Finex.cz logo
Menu
Finex » 📈 Fondy » Conseq Active Invest Dynamický

Podílový fond Conseq Active Invest Dynamický - Graf vývoje, zhodnocení, poplatky

Graf vývoje fondu Conseq Active Invest Dynamický za poslední rok

Graf Conseq Active Invest Dynamický
Normální graf
Logaritmický graf
CZK
USD
EUR
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX
Základní informace o Conseq Active Invest Dynamický

Typ produktu

Smíšený fond

Rizikovost produktu

5 (dynamický investor)

Minimální investice

500 Kč

Celková nákladovost (TER)

2,57 % p.a.

Pravidelná investice

od 100 Kč

Pokud chcete rozmnožovat svůj finanční majetek a hledáte dlouhodobě vyšší výnos, i na úkor vyššího rizika, je pro vás možná vhodné investování do akcií a dluhopisů prostřednictvím podílových fondů. Do fondů vkládáte peníze a správce fondů se stará o chod fondu.

Podílové fondy umožňují i drobným investorům díky pravidelné nebo jednorázové investici nákup celé řady cenných papírů.

Podílový fond Conseq Active Invest Dynamický za účelem dosažení vysokého zhodnocení investuje do cenných papírů vydávaných akciovými fondy, do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy a dalších investičních nástrojů. Fond je vhodný pro zkušené investory, kteří jsou ochotní podstoupit vyšší rizika.

Právě podílové fondy Active Invest navazují na úspěšná fondová portfolia řízená od roku 2004. Investiční program Active Invest navíc získal v letech 2014 až 2019 již šest ocenění v kategorii Podílové fondy v soutěži Zlatá koruna.

Obsah článku

1.Představení společnosti Conseq Funds2.Graf vývoje výkonnosti fondu3.Conseq Active Invest Dynamický – charakteristika fondu4.Do čeho fond Conseq Active Invest Dynamický investuje?5.Poplatky fondu6.Rizikovost a doporučený investiční horizont7.Založení Conseq Active Invest Dynamický8.Porovnání aktivně spravované vs. pasivně spravované fondy9.Diskuze k fondu

Představení společnosti Conseq Funds

Fond Conseq Active Invest Dynamický spravuje investiční společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s., která patří do konsolidačního celku Conseq Investment Management, a.s.

Conseq Investment Management působí na českém kapitálovém trhu stabilně již dlouhou dobu a v posledních letech proniká i na polský a slovenský trh. Společnost byla založena v roce 1994 jako Conseq Finance za účelem obchodování s cennými papíry.

Firma začínala se základním jměním pouhých 300 000 Kč a v současné době je skupina největším nezávislým investičním manažerem v České republice.

Získala si důvěru více než 500 000 klientů s objemem aktiv ve výši více než 77 miliard korun (informace k 31. 12. 2020).

Conseq Investment Management je ryze česká společnost, která se soustředí na potřeby českých investorů. Zakladatelem společnosti je Jan Vedral, který vede jeden z nejzkušenějších investičních týmů. Specializují se na investice na finančních trzích nových členských zemí Evropské unie ve středoevropském regionu, zároveň se však soustředí na české investory.

Proto je základní měnou investičních produktů česká koruna, díky čemuž nejsou investoři vystavování výkyvům směnných kurzů zahraničních měn. Pokud by však investor chtěl směřovat mimo nabízené finanční trhy, společnost má v nabídce také partnerské investiční produkty z oblasti renomovaných mezinárodních finančních institucí.

Cílem fondu je optimální rozložení majetku do jiných fondů kolektivního investování. Doplňkově se pak jedná o akcie, dluhopisy a nástroje peněžního trhu.

Fondy Conseq nabízí v rámci svých investičních služeb také banka Air Bank. Pilotní režim pro vybranou skupinu klientů spustila v roce 2019, přičemž na základě jejich zpětné vazby rozšířila nabídku investičních fondů z původních šesti na celkových osm fondů. Možnost investování tak nyní nabízí všem svým klientům.

Chcete se dozvědět podrobnosti o bance Air Bank a jejích produktech? Přejděte na naši komplexní recenzi, ať vám neunikne žádná důležitá informace.

Air Bank logo

Air Bank

★ 97 %

Kód banky: 3030

Co vše vám může podílový fond Conseq Active Invest Dynamický nabídnout, jakými poplatky je fond zatížen a je zde něco, na co byste si měli dát pozor? Čtěte dále.

