Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Finanční rizika – Jaká existují a jak se proti nim bránit? Jde to vůbec?

Aktualizováno
Finanční rizika – Jaká existují a jak se proti nim bránit? Jde to vůbec?

S každou finanční aktivitou se pojí určité riziko. Není možné vždy předpokládat jakoukoliv situaci, která může nastat. Lze ovšem změřit možnost, že se daná situace v budoucnu odchýlí od původního plánu. Právě to je cílem specialistů řízení rizik, kteří se v této disciplíně orientují. Vyznat se ve finančním riziku může být pro laika velmi složité. Jaké typy rizika existují? V čem se liší? Jak snížit finanční riziko na úplné minimum? Nejen na tyto otázky vám odpovíme na následujících řádcích.

Proč investovat do růstových ETF stručně

  • Každá finanční činnost s sebou nese určité riziko, které je nepředvídatelné a může se odchýlit od původních plánů. Patří sem vážná onemocnění, nehody nebo náhlé ztráty příjmů.
  • Všechna rizika není možné odstranit, ale lze se jim vyhnout, minimalizovat je a řídit, abyste ochránili sebe a svou rodinu.
  • Řízení osobních finančních rizik: Zahrnuje dodržování osobního rozpočtu, rozumné půjčky, pojištění, pravidelné spoření na neočekávané výdaje a investice na osobní cíle.

Obsah článku

Ať už své peníze vkládáte na uspokojení finančních potřeb nebo spoříte na důchod, existují tři věci, které vám mohou klást do cesty překážky při dosahování vašich cílů: inflace, daně a finanční riziko. To může mít mnoho podob, ale základem je, že se nedá předvídat, protože vážné onemocnění, úraz, náhlé ztráty příjmů a podobné problémy nelze často ovlivnit.

Eliminovat veškerá rizika nelze. Existují ale způsoby, jak se riziku vyhnout, minimalizovat jej a ochránit sebe a svou rodinu.

Řízení osobních finančních rizik je velmi důležitou součástí finančního plánu. Mezi základní stavební kameny patří dodržování svého osobního rozpočtu, rozumné půjčování, pojištění a pravidelné spoření sloužící k pokrytí nenadálých výdajů a investování, které pomáhá získat prostředky na různé osobní cíle. Když toto úspěšně zvládnete, velmi si usnadníte život a snížíte dopady finančního rizika.

Podstatným nástrojem pro takové plánování je rozpočet a účelné využívání dluhu, který má sloužit zejména pro financování dlouhodobých investic. Mezi oblíbené a základní investiční produkty patří podílové fondy, dluhopisové fondy, smíšené fondy a fondy akciové. Pokud vám zbývají ještě nějaké finance, můžete přejít na náročnější investice.

Co je finanční riziko?

Riziko můžete definovat jako pravděpodobnost, že se objeví neočekávaný negativní výsledek. Finanční riziko se zaměřuje na možnost ztráty peněz v případě investování či podnikání. Pro vlády zemí to znamená neschopnost kontrolovat měnovou politiky a splácet dluhopisy, firmy mají problémy se splácením svých dluhů a jednotlivci čelí riziku, že udělají rozhodnutí, která ohrožují jejich příjem nebo schopnost splácet dluhy.

S každou investicí je spojené určité finanční riziko a obvykle platí přímá úměra, že čím vyšší riziko, tím vyšší možný výnos. Je tedy zbytečné podstoupit riziko, pokud nemáte šanci z investice získat zajímavé peníze.

Jaká existují finanční rizika?

Finančních rizik existuje hned několik a je vhodné se v nich naučit orientovat, aby bylo možné adekvátně reagovat na různé situace. Hlavní rizika jsou pro lepší přehled popsaná v následujícím přehledu.

