Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Jak investovat během krize? Připravte se na nepředvídatelné!

Zvládnutí finančních krizí vyžaduje strategické plánování a psychickou odolnost. Zjistěte, jak prosperovat v neklidných investičních vodách.

Publikováno
Jak investovat během krize? Připravte se na nepředvídatelné!
Zdroj: depositphotos.com

Sestavení investičního portfolia tak, aby bylo odolné i během finanční krize, není volbou, ale nutností. Uvědomujete-li si nepředvídatelnost budoucnosti, musíte myslet dál a zaměřit se na dlouhý investiční horizont.

V tomto článku vám tak přiblížíme základní principy dlouhodobého investování a zdůrazníme význam trpělivosti, diverzifikace a plánování při vytváření odolného portfolia.

Kromě pouhých strategií se budeme zabývat i psychologií, která je nutná k tomu, abyste zůstali vytrvalí a vyhnuli se pokušení spekulací a rychlých zisků, které mnohé svedly na scestí.

Tento článek si klade za cíl stát se prostřednictvím zkušeného vhledu a strategické předvídavosti vaším kompasem při navigaci ve finančních krizích. Měl by vám nejen pomoci zachovat vaše bohatství, ale umožnit mu vzkvétat i tváří v tvář nepředvídatelným zvratům, které určují finanční ekosystém. Připraví vás na budoucnost, v níž je nejistota jedinou jistotou.

Jak investovat během krize stručně

 • Pro vytvoření investičního portfolia, které bude odolné i v době finanční krize, je nutné zohlednit základní principy dlouhodobého investování, jako je trpělivost, diverzifikace a promyšlené plánování.
 • Pochopení historických souvislostí finančních krizí a role rizika, stejně jako přijetí diverzifikace a udržování likvidity, investorům pomůže projít tímto turbulentním obdobím. Kromě toho je důležité zvládat psychologické aspekty investování – vyhnout se panice a zachovat si racionální přístup.
 • Přípravou a úpravou investičních strategií a zaměřením se na kvalitní aktiva můžete proměnit finanční krize v příležitosti k růstu a dlouhodobé finanční prosperitě.

Obsah

Historický kontext finančních krizí

Finanční krize se v průběhu dějin neustále opakují. Jsou připomínkou vnitřní nestability, která prostupuje ekonomickými ekosystémy. Tyto krize, které se často vyznačují prudkým poklesem hodnoty aktiv, tržní panikou a rozsáhlým hospodářským poklesem, mají různý původ a dopad.

K vytvoření pevného základu pro porozumění, jak se vypořádat s potenciálními budoucími krizemi, je proto nezbytné nejprve proniknout do minulosti.

Velká hospodářská krize ve 30. letech 20. století je prvním důkazem ničivé síly hospodářských poklesů. Vyvolal ji krach na burze, k němuž se přidaly krachy bank. Tato událost negativně poznamenala celou generaci.

O několik desetiletí později se v 70. letech 20. století se rozhořela ropná krize, která ukázala zranitelnost spojenou s geopolitickým napětím a nedostatkem zdrojů. Nastala éra prudkého růstu inflace a hospodářského růstu, která změnila globální spojenectví a hospodářskou politiku.

Při přechodu do nového tisíciletí byl svět svědkem splasknutí dotcom bubliny, která poukázala na nebezpečí nadměrných spekulací a jejich následný ústup. Nedlouho poté následovala globální finanční krize v roce 2008, katastrofa způsobená nekontrolovaným riskováním v oblasti bydlení a financí.

V nedávné době pak rozpoutala pandemie covid-19 hospodářský chaos nebývalého rozsahu, který spojil zdravotní a finanční krizi do víru nejistoty a volatility. Tyto historické případy slouží jako varování i poučení a zdůrazňují význam připravenosti na nečekané.

TIP

Pokud si tyto krize blíže nastudujete, budete schopni lépe rozeznávat zákonitosti a předvídat potenciální spouštěče budoucích krizí.

Úkolem, který je před námi, je nastínit investiční přístup, který spojuje znalost minulých událostí se strategiemi schopnými zmírnit rizika a využít příležitosti, které krize nabízejí.

Riziko a jeho role v investování – Role rizika při tvorbě investiční strategie a portfolia

Riziko není na finančních trzích protivníkem jako spíše stálým společníkem, který řídí detaily investiční strategie a tvorby portfolia.

Během finančních krizí je pochopení investičních rizik a vypořádání se s nimi ještě důležitější. Pojďme si rozebrat aspekty rizika a jejich význam při vytváření odolného investičního plánu:

 • Tržní riziko: Během krizí jsou trhy mimořádně volatilní. Investoři by měli být připraveni přečkat kolísající hodnoty aktiv a využívat historická data či trendy k přijímání informovaných rozhodnutí.
 • Úvěrové riziko: Během finančních poklesů se zvyšuje možnost selhání emitentů dluhových cenných papírů. Vyhodnocování úvěrové bonity dluhopisů a dalších cenných papírů s pevným výnosem je klíčové pro ochranu vašeho portfolia.
 • Riziko likvidity: Krize často přinášejí sníženou likviditu, což ztěžuje nákup nebo prodej aktiv, aniž by to ovlivnilo jejich cenu. Sestavení portfolia s kombinací likvidních a nelikvidních aktiv může sloužit jako rezerva.
 • Riziko úrokové sazby: Vzhledem k tomu, že centrální banky často manipulují s úrokovými sazbami, aby stabilizovaly během krizí ekonomiku, je nezbytné porozumět důsledkům těchto změn pro různá aktiva.
 • Psychologické riziko: Emoční zátěž během krizí byste neměli podceňovat. Rozvíjení schopností, které zabraňují panickému prodeji a umožnují vám zachovat si dlouhodobou perspektivu, je zásadní dovedností.
Poznámka

Zavedení strategií řízení rizik, jako je diverzifikace, kdy jsou investice rozloženy mezi různé třídy aktiv, zeměpisné oblasti a sektory, je ochranou proti nejistotě na trhu. Kromě toho může rizika zmírnit i pravidelné investování, jež poskytuje stabilnější cestu k růstu investic.

Během finančních krizí je také vhodné, abyste pravidelně přehodnocovali svou toleranci k riziku a případně rebalancovali svá portfolia tak, aby odpovídala měnícím se tržním podmínkám a osobním finančním cílům.

Přijmete-li riziko jako důležitý prvek investování, podaří se vám vytvořit portfolio, které bude nejen odolné, ale také připravené na růst, až se štěstěna opět obrátí k lepšímu.

Diverzifikace jako ochrana před krizí – Příklady, jak diverzifikovat portfolio pro lepší odolnost vůči krizím

Diverzifikace nabývá jako ochrana před nepředvídatelnými důsledky finančních krizí mimořádného významu. Vytvoření portfolia, které dokáže přečkat bouře a případně i prosperovat v nepříznivých podmínkách, vyžaduje strategii založenou právě na diverzifikaci.

Jak dosáhnout diverzifikovaného portfolia a zvýšit jeho odolnost v neklidných dobách:

 • Alokace aktiv: Rozložení investic do různých tříd aktiv – akcie, dluhopisy, nemovitosti, kryptoměny a komodity – funguje jako nafukovací vesta chránící neplavce před utonutím. Různá aktiva reagují na dynamiku trhu odlišně, což poskytuje ochranu proti prudkým poklesům v jednom segmentu.
 • Geografická diverzifikace: Chcete-li zmírnit rizika spojená s hospodářskými poklesy v určitých regionech, zvažte globální rozložení investic. Investice na trzích s nízkou korelací poskytují ochranu před lokálními krizemi.
 • Diverzifikace podle odvětví: Sektorová diverzifikace zahrnuje rozložení investic do různých průmyslových odvětví. Různá odvětví reagují na stejné ekonomické ukazatele odlišně, proto vás vyvážené sektorové rozložení ochrání před masivními ztrátami.
 • Defenzivní akcie: Rozumnou strategií může být zahrnutí defenzivních akcií, které jsou méně citlivé na ekonomické cykly. Jedná se zejména o zástupce veřejných služeb, zdravotnictví a základního spotřebního zboží, které jsou známé svou stabilitou i v období poklesu.
 • Růstové akcie: Alokace části portfolia do růstových akcií může naopak potenciálně přinést značnou návratnost po krizi díky tomu, že zachytíte růstovou dynamiku při oživení trhů.
 • Investiční nástroje: Diverzifikovat můžete také prostřednictvím řady nástrojů, jako jsou podílové fondy nebo ETF. Tyto nástroje nabízejí různou míru rizika a výnosu, což umožňuje vytvořit vyvážené portfolio.
 • Alternativní investice: Začlenění alternativních investic může poskytnout zajištění při poklesu tradičních trhů a nabídnout výnosy, které nejsou přímo korelovány s běžnými trhy.
 • Peněžní rezervy: Udržování části portfolia v hotovosti nebo peněžních ekvivalentech umožňuje investorům využít příležitostí, které se během krize objevují, aniž by museli likvidovat jiná potenciálně podhodnocená aktiva.
Poznámka

Uplatněním promyšlené strategie diverzifikace mohou investoři zajistit nejen zachování kapitálu během krize, ale i pozici pro růst v následném oživení.

Likvidita a její význam během finanční krize

Z pohledu investora může udržování dostatečné úrovně likvidity znamenat rozdíl mezi úspěšným zvládnutím krize a podlehnutím jejím tlakům.

Během krize se potřeba rychlé přeměny aktiv na hotovost totiž může stát prvořadou. Investice do likvidních aktiv zajišťují, že tak můžete učinit, aniž byste utrpěli značné ztráty. Dostatečná likvidita v obdobích finanční krizí je mimořádně důležitá z několika důvodů:

 • Kapitalizace příležitostí: Krize často nabízí aktiva za zvýhodněné ceny. Likvidita umožňuje investorům tyto příležitosti využít a potenciálně získat značné zisky ve fázi oživení.
 • Finanční rezerva: Likvidní aktiva slouží také jako finanční rezerva, která pomáhá pokrýt nezbytné osobní výdaje, aniž by bylo nutné přistoupit k prodeji nelikvidních aktiv za potenciálně nízké ceny.
 • Řízení rizik: Dostatečná likvidní rezerva může zabránit nuceným prodejům aktiv v nevhodnou dobu, a zachovat tak dlouhodobou integritu investičního portfolia. Likvidita usnadňuje také rebalancování portfolia – investoři mohou upravit alokaci aktiv v reakci na měnící se tržní podmínky, a tím efektivněji řídit riziko.
 • Psychologický komfort: Vědomí, že část portfolia je snadno dostupná, může významně snížit stres v nestabilních obdobích. Máte-li k dispozici likvidní rezervu, je méně pravděpodobné, že budete činit impulzivní rozhodnutí vyvolaná panikou na trhu, a zachováte si tak vyrovnaný přístup ke správě investic.

Díky pochopení a docenění úlohy likvidity v krizovém řízení vytvoříte portfolio, které bude nejen odolné, ale také připravené na rozkvět v pokrizovém prostředí.

Psychologie investování během krize – Jak se vyhnout panice a udržet racionální pohled

V nervózním období finanční krize vystupují do popředí psychologické aspekty investování, které rozhodují o úspěchu či neúspěchu investičních strategií.

Jak dosáhnout stabilního postoje, který napomáhá racionálnímu rozhodování i uprostřed vířícího tržního chaosu?

Vyhněte se stádnímu chování

Během finančních krizí je pro investory klíčovým nástrojem nezávislá analýza. Znamená to, že se člověk při svých investičních rozhodnutích vědomě izoluje od všudypřítomné paniky, která je pro tuto dobu charakteristická, a místo toho se spoléhá na důvěryhodná data a dobře podložený výzkum.

Tento analytický přístup doplňuje pěstování dlouhodobé vize, což je zásada vycházející z pochopení cyklické povahy trhu.

Měli byste se pevně držet přesvědčení, že poklesy trhu – i když jsou nepříjemné – jsou dříve, nebo později vystřídány fázemi oživení. Tato perspektiva slouží jako ochrana před podlehnutím zmatkům krátkodobých výkyvů na trhu a před impulzivními, potenciálně škodlivými rozhodnutími.

Vybudujte si emociální odolnost

Základem úspěchu v neklidných tržních dobách je neochvějné dodržování předem stanoveného investičního plánu. Tento pečlivě vypracovaný plán pro překonávání výkyvů a krizí na trhu, slouží jako ukotvení a podporuje investory, aby zůstali rozhodní a soustředění na své dlouhodobé finanční cíle.

Nestálá období charakteristická pro finanční krize s sebou navíc často přinášejí bouři protichůdných informací a emocí, takže je obzvláště náročné udržet si jasný a racionální pohled na věc.

S pevným plánem po ruce však mohou investoři proplouvat finančními bouřemi s pocitem jistoty.

Zachovejte si nadhled

Důležité rovněž je využívat historický kontext. S ohledem na cyklickou povahu trhů by si měl investor osvojit přirozenou víru, že navzdory poklesům mají trhy tendenci se zotavit a odrazit se ode dna, což dokazují i minulé krize.

Kromě toho se v chaosu krize skrývá jasná výhoda – vznik jedinečných investičních příležitostí. Investoři, kteří si dokážou zachovat rozvahu a racionální chování, se ocitají ve výhodné pozici, když mohou tyto příležitosti, které krize nevědomky odhalují, rozpoznat a využít.

Pokud tedy investoři spojí moudrost získanou z historie s klidným a strategickým přístupem, mohou nejen ochránit svá portfolia, ale případně využít krizi k tomu, aby v budoucnu dosáhli lukrativního zhodnocení.

Ovládněte stresové situace

Ještě než udeří příští finanční krize, měli byste získat dobré povědomí o kognitivních předsudcích, které často ovlivňují rozhodovací procesy v těchto obdobích.

Zásadní význam má rozpoznání a zmírnění vlivu zkreslení, jako je averze ke ztrátám, která vyvolává nepřiměřený strach ze ztrát, nebo konfirmační zkreslení, díky kterému vyhledáváte pouze ty informace, které jsou v souladu s existujícím přesvědčením. Jasné uvědomění si těchto předsudků umožňuje objektivnější analýzu tržních podmínek.

Příprava a adaptace na finanční krize

V proměnlivém prostředí finančních trhů jsou krize nevyhnutelné. S obezřetnou přípravou a flexibilní strategií adaptace však můžete tyto bouře nejen přečkat, ale potenciálně v nich i profitovat. Na co byste se tedy měli prakticky dopředu připravit?

V prvé řadě byste si měli vytvořit robustní finanční rezervu, která zajistí během krizí likviditu a finanční stabilitu. S tím souvisí i prioritní splácení dluhů s vysokými úroky. Díky tomu snížíte svou finanční zranitelnost v nepříznivých tržních podmínkách.

Podceňovat byste neměli ani úpravy investiční strategie. Pravidelně tak kontrolujte a případně upravujte alokaci aktiv tak, aby odpovídala měnícím se tržním podmínkám a vaší toleranci k riziku. Nepodceňujte diverzifikaci a zvyšte jejím prostřednictvím odolnost vašeho portfolia – zahrňte do něj aktiva s různou korelací vůči různým tržním pohybům.

Rozvíjejte návyky, díky kterým odoláte nutkání činit ukvapená rozhodnutí ovlivněná panikou na trhu a neustále se učte, sledujte vývoj na trhu a přizpůsobujte tomu své strategie.

TIP

Po krizi zapojte do procesu sebereflexi, analyzujte výsledky svých strategií a případně proveďte nezbytné úpravy do budoucna. Rovněž můžete zvážit změnu vyvážení svého portfolia (pokud si to situace vyžaduje), abyste využili nově vznikající příležitosti.

Dlouhodobé investování a finanční krize – Slovo závěrem

Cestu nepředvídatelným terénem finančních krizí lze s prozíravostí a předvídavostí zvládnout. Základním kamenem této cesty je všestranný přístup, který propojuje zdravé finanční plánování s konzistentností v chování.

Dlouhodobé investování, na rozdíl od spekulativních krátkodobých strategií, je na této cestě dobrým společníkem. Díky trpělivosti a předvídavosti můžete vytvořit portfolio, které nejen přečká bouře, ale také využijete příležitostí, které krize vždy odhalí.

Vyžaduje to pečlivé sladění investičních strategií s individuálními finančními cíli a mírou tolerance k riziku, které je dále posíleno zásadami diverzifikace a výběru kvalitních investic.

Poznámka

Kvantitativní aspekty finančního plánování jsou však pouze jednou stranou mince. Neméně důležitá je péče o mysl, která si musí být vědoma psychologických základů ovlivňujících během krizí rozhodovací procesy.

I když se nepředvídatelnost zdá být jedinou konstantou, osvojením zodpovědného přístupu k dlouhodobému investování můžete na finančních trzích uspět, navzdory krizím.

Další zdroje informací:

 • Ekonom (Poslední ekonomická krize ukázala, že umění je v těžkých dobách výbornou investicí)
 • Investopedia (3 Ways to Take Advantage of a Recession)
 • The Motley Fool (How to prepare for a recession)
Líbil se vám tento článek?
0
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76-78 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 76 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