Graf vývoje výkonnosti fondu

Podívejte se na graf vývoje fondu za období od roku 2013 do roku 2022. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy. 

Graf Conseq Active Invest Dynamický
Normální graf
Logaritmický graf
CZK
USD
EUR
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

Porovnání: Conseq Active Invest Dynamický dosáhl od svého založení v roce 2013 průměrného ročního zhodnocení 3,16 % p.a. Za tu dobu se vklady ve fondu zhodnotily o 31 %.

Jen pro porovnání, průměrné roční zhodnocení indexu S&P 500 je během posledních 65 let 10,5 % p.a. a za posledních 10 let se S&P 500 zhodnotil o cca 180 %.

Obrovskou roli ve výsledném zhodnocení investice hrají poplatky, o kterých jsme se více rozepsali níže.

Conseq Active Invest Dynamický – charakteristika fondu

Fond Conseq Active Invest Dynamický je speciální smíšený otevřený podílový fond. Svůj majetek fond investuje do jiných fondů kolektivního investování a doplňkově do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.

Fond investuje zejména do následujících druhů aktiv: cenné papíry vydané fondy kolektivního investování, zahraniční akcie, tuzemské akcie, dluhové cenné papíry, nástroje peněžního trhu, vklady u bank, finanční deriváty a další.

Fond investuje na vyspělých i rozvíjejících globálních trzích do fondů se zaměřením na akciové investice a pouze v menší míře do dalších investičních příležitostí. Co se týče rozložení akciových fondů dle regionu, největší část zaujímá Severní Amerika, Evropa, Asie (bez Japonska) a Středoevropský region.

Fond nekopíruje žádný investiční ukazatel a sleduje benchmark složený z šesti indexů s různou váhou. Výnosy z hospodaření jsou dále reinvestovány dle politiky fondu.

Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí zvýšit potenciál růstu hodnoty investice i na úkor vyššího finančního rizika. Investor by měl mít pokročilé znalosti a zkušenosti z předchozího investování do podílových fondů a akciových titulů.

Minimální výše investice

Minimální výše investice činí jednorázově od 500 Kč nebo pravidelně od od 100 Kč. Jedná se o celkem příznivé částky, ačkoliv mnoho fondů požaduje ještě nižší vstupní investici. Tato minimální výše umožňuje investování širokému okruhu investorů.

Do čeho fond Conseq Active Invest Dynamický investuje?

Fond investuje do cenných papírů vydávaných akciovými fondy a do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy a jiných investičních nástrojů.

Nejvýznamnější emise tvoří cenné papíry ze Středoevropského regionu (Conseq Invest Akcie Nové Evropy B 11,3 %) a cenné papíry z České republiky (Conseq realitní Česká republika 4,52 %). Dle aktiv největší část pokrývají akciové fondy z vyspělých trhů, akciové fondy z rozvíjejících se trhů a akciové fondy ze střední Evropy.

Poplatky fondu

Vzhledem k tomu, že investiční společnost nezhodnocuje peníze investorů jen tak pro nic za nic, je investování do podílových fondů samozřejmě spojeno s poplatky. Ty mohou někdy velmi znatelně snižovat celkovou výkonnost fondu.

Mezi jednorázové poplatky, které jsou investorovi účtované před nebo po uskutečnění investice patří:

 • Vstupní poplatek: 0 % z objemu plánované investice.
 • Výstupní poplatek: 0 % z objemu nastřádané investice. Poplatek se účtuje při zpětném výběru majetku.

Vstupní poplatek zaplatíte jako investor při vstupu do podílového fondu. Jedná se o jednorázový výdaj, který výnos v případě delší investiční doby zásadně neovlivňuje.

Obvykle se uvádí nejvyšší částky, které mohou být investorovi účtovány. Tento poplatek slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. Poplatek může být i nižší nebo nulový. Stanoven je obvykle jako procentní podíl z investované částky.

Vstupní poplatek u fondů peněžního trhu se pohybuje mezi 1 % až 2 %. V tomto případě je nákup investic bez poplatku.

Výstupní poplatek se hradí při vystoupení z fondu, především při vypršení plánované doby investice. Ve většině případů se s tímto poplatkem již nesetkáte.

Mezi další důležité poplatky patří:

 • Poplatek za obhospodařování: 1,5 % p.a..

Poplatek za obhospodařování je pravidelný výdaj, který je strháván z investice po celou dobu trvání. Obvykle se pohybuje okolo 1 až 1,5 % p.a. Má důležitý vliv na výkon fondu, proto si pohlídejte, aby nebyl příliš vysoký.

