Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Vnitřní hodnota akcie: Jak ji vypočítat a proč je důležité ji znát?

Publikováno
Vnitřní hodnota akcie: Jak ji vypočítat a proč je důležité ji znát?

Pochopení a výpočet vnitřní hodnoty akcie je zásadní – a pravděpodobně nejzásadnější – součástí investičního procesu přitom je tak často podceňován.

Háček je v tom, že pochopení a zejména výpočet vnitřní hodnoty není vůbec jednoduchý proces. Jako koncept je vnitřní hodnota akcie poměrně jednoduchá. V praxi však záleží do značné míry na očích pozorovatele. To samozřejmě není špatně. Neshody, jak říká staré přísloví, tvoří trh. Skutečnost, že neexistuje unifikovaný vzorec pro výpočet vnitřní hodnoty, je samotnou příčinou těchto neshod.

Tato skutečnost také činí investování potenciálně výnosným – a přinejmenším zajímavým. Z hlediska čistě fundamentálního investování je cílem najít nesoulad mezi vnitřní hodnotou a tržní hodnotou. K dosažení tohoto cíle se používá mnoho strategií, všechny jsou nedokonalé, ale všechny jsou důležité. Pojďme se v rámci tohoto článku tedy podívat na vnitřní hodnotu akcie. Pokud by vám přišlo, že jsme nešli dostatečně do hloubky, což koneckonců v článku na webu ani příliš nejde, doporučujeme vám knihu Daniela Gladiše “Naučte se investovat”, kde vnitřní hodnotu akcie probírá mnohem podrobněji.

Vnitřní hodnota akcie stručně

 • Vnitřní hodnota akcie je finanční ukazatel, který odhaduje skutečnou hodnotu akcie společnosti nezávisle na její tržní ceně. Pomáhá investorům určit, zda je akcie podhodnocená nebo nadhodnocená.
 • Pochopení a výpočet vnitřní hodnoty akcie je zásadní a možná nejpodstatnější částí investičního procesu.
 • K výpočtu vnitřní hodnoty je třeba analyzovat finanční výkazy společnosti. V úvahu se berou také faktory, jako je očekávaný budoucí růst zisku, dividendová politika a konkurenční postavení společnosti na trhu.

Obsah

Co je vnitřní hodnota akcie?

Vnitřní hodnota akcie je finanční metrika, která odhaduje skutečnou hodnotu akcie společnosti nezávisle na jejím tržním kurzu. Je to klíčový koncept v investiční analýze, který pomáhá investorům určit, zda je akcie podhodnocená či nadhodnocená, a najít příležitosti pro nákup či prodej.

Výpočet vnitřní hodnoty zahrnuje analýzu finančních výkazů společnosti, jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Dále se zohledňují faktory, jako je očekávaný budoucí růst zisku, dividendová politika a konkurenční pozice firmy na trhu.

Pro odhad vnitřní hodnoty se používají různé modely a metody, jako je analýza diskontovaných peněžních toků, model dividendového růstu nebo komparativní metoda.

Vnitřní hodnota akcie zohledňuje fundamentální aspekty firmy a odstraňuje krátkodobé tržní fluktuace. Když je vnitřní hodnota vyšší než tržní cena akcie, může to naznačovat, že akcie jsou podhodnocené a mohou představovat příležitost pro investory. Naopak, pokud je vnitřní hodnota nižší než tržní cena, akcie budou pravděpodobně nadhodnocené a mohou představovat riziko.

Každopádně je na místě uvést, že vnitřní hodnota akcie či společnosti je založena na předpokladech a odhadech, které se mohou mezi jednotlivými investory a analytiky lišit. Proto je vždy důležité před rozhodnutím o investici do akcií provést vlastní výzkum.

Proč byste měli vnitřní hodnotu akcie znát?

