Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Varování: Inflace může zničit vaše investice! Zjistěte, jak funguje a jak se před ní chránit

Publikováno
Varování: Inflace může zničit vaše investice! Zjistěte, jak funguje a jak se před ní chránit
Zdroj: depositphotos.com

Inflace není pouhou pomíjivou zajímavostí, ale neúprosnou ekonomickou silou, která dokáže snížit hodnotu dlouhodobých investic. Tento ekonomický fenomén odčerpává kupní sílu peněz, a tím snižuje reálné výnosy vašich investic. V krátkodobém horizontu jsou dopady možná nenápadné, ale v průběhu desetiletí jsou velmi významné.

Tento fakt by vás přirozeně měl vést k otázkám typu: “Jak mohu toto riziko zmírnit a zajistit trvalý růst svého portfolia?”. Právě tomu se budeme věnovat v tomto textu, který se zabývá symbiotickým vztahem mezi inflací a investicemi a tím, jak lze pochopení tohoto vztahu využít k zajištění prosperující finanční budoucnosti.

Inflaci je důležité neignorovat, ale vnímat ji jako proměnnou, kterou můžete strategicky monitorovat, a optimalizovat tak své výnosy. V tomto článku se tak dozvíte, jaký je vztah mezi inflací a dlouhodobými investicemi a poskytneme vám pragmatické rady, jak můžete obrnit svá portfolia proti inflačním tlakům.

Obsah článku

Vliv inflace na hodnotu peněz

Podstatou inflace je míra obecného růstu cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice, čímž ovlivňuje každodenní ekonomický život jednotlivců a institucí.

Při vysoké míře inflace klesá kupní síla peněz, tedy množství hmotných statků a služeb, které si lze za danou částku koupit. Dochází k tomu, protože ceny zboží a služeb rostou rychleji než hodnota peněz, za které je lze koupit. Zjednodušeně řečeno, za tisíc korun si koupíte méně než dříve a tento efekt se v průběhu času projevuje stále více.

Představte si množství zboží, které jste si mohli koupit za tisíc korun před dvaceti lety, a porovnejte ho s tím, co si za stejnou částku můžete koupit dnes – Výrazný rozdíl je viditelným důsledkem inflace. Proto je pro udržení nebo zvýšení reálné hodnoty peněz důležité investovat do aktiv, která mohou přinést výnosy vyšší než míra inflace.

Pochopení vztahu mezi inflací a hodnotou peněz je nezbytné pro správná rozhodnutí v oblasti tvorby rozpočtu, podnikatelského plánování a především dlouhodobého investování. Pokud budete mít přehled o míře inflace, můžete přijímat preventivní opatření k ochraně hodnoty vašich peněz a investic a zmírnit její zákeřné účinky.

Inflace: Nominální vs. reálné výnosy

Kromě vlivu inflace na hodnotu peněz, byste také měli vědět, jaký je rozdíl mezi nominálními a reálnými výnosy.

Nominální výnos představuje míru výnosů z investice bez zohlednění vlivu inflace. Pokud například určitý dluhopis poskytuje roční výnos 5 %, jedná se o nominální výnos. Jednoduše udává, o kolik investice vzroste v průběhu jednoho roku v absolutním vyjádření.

Reálný výnos naproti tomu zohledňuje míru inflace a udává tak upravenou míru návratnosti. Jedná se o výnos, který investoři skutečně realizují z hlediska své kupní síly. Pokud výše zmíněný dluhopis přináší výnos 5 %, ale míra inflace je 2 %, reálný výnos je 3 %. Tento údaj odhaluje skutečný růst investice vyjádřený v reálných cenách a podává přesnější obraz o její výkonnosti.

Vliv inflace na nominální a reálný výnos:

 • V obdobích nízké inflace je rozdíl mezi nominálními a reálnými výnosy zanedbatelný. V období vysoké inflace se však tento rozdíl výrazně zvětšuje a snižuje reálný výnos.
 • Inflace může zkreslit vnímání růstu investic. Pokud je nominální výnos investice vysoký, může se zdát, že se investici daří dobře. Po zohlednění inflace však reálný výnos nemusí být zdaleka tak působivý.

Je důležité zajistit, aby vaše investice generovaly kladný reálný výnos, abyste si nejen udrželi, ale také zvýšili svou kupní sílu v čase. I zdánlivě nízká inflace může v dlouhodobém horizontu výrazně snížit reálnou hodnotu vašich investic – při 4% průměrné inflaci je kupní síla peněz po 30 letech pod 30 % její původní hodnoty (v případě 2% inflace pod 60 %).