 • Celková nákladovost (TER): 2,57 % p.a..

Tento poplatek představuje poměr celkové výše provozních nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu. Údaj zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu v průběhu roku. Tyto náklady nejsou účtovány přímo investorovi, ale odrazí se ve výkonnosti dané investice.

Zkratka TER vznikla z Total Expense Ratio, tedy provozní nákladovost fondu. Tento poplatek se uvádí v % a vyplatí se jej sledovat, protože fond hradí náklady na provoz z financí investora.

Nemusí ale platit, že čím vyšší TER, tím horší fond. I přes vysokou nákladovost může fond přinášet skvělé výnosy. Nákladovost se u českých fondů pohybuje většinou v rozmezí 1 až 2 % p.a. Zde nákladovost činí 2,57 % p.a. což je oproti ostatním fondům celkem vysoké číslo.

Mezi poslední poplatky, které zahrnuje Conseq Active Invest Dynamický, patří poplatek hrazený z majetku fondu za zvláštních podmínek:

 • Výkonnostní poplatek: 12 % z výkonnosti nad benchmark.

Výkonnostní poplatek nebývá u všech fondů. Pokud je přítomen, hradí se z hodnoty výnosu fondu nad benchmarkem fondu. Tento poplatek má za úkol motivovat manažera k nadstandardním výsledkům. Pokud se mu daří, obdrží bonus vycházející právě z tohoto poplatku. Tento podílový fond disponuje vysokým výkonnostním poplatkem.

Na co si dát pozor u poplatků?

V případě poplatků je důležité sledovat zejména TER poplatek, tedy správcovský poplatek (poplatek za obhospodařování). Jedná se o náklad, který investor často přehlíží, protože se soustředí především na vstupní poplatky. Mnoho investorů se dokonce zaměřuje na fondy s nižším vstupním poplatkem, které ale mají ve výsledku vyšší roční nákladovost.

V delším horizontu má ale poplatek mnohem větší vliv na vývoj hodnoty investice než samotný vstupní poplatek. Jedná se totiž o pravidelný každoroční náklad, zatímco vstupní poplatek platíte jednorázově.

Pamatujte tedy: čím nižší procento nákladovosti TER, tím lépe pro investory.

Stejně tak je důležité dát si pozor na rozdíly v poplatcích, ač jsou třeba jen 0,5 %. Na konci investičního horizontu se může jednat o skutečně extrémní rozdíly, i když se to nyní může zdát málo, za 20 let se může takový poplatek vaší investici značně prodražit (náklady v průběhu času exponenciálně rostou).

Jeden příklad za všechny: 

Předpokládejme, že investujete 80 000 Kč. Investici držíte 25 let, zhodnocení činí 7 % ročně a platíte 0,50 % ročních poplatků. Na konci 25letého období bude mít vaše investice hodnotu přibližně 380 000 Kč. Pokud by poplatek nebyl 0,5 % ale 2 %, po 25 letech vám zůstane přibližně 260 000 Kč.

Tento "nepatrný" rozdíl v poplatcích 1,5 % vás stál 120 000 Kč. Rozhodně se nejedná o nic výjimečného.

Rozdíly v poplatcích mohou být ještě daleko větší. 

Rizikovost a doporučený investiční horizont

Fond se řadí do rizikové skupiny 5, což je na stupnici od 1 do 7 vyšší míra rizika. Pokud se číslo přibližuje k 7, tím vyšší výnos může fond poskytovat, ale zároveň je také méně předvídatelný a může dojít ke ztrátám. Nejnižší číslo také není zcela bez rizika, ale je obvykle předvídatelnější, s čímž souvisí naopak nižší výnos.

Ukazatel rizik představuje potenciální výnos a současně riziko spojené s investicí do portfolia. Je třeba brát v potaz, že investice běžně podléhají výkyvům trhu a dalším rizikům.

Vyšší riziko při investování je zde zejména spojené s investicemi s velkým historickým kolísáním ceny podílového listu od 10 % do 15 %. Fond Conseq Active Invest Dynamický není vhodný pro investora, který nechce nést možnou ztrátu do výše 40 % investice nebo očekává zaručenou návratnost investované částky.

