

Zdroj: milfordasset.com
Ilustrativní vývoj jednotlivých typů investice v čase
Ilustrativní vývoj jednotlivých typů investice v čase

Proč je stanovení správného investičního horizontu důležité?

Znalost vašeho investičního horizontu je zásadní pro stanovení investiční strategie, která vám pomůže naplnit vaše cíle.

Investiční horizont bude ovlivňovat složení vašeho investičního portfolia neboli vztah: Návratnost vaší investice versus riziko vaší investice. Při kratším horizontu by se vaše pozornost měla soustředit na riziko – nemůžete si dovolit podstupovat značná rizika, protože chcete zajistit, aby se vám vaše počáteční investice vrátila. Pokud například víte, že peníze budete potřebovat příští rok, nemáte mnoho času na jejich růst – a nemáte mnoho prostoru riskovat, že o ně přijdete.

S prodlužujícím se investičním horizontem si můžete dovolit podstupovat vyšší a vyšší riziko a dosáhnout tak i vyšší návratnosti vašich investičních prostředků. Luxus času navíc vám umožní snést větší volatilitu a možnost honit se za vyššími výnosy.

Pochopení vašeho investičního horizontu začíná určením, kdy budete tyto peníze potřebovat. Jednoduchá investiční online kalkulačka vám může poskytnout představu o tom, kolik byste za tuto dobu museli naspořit při průměrném ročním výnosu, abyste nashromáždili to, co potřebujete.

Nezapomeňte, že s tím, jak se mění váš investiční horizont, se mění i vaše investiční alokace. Když se v kalendáři přiblíží datum, kdy budete peníze potřebovat, budete muset zaujmout konzervativnější přístup.

Například ve věku 25 let má váš odchod do důchodu dlouhodobý horizont. V 60 letech budou mít peníze, které budete potřebovat vybrat v prvních letech důchodu, krátkodobý horizont. Budete se méně soustředit na růst a více se starat o to, abyste se vyhnuli případným ztrátám.

Jak ovlivňuje investiční horizont složení vašeho portfolia

Pokud mají investoři delší investiční horizont, mohou podstoupit větší riziko, protože trh má v případě poklesu mnoho let na zotavení. Například investor s investičním horizontem 30 let by měl mít obvykle většinu svých aktiv alokovanou v akciích.

 • Pokud uvažujete o dlouhodobých investicích řekněme na více než 10 let, pak by ve vašem portfoliu měly být významně zastoupeny akciové investice. I v rámci třídy akcií můžete vyhradit větší část portfolia rizikovějším aktivům. Obecně lze říci, že přibližně 70 % až 100 % portfolia v dlouhodobém investičním horizontu by mělo být ve formě akcií a zbytek ve formě pevného výnosu – dluhopisů. Například investor s horizontem 30 let může investovat své peníze i do akcií, které jsou považované za rizikovější, jako jsou akcie se střední a malou kapitalizací. Tyto typy akcií nebo dílčí třídy aktiv mají tendenci vykazovat mnohem větší cenové výkyvy během krátkých časových období než akcie velkých společností, protože jsou obvykle méně zavedené a jsou náchylnější k vnějším ekonomickým vlivům. Ačkoli mohou být pro investory s kratším investičním horizontem rizikové, tyto krátkodobé výkyvy mají jen malý nebo žádný dopad na investory, kteří chtějí akcie držet po dobu následujících 30 let.
 • Investoři upravují své portfolio s tím, jak se jejich investiční horizont zkracuje, obvykle ve směru snížení míry rizika portfolia. Například většina důchodových portfolií snižuje expozici vůči akciím a zvyšuje držbu dluhopisů, když se blíží odchod do důchodu. Investice s pevným výnosem obvykle poskytují nižší potenciální výnos v dlouhodobém horizontu ve srovnání s akciemi, ale zvyšují stabilitu hodnoty portfolia, protože u nich běžně nedochází k tak výrazným krátkodobým výkyvům cen.
 • Na investicích s pevným výnosem je důležité to, že vám nabízejí určitou stabilitu, i když v delším časovém horizontu poskytují mnohem nižší výnos. Pokud se zaměřujete na střednědobý investiční horizont, měly by být ve vašem portfoliu zastoupeny akcie ve výši zhruba 30 až 70 % a zbývající část by měly tvořit dluhopisy. Konkrétní zastoupení akcií ve střednědobém portfoliu pak záleží na toleranci rizika konkrétního investora.
 • Když se blížíte ke konci svého investičního horizontu, musíte pro minimalizaci rizika většinu svých investic vyměnit za dluhopisové investice. To pomůže ochránit vaše portfolio před výrazným propadem akciových trhů a také zachovat výši hodnoty investičního portfolia.

