Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Hrubá, provozní a čistá zisková marže. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Publikováno
Hrubá, provozní a čistá zisková marže. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Zdroj: Depositphotos.com

Chcete posoudit finanční zdraví společnosti? Prozkoumejte rozdíly mezi hrubou, provozní a čistou ziskovou marží a jejich vliv na finanční zdraví podniku.

Provádíte-li fundamentální analýzu akcií, je důležité podrobně porozumět finančnímu zdraví společnosti. Jedním z klíčových nástrojů, jak toho dosáhnout, je analýza marží.

V tomto článku se tak budeme zabývat třemi základními ukazateli marže: Hrubá zisková marže, provozní zisková marže a čistá zisková marže. Každá z těchto marží nabízí jedinečný pohled, kterým lze hodnotit provozní efektivitu společnosti.

Díky zkoumání jednotlivých marží získáte přehled o silných a slabých stránkách podniku a o jeho postavení v odvětví.

Marže společnosti stručně

  • Hrubá, provozní a čistá zisková marže jsou důležitými ukazateli pro analýzu výkazu zisku a ztráty.
  • Každý ukazatel ziskové marže ukazuje výši zisku na jeden dolar či korunu výnosů dané společnosti.
  • Výkaz zisku a ztráty je rozdělen na přímé, nepřímé a úrokové + daňové náklady. Ukazatele marže tak obecně měří efektivnost firmy porovnáním zisku s náklady na třech různých místech výkazu zisku a ztráty.

Obsah článku o maržích

Hrubá marže – Marže hrubého zisku

Hrubá marže analyzuje vztah mezi tržbami z prodeje a přímými náklady na prodej. Toto srovnání tvoří první část výkazu zisku a ztráty. Společnosti vykazují různé druhy přímých nákladů v závislosti na svém podnikání.

Podniky, které se zabývají výrobou a produkcí zboží, budou používat ukazatel nákladů na prodané zboží, zatímco společnosti poskytující služby mohou mít obecnější popis přímých nákladů.

Obecně se marže hrubého zisku snaží určit, jak efektivně společnost vyrábí svůj produkt či prodává svou službu. Výpočet hrubé marže se jednoduše rovná hrubému zisku, který je dělený celkovými tržbami.

Proč je hrubá marže pro investora důležitá?

Tato metrika ukazuje procento příjmů převyšující náklady na prodané zboží (COGS – cost of goods sold). Vysoká hrubá marže naznačuje, že společnost vyrábí své zboží efektivně. Trvalý pokles indikuje rostoucí výrobní náklady nebo cenové tlaky, což může vést k poklesu ziskovosti podniku.

Provozní marže – Marže provozního zisku

Provozní efektivnost tvoří druhou část výkazu zisku a ztráty společnosti a zaměřuje se na nepřímé náklady. Společnosti mají celou řadu nepřímých nákladů, které rovněž ovlivňují hospodářský výsledek. Mezi běžně vykazované nepřímé náklady patří výzkum a vývoj, výdaje na marketingové kampaně, všeobecné a administrativní náklady a odpisy.

Marže provozního zisku zkoumá vliv těchto nákladů. Provozní zisk se získá odečtením provozních nákladů od hrubého zisku. Marže provozního zisku se pak vypočítá vydělením provozního zisku celkovými tržbami.

Provozní zisk ukazuje schopnost společnosti řídit své nepřímé náklady. Tato část výkazu zisku a ztráty tedy ukazuje, jak společnost investuje do oblastí, od kterých očekává, že pomohou zlepšit její značku a růst podniku prostřednictvím několika kanálů. Společnost může mít vysokou marži hrubého zisku, ale relativně nízkou marži provozního zisku, pokud jsou vysoké její nepřímé náklady na položky, jako je marketing nebo kapitálové investice.

Proč je provozní marže pro investora důležitá?

Tato marže zohledňuje provozní náklady, jako jsou mzdy a nájemné, a poskytuje tak přehled o ziskovosti hlavní činnosti společnosti. Silná provozní marže svědčí o silném managementu a účinné kontrole nákladů. Pokud se tato marže snižuje, může to znamenat rostoucí provozní náklady nebo problémy v hlavních činnostech společnosti.

Čistá zisková marže – Marže čistého zisku

Čistá zisková marže je třetí a poslední metrikou ziskové marže používanou při analýze výkazu zisku a ztráty. Vypočítává se analýzou poslední části výkazu zisku a ztráty a čistého zisku společnosti po zaúčtování všech nákladů.

Čistá zisková marže zohledňuje úroky a daně, které společnost zaplatila. Čistý zisk se vypočítá odečtením úroků a daní od provozního zisku – známého také jako zisk před úroky a daněmi (EBIT). Čistá zisková marže se pak vypočítá vydělením čistého zisku celkovými výnosy.

Čistý zisk poukazuje na schopnost společnosti řídit platby úroků a daní. Úrokové platby mohou mít několik podob. Zahrnují úroky, které společnost platí investorům do emitovaných dluhopisů a také veškeré úroky z krátkodobých a dlouhodobých investic.

Daně se u právnických osob účtují paušálně a odvíjí se od daňového domicilu dané společnosti. V návaznosti na zákon o snížení daní a zaměstnanosti z roku 2017 byla sazba daně z příjmů právnických osob v USA snížena z 35 % na 21 %. Například v České republice pak činí korporátní daň 19 %, nicméně od roku 2024 se uvažuje o jejím zvýšení rovněž na 21 %.

Proč je čistá zisková marže pro investora důležitá?

Čistá zisková marže ukazuje, jaké procento příjmů zůstane po odečtení všech nákladů včetně daní a úroků. Je to jasný ukazatel celkové ziskovosti. Vysoká čistá zisková marže znamená, že si společnost ponechává významnou část svých příjmů jako zisk. Kolísání této marže může signalizovat širší finanční problémy.

Zdroj: csimarket.com
Průměrná hrubá a čistá zisková marže vybraných odvětí akciového trhu ke konci třetího čtvrtletí 2023
Průměrná hrubá a čistá zisková marže vybraných odvětí akciového trhu ke konci třetího čtvrtletí 2023

Nevýhody či limity analýzy prostřednictvím hrubé, provozní a čisté ziskové marže

Analýza hrubé, provozní a čisté ziskové marže sice poskytuje cenné informace, ale stoprocentně se na ni spoléhat nelze. Proč?

  • Nejsou komplexní: Marže se zaměřují na ziskovost, ale opomíjejí další důležité aspekty, jako je likvidita, solventnost a provozní efektivita. Společnost může mít působivé ziskové marže, ale špatný cash flow nebo vysoké zadlužení, což jsou významná finanční rizika.
  • Proměnlivost napříč odvětvími: Ziskové marže se v jednotlivých odvětvích značně liší. Vysoká marže v jednom odvětví může být v jiném průměrná. Srovnávání marží bez zohlednění odvětvových specifik tak vede k zavádějícím závěrům.
  • Krátkodobé výkyvy: Tyto ukazatele jsou ovlivněny krátkodobými událostmi nebo rozhodnutími, jako jsou propagační kampaně nebo jednorázové výdaje, které neodráží dlouhodobou ziskovost společnosti.
  • Přílišný důraz na snižování nákladů: Zvyšování ziskových marží často zahrnuje snižování nákladů, avšak přílišné snižování nákladů může ohrozit kvalitu výrobků, morálku zaměstnanců nebo vyhlídky na dlouhodobý růst.

Ačkoliv tak jsou ziskové marže základním nástrojem finanční analýzy, musí se používat ve spojení s dalšími ukazateli a kvalitativními hodnoceními. Jenom tak získáte ucelený pohled na zdraví a potenciál společnosti.

FAQ – Nejčastěji kladené otázky

Jaký je hlavní účel analýzy ziskových marží?

Hrubá, provozní a čistá zisková marže se používají k analýze činnosti podniku na základě údajů uvedených ve výkazu zisku a ztráty.

Jak se počítá hrubá zisková marže a co představuje?

Hrubá marže se vypočítá vydělením hrubého zisku celkovými tržbami. Snaží se zjistit, jak efektivně firma vyrábí svůj produkt, a představuje celkový hrubý zisk na jeden dolar či korunu tržeb.

Na co se zaměřuje provozní marže a jak se určuje?

Provozní zisková marže se zaměřuje na nepřímé náklady společnosti. Určí se tak, že se od hrubého zisku odečtou provozní náklady a výsledný provozní zisk se vydělí celkovými tržbami. Tato marže odráží schopnost společnosti řídit své nepřímé náklady, jako je například marketing a kapitálové investice.

Jak se liší čistá zisková marže od ostatních dvou marží?

Čistá zisková marže oproti provozní marži zohledňuje ještě úroky a daně, které společnost zaplatí. Vypočítá se odečtením úroků a daní od provozního a následným vydělením čistého zisku celkovými tržbami. Tato marže vypovídá o schopnosti společnosti řídit své úrokové platby a daňové povinnosti.

Proč je analýza marží pro investory důležitá?

Analýza marží poskytuje přehled o silných a slabých stránkách provozu firmy. Analýzou různých marží získají investoři jasný obraz o provozní efektivitě společnosti, o jejím konkurenčním postavení v odvětví a o její schopnosti řídit různé výdaje. Pochopení těchto proměnných je pro investory zásadní při posuzování výhodnosti investice do akcií daného podniku.

Zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
0
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.