Portfolio ji diverzifikované, obsahuje jak jednotlivé druhy aktiv, i sektorové a geografické alokace. Významnou část tvoří akciové fondy a doplňkovou pak pohledávky peněžních prostředků z účtů u bank, likvidní dluhopisy a nástroje peněžního trhu. Největší rizika, se kterými se u tohoto fondu může investor setkat, jsou: tržní riziko, operační riziko, kreditní a vypořádací riziko.

Vždy platí, že hodnota investice může klesat i stoupat, a její návratnost není nikdy zaručena.

Investor, který investuje do portfolia s rizikovostí 5 se nazývá dynamický investor. Tento investor má za cíl rozložit své portfolio rovnoměrně mezi všechny třídy aktiv. Konzervativní investiční nástroje jsou základem, potenciál výnosu zvyšuje rizikovější nástavba. Požadovaný investiční horizont pro tohoto investora je zpravidla delšího rozsahu. Podíl rizikové investice se pohybuje okolo 40 %.

Doporučený investiční horizont

Investiční horizont představuje dobu, na kterou je doporučeno do fondu investovat, abyste dosáhli optimálního výnosu. U tohoto fondu je potřeba počítat s výkyvy, a tím pádem je doporučený investiční horizont stanoven minimálně na min. 5 let. Není ale samozřejmě problém investovat v delším časovém horizontu (+10 let). Ba naopak.

Založení Conseq Active Invest Dynamický

Produkt je možné sjednat si online na webových stránkách společnosti mojeinvestice.cz. Podmínkou je vlastnictví dvou dokladů totožnosti a vlastního bankovního účtu.

Další možností je založení prostřednictvím některého z obchodních partnerů společnosti (např. Air Bank). Poslední z možností je sjednání přímo v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Burzovní palác Rybná 682/14.

Porovnání aktivně spravované vs. pasivně spravované fondy

Conseq Active Invest Dynamický je aktivní investice, která je postavena na myšlence, že maximálního zisku z obchodování na burze lze dosáhnout aktivním výběrem těch správných akcií nebo jiných aktiv. Oproti tomu pasivní investice většinou znamená kopírování nejrůznějších akciových indexů, a to za účelem ušetření nákladů a získání vyšších výnosů než u aktivně spravovaných fondů.

V posledních letech vyšší výkonnost vykazují pasivní fondy a zaznívají dokonce i názory, že aktivní investování je v podstatě mrtvé. Kritici pasivního investování ale poukazují na to, že dokáže být výkonnější než aktivní pouze v dobrých časech.

V takových případech je jedno, do jakých akcií se investuje, protože rostou zkrátka všechny. Zde pak nabývá významu velmi malá nákladovost pasivních fondů, které tak díky tomu mohou porážet fondy aktivně spravované.

Zajímavou alternativou pasivního investování mohou být ETF, které fungují na principu investování do fondu nákupem jeho cenného papíru na burze (stejně, jako při nákupu akcií), akorát s tím rozdílem, že skrze ETF kupujeme "koš akcií" a ne jednotlivý titul.

Pokud vás časově nenáročně pasivní investování zajímá více, můžete využít českých renomovaných investičních platforem jako je například v poslední době velice oblíbené Portu. Portu je investiční platforma, pomocí které lze investovat již od pár stovek měsíčně do řady titulů najednou (ETF – burzovně obchodované fondy) a diverzifikovat tak investiční riziko.

Portu nabízí zajímavý výkon portfolia za výhodný roční poplatek 0,6 – 1 %. To je oproti poplatkům u fondu, které se mohou vyšplhat na 3 – 4 % celkem výrazný rozdíl.

Více o investiční platformě Portu si můžete přečíst v naší recenzi. Zde případně naleznete recenze dalších investičních platforem.

Závěr – zhodnocení fondu a jeho poskytovatele

Fond Conseq Active Invest Dynamický je otevřený podílový fond, který má za cíl v dlouhodobém horizontu (min. 5 let) dosahovat vysokého zhodnocení v českých korunách. Z toho důvodu je fond zaměřen především na akciové investice, a pouze v menší míře na další investiční příležitosti.

Podílový fond se řadí do stupně rizikovosti 5, a je tak vhodný pro dynamické investory s pokročilými znalostmi a zkušenostmi. Výhodou fondu je široké rozložení rizika, výběr fondů těch nejlepších světových správců a aktivní obhospodařování portfolia.

O fondu Conseq Active Invest Dynamický jste se dozvěděli z naší recenze vše potřebné, nyní záleží pouze na vás, zda se rozhodnete do tohoto fondu investovat či ne.