Rozpoznání vnitřní hodnoty akcie je pro investora důležité z několika důvodů:

 1. Určení vhodné investiční příležitosti: Porovnání vnitřní hodnoty s tržní cenou umožňuje investorům identifikovat podhodnocené a nadhodnocené akcie.
 2. Objektivní zhodnocení situace: Vnitřní hodnota poskytuje investorům objektivní základ pro ohodnocení akcií, který se zakládá na fundamentální analýze společnosti. Tím se eliminují emoční a spekulativní faktory, které mohou ovlivnit krátkodobé tržní ceny.
 3. Dlouhodobý investiční přístup: Vnitřní hodnota se zaměřuje na dlouhodobý vývoj společnosti a její schopnost generovat zisk a cash flow. To pomáhá investorům přistupovat k investicím s dlouhodobým horizontem a zohlednit fundamentální aspekty firmy, které mohou ovlivnit její budoucí růst a prosperitu.
 4. Usnadnění diverzifikace: Znalost vnitřních hodnot akcií různých společností umožňuje investorům snadněji sestavit diverzifikované portfolio. Diverzifikace snižuje celkové riziko investic tím, že se rozdělí finanční prostředky do různých odvětví a společností s rozdílnou vnitřní hodnotou.
 5. Nezávislost: Znalost vnitřní hodnoty akcií umožňuje investorům provádět nezávislé investiční rozhodnutí. Tím se snižuje spoléhání na třetí strany, jako jsou analytici nebo investiční poradci, a posiluje se kontrola nad vlastními investicemi.

Znalost vnitřní hodnoty společnosti je klíčovým nástrojem pro investory, který jim pomáhá při rozhodování o nákupech a prodejích akcií, při sestavování diverzifikovaného portfolia a při posuzování dlouhodobých vyhlídek společností. To zvyšuje pravděpodobnost úspěšných investičních rozhodnutí a dosažení výnosů založených na fundamentální analýze a odolávání krátkodobým tržním fluktuacím.

Základem pro stanovení vnitřní hodnoty akcie je znalost účetních výkazů

Ať se vám to líbí nebo ne, základem pro stanovení vnitřní hodnoty akcie, je dostatečná znalost a porozumění účetním výkazům. Při hodnocení jednotlivých účetních výkazů by investoři měli zohlednit celkový kontext, včetně situace v odvětví, ve kterém firma působí, a srovnání s konkurencí.

Všechny níže zmíněné výkazy dohromady umožňují investorům získat komplexní obraz o finanční situaci společnosti. Neměli by se přitom zaměřovat pouze na jedno časové období nebo jednotlivé ukazatele – vhodnějším přístupem je sledování dlouhodobých trendů. Pojďme si v krátkosti říci, jaké informace můžete najít v jednotlivých účetních výkazech.

A) Rozvaha

Rozvaha akciové společnosti je finanční výkaz, který poskytuje přehled o aktivech, pasivech a vlastním kapitálu firmy v určitém okamžiku. Rozvaha je základním nástrojem pro analýzu finanční situace společnosti a pomáhá potenciálním akciovým investorům posoudit její finanční zdraví a rizika.

Aktiva:

Aktiva jsou všechny majetky a zdroje, kterými firma disponuje. Dělí se na krátkodobá aktiva (oběžný majetek) a dlouhodobá aktiva (dlouhodobý majetek).

 • Oběžný majetek: Zahrnuje hotovost, krátkodobé investice, pohledávky a zásoby. Pro investory je důležité sledovat likviditu společnosti, která je měřena poměrem mezi oběžným majetkem a krátkodobými závazky.
 • Dlouhodobý majetek: Zahrnuje dlouhodobé investice, nemovitosti, stroje, vybavení a nehmotný majetek, jako jsou patenty a ochranné známky. Investoři by měli posoudit, zda firma efektivně využívá svůj dlouhodobý majetek pro generování zisku.

Pasiva:

Pasiva jsou dluhy a závazky společnosti. Rozdělují se na krátkodobé závazky (krátkodobé dluhy) a dlouhodobé závazky (dlouhodobé dluhy).

 • Krátkodobé závazky: Zahrnují účetní závazky, krátkodobé půjčky a jiné krátkodobé dluhy. Investoři by měli sledovat, zda firma disponuje dostatečnými prostředky na splacení těchto závazků.
 • Dlouhodobé závazky: Zahrnují dlouhodobé půjčky, dluhopisy a jiné dlouhodobé dluhy. Investoři by měli posoudit úroveň dluhu ve srovnání s kapitalizací společnosti a schopností generovat cash flow pro splácení dluhů.

Klíčové ukazatele z rozvahy, které investoři sledují, zahrnují:

 • Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu: Ukazuje, jak firma financuje své aktivity prostřednictvím dluhu a vlastního kapitálu. Vyšší hodnoty mohou značit vyšší finanční riziko.
 • Likvidita: Poměry, jako je likvidita prvního stupně nebo rychlá likvidita, měří schopnost společnosti splácet své krátkodobé závazky. Vyšší hodnoty ukazují na lepší finanční zdraví.
 • Efektivita aktiv: Ukazatele, jako je obrat zásob či obrat pohledávek, poskytují informace o efektivitě řízení aktivity společnosti.
Zdroj: apple.com
Rozvaha společnosti Apple k září roku 2022
Rozvaha společnosti Apple k září roku 2022

B) Výkaz zisků a ztráty

Výkaz zisků a ztrát (také známý jako výsledovka) je finanční výkaz, který ukazuje výnosy, náklady a zisk nebo ztrátu akciové společnosti během určitého časového období, obvykle jednoho roku. Pro potenciální akciové investory je důležitý, protože poskytuje informace o schopnosti společnosti generovat zisk a dosahovat růstu.

Výnosy:

Výnosy představují příjmy získané společností za prodej zboží nebo služeb. Investoři sledují růst tržeb, který může být ukazatelem zdraví společnosti a její schopnosti získávat nové zákazníky a rozšiřovat tržní podíl.

Náklady:

Náklady zahrnují všechny výdaje spojené s provozem společnosti, jako jsou náklady na prodej zboží nebo služeb, provozní náklady, náklady na výzkum a vývoj a administrativní náklady. Investoři by měli sledovat nákladovou efektivitu společnosti a její schopnost udržet náklady pod kontrolou.

Zisk:

Zisk je rozdíl mezi výnosy a náklady. Výkaz zisků a ztráty obsahuje několik úrovní zisku, na které by se měli investoři zaměřit:

 • Hrubý zisk: Rozdíl mezi výnosy a náklady na prodej zboží nebo služeb. Ukazuje, jak efektivně společnost využívá své zdroje k výrobě a prodeji.
 • Provozní zisk: Zisk po odečtení provozních nákladů, jako jsou marketing, výzkum a vývoj a administrativa. Ukazuje, jak efektivně společnost řídí své běžné aktivity.
 • Čistý zisk: Zisk po odečtení všech nákladů, včetně daní a finančních nákladů – např. úroky z dluhu. Čistý zisk je základem pro výpočet zisku na akcii (EPS) a je základním ukazatelem rentability společnosti.

Klíčové ukazatele z výkazu zisků a ztráty, které investoři často sledují, zahrnují:

 • Růst tržeb: Procentuální změna tržeb mezi obdobími, která ukazuje růst společnosti.
 • Marže: Hrubá, provozní a čistá marže měří, jaký podíl z každého výdělku společnosti zůstává jako zisk po odečtení různých nákladů. Vyšší marže naznačují efektivnější řízení nákladů a větší ziskovost.
 • Zisk na akcii (EPS): Ukazuje část čistého zisku připadajícího na jednu akcii. Vyšší EPS znamená vyšší ziskovost a atraktivitu pro investory.
 • P/E poměr (cena vůči zisku): Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii. Pomáhá investorům posoudit, zda je akcie podhodnocená nebo nadhodnocená ve srovnání s konkurencí nebo průměrem odvětví.
Zdroj: apple.com
Výkaz zisků a ztráty společnosti Apple k září roku 2022
Výkaz zisků a ztráty společnosti Apple k září roku 2022

C) Výkaz cash-flow

Výkaz cash flow je finanční výkaz, který zobrazuje tok hotovosti a ekvivalentů hotovosti do a ze společnosti během určitého časového období, obvykle jednoho roku. Pro akciové investory je významný, protože poskytuje informace o schopnosti společnosti generovat hotovost, financovat své aktivity, investice a splácet dluhy.

Výkaz cash flow je rozdělen do tří hlavních částí:

 • Cash flow z provozních činností: Tato část zobrazuje příjmy a výdaje hotovosti související s běžným provozem společnosti, jako jsou tržby z prodeje, platby dodavatelům a zaměstnancům a platby daní. Pozitivní cash flow z provozních činností, ukazuje, že je firma schopná generovat dostatek hotovosti ze svého základního podnikání.
 • Cash flow z investičních činností: Tato část zahrnuje nákupy a prodeje dlouhodobých aktiv, jako jsou nemovitosti, stroje a vybavení, a také investice do jiných společností. Negativní cash flow z investičních činností může být pro investory přijatelné, pokud společnost investuje do růstu a rozvoje svého podnikání.
 • Cash flow z finančních činností: Tato část zobrazuje příjmy a výdaje hotovosti související s financováním společnosti, jako jsou emise a odkupy akcií, splátky dluhů a platby dividend. Investoři by měli sledovat schopnost společnosti financovat své aktivity a splácet dluhy bez značného zvýšení finančního rizika.
Poznámka

Zajímá-li vás problematika cash flow společnosti více, zpracovali jsme pro vás na toto téma tento komplexní článek.

Klíčové ukazatele z výkazu cash flow, které investoři často sledují, zahrnují:

 • Volný cash flow: Rozdíl mezi cash flow z provozních činností a kapitálovými výdaji. Ukazuje, kolik hotovosti má společnost k dispozici pro reinvestice do růstu, splácení dluhů nebo vyplácení dividend.
 • Poměr cash flow k dluhu: Ukazuje, jak rychle by společnost mohla splatit svůj celkový dluh pomocí cash flow z provozních činností. Vyšší hodnoty naznačují lepší schopnost společnosti splácet své závazky.
Zdroj: apple.com
Výkaz cash flow společnosti Apple k září roku 2022
Výkaz cash flow společnosti Apple k září roku 2022

Stanovení vnitřní hodnoty akcie

Vnitřní hodnotu akcie lze vypočítat mnoha způsoby, my ve stručnosti zmíníme 5 nejčastějších – analýza diskontovaných peněžních toků, model dividendového růstu, komparativní metoda, analýza založená na finančních metrikách a oceňování na základě aktiv.

A) Analýza diskontovaných peněžních toků

Mnoho ekonomů a investorů se domnívá, že analýza diskontovaných peněžních toků (DCF) je nejlepším způsobem výpočtu vnitřní hodnoty akcie. Chcete-li provést analýzu DCF, musíte postupovat ve třech krocích:

 1. Odhadnout všechny budoucí peněžní toky společnosti
 2. Vypočítat současnou hodnotu každého z těchto budoucích peněžních toků
 3. Součtem současných hodnot získáte vnitřní hodnotu akcie

První krok je zdaleka nejtěžší. Odhad budoucích peněžních toků společnosti vyžaduje, abyste spojili schopnosti Warrena Buffetta a Nostradama. Pravděpodobně se budete muset ponořit do finančních výkazů podniku (nepřekvapivě je dobré začít výkazy peněžních toků z předchozích let). Budete také muset získat slušnou představu o perspektivách růstu společnosti, abyste mohli kvalifikovaně odhadnout, jak by se peněžní toky mohly v budoucnu změnit.

Zde je pak vzorec, který můžete použít k výpočtu vnitřní hodnoty pomocí analýzy diskontovaných peněžních toků:

Vnitřní hodnota = (CF1)/(1 + r)^1 + (CF2)/(1 + r)^2 + (CF3)/(1 + r)^3 + … + (CFn)/(1 + r)^n

Kde:

 • CF1 je peněžní tok v roce 1, CF2 je peněžní tok v roce 2 atd.
 • r je míra návratnosti, kterou byste mohli získat investováním peněz jinam

Řekněme, že chcete provést analýzu diskontovaných peněžních toků pro akcie fiktivního maloobchodního řetězce SmartMall, která prodává krátkodobé spotřební zboží. Podíváte se na jeho aktuální výkaz peněžních toků a zjistíte, že za posledních 12 měsíců vygeneroval peněžní tok ve výši 100 milionů dolarů. Na základě perspektivy růstu společnosti odhadujete, že peněžní tok společnosti SmartMall poroste o 5 % ročně. Pokud použijete míru návratnosti 4 %, vnitřní hodnota společnosti SmartMall by při použití diskontovaných peněžních toků na 25 let činila něco přes 2,8 miliardy dolarů.

B) Model dividendového růstu

Model dividendového růstu (Dividend Discount Model, DDM) je metoda odhadu vnitřní hodnoty akcie založená na současné hodnotě budoucích dividend. DDM předpokládá, že hodnota akcie je rovna současné hodnotě všech budoucích dividend, které akcionáři obdrží. Model je založen na myšlence, že investoři kupují akcie za účelem získání dividend a kapitálového růstu, který je odvozen od růstu dividend.

Vnitřní hodnota akcie podle DDM je vypočítána pomocí následujícího vzorce:

Vnitřní hodnota = D1/(r – g)

Kde:

 • D1 je očekávaná dividenda za příští rok
 • r je požadovaná míra výnosu
 • g je konstantní míra růstu dividend

Model dividendového růstu je užitečný pro odhad vnitřní hodnoty akcií společností, které vyplácejí stabilní a rostoucí dividendy. Jeho hlavní omezení spočívají v předpokladu konstantního růstu dividend, což nemusí být vždy reálné, a citlivosti výsledků na změny vstupních proměnných.

C) Komparativní metoda

Komparativní neboli metoda ocenění ziskových multiplikátorů je jedna z dalších běžných – a možná nejintuitivnějších – metod odhadu vnitřní hodnoty akcie, která vychází z porovnání ukazatelů jako cena vůči zisku (P/E poměr), cena vůči tržbám (P/S poměr) nebo cena vůči účetní hodnotě (P/B poměr) mezi společností a jejími konkurenty nebo průměrem odvětví. Tato metoda se opírá o předpoklad, že podobné společnosti by měly mít podobné ocenění na základě svých finančních a provozních charakteristik.

Pro odhad vnitřní hodnoty akcie pomocí metody ziskových multiplikátorů se nejprve určí relevantní ukazatel (např. P/E) pro společnost a poté se porovná s průměrným ukazatelem konkurence nebo odvětví. Pokud je zjištěný multiplikátor společnosti nižší než průměr konkurence nebo odvětví, akcie může být považována za podhodnocenou a naopak.

Vnitřní hodnota akcie se poté vypočítá následovně:

Vnitřní hodnota = (Průměrný multiplikátor konkurence nebo odvětví) x (Zisk, tržby nebo hodnota aktiv společnosti)

Metoda ziskových multiplikátorů je jednoduchá a snadno srozumitelná, ale také má svá omezení. Je založena na předpokladu, že společnosti jsou dostatečně srovnatelné, což nemusí být vždy pravda. Navíc tato metoda nebere v úvahu jedinečné charakteristiky nebo rizika společnosti, což může vést ke zkreslení výsledků.

D) Analýza založená na finančních metrikách

Rychlým a snadným způsobem, jak určit vnitřní hodnotu akcie, je použít finanční ukazatel, jako je poměr ceny k zisku (P/E) jiným způsobem než v předchozím příkladu. Zde je vzorec pro tento přístup s použitím poměru P/E akcie:

Vnitřní hodnota = Zisk na akcii (EPS) x (1 + r) x poměr P/E.

Kde:

 • r = očekávaná míra růstu zisku

Řekněme, že společnost SmartMall dosáhla za posledních 12 měsíců zisku na akcii ve výši 3,30 dolaru. Předpokládejme, že společnost bude schopna v příštích pěti letech zvýšit svůj zisk přibližně o 12,5 %. Nakonec předpokládejme, že akcie má v současné době násobek P/E ve výši 35,5. Při použití těchto údajů je vnitřní hodnota společnosti SmartMall následující:

(3,30 dolaru na akcii) x (1 + 0,125) x 35,5 = 131,79 dolaru na akcii.

E) Oceňování na základě aktiv

Nejjednodušším způsobem výpočtu vnitřní hodnoty akcie je použití ocenění na základě aktiv. Vzorec pro tento výpočet je jednoduchý:

Vnitřní hodnota = (součet aktiv společnosti, hmotných i nehmotných) – (součet závazků společnosti)

Jaká je vnitřní hodnota společnosti SmartMall při použití tohoto přístupu? Předpokládejme, že aktiva společnosti činí 500 milionů dolarů. Její závazky činily 200 milionů dolarů. Po odečtení závazků od aktiv by vnitřní hodnota akcií činila 300 milionů USD.

Ocenění na základě aktiv má však i svou nevýhodu: Nezahrnuje žádné vyhlídky na růst společnosti. Ocenění na základě aktiv může často přinést mnohem nižší vnitřní hodnoty než ostatní přístupy.

Poznámka

Tržní riziko a vnitřní hodnota: V mnoha oceňovacích modelech se odhaduje také prvek tržního rizika. U akcií se riziko měří pomocí ukazatele beta – odhadu, jak moc může cena akcie kolísat – být volatilní. Hodnota beta rovná jedné se považuje za neutrální nebo korelovanou s celkovým trhem. Beta větší než jedna znamená, že akcie má zvýšené riziko

Vnitřní hodnota akcie – Slovo závěrem

Celé umění aktivního investování se v jistém smyslu omezuje na vyhodnocování vnitřní hodnoty akcie. Aktivní investování je založeno na myšlence, že investoři mohou tvrdou prací a trpělivostí najít akcie, které jsou podhodnocené.

Ale slovo “podhodnocená” jednoduše znamená, že vnitřní hodnota akcie – tedy to, jakou má ve skutečnosti hodnotu – je vyšší než tržní hodnota akcie – cena, za kterou ji lze koupit.

Háček je v tom, že vnitřní hodnotu nelze exaktně určit. Různí investoři mohou mít k výpočtu vnitřní hodnoty velmi odlišný přístup. Žádný z nich nebude dokonalý, nebo se dokonalosti ani nepřiblíží.

Ovšem právě skutečnost, že dokonalost je nedosažitelná, činí aktivní investování fascinujícím, náročným, šíleným a obohacujícím. Kdyby bylo snadné vypočítat vnitřní hodnotu, dělal by to každý – a neměli byste díky aktivnímu přístupu k investování vůbec žádnou konkurenční výhodu a šanci dosáhnout nadprůměrného výnosu.

Další zdroje informací:

 • Inteligentní investor – Benjamin Graham
 • Investice do akcií – Petr Čermák
 • Investopedia (Intrinsic Value of a Stock: What It Is and Formulas to Calculate It)
 • The Motley Fool (How to Calculate the Intrinsic Value of a Stock)
Líbil se vám tento článek?
23
2

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