Finex.cz logo
Menu
Finex » Investice » Investiční riziko – Proč jej podstupovat a jak ho minimalizovat?

Investiční riziko – Proč jej podstupovat a jak ho minimalizovat?

Investiční riziko – Proč jej podstupovat a jak ho minimalizovat?
Zdroj: depositphotos.com

Riziko je společně s likviditou a výnosností jeden z nejdůležitějších a naprosto zásadních parametrů investování. Vždyť jedna ze základních pouček o investování říká, že čím vyšší riziko podstoupíme, o to vyšší výnos bychom měli dostat.

Otázka investičního rizika z pohledu dlouhodobých investic je poměrně komplexní a důležité téma. Proto se na něj zaměříme v tomto článku.

Obsah článku:

1.Co to je riziko a proč jej podstupujeme?2.Různé postoje k riziku3.Jaká je nejbezpečnější investice?4.Jaké druhy rizika existují?5.Jak omezit riziko?6.Rizika u konkrétních investic

Co to je riziko a proč jej podstupujeme?

Riziko v jedné ze svých definic představuje nebezpečí, že očekávané výsledky nebudou dosaženy. Jedná se o jakýsi druh nejistoty.

Riziku se při investování nikdy nelze zcela vyhnout, s každou investicí je spojena alespoň minimální míra rizika.

Odchylka od očekávání se vesměs předpokládá negativní, tj. že výsledky budou horší. Může ale nastat také situace, kdy bude skutečný výsledek lepší, například akciový fond by dosáhl lepších výsledků, než se očekávalo.

Pro ilustraci toho, co to riziko nepřímého vývoje investice je, se lze podívat např. na akcie Amazonu.

Vývoj ceny akcií Amazonu za poslední 4 roky
Normální graf
Logaritmický graf
CZK
USD
EUR
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

Nejčastějším motivem investorů k tomu, aby podstupovali riziko, je touha po zisku. Společně s likviditou investice tvoří tyto 3 parametry základní trojúhelník investování.

Investiční trojúhelník
Investiční trojúhelník

Jak tento trojúhelník pochopit?Jednoduše investor nikdy nemůže mít všechny 3 tyto parametry 100% jisté.

Například z něj lze vyčíst, že za vyšší riziko by každý chytrý investor měl požadovat vyšší výnos nebo alespoň lepší likviditu vložených peněžních prostředků. Nebo také to, že nižší likvidita by znamenala vyšší riziko, ale zároveň by měl investor očekávat vyšší potenciální zisk.

Různé postoje k riziku

Každý investor může míru rizika vnímat odlišně. Někdo považuje za příliš rizikovou i investici do dluhopisů, někdo se nebojí investovat do akcií ani kryptoměn.

Dle postoje k riziku rozlišujeme investory s:

 • Averzí k riziku (vyhýbají se riziku)
 • Neutrálním postojem
 • Sklonem k riziku, tzv. risk lovers (investoři ochotně podstupující i vyšší riziko)

Nenechte se zmást… Sklon k riziku není nutně špatný přístup.

Pokud někdo dokáže pracovat s přiměřeným rizikem, může dosáhnout vyššího výnosu. Jestliže by někdo zvolil investici s vyšším potenciálem a zároveň s vyšším rizikem, neměl by pak ve zmatku se ztrátou prodávat při prvním krátkodobém poklesu.

Jaká je nejbezpečnější investice?

Obecně se za méně rizikové investice považují nemovitostní fondy, investiční nemovitosti a nákup fyzického zlata, neboť vždy bývají kryté daným aktivem. Z podobného důvodu i banky nabízejí nižší úroky u hypoték než u spotřebitelských úvěrů.

Jako nejméně riziková investice vůbec jsou označovány státní dluhopisy. Jsou to cenné papíry, které mohou vydávat vlády různých zemí. Pokud si investor nezvolí zrovna krachující stát, je riziko takové investice téměř nulové.

Nízkému riziku odpovídá nízká úroková sazba, která se pohybuje v poslední době velmi nízko. Někdy dokonce pod úrovní inflace. Na grafu níže vidíte, že sazba u desetiletého českého státního dluhopisu má za posledních 20 let tendenci spíše klesat.

Výnos desetiletého dluhopisu ČR od roku 2000. Zdroj: kurzy.cz
Výnos desetiletého dluhopisu ČR od roku 2000. Zdroj: kurzy.cz

Jako naopak rizikovější se obecně považují investice do akcií nebo také kryptoměn.

Jaké druhy rizika existují?