Zdroj: statista.com
Výše uvedený graf znázorňuje klesající kupní sílu peněz v horizontu 30 let při průměrné míře inflace 2 %, 3 % a 4 % ročně
Výše uvedený graf znázorňuje klesající kupní sílu peněz v horizontu 30 let při průměrné míře inflace 2 %, 3 % a 4 % ročně

Jak potom klesla kupní síla české koruny během 10 let mezi lety 2014 až 2023? Výsledek je poměrně alarmující. Z grafu je patrné, že kupní síla koruny postupně klesala s mírou inflace v daném roce. Velké poklesy kupní síly nastaly v letech 2022 a 2023, kdy míra inflace dosáhla 15,1 % a 11,78 % (za rok 2023 se jedná o odhad Statisty). Kupní síla koruny se tak během dekády snížila o více než třetinu.

Zdroj: statista.com
Graf znázorňuje kumulativní pokles kupní síly české koruny v letech 2014 až 2023
Graf znázorňuje kumulativní pokles kupní síly české koruny v letech 2014 až 2023

Vztah inflace vůči jednotlivým třídám aktiv

Vliv inflace proniká do všech koutů finančního světa a různě ovlivňuje jednotlivé třídy aktiv. Pojďme se podívat, jak tento neviditelný nepřítel působí na výkonnost akcií, dluhopisů, nemovitostí a dalších tříd aktiv.

a) Akcie

Vliv inflace na akcie je mnohostranný. Podniky mohou často přenést zvýšené náklady způsobené inflací na spotřebitele prostřednictvím zvýšení cen, což chrání jejich ziskové marže.

Naopak však vede ke zvýšení vstupních nákladů společností, což ziskové marže, potažmo ceny akcií snižuje. Kromě toho v období vysoké inflace centrální banky často zvyšují úrokové sazby, aby omezily přehřívání ekonomiky. Vyšší úrokové sazby následně zvyšují náklady společností na půjčky a mají tak negativní dopad na akcie zadlužených společností.

Strategie pro investování do akcií při vysoké inflaci:

 • Investujte do společností s cenovou silou: Společnosti, které mají silné značky, jedinečné produkty nebo jiné konkurenční výhody, mohou často přenést vyšší náklady na zákazníky, a chránit tak své zisky i v době inflace.
 • Dividendové akcie: Akcie, které pravidelně vyplácejí dividendy, mohou zajistit stálý příjem, který pomáhá vyrovnat dopady inflace. Některé společnosti – dividendoví aristokraté – také v průběhu času zvyšují výplatu dividend, což představuje další zajištění proti inflaci.
 • Růstové akcie: Rychle rostoucí společnosti mohou často generovat výnosy, které překonávají inflaci. Takové společnosti se obvykle nacházejí v odvětvích, jako jsou technologie nebo zdravotnictví, jejichž trhy rychle rostou.

B) Kryptoměny

Kryptoměny – zejména bitcoin, se v posledních letech dostaly do popředí zájmu jako jeden z prostředků ochrany před inflací. Jedním z hlavních důvodů jeho atraktivity jako zajištění proti inflaci je jeho omezená nabídka. Celkový počet bitcoinů, které mohou kdy existovat, je omezen na 21 milionů. Tato omezená nabídka kontrastuje s fiat měnami, které mohou centrální banky tisknout v neomezeném množství, a potenciálně tak podněcovat inflaci.

Kryptoměny však s sebou přinášejí i řadu vlastních rizik. Jejich ceny mohou být extrémně volatilní – hodnota kryptoměny může během velmi krátké doby dramaticky kolísat. V oblasti regulace kryptoměn pak je řada neznámých – některá nová legislativní omezení mohou do budoucna výrazně ovlivnit jejich hodnotu.

Jak postupovat při začlenění kryptoměn do inflační strategie:

 • Diverzifikace: Stejně jako u tradičních tříd aktiv může diverzifikace pomoci řídit rizika spojená s investicemi do kryptoměn.
 • Tolerance k riziku: V případě kryptoměn mějte na paměti, že se jedná o velmi riziková aktiva kvůli jejich vysoké volatilitě. Zvažte svůj postoj k riziku, než se rozhodnete do nich investovat.
 • Bezpečnostní aspekty: Investoři by se měli seznámit se základy nakládání s kryptoměnami, aby měli jistotu, že k jejich držení využili bezpečné metody.

C) Dluhopisy

Inflace má s dluhopisy složitý vztah. V prostředí vysoké inflace ztrácí fixní úrokové platby z dluhopisů svou kupní sílu, což snižuje jejich atraktivitu pro investory. Na růst inflace také centrální banky často reagují zvyšováním úrokových sazeb. Vzhledem k tomu, že se ceny dluhopisů pohybují nepřímo úměrně úrokovým sazbám, vede zvyšování sazeb k poklesu cen dluhopisů. Stávající držitelé dluhopisů tak mohou zaznamenat pokles tržní hodnoty svých dluhových aktiv.

Strategie investování do dluhopisů v podmínkách vysoké inflace:

 • Dluhopisy indexované inflací: Jedná se o dluhopisy, jejichž jistina nebo úrok jsou upravovány v souladu s inflací. Příkladem jsou protiinflační státní dluhopisy. Ty mohou představovat účinné zajištění proti inflaci.
 • Krátkodobé dluhopisy: V porovnání s dlouhodobými dluhopisy mají inflace a změny úrokových sazeb menší dopad na cenu krátkodobých dluhopisů. Zaměření na krátkodobé dluhopisy proto může pomoci omezit inflační riziko.
 • Dluhopisy s vysokým výnosem: Tyto dluhopisy jsou úročeny vyšší úrokovou sazbou, což může pomoci kompenzovat dopady inflace. Jsou však spojeny s vyšším rizikem selhání.

D) Nemovitosti

Nemovitosti jsou obvykle považovány za silné zajištění proti inflaci. Je tomu tak proto, že s růstem cen často roste i hodnota nemovitostí a příjem z jejich pronájmu. Ne vždy se však jedná o lineární vztah. Zvyšující úrokové sazby centrální banky vedou ke zdražení hypoték, což snižuje počet potenciálních kupujících a vyvíjí tlak na pokles cen nemovitostí.

Strategie pro investování do nemovitostí při vysoké inflaci:

 • Investovat do nájemních nemovitostí: Příjmy z pronájmu se často zvyšují s inflací, což představuje konzistentní zdroj příjmů, který může kompenzovat dopady rostoucích cen.
 • Zaměření se na nemovitosti v oblastech s vysokou poptávkou: V případě nemovitostí v oblastech s vysokou poptávkou nebo rychlým růstem je pravděpodobnější, že jejich hodnota bude růst – dokonce rychlejším tempem než inflace.
 • Realitní investiční fondy (REIT): Jedná se o společnosti, které vlastní, provozují nebo financují nemovitosti přinášející zisk, mohou představovat způsob, jak investovat do nemovitostí, aniž by bylo nutné nemovitosti přímo kupovat. Na rozdíl od fyzických nemovitostí nabízejí také výhodu likvidity.

E) Komodity

Komodity jsou suroviny nebo zemědělské produkty, které lze koupit a prodat na jednotném trhu – například zlato, ropa, pšenice nebo káva. Komodity hrají klíčovou roli v globální ekonomice a mohou investorům nabídnout způsob, jak diverzifikovat svá portfolia.

Krom toho jsou často považovány za dobré zajištění proti inflaci. Je tomu tak proto, že cena komodit má tendenci růst s inflací, čímž se udržuje jejich reálná hodnota. Například cena ropy nebo zlata obvykle roste, když je inflace vysoká, protože poptávka po hmotných aktivech se zvyšuje, když klesá kupní síla peněz.

Při investování do komodit v době vysoké inflace je třeba zvážit několik strategií:

 • Investujte do fyzických komodit: Držení fyzických komodit, jako je zlato nebo stříbro, může představovat přímé zajištění proti inflaci. Je však třeba vzít v úvahu náklady na skladování a pojištění.
 • Komoditní futures: Jedná se o kontrakty na nákup nebo prodej určité komodity za stanovenou cenu k budoucímu datu. Umožňují investorům spekulovat na budoucí cenu komodit, aniž by je museli fyzicky skladovat.
 • Komoditní ETF: Burzovně obchodované fondy poskytují expozici vůči řadě komodit a nabízejí diverzifikaci v rámci třídy aktiv.
Aktuální cena
Změna
Zlato / 1 oz zlata
Načítání
Načítání
Načítání
Stříbro / 1 oz stříbra
Načítání
Načítání
Načítání

Jaké jsou nejlepší “protiinflační” investiční nástroje?

Investování v době vysoké inflace může být náročné, ale existuje několik “protiinflačních” investičních nástrojů, které mohou pomoci ochránit hodnotu vašeho portfolia.

