Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Skutečná hodnota akcií a aktuální tržní hodnota akcií – Jaký je mezi nimi rozdíl? Na co byste se měli zaměřit?

Publikováno
Skutečná hodnota akcií a aktuální tržní hodnota akcií – Jaký je mezi nimi rozdíl? Na co byste se měli zaměřit?
Zdroj: Depositphotos.com

Investování do akcií je jedním z nejpopulárnějších způsobů, jak jednotlivci mohou zhodnotit své peníze. Pro úspěšné investování je však nezbytné rozumět základním konceptům, jako je skutečná hodnota akcií a aktuální tržní hodnota akcií.

Porozumění rozdílu mezi skutečnou hodnotou a aktuální tržní hodnotou akcií je klíčové pro úspěšné investování, protože to umožňuje investorům identifikovat příležitosti, kdy jsou akcie podhodnocené nebo naopak nadhodnocené.

Tento článek se zaměřuje na to, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami, jaké faktory mohou ovlivňovat tržní hodnotu akcií, jaká existují rizika spojená s nadhodnocenými akciemi a mnoho dalšího. Zajímá-li vás více, pak čtěte dále.

Obsah

Proč má smysl investovat do akcií?

Investování do akcií je pro mnoho lidí atraktivní možností zhodnocení svých peněz, a to z několika důvodů – akciový trh především nabízí unikátní příležitosti pro investory, kteří chtějí využít síly podnikání a růstu ekonomiky.

 • Jedním z hlavních důvodů, proč se vyplatí investovat do akcií, je potenciál dlouhodobého zhodnocení. Historicky akcie přinášely vyšší výnosy než jiné finanční nástroje, jako jsou dluhopisy, zlato nebo termínované vklady. Investoři tak mají možnost vydělat více peněz prostřednictvím akcií, pokud jsou ochotni akceptovat vyšší míru rizika a trpělivě čekat na zhodnocení svých investic.
 • Dále akcie umožňují investorům diverzifikovat svá investiční portfolia. Díky širokému spektru dostupných společností a odvětví si investoři mohou vybrat akcie, které odpovídají jejich investičním cílům a toleranci k riziku.
 • Investování do akcií také nabízí možnost pasivního příjmu prostřednictvím dividend. Ty tak mohou představovat pravidelný příjem, který může být reinvestován nebo využit k pokrytí životních nákladů.
 • Díky technologickému pokroku a snadnému přístupu k informacím se navíc investování do akcií stává čím dál tím dostupnější a snazší pro širokou veřejnost. Dnes si může téměř kdokoli otevřít brokerský účet a začít investovat i s minimálním kapitálem.
Zdroj: thecollegeinvestor.com
Průměrná roční návratnost vybraných tříd aktiv v letech 1985 – 2020
Průměrná roční návratnost vybraných tříd aktiv v letech 1985 – 2020

Aby investoři dosáhli úspěchu na akciovém trhu, je důležité provádět důkladný výzkum a sledovat vývoj trhu, společností a makroekonomických faktorů. Vzdělávání a porozumění základním principům investování, jako jsou analýza finančních ukazatelů, hodnocení fundamentů společnosti a správná diverzifikace, jsou nezbytné pro snížení rizika a dosažení dlouhodobých investičních cílů.

Jste-li však ochotni čelit vyššímu riziku, provádět důkladný výzkum a máte dostatečnou trpělivost pro dosažení dlouhodobých cílů, můžete prostřednictvím investování do akcií uspět.

Teď když už víte, proč se vám může investování do akcií vyplatit, pojďme k tomu hlavnímu – rozdílu mezi skutečnou a aktuální tržní hodnotou akcií.

Definice skutečné (vnitřní) hodnoty akcií

Skutečná (vnitřní) hodnota akcií je klíčovým pojmem v oblasti investování a představuje teoretickou cenu akcie, která odráží současnou a budoucí hodnotu podniku. Tato hodnota se často liší od aktuální tržní hodnoty akcií, která je ovlivněna poptávkou, nabídkou a dalšími faktory. Pochopení skutečné hodnoty akcií a jejího významu je pro úspěšné investování nezbytné.