Je dobré mít na paměti, že s investováním se pojí celá řada různých druhů rizik. Abyste si dokázali udělat lepší představu o tom, jaká všechna rizika se investování týkají, podívejte se na jejich výčet.

Rizika při dlouhodobém investování jsou:

 • Inflační riziko je nebezpečí, že v ekonomice vyroste inflace (zrychlí se růst cenové hladiny), čímž by klesala kupní síla zainvestovaných peněz, tj. reálně byste prodělali, ikdyž v absolutních číslech by vaše investice rostla.
 • Kreditní riziko se týká zejména dluhopisů a znamená nebezpečí, že emitent (ten kdo dluhopis vydal) nebude schopen dostát svému závazku vrátit nominální hodnotu dluhopisu.
 • Úrokové riziko znamená ohrožení v podobě změny úrokových sazeb na trhu.
 • Riziko likvidity tím, že zainvestujete, se vždy alespoň do jisté míry vzdáváte likvidity (dostupnosti) daných peněžních prostředků.
 • Tržní riziko – tomu podléhají všechny investice a vyvolávají ho ekonomické, politické, právní i jiné podmínky.
 • Měnové riziko je riziko, že se změní kurz měny, ve které jste zainvestovali – to může váš výnos zvýšit, ale také snížit. Existují investice, které jsou proti měnového riziku zajištěné, jako je např. Portu (jedna z investičních platforem, které jsme recenzovali).

Odlišný pohled na členění rizik může být dělení na rizika protistrany, rizika samotného investičního produktu a rizika tržního prostředí.

V závislosti na konkrétní investici mohou některá rizika klesat nebo naopak růst na významu.

Jak omezit riziko?

Rizikům se nelze zcela vyhnout, avšak můžete je minimalizovat či omezovat. Dodržováním následujících 4 pravidel v průběhu investování můžete výrazně zvýšit na své šance na úspěch.

 1. Stanovte si cíl

Pro úspěšné investování je velmi důležité stanovit si cíl. Proč? Vyplývají z něj prakticky všechny charakteristiky investice, jako jsou investiční horizont (délka investice), požadovaná výnosnost, jednorázově a pravidelně investovaná částka atd. Z toho všeho pak můžete odvodit, která konkrétní investice by pro vás mohla být nejvhodnější.

 1. Diverzifikujte

Diverzifikace znamená rozložení investice. Vychází ze známého přísloví "Nedávej všechna vajíčka do jednoho košíku." Diverzifikací můžete významně snížit riziko, aniž byste nějak významně omezili výnosnost.

Šikovná varianta diverzifikace může být například dle pravidla 3 loukotí. Dle něj bychom měli investici rozdělit na 3 stejné díly do nemovitostí, do akcií (nebo jiných finančních produktů) a do komodit (zlato, stříbro aj.).

Příklad diverzifikace investic dle pravidla 3 loukotí. Zdroj: Financujchytre.cz
Příklad diverzifikace investic dle pravidla 3 loukotí. Zdroj: Financujchytre.cz
 1. Dodržujte investiční horizont

Některé typy investic se v čase nevyvíjí přímočaře, například akcie či akciové fondy. Abyste zvýšili pravděpodobnost naplnění investičního cíle, bývá vhodné zvolit delší časový horizont.

U akciových fondů se běžně doporučuje investovat alespoň 10 i 15 a více let. V případě např. nemovitostních fondů to bývá mnohem méně cca 3 až 5 let.

V průběhu investování je pak nezbytně nutné, abyste byli neoblomní a investiční horizont dodrželi.

Nemusí to být z emočního hlediska jednoduché. V průběhu času mohou nastat propady a vy budete bojovat se strachem, že propad neskončí. Může být velkou chybou v době propadu investici ukončovat a vybírat peněžní prostředky ve ztrátě.

Mírně pokročilejší investoři v takové době naopak ještě přikupují, někdy se říká "ve slevě". Taková příležitost se objevila například v březnu 2020 (viz níže).

Den 15. 3. 2020 byl dobrý příklad investiční příležitosti k nákupu 've slevě', kdy řada investorů v panice prodávala se ztrátou
Normální graf
Logaritmický graf
CZK
USD
EUR
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX
 1. Investujte raději pravidelně

Jednorázová investice zní sice jednodušeji a přívětivěji, avšak je rizikovější. Nemusíte se totiž trefit a nakoupíte ve špatnou dobu.

Pravidelnou investicí minimalizujete riziko nevhodného načasování investice. Pravidelné investování je tedy pro méně zkušené investory vhodnější varianta.

Nabízí se také kombinace jednorázového a pravidelného investování, což je rovněž zajímavá možnost.

Pravidelné investování se obecně považuje za méně rizikové pro začínající investory. Zdroj: Roklen24.cz
Pravidelné investování se obecně považuje za méně rizikové pro začínající investory. Zdroj: Roklen24.cz

Rizika u konkrétních investic

Nyní se podíváme na hlavní rizika specificky ke konkrétním instrumentům.

Dluhopisy
Největší riziko dluhopisu je, že emitent (vydavatel) nebude schopen vrátit danou částku v době splatnosti. Může to být např. z důvodu, že se jedná o zcela podvodný projekt nebo že emitent zkrachuje.

V případě dluhopisů je významné také riziko vaší snížené bonity – pokud byste náhle potřebovali peníze před uplynutím doby splatnosti, máte smůlu.

Další významné riziko, které byste si měli uvědomovat, je kurzové riziko – budete vypláceni v korunách? Výnosnost dluhopisů obecně není vysoká (jen v řádu jednotek procent). Nepříznivý vývoj kurzu by vaši investici mohl snadno poslat do ztráty.

Nepříznivý aspekt dluhopisů jsou i nízké úrokové sazby a nebezpečí, že stoupne inflace a vy nebudete moct investici ukončit dříve, abyste své peníze před znehodnocením ochránili. Obdobně je tomu u úroků – kdyby po čase vzrostly, a vy jste chtěli změnit investici, nebude to možné do doby splatnosti. Mohla by vám utéct zajímavá příležitost.

Akcie
V případě akcií jsou nejvýznamnější riziko volatility, tj. kolísání ceny zakoupené akcie, a kurzové riziko. Naprostá většina akciových titulů (a zejména těch nejzajímavějších) se obchodují v cizích měnách (převážně USD).

Kreditní riziko nemusí být tak významné, jako u dluhopisů, avšak i společnost, jejíž akcie se obchodují na burze, může krachovat. Neopatrná snaha o nákup "zlevněných" akciových titulů krachujících společností může vést k nenávratné ztrátě vašeho kapitálu, jak se bohužel povedlo řadě investorů z Robinhood.

ETF
Exchange Traded Funds umožňují investovat do stovek akciových titulů skrze jeden obchod (jednoduchá forma diverzifikace). Kvalitní ETF jsou obecně jen málo rizikové, zejména kreditní riziko je díky diverzifikace nízké. V podstatě nejvíce vás ohrožuje nepříznivý vývoj kurzu měny.
Fondy
Fondy bývají navázány na nějaké podkladové aktivum (nemovitosti, akcie, dluhopisy, komodity aj.) od kterého se odvíjí hodnota investice. Riziko je, že dané aktivum klesne na ceně.

Kreditní riziko nemusí být vysoké, neboť většina centrálních bank dohlíží na fondy a nutí je oddělovat své vlastní peněžní prostředky od peněz klientů. Díky tomu byste měli být vyplaceni i v případě krachu samotného fondu.

Komodity
Při fyzickém nákupu komodit nemusí být kreditní riziko příliš vysoké, jelikož v případě krachu prodejce teoreticky můžete danou komoditu prodat jinde.

Nejdůležitější je zde riziko volatility, tedy nepříznivý vývoj ceny daného aktiva. Pokud komodity nakupujete v cizích měnách, hrozí vám také kurzové riziko. Řadu komodit lze ale nakupovat za koruny.

Pokud byste se rádi o nakupování komodit dozvěděli více, projděte si náš návod na investice do stříbra anebo tipy, jak nakupovat fyzické zlato.

Kryptoměny
Největší rizika v případě kryptoměn jsou volatilita (viz graf níže) a fakt, že jsou poměrně nové – nemají za sebou dostatečnou historii.

Kreditní riziko (nebezpečí krachu) je poměrně vysoké u nových kryptoměn, neboť už stovky titulů kryptoměn vznikly a záhy zkrachovaly, ale jen některé dokázaly dlouhodoběji "přežít". Je potřeba být při obchodování kryptoměn obezřetný.

Kryptoměny jsou sice rizikové, avšak také velmi perspektivní možnost investování, pokud jste se s nimi doposud nesetkali, přečtěte si o nich více.

Graf ceny BTC – všimněte si výrazné volatility
Normální graf
Logaritmický graf
CZK
USD
EUR
BTC
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

Další zdroje informací

Ohodnoťte tento článek

Připojte se k diskuzi
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Aktuální cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
Philip Morris ČR ---
N/A
Erste group ---
N/A
RECENZE

TOP Forex brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 79 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Trading212 logo
Trading212 ★ 88 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex logo