Které investiční nástroje jsou vůbec nejúčinnější:

 • Zlato a další drahé kovy: Zlato se jako uchovatel hodnoty používá již po staletí a často je považováno za bezpečný přístav v době ekonomických turbulencí. Jeho cena má v období inflace tendenci růst, což pomáhá zachovat kupní sílu vaší investice. Nabídka zlata je relativně stálá a poptávka po něm často roste během inflace, což může tlačit jeho cenu vzhůru. Podobně se chovají i další drahé kovy jako stříbro a platina. Podívejte se, jak investovat do zlata.
 • Další komodity: Ceny dalších komodit, jako je ropa, zemědělské produkty nebo základní kovy, také často s inflací rostou. Důvodem jsou vyšší náklady na pracovní sílu, energie a další vstupy, které zvyšují výrobní náklady, což vede ke zvýšení cen samotných komodit. Různé komodity mohou být ovlivněny různými faktory, což poskytuje další úroveň diverzifikace v rámci třídy aktiv.
 • Nemovitosti: Hodnoty nemovitostí a nájemné obecně rostou s inflací, což poskytuje jak kapitálové zhodnocení, tak potenciál příjmu. Nemovitosti tak představují hmatatelné aktivum, které může pomoci chránit před erozivními účinky inflace. Nechcete-li pak investovat do fyzických nemovitostí, určitě můžete zauvažovat o realitních investičních fondech (REIT).
 • Výtvarné umění a sběratelské předměty: Vysoce kvalitní umělecké předměty, klasická auta nebo jiné sběratelské předměty si mohou udržet svou hodnotu i během inflace. Nabízejí hmatatelné aktivum, které nemůže být znehodnoceno inflací. Stejně jako u zlata je nabídka těchto předmětů omezená a jejich hodnota může růst s rostoucí poptávkou. Pokud vám přijde tento typ investic příliš nedosažitelný, možná vás vyvedeme z omylu. Už jste slyšeli o Portu Gallery?
 • Dluhopisy vázané na inflaci: Státní dluhopisy vázané na inflaci jsou státní cenné papíry určené k ochraně proti inflaci. Výnos vyplácený dluhopisem se zvyšuje s inflací měřenou indexem spotřebitelských cen. Protiinflační dluhopisy tak rovněž představují účinné zajištění proti inflaci.
 • Akcie: Ačkoli inflace může mít na akciový trh smíšený dopad, některá odvětví mohou v období inflace dosahovat lepších výsledků. Jako účinné zajištění mohou sloužit společnosti se silnou cenovou silou, které mohou přenést vyšší náklady na spotřebitele, jako jsou společnosti v sektoru spotřebního zboží, nebo společnosti v odvětvích, která zažívají vysoký růst.
 • Kryptoměny: Bitcoin a další kryptoměny s konečnou nabídkou jsou ze své podstaty protiinflační.

Kromě těchto konkrétních protiinflačních nástrojů je nejsilnější strategií diverzifikace. Rozložení investic do různých tříd aktiv a sektorů poskytuje nejlepší ochranu před dopady inflace. Diverzifikované portfolio může zmírnit rizika spojená s jednotlivými investicemi a potenciálně využít oblastí růstu v období inflace.

Ačkoli inflace představuje výzvu, není pro investory nepřekonatelnou překážkou. Využitím kombinace výše uvedených protiinflačních investičních nástrojů a udržováním dobře diverzifikovaného portfolia můžete účinně chránit své investice a případně i najít příležitosti k růstu v období inflace.

Zdroj: statista.com
Vývoj inflace v České republice od roku 1997 (v případě let 2023 – 2028 se jedná o předpokládaný vývoj)
Vývoj inflace v České republice od roku 1997 (v případě let 2023 – 2028 se jedná o předpokládaný vývoj)

Jak chránit dlouhodobé investice před vlivem inflace – Slovo závěrem

Inflace je sice normální součástí zdravé ekonomiky, ale pro dlouhodobé investory může představovat problém, protože snižuje kupní sílu peněz. Může mít různý dopad na výkonnost různých tříd aktiv, potenciálně snižovat výnosy cenných papírů s pevným výnosem a zároveň zvyšovat zisky hmotných aktiv, jako jsou komodity a nemovitosti. Nemusí však být pouze negativní silou – Pochopení jejích účinků a příprava na ně mohou dokonce představovat příležitosti k růstu.

Strategie, jak ochránit své portfolio před dopady inflace, zahrnují diverzifikaci napříč různými třídami aktiv a sektory, investice do aktiv odolných vůči inflaci, jako jsou komodity, nemovitosti a dluhopisy vázané na inflaci, a dokonce i zvážení nových tříd aktiv, jako jsou kryptoměny.

Je důležité mít na paměti, že situace každého investora je jedinečná, s různou tolerancí k riziku, investičním horizontem a finančními cíli. Proto, i když diskutované strategie poskytují výchozí bod, nejlepší přístup bude záviset na vašich individuálních okolnostech.

Ačkoli je inflace v investičním prostředí neustále přítomným fenoménem, není třeba se jí obávat. S porozuměním, strategií a pravidelnou kontrolou a úpravou portfolia můžete inflaci úspěšně zvládnout a zajistit dlouhodobý růst svých investic.

Líbil se vám tento článek?
3
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