Další detailní informace naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Nezaujal vás fond Conseq Active Invest? Podívejte se například na fond Amundi CR All Star Selection, který je zaměřen na nejlepší akciové fondy od předních světových správců (Amundi, Polen, JPM a další).

Pokud chcete mít jistotu a nechcete podstupovat riziko, řešením také může být spořicí účet. Banky momentálně úrokové sazby na spořicích účtech zvyšují, což vám pomůže vaše peníze alespoň částečně ochránit před inflací. Podívejte se na aktuální srovnání spořicích účtů 2023.

Další podílové fondy od Conseq Funds

Dynamické investování pro zkušenější investory
Conseq Active Invest Dynamický je fond s jasně definovanou investiční strategií a investičními limity, které jsou stanoveny na základě potenciálu výnosu a rizika. Fond je vhodný pro pokročilé a zkušené investory, kteří počítají s vyšším rizikem a plánují investovat po dobu 5 let a více. Výhodou je nulový vstupní poplatek, avšak za mnohem větší nevýhodu považujeme výkonnostní poplatek 12 %, který je celkem vysoký, a mnoho podílových fondů ani tímto poplatkem neoplývá. Tento fond navazuje na úspěšná fondová portfolia a cílem správce fondu je nabídnout klientům jednoduché, ale efektivní řešení.
 • Nulový vstupní poplatek
 • Možnost sjednání online
 • Stabilní investiční společnost
 • Investice do atraktivních světových společností
 • Lze investovat pravidelně již od 100 Kč
 • Vyšší míra rizikovosti 5
 • Vysoký výkonnostní poplatek
 • Vhodné pro investici s dlouhodobějším horizontem
 • Vyšší celková nákladovost (TER)

Detailní informace o fondu Conseq Active Invest Dynamický

Jméno fonduConseq Active Invest Dynamický
Webové stránkyhttps://www.conseq.cz/investice/prehled-fondu/active-invest-dynamicky
ISIN CZ0008474202
MěnaCZK
Spravovaný kapital (mil.)15 003 CZK
Typ fonduStandardní podílový fond
Typ produktuSmíšený fond
Fond je určený proFyzické osoby
Rizikovost produktu 5 (dynamický investor)
Doporučená délka investicemin. 5 let
Minimální investice500 Kč
Pravidelná investiceod 100 Kč
Dividendová politika Akumulační
Portfolio manažer Jan Vedral, Anne-Françoise Blüher, Adam Šperl
Správce fonduConseq Funds investiční společnost, a.s.
Možnost založení online
Daňový domicilČeská republika
Datum vzniku12. 11. 2013
Poplatková politika fondu
Celková nákladovost (TER) 2,57 % p.a.
Vstupní poplatek 0 %
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 1,5 % p.a.
Výkonnostní poplatek 12 % z výkonnosti nad benchmark
Maximální vstupní poplatek5 %
Struktura portfolia podle typu aktiv
Akciemin. 70 % max. 100 %
Dluhopisymax. 30 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %
Depozita a peněžní trh0 %
Odkaz na dokument KIIhttps://www.conseq.cz/Conseq/Document.ashx?file=CZ0008474202-KIID-CZE-CS

Vývoj fondu Conseq Active Invest Dynamický za posl. 2 týdny

Datum Hodnota Ticker
08. 06. 2023 Načítání... active-invest-dynamicky
07. 06. 2023 Načítání... active-invest-dynamicky
06. 06. 2023 Načítání... active-invest-dynamicky
05. 06. 2023 Načítání... active-invest-dynamicky
04. 06. 2023 Načítání... active-invest-dynamicky
03. 06. 2023 Načítání... active-invest-dynamicky
02. 06. 2023 Načítání... active-invest-dynamicky
01. 06. 2023 Načítání... active-invest-dynamicky
31. 05. 2023 Načítání... active-invest-dynamicky
30. 05. 2023 Načítání... active-invest-dynamicky
29. 05. 2023 Načítání... active-invest-dynamicky
28. 05. 2023 Načítání... active-invest-dynamicky
27. 05. 2023 Načítání... active-invest-dynamicky
26. 05. 2023 Načítání... active-invest-dynamicky

Ohodnoťte fond Conseq Active Invest Dynamický.


Připojte se k diskuzi

Další Fondy, které by vás mohly zajímat

Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Aktuální cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
Philip Morris ČR ---
N/A
Erste group ---
N/A
RECENZE

TOP Nejlepší brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 77 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 78.16 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Trading212 logo
Trading212 ★ 91 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro ★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo