Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Návratnost aktiv (ROA): Definice vzorce a jak poznáte dobré ROA?

Publikováno
Návratnost aktiv (ROA): Definice vzorce a jak poznáte dobré ROA?

Jak efektivně společnost přeměňuje svá aktiva na zisk? Seznamte se s ukazatelem návratnosti aktiv a tím, jak ho využít při hodnocení investic.

Hodláte-li investovat aktivně, je nezbytné porozumět ukazatelům, které vyjadřují ziskovost a provozní efektivitu společnosti. Jedním z takových klíčových ukazatelů je návratnost nebo také rentabilita aktiv (ROA).

Zjistěte co to návratnost aktiv je, na co byste si měli dát pozor a jaký je vztah tohoto ukazatele k dalším ukazatelům fundamentální analýzy. Jste-li investor, který se snaží rozluštit finanční zdraví společnosti, tento komplexní přehled ukazatele ROA vás vybaví veškerými potřebnými znalostmi.

Návratnost aktiv stručně

  • Rentabilita aktiv je ukazatel, který udává ziskovost společnosti ve vztahu k jejím celkovým aktivům.
  • ROA může sloužit managementu, analytikům a investorům k určení, zda společnost využívá svá aktiva efektivně k vytváření zisku.
  • Vždy je nejlepší porovnávat ROA společností ve stejném odvětví, protože budou mít podobnou základnu aktiv.

Obsah článku o návratnosti aktiv

Co je návratnost aktiv (ROA)?

Termín návratnost aktiv označuje finanční ukazatel, který udává, jak je společnost zisková ve vztahu ke svým celkovým aktivům. Vedení společnosti, analytici a investoři mohou pomocí ROA určit, jak efektivně společnost využívá svá aktiva k vytváření zisku.

Tento ukazatel se běžně vyjadřuje v procentech pomocí čistého zisku společnosti a jejích průměrných aktiv. Vyšší ROA znamená, že společnost je efektivnější a produktivnější při řízení své rozvahy za účelem generování zisku, zatímco nižší ROA naznačuje, že je zde prostor pro zlepšení.

Proč je návratnost aktiv důležitým ukazatelem?

Úspěch podniku spočívá především v jeho efektivitě. Porovnání zisku s tržbami je užitečným provozním ukazatelem, ale jeho porovnání se zdroji, které společnost použila k jeho dosažení, ukazuje účelnost existence dané společnosti. Rentabilita aktiv je nejjednodušší z těchto podnikových měřítek. Říká, jaké zisky jsou generovány z investovaného kapitálu nebo aktiv.

Návratnost aktiv akciových společností se však může značně lišit a je velmi závislá na odvětví, ve kterém působí. Rentabilita aktiv technologické společnosti nebude nutně odpovídat rentabilitě aktiv společnosti vyrábějící potraviny a nápoje. Proto je při použití ROA jako srovnávacího ukazatele nejlepší porovnat ji s předchozími hodnotami ROA zkoumané společnosti nebo s ROA podobného podniku.

Údaj ROA dává investorům představu o tom, jak efektivní je společnost při přeměně investovaných peněz na čistý zisk. Čím vyšší je číslo ROA, tím lépe, protože společnost je schopna vydělat více peněz s menšími investicemi. Zjednodušeně řečeno, vyšší ROA znamená vyšší efektivitu aktiv.

Výpočet ROA

ROA se vypočítá vydělením čistého zisku společnosti jejími celkovými aktivy. Jako vzorec se vyjadřuje takto: Návratnost aktiv = čistý zisk / celková aktiva.

Výpočet rentability aktiv si přiblížíme na příkladu. Řekněme, že se Tomáš a Lukáš rozhodnou prodávat zmrzlinu. Zatímco Tomáš si koupí starý použitý stroj na zmrzlinu za 30 000 korun, Lukáš investuje 300 000 korun do nového stroje, který je špičkou v oboru.

Předpokládejme, že to jsou jediná aktiva, která každý z těchto dvou mužů využívá. Pokud by za určité období Tomáš vydělal 3 000 korun a Lukáš 24 000 korun, Lukáš by měl hodnotnější podnik, ale Tomáš by měl efektivnější. Pomocí výše uvedeného vzorce vidíme, že Tomášova ROA je 3 000 / 30 000 = 10 %, zatímco Lukášova ROA je 24 000 / 300 000 = 8 %.

Co byste při zvažování návratnosti aktiv neměli opomíjet?

Vzhledem k rozvahové účetní rovnici byste měli mít na mysli, že celková aktiva jsou zároveň součtem celkových závazků a vlastního kapitálu společnosti. Oba typy financování sice slouží k financování činnosti společnosti, ale závazky jsou vnějším financováním.

Protože tedy mohou být aktiva společnosti financována nejenom vlastním kapitálem, ale i dluhem, někteří analytici a investoři zohledňují náklady na pořízení aktiv tím, že do vzorce pro ROA zpětně přičítají úrokové náklady.

Jinými slovy, dopad většího zadlužení se neguje tím, že se k čistému zisku připočtou zpětně náklady na úvěry a jmenovatel zůstává stejný. Úrokové náklady se přičítají, protože částka čistého zisku ve výkazu zisku a ztráty nezahrnuje úrokové náklady.

TIP

ROA by neměla být jediným rozhodujícím faktorem při rozhodování o investicích. Ve skutečnosti je to jen jeden z mnoha ukazatelů, které jsou k dispozici pro hodnocení ziskovosti společnosti.

Návratnost aktiv (ROA) vs. návratnost vlastního kapitálu (ROE)

Návratnost aktiv (ROA) i návratnost vlastního kapitálu (ROE) měří, jak dobře společnost využívá své zdroje. Jedním z klíčových rozdílů mezi oběma ukazateli je však způsob, jakým se v každém z nich zohledňuje zadlužení společnosti.

ROA zohledňuje, jak je společnost zadlužená nebo jak velký dluh má. Koneckonců její celková aktiva zahrnují i veškerý kapitál, který si vypůjčila na provoz svých činností.

Na druhé straně ROE měří pouze výnosnost vlastního kapitálu společnosti, takže vynechává její závazky. ROA tedy zohledňuje zadlužení společnosti, zatímco ROE nikoli. Čím více se společnost zadluží, tím vyšší bude ROE ve srovnání s ROA. Jakmile je tedy společnost zadlužená, bude její ROE vždy vyšší než ROA.

Za předpokladu, že jsou výnosy konstantní, jsou aktiva vyšší než vlastní kapitál a jmenovatel výpočtu rentability aktiv je vyšší, protože aktiva jsou vyšší.

Příklady výpočtu ROA z praxe:

Nezapomeňte, že ROA je nejužitečnější pro porovnávání společností ve stejném odvětví, protože různá odvětví využívají aktiva odlišně. Například ROA u firem zaměřených na služby, jako jsou banky, bude výrazně vyšší než ROA u kapitálově náročných společností, jako jsou stavební společnosti nebo podniky poskytující veřejné služby.

Vyhodnotíme si ROA u čtyři společností v technologickém odvětví:

Údaje v tabulce jsou za období dvanácti po sobě jdoucích měsíců ke konci druhého kvartálu roku 2023:

Zdroj: macrotrends.net
Návratnost aktiv čtyř technologických akcií
Návratnost aktiv čtyř technologických akcií

Každý dolar, který společnost Apple investovala do aktiv, vygeneroval 28,3 centů čistého zisku. V porovnání se společnostmi Microsoft, Nvidia a Broadcom se společnosti Apple dařilo lépe přeměňovat své investice na zisk.

Jedním z nejdůležitějších úkolů managementu je moudře rozhodovat o alokaci zdrojů a zdá se, že management Apple byl ve sledovaném období obratnější než jeho tři konkurenti – i když i jejich hodnoty návratnosti aktiv jsou více než dobré.

Tip: Jednotlivé hodnoty ROA obvykle jako investor nemusíte počítat, ale naleznete je ve screeningových aplikacích jako je Finviz, nebo u statistik jednotlivých akcií u nás na portále Finex.cz

FAQ

Jakým způsobem investoři používají ROA?

Investoři mohou ROA využít k nalezení příležitostí, protože ROA ukazuje, jak efektivně společnost využívá svá aktiva k vytváření zisku.

Ukazatel ROA, který v průběhu času roste, naznačuje, že se společnosti daří zvyšovat své zisky s každým vynaloženým investičním dolarem. Klesající ROA naopak ukazuje, že společnost možná příliš investovala do aktiv, která nepřinesla růst ziskovosti, což je známkou toho, že se společnost může dostat do problémů.

ROA lze také použít k vzájemnému porovnání společností ve stejném odvětví nebo oboru.

Jak lze vypočítat ROA společnosti?

ROA se vypočítá vydělením čistého zisku firmy průměrem jejích celkových aktiv. Poté se vyjádří v procentech.

Čistý zisk lze nalézt v dolní části výkazu zisku a ztráty společnosti a aktiva se nacházejí v její rozvaze. Průměrná celková aktiva se používají při výpočtu ROA, protože celková aktiva společnosti se mohou v průběhu času měnit v důsledku nákupu nebo prodeje vozidel, pozemků, zařízení, změn zásob nebo sezónních výkyvů v prodeji. V důsledku toho je použití průměrné výše celkových aktiv za dané období přesnější než výpočet z celkových aktiv za jedno období.

Co se považuje za dobrou rentabilitu aktiv?

Za dobrou rentabilitu aktiv se obecně považuje hodnota nad 5 % a za vynikající nad 20 %. ROA by se však vždy měla porovnávat mezi podniky ve stejném odvětví. Například výrobce softwaru má v rozvaze mnohem méně aktiv než výrobce automobilů.

Zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
2
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