Poznámka

Skutečná hodnota akcií: Skutečná hodnota akcií, také známá jako vnitřní hodnota, je teoretická cena akcie, která se pokouší určit, jakou hodnotu by měla akcie mít na základě analýzy fundamentů společnosti, jejího finančního zdraví a budoucích výhledů. Skutečná hodnota se snaží najít spravedlivou cenu akcie, která by měla být založena na objektivních kritériích, a následně ji srovnává s aktuální tržní hodnotou akcií.

Význam skutečné hodnoty akcie pro investory

 1. Rozpoznání investičních příležitostí: Porovnáte-li skutečnou hodnotu akcií s jejich tržní hodnotou, odlišíte podhodnocené od nadhodnocených akcií. Díky tomu naleznete potenciální investiční příležitosti a maximalizujete své šance na investiční úspěch.
 2. Řízení rizika: Investování do akcií s nižší skutečnou než tržní hodnotou je rizikovější, protože existuje větší pravděpodobnost, že tržní se hodnota přizpůsobí skutečné hodnotě směrem dolů. Naopak, investování do akcií s vyšší skutečnou hodnotou než tržní přináší opak, protože se očekává, že tržní hodnota by měla vzrůst a přiblížit se skutečné hodnotě.
 3. Realizace informovaných investiční rozhodnutí: Znalosti skutečné hodnoty akcií a metod jejího hodnocení mohou investory vést k lepším investičním rozhodnutím. Investoři, kteří rozumí fundamentální analýze a hodnotě akcií, jsou schopni provádět informovaná rozhodnutí a dosáhnout lepších investičních výsledků.
Poznámka

Existuje několik metod, které lze použít k odhadu skutečné hodnoty akcií a podrobně jsme je již zpracovali v tomto komplexním článku.

Co je aktuální tržní hodnota akcií?

Aktuální tržní hodnota akcií, často označovaná jako tržní cena, je cena, za kterou se akcie prodávají nebo kupují na akciovém trhu v daném okamžiku. Aktuální tržní hodnota odráží nejnovější cenu, za kterou jsou investoři ochotni prodat akcie, a cenu, kterou jsou ochotni za akcie zaplatit. Tato hodnota se neustále mění, protože investoři reagují na nejrůznější faktory. Některé z nejdůležitějších jsou následující:

 • Poptávka a nabídka: Základním principem, který ovlivňuje tržní cenu akcií, je vztah mezi poptávkou a nabídkou. Pokud je poptávka po akciích vyšší než nabídka, cena akcií obvykle stoupá. Naopak, pokud je nabídka akcií vyšší než poptávka, cena akcií klesá.
 • Zprávy o společnosti: Zprávy o společnosti, která je emitentem daných akcií, mají významný dopad na jejich tržní cenu. Pozitivní zprávy – silné finanční výsledky, nové produkty nebo expanze na nové trhy – zvyšují zájem investorů o akcie a vedou ke zvýšení tržní ceny. Na druhé straně negativní zprávy – horší než očekávané finanční výsledky, ztráta klíčových zaměstnanců nebo právní problémy – snižují důvěru investorů a vedou ke snížení tržní ceny akcií.
 • Ekonomické události: Ekonomické události, jako jsou změny úrokových sazeb, vývoj inflace nebo hospodářský růst, mohou ovlivnit celý akciový trh a tím i tržní hodnotu jednotlivých akcií. Klasickým případem je zvýšení úrokových sazeb ze strany centrální banky, které může vést k tomu, že se investoři od akcií přesunou k jiným investičním nástrojům, jako jsou dluhopisy. Díky tomu dojde ke snížení poptávky po akciích a poklesu tržních cen.
 • Tržní sentiment: Tržní sentiment neboli nálada investorů má rovněž významný vliv na aktuální tržní cenu akcií. Optimismus nebo pesimismus investorů ohledně budoucnosti ekonomiky, společností nebo konkrétních odvětví opět ovlivňuje poptávku po akciích a tím i jejich ceny.
 • Technická analýza: Někteří obchodníci používají technickou analýzu k odhadu budoucího vývoje tržních cen akcií. Tato metoda se zaměřuje na analýzu historických cenových dat a tržních trendů, aby předpověděla, jak se budou ceny akcií vyvíjet v budoucnosti. Technická analýza zahrnuje analýzu grafů, indikátorů a objemů obchodů, které mohou pomoci investorům identifikovat obchodní signály a potenciální změny v tržních cenách akcií.

Jakým způsobem se stanovuje tržní cena na burze?

V procesu stanovení tržní ceny hrají stěžejný roli burzy, jako jsou New York Stock Exchange (NYSE) nebo Nasdaq, které zajišťují, aby byly tržní ceny akcií transparentní a spravedlivé pro všechny účastníky trhu.

Tržní cena akcií je stanovena na burze prostřednictvím mechanismu zvaného “aukční metoda”. Tento mechanismus zahrnuje shromažďování nabídek od kupujících a prodávajících a jejich párování tak, aby byla dosažena rovnováha mezi poptávkou a nabídkou.

Když je cena, za kterou je investor ochoten prodat akcie (tzv. ask), shodná s cenou, za kterou je jiný investor ochoten akcie koupit (tzv. bid), dochází k uzavření obchodu a stanovení tržní ceny.

Aukční metoda probíhá na burze v reálném čase a zahrnuje několik účastníků – např. obchodníci/investoři, brokeři a institucionální investoři. Každý z nich zasílá do systému burzy své nabídky a poptávky, které jsou poté analyzovány a spárovány. Pokud se shoduje několik bidů nebo asků, je priorita dána časovému pořadí, ve kterém byly nabídky a poptávky přijaty.

Na moderních burzách probíhá tento proces elektronicky, což umožňuje rychlé a efektivní párování nabídek a poptávek. Elektronický obchod také zlepšuje transparentnost tržních cen, protože investoři mohou sledovat vývoj cen akcií v reálném čase a provádět obchody na základě nejaktuálnějších informací.

Příklady situací, kdy tržní cena neodráží skutečnou hodnotu

Nadhodnocené akcie:

Akcie mohou být nadhodnocené, pokud jejich tržní cena výrazně překračuje jejich skutečnou hodnotu. Tato situace může nastat, když investoři následují aktuální populární trendy – tzv. hype. Řídí se sentimentem trhu, což vede k nadměrné poptávce po akciích a zvýšení jejich cen.

Příkladem situace, kdy došlo obecnému nadhodnocení akcií, může být dotcom bublina na přelomu tisíciletí, kdy tržní ceny technologických společností vzrostly na nerealistické úrovně, které neodrážely jejich skutečnou hodnotu. Po prasknutí bubliny se tržní ceny mnoha těchto společností zhroutily, což způsobilo investorům značné ztráty. Podobná, situace pak nastala u řady nerentabilních technologických akcií v roce 2022, kdy se jejich ceny po covidovém oživení propadly o desítky procent.

Skutečná hodnota akcie odráží fundamentální hodnotu společnosti a je založena na jejím hospodářském výkonu, finančních ukazatelích a růstovém potenciálu. Tržní cena přitom může být nadhodnocena z různých důvodů, jako jsou nadměrná spekulace, nerealistická očekávání investorů nebo nepřiměřené ohodnocení trhu.

Podhodnocené akcie:

Akcie naopak mohou být podhodnocené, pokud jejich tržní cena výrazně klesá pod jejich skutečnou hodnotu. To nastává v situacích, kdy trh přehlíží potenciál společnosti nebo se zaměřuje na krátkodobé problémy, které neovlivní dlouhodobou výkonnost.

Příkladem podhodnocených akcií mohou být společnosti, které procházejí restrukturalizací nebo mají nejasnou budoucnost v důsledku změn v odvětví. Inteligentní investoři se mohou pokusit najít takové “skryté poklady” a investovat do nich za nižší ceny s očekáváním budoucího růstu.

Jak se vyhnout investování do nahodnocených akcií?

Investování do akcií samozřejmě může být lukrativní, ale ruku v ruce se zvyšující se potenciální návratností roste rovněž investiční riziko. Při výběru akcií je proto důležité se vyhnout investicím do nadhodnocených akcií, které mohou přinášet právě nadměrné riziko a omezenou návratnost.

Potenciální nevýhody a rizika spojená s investováním do nadhodnocených akcií:

 • Omezený růstový potenciál: Jelikož tržní cena nadhodnocených akcií již zahrnuje vysoká růstová očekávání, může být jejich růstový potenciál omezený.
 • Zvýšené riziko ztráty: Nadhodnocené akcie jsou náchylnější k poklesu ceny, pokud se tržní podmínky zhorší nebo pokud se zjistí, že očekávání investorů byla přehnaná.
 • Volatilita: Nadhodnocené akcie mohou být náchylnější k volatilitě – výraznější cenové výkyvy a vyšší riziko krátkodobých ztrát.
 • Vyšší míra neúspěchu: Investice do nadhodnocených akcií charakterizuje vyšší pravděpodobnost ztráty, pokud se nesplní očekávání trhu a skutečná hodnota akcie se nepřiblíží k tržní ceně.

Jak se vyhnout investicím do nadhodnocených akcií:

 • Analyzovat finanční ukazatele: Investoři by měli provést důkladnou analýzu finančních ukazatelů – P/E poměr, P/B poměr, PEG poměr a mnoho dalších, aby zjistili, zda je akcie nadhodnocena ve srovnání se svými konkurenty nebo celým trhem.
 • Sledovat sektorové trendy: Investování do sektorů, které jsou aktuálně v módním trendu nebo jsou považovány za “horké”, může vést k investicím do nadhodnocených akcií. Investoři by měli sledovat sektorové trendy a vyhnout se investicím do společností, které působí v nadhodnocených sektorech.
 • Diverzifikovat portfolio: Správná diverzifikace portfolia snižuje riziko investování do nadhodnocených akcií – rozložíte riziko mezi více odvětví a společností.
 • Vyhnout se investicím na základě emocí nebo zpráv v mediích: Investoři by neměli investovat na základě emocí nebo zpráv v mediích, které mohou být zkreslené nebo zaujaté. Místo toho by měli provádět důkladný výzkum a analýzu akcií a společností, do kterých se chystají investovat.
 • Nastavit strategii pro nákup a prodej: Měli byste mít jasnou strategii pro nákup a prodej akcií, což zahrnuje stanovení cílových cen a stop-lossů. To pomáhá snížit riziko investování do nadhodnocených akcií a zajistí s vyšší pravděpodobností, že budete realizovat zisky a minimalizovat ztráty.
 • Využívat kontrariánskou investiční strategii: Kontrariánští investoři hledají akcie, které jsou podhodnocené nebo nadhodnocené ve srovnání s trhem. Tato strategie zahrnuje kupování akcií, které jsou nepopulární – podhodnocené, a shortování akcií, které jsou populární – nadhodnocené.
 • Vzdělávat se o investování a trhu: Rovněž byste měli průběžně vzdělávat o investování a finančních trzích, abyste byli schopni rozpoznat nadhodnocené akcie a vyhnout se riskantním investicím.

Skutečná vs. aktuální tržní cena akcií – Slovo závěrem

V průběhu tohoto článku jsme se zaměřili na důležitost rozlišování mezi skutečnou (vnitřní) hodnotou akcií a aktuální tržní hodnotou akcií. Uvědomění si tohoto rozdílu je klíčové pro drobné investory, kteří chtějí úspěšně investovat na akciovém trhu a dosáhnout stabilních výnosů.

Porozumění rozdílu mezi skutečnou hodnotou a tržní cenou akcií je nezbytné pro správné zhodnocení akcií a pro následné učinění informovaných investičních rozhodnutí.

Při výpočtu či odhadu vnitřní hodnoty akcie je třeba brát v úvahu mnoho faktorů, pokud však chcete s úspěchem investovat aktivně, bohužel se této činnosti nevyhnete. Chcete-li přesto investovat na akciovém trhu a celému procesu výpočtu vnitřní hodnoty akcie se vyhnout, můžete využít stále populárnějšího trendu pasivního investování, ať už prostřednictvím klasického brokera, nebo nějaké investiční platformy.

Líbil se vám tento článek?
7
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