Investiční horizont a riziko

Každý typ investice s sebou nese různé formy investičního i finančního rizika, které je třeba zohlednit ve vaší investiční strategii. Podniky mohou zkrachovat, dlužníci mohou selhat a i zdravé investice mohou být zranitelné při poklesu trhu.

Níže si nastíníme některé formy rizika a jejich vliv na jednotlivé typy investic:

 • Inflační riziko: Inflační riziko označuje nebezpečí, že reálná hodnota investice klesne v důsledku neočekávaného zvýšení spotřebitelských cen. Dluhopisy jsou na inflaci obzvláště citlivé, protože kupónové sazby jsou obvykle fixní – neočekávaný nárůst inflace by mohl snížit veškeré očekávané zisky z investice. Inflační riziko dluhopisů je však možné zmírnit prostřednictvím státních protiinflačních dluhopisů.
 • Úrokové riziko: Úrokové riziko je nebezpečí, že by neočekávaný nárůst úrokových sazeb mohl umazat část zisků z investice. Stejně jako inflační riziko se obvykle týká cenných papírů s pevným výnosem, jako jsou dluhopisy. Toto riziko lze snížit držením dluhopisů s různou dobou trvání.
 • Podnikatelské riziko: Podnikatelským rizikem se rozumí nebezpečí, že společnost zkrachuje, což způsobí pokles hodnoty akcií nebo dluhopisů vydaných touto společností. Ačkoli žádná společnost není vůči podnikatelskému riziku imunní, můžete se těm nejrizikovějším společnostem vyhnout tím, že pečlivě vyhodnotíte jejich podnikatelské plány. Základním pravidlem pak je diverzifikace – nikdy neinvestujte do jediné společnosti významnou část vašich investičních prostředků.
 • Riziko selhání: Riziko selhání je pravděpodobnost, že dlužník nebude schopen splatit své dluhy. Obvykle se týká emitentů dluhopisů, ale může se vztahovat i na jiné cenné papíry založené na dluhu. Své vystavení riziku selhání můžete snížit investováním do dluhopisů s vysokým úvěrovým ratingem.
 • Tržní riziko: Tržní riziko neboli riziko volatility se vztahuje k možnosti, že hodnota investice může být negativně ovlivněna spekulativním chováním, krachem trhu nebo jinými světovými událostmi. Vzhledem k tomu, že trhy mají v dlouhodobém horizontu rostoucí tendenci, tržní riziko je obvykle větším problémem pro krátkodobé a střednědobé investiční horizonty.

Jaké jsou výhody dlouhého investičního horizontu?

Nejlepších investičních výsledků obvykle dosahují dlouhodobí investoři. Střednědobí a zejména krátkodobí investoři musí do značné míry dát přednost spořícím produktům, případně dluhopisům, aby se nevystavovali nadměrnému riziku.

Pokud se však rozhodujete mezi spořením a investováním, určitě vám s rozhodováním pomůže, seznámit se s některými z klíčových výhod, které lze využít při dlouhodobém investování:

 • Výhody zákona průměrování: U krátkodobých investic je téměř stejná míra pravděpodobnosti růstu i poklesu, protože se většinou jedná o investice, jež budete muset v blízké budoucnosti opět prodat, které jsou snadno ovlivnitelné výkyvy trhu. Navíc se obvykle jedná o jednorázové investice – nemáte dostatek prostoru, abyste částku investovali pravidelně. Pokud jde o dlouhodobé investice, může investor, pokud investuje pravidelně v době růstu a následně propadu trhu, zprůměrovat náklady na investici na nižší úroveň prostřednictvím investic v delším časovém období.
 • Vyšší zisky díky efektu složenému úročení: Pro pochopení výhod složeného úročení je asi nejlepší uvést příklad, ve kterém porovnáme složené a jednoduché úročení. Řekněme, že si vložíte na bankovní spořicí účet s úrokem 10 % 10 000 Kč a každý rok z tohoto účtu vyberete výnos – 1 000 Kč a původní vklad na účtu necháte. Váš vklad tak bude podléhat jednoduchému úročení, což znamená, že za 10 let byste tímto způsobem dosáhli zisku 10 000 Kč. Pokud byste však nechali veškeré své peníze včetně průběžného zhodnocení na spořicím účtu po celých 10 let, dosáhli byste značně vyššího zhodnocení – díky složenému úroku. Při stejném počátečním vkladu by za 10 let nečinila konečná hodnota vašich peněz na spořicím účtu 20 000 Kč, nýbrž 25 940 Kč – při stejném vkladu byste dosáhli za 10 let o 59,4 % vyššího zhodnocení. Složené úročení se projevuje už na relativně krátkém investičním horizontu a s jeho prodlužující se délkou jeho vliv ještě dále výrazně roste.
 • Nemusíte mít takové obavy z volatility: Volatilitou se rozumí výkyvy trhu, které mohou mít vliv na hodnotu jakékoli investice v průběhu určitého období. Míra volatility závisí na typu investice. Pokud například člověk investuje do akciových ETF, může být dopad volatility v krátkodobém horizontu vyšší v důsledku neustálých pohybů cen akcií, do kterých je fond investován. Bez ohledu na výkyvy musí investor vzít na vědomí, že se nejedná o ztráty a že mají pouze “virtuální” charakter – ztrátu realizujete až ve chvíli, kdy vaši investici prodáte. Investoři, kteří mají delší investiční horizont, se nemusí krátkodobou volatilitou zabývat a naopak mohou těžit z kladných výnosů, které akciový trh v dlouhodobém horizontu nabízí.
 • Snadnější dosažení větších finančních cílů: Dlouhodobý investiční horizont umožňuje investorům dostatek příležitostí ke snadnějšímu dosažení životních cílů (viz složené úročení výše). S dostatečným časovým odstupem mohou investoři lépe plánovat své investice a identifikovat zdroje příjmů. Namísto jednorázové investice do jedné investiční alternativy mohou své prostředky lépe diverzifikovat. Při dlouhodobých investicích se investoři také nemusí starat o neustálé sledování sebemenších pohybů na trhu.

Investiční strategie pro investora s dlouhým investičního horizontem

Dlouhodobý investiční přístup je nejjednodušší a zároveň nejspolehlivější způsob, jak dosáhnout značných výnosů portfolia. Tento přístup však stále ponechává dostatek flexibility, pokud jde o to, kterým jednotlivým společnostem a investičním tématům dát přednost.

Zde je rozpis tří základních strategií dlouhodobého investování, které můžete realizovat:

A) Růstové investování

Tento přístup se zaměřuje na společnosti, které rychle rozšiřují své podnikání a zdají se být připraveny i nadále generovat působivé výsledky. Někdy společnosti orientované na růst ještě nejsou ziskové nebo vykazují malé zisky, ale ty nejlepší společnosti vykazují známky značné obchodní dynamiky a mají vysoký potenciál zvyšovat své tržby a zisky v průběhu času.

Nadměrný růst společnosti se může promítnout do významných zisků z investic do těchto akcií – jedná se však samozřejmě o nejrizikovější přístup. Než začnete investovat do růstových akcií, zamyslete se nad svou tolerancí rizika – hodnota portfolia složeného z růstových akcií může výrazně fluktuovat.

B) Hodnotové investování

Tato investiční strategie se soustřeďuje na nákup akcií společností, které se zdají být podhodnocené na základě jejich základních ukazatelů, jako jsou tržby, zisk, marže či konkurenční síla. Hodnotově orientované strategie se soustřeďují na nákup akcií oceněných nízkými násobky zisků nebo tržeb nebo těch, které vyplácejí atraktivní dividendy. Tyto strategie mohou snížit vaše investiční riziko a zároveň vytvořit příležitosti k působivému zhodnocení portfolia.

C) Dividendové investování

Tento investiční přístup upřednostňuje vlastnictví akcií, které akcionářům vracejí hodnotu ve formě pravidelných dividend. Strategie zaměřená na dividendy je často spojována s hodnotovým investováním, protože je méně obvyklé, aby růstové akcie vyplácely dividendy. Jako dividendový investor se však stále můžete rozhodnout pro přístup zaměřený na růst investováním do společností, u kterých se zdá pravděpodobné, že budou své dividendy i nadále zvyšovat.

Dividendové investování by mělo být dlouhodobou investiční strategií, která navíc bude výrazně těžit z efektu složeného úročení, pokud budete dividendy reinvestovat. Využívání výplat dividend k nákupu dalších akcií vytváří příznivý cyklus tím, že zvyšuje počet akcií ve vašem portfoliu, které vyplácejí dividendy, což zase zvyšuje množství dividend, které dostáváte. Postupem času tam můžete nakupovat stále více akcií pouze z dividend.

Mnoho investorů volí smíšený přístup k tvorbě portfolia a rozhoduje se přidávat kombinaci růstových, hodnotových a dividendových akcií. Každá z těchto kategorií má vyváženému portfoliu co nabídnout.

Modelový příklad investičního horizontu

Řekněme, že se dva lidé vezmou, a přestože nyní žijí ve městě, chtěli by se za pár let přestěhovat na venkov. Nemají však peníze na akontaci k hypotéce, takže budou muset začít šetřit. To je krátkodobý investiční horizont, takže pravděpodobně budou chtít zvolit něco relativně konzervativního, například spořicí účet nebo termínovaný vklad, aby se vyhnuli prudkým výkyvům ceny akcií.

Mezitím se rozhodli, že si začnou něco málo odkládat i na důchod, a protože jsou oba mladí, jedná se o dlouhodobý horizont. Vzhledem době do odchodu do důchodu si mohou dovolit velmi agresivní alokaci aktiv, až 100 % akcií, protože dlouhý investiční horizont by měl jejich portfoliu umožnit zotavit se z případných krátkodobých poklesů.

Dále se jim narodí dítě! Nyní začínají přemýšlet o spoření na vysokou školu. To je spíše střednědobý nebo dlouhodobý cíl, takže na začátku mohou být poměrně agresivní ale postupem času konzervativnější, jakmile se blíží maturita dítěte – odchod na vysokou školu a tedy konec investičního horizontu.

Závěr – Shrnutí investičního horizontu

Každý investor musí pečlivě zhodnotit své vlastní cíle a časový plán investic, než se rozhodne, kam vloží své peníze. Spořicí účty a termínované vklady mohou být vhodným místem pro krátkodobé uložení peněz, ale vlivem inflace rychle ztratí svou hodnotu. Naopak agresivní investice na akciovém trhu přinesou v dlouhodobém horizontu vysokou návratnost, ale zůstanou náchylné ke krátkodobým výkyvům trhu. Je na každém investorovi, aby se rozhodl pro optimální poměr rizika a návratnosti a z toho důvodu bychom vám dále doporučili přečíst náš komplexní článek věnující se investičnímu trojúhelníku.

Klíčové je upravovat svůj horizont v průběhu času. Vždyť cíl, který je dnes vzdálený deset let, bude za pět let mnohem blíž! Častou chybou, které se investoři mohou dopustit, je příliš dlouhé setrvávání u investiční strategie s dlouhodobým investičním horizontem. Řekněme, že investor začne spořit na důchod – cíl s dlouhým investičním horizontem – se strategií silně vystavenou akciovému trhu.

Během doby trvání jeho investice dojde na trhu k několika poklesům, ale vzhledem k dlouhodobému časovému rámci má dostatek času na zotavení. Když se investor blíží k důchodu, nepřehodnotí a neupraví své portfolio tak, aby odráželo jeho nový časový horizont, a trh se zhroutí. Do plánovaného dne odchodu do důchodu zbývá méně než rok a jeho důchodové portfolio má nyní drasticky nižší hodnotu, než kdyby ve svém portfoliu přešel na krátkodobější nástroj.

Investiční horizont se neustále mění s věkem, změnami finanční situace, novými cíli a dalšími skutečnostmi.

Je dokonce možné mít ve hře více časových horizontů najednou. Možná si spoříte na důchod a zároveň spoříte na zaplacení vysoké školy svým dětem nebo na koupi nového domu. Pravidelná revize vašich cílů i investičních horizontů, které je doprovázejí, je klíčem ke zdravé investiční strategii.

Další zdroje informací

Líbil se vám tento článek?
10
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.