Kreditní riziko/úvěrové riziko

Kreditní riziko má při řízení finančních rizik velmi důležitý význam. Vztahuje se na neschopnost nebo neochotu platit své závazky věřiteli, nejčastěji jde o bankovní úvěr. Právě proto se také někdy můžeme setkat s pojmem úvěrové riziko.

Kreditní riziko lze definovat jako schopnost dlužníka plnit své platební závazky.

Banky a dnes už i nebankovní společnosti mu věnují skutečně velký prostor a pečlivě si ověřují, zda potencionální klient bude schopen dostát svým závazkům – prověřují jeho bonitu. Zaměřují se na výši příjmů a výdajů, kde jsou započítané další úvěry, kontokorenty a kreditní karty. Aby banka eliminovala možné riziko, může vyžadovat spoludlužníka, ručitele, nebo v případě hypotečních úvěru zástavu nemovitosti.

Pokud klient banky přestane pravidelně splácet, ohrožuje tím i stabilitu banky či jiného investora. Čím více takových “neplatičů”, tím větší riziko hrozí a může dojít až k ohrožení mezibankovního trhu a ekonomiky.

Stejně, jako si investor vybírá svého klienta, je vhodné věnovat stejnou pozornost při výběru finančního partnera s nímž uzavíráte nějakou smlouvu týkající se financí (banky, pojišťovny, investiční společnosti apod.). Nejlepším vodítkem je v tomto případě rating (standardní mezinárodní nástroj určený k hodnocení bonity různých subjektů a posouzení jejich důvěryhodnosti). Pokud jej nemají, přichází na řadu reference, recenze klientů, kontrola licence u ČNB apod.

Tržní riziko

Tržní riziko je mezi typy finančních rizik jedním z nejdůležitějších a má velmi široký rozsah. Podléhají mu všechny investice a ovlivňují ho politické, ekonomické a jiné vlivy. Je spojené se ztrátami v důsledku nepříznivých pohybů cen, které ovlivňují celkový trh od komodit až po kryptoměny. Každý trh s sebou nese riziko a nelze se mu úplně vyhnout ani diverzifikací portfolia. Závisí na typu obchodovaného cenného papíru a geografických hranicích obchodu. Dělí se dále na čtyři typy rizik.

A) Úvěrové riziko

Změny úrokových sazeb ovlivňují ceny aktiv, protože v závislosti na směru změny sazby se mění úroveň výdajů a investic v celé ekonomice. Když úroková sazba stoupá, utrácí spotřebitelé méně a více šetří. Pokud klesá, nebojí se více utrácet a méně šetřit. Toto riziko dokáže ovlivnit jakýkoli trh včetně akcií, dluhopisů a komodit.

B) Riziko ceny akcií

Ceny akcií mohou být velmi volatilní. Hodnota cenných papíru se dokáže rychle měnit. Tento faktor je známý jako riziko ceny akcií. Ovlivňuje je hned několik faktorů, ale rozlišujeme pouze dva typy akciového rizika: systematické a nesystémové riziko. Systematické se týká obecného průmyslu, nesystémové konkrétní společnosti.

Koupíte například akcie určitě společnosti v hodnotě 50 dolarů za akcii a chcete je prodat za nejvyšší cenu. Neočekávaně ale odstoupí vedení společnosti a akcie klesnou o polovinu.

Pokud je pak prodáte, vytvoříte ztrátu, což je riziko ceny akcií, které jste se rozhodli nést.

C) Kurzové riziko

Kurzové riziko se někdy také nazývá měnové nebo devizové a je spojené s kolísáním cen měny. Pokud se změní cena měny, bude nákup cizího majetku buď levnější nebo dražší podle toho, jakým směrem se cena měny vydává.

D) Riziko cen komodit

Jakékoli politické, regulační nebo sezónní změny mohou ovlivnit komodity a jejich ceny. Toto riziko nazýváme rizikem cen komodit. Změny cen mohou ovlivnit obchodníky, investory, spotřebitele a výrobce. Když je například sucho, sníží se produkce obilí, a to může vést ke zvýšení cen. Jestliže máte pozici na obilí, jste tomuto riziku vystaveni. Protože jsou ovšem základem většiny zboží, ovlivňují změny cen komodit i společnost a spotřebitele a v konečném důsledku ovlivnit ekonomickou výkonnost.

Měnové riziko

Měnové riziko spočívá v existenci potencionálního zisku nebo ztráty pro investory ve chvíli, kdy převádí peníze z jedné měny na druhou. S měnovým rizikem se setká každý, kdo si někdy měnil peníze například na cestování. Měny se neustále pohybují a investoři s nimi často spekulují. Můžete se například rozhodnout investovat do akcií na zahraniční burze. Této investici pak předchází automatická výměna české koruny za měnu, ve které jsou akcie denominované. Když se rozhodnete nakoupené akcie po čase prodat, pravděpodobně se směnný kurz už změnil, ať už pro vás pozitivně nebo negativně.

Proti měnovému riziku se lze určitými způsoby chránit, ať už investicemi přes investiční platformy, uzavřením forwardového kontraktu nebo investicemi do podílových fondů. Více jsme se měnovému riziku věnovali v článku níže.

Operační riziko

Mezi další typy finančních rizik patří také operační riziko, které se vyskytuje kvůli nedostatku vnitřních kontrol ve společnosti, špatného řízení, lidských chyb, neškolení zaměstnanců nebo kvůli technologickému selhání. Takřka vždy vede k finančním ztrátám a velmi špatně se objektivně měří. Z příkladů můžeme uvést například společnost Facebook, která utrpěla velké ekonomické ztráty, protože podcenila provozní rizika.

Operační riziko definovala Česká národní banka takto:

“Jde o riziko ztráty banky vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty banky vlivem vnějších událostí, včetně rizika ztráty banky v důsledku porušení či nenaplnění právní normy.”

Ke snížení operačního rizika je nutné pravidelně školit personál, mít vypracované všechny bezpečnostní plány pro různé problematické situace, vybírat kvalitní zaměstnance, a především mít velmi dobré pojištění.

Riziko likvidity

Jako riziko likvidity můžeme označit riziko, že finanční instituce nedokáže dostát svých finančním závazkům v době jejich splatnosti nebo nezvládne financovat svá aktiva. Společnost svůj vlastní kapitál mít klidně může, ale není schopná jej v krátké době přeměnit na peníze, aby pokryla výdaje, popřípadě dluhy, což poškodí další zúčastněné strany. Sem spadá například vlastnictví nemovitostí nebo dluhopisy. I když to jsou aktiva, chvíli trvá, než se prodají.

Investoři se rizika likvidity obávají ve chvíli, kdy nejde cenné papíry a jiná aktiva prodat dostatečně rychle, aby došlo ke snížení ztrát na volatilním trhu. Jednou ze známých rizik likvidity trhu je moment, kdy je méně nakupujících než prodávajících. Dalším rizikem je situace, kdy společnost nemá kapitál na splácení dluhu. Snížit riziko likvidity lze tvořením finančních rezerv.

Zdroj: depositphotos.com

Jak úspěšně řídit svá osobní finanční rizika?

“Nemocem je lepší předcházet, než je léčit.”

Pokud nechcete, aby vás finanční rizika negativně ovlivnila, přečtěte si, jak se jim vyhnout.

Ochrana před kreditním rizikem

Nejlépe se kreditnímu riziku vyhnete tak, že nebudete mít žádné dluhy nebo takové, které zvládnete zaplatit. Naučte se rozeznávat dobré a špatné dluhy a samozřejmě se vyhněte těm špatným. Mezi dobré dluhy můžete zařadit půjčku na bydlení, na vzdělání nebo dobře promyšlený podnikatelský úvěr. Ke špatným patří například půjčky na dovolenou, na vánoční dárky a úvěry od neprověřených a pofidérních společností. Pokud si už nějakou takovou půjčku vezmete, snažte se jí co nejrychleji splatit.

Vaše celkové výdaje by neměly přesáhnout 50 % vašeho příjmu. Nezapomeňte také na vhodné pojištění, které vás může ochránit v případě, že dále nemáte na splácení.

Vždy svěřujte své peníze jen prověřeným firmám, neposílejte své peníze na jiné účty než ty uvedené ve smlouvě, nenechte se do ničeho natlačit a jakmile vám někdo slibuje úžasné mimořádné zisky snadno a rychle, zpozorněte. Nakonec se nezapomeňte informovat o poplatcích, odměnách pro finanční partnery a ostatních nákladech.

Zajištění tržního rizika

Aby bylo možné tržní riziko zajistit, je důležité jej nejdříve změřit. Používají se dvě hlavní metody: hodnota v riziku (VaR) a beta. Hodnota v riziku je statistická metoda. V určitém čase dokáže změřit potencionální ztrátu a pravděpodobnost, že k ní dojde. Beta určuje, zda se akcie pohybují stejným směrem jako trh.

Jedním ze způsobů, jak se vypořádat s tržním rizikem, je diverzifikace vašich investic do různých kategorií aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, hotovost a další. Držení různých aktiv snižuje možnost, že klesnou všechny investice současně.

Zajistit tržní riziko lze pomocí držení dvou nebo více pozic současně, aby došlo ke kompenzaci jakékoliv ztráty z jedné pozice se zisky z té druhé. Jde o jeden ze způsobů, jak řídit obchodní riziko. Zajišťovací strategie pak závisí na trhu, se kterým obchodujete. Další způsob, jak se můžete proti tržnímu riziku ochránit, je obchodování s opcemi. Jde o finanční nástroj, který dává držiteli právo (ne povinnost), koupit či prodat aktivum za stanovenou cenu ve stanoveném časovém období.

Další možností ochrany jsou futures kontrakty na obchodování na finančním trhu za určitou cenu k pevnému datu v budoucnosti. S futures kontrakty máte možnost zajistit se proti svým pozicím na akciích, dluhopisech a dalších. Minimalizují nejistotu ohledně budoucí ceny cenného papíru, protože můžete zamknout cenu, za kterou chcete v budoucnosti nakupovat či prodávat. Tak kompenzujete riziko pohybu cen.

Část svého portfolia vložte do “zaručených investic”. Samozřejmě takto nebudete ukládat všechny své investice, protože se vám to dostatečně nevyplatí, ale malou část ponechat v něčem, co s trhy neklesne, je určitě rozumné. Další část můžete nechat v něčem rizikovějším, co vám naopak nabídne zajímavé zhodnocení. Možností jak se chránit je samozřejmě daleko víc, vždy ale záleží především na vašich zkušenostech a možnostech.

Závěr

O finančních rizicích byste měli mít dostatek informací. Znát nebezpečí, které hrozí a způsob ochrany sice riziko úplně neodstraní, ale může zmínit jeho dopad a šanci na negativní výsledek.

Při plánování svých finančních cílů vezměte v úvahu rizika, která souvisí s vaším příjmem, kapitálem a investicemi. Rozumný člověk je opatrný na své peníze. Mírní výdaje, zajišťuje dostatek příjmů, spoří a rozumně investuje. Jen tak má šanci na dosažení svých cílů i přes potencionální rizika, která se mohou objevit.

Samo o sobě finanční riziko není špatné ani dobré, existuje v různé míře. Pro většinu lidí ale slovo “riziko” rovnou vyvolává negativní myšlenky. Pochopení možnosti finančního rizika může investora dovést k lepším a informovanějším rozhodnutím. Pokud člověk zvládne reálně posoudit rizika spojená s cennými papíry či aktivy, může lépe stanovit hodnotu takové investice.

Další zdroje informací

Líbil se vám tento článek?
5
0

Autor

Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