Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Bonita klienta – Co to je a proč byste se o ní měli zajímat?

Publikováno
Bonita klienta – Co to je a proč byste se o ní měli zajímat?

Získat půjčku je v dnešní době velice snadné. Půjčky se staly běžnou součástí našeho života a je potřeba jim věnovat náležitou pozornost. Některé typy úvěrů můžete dostat doslova na počkání. Když si nedáte pozor, spadnete do dluhové pasti velmi rychle.

Zadluženost domácností v České republice roste. Nahrává tomu i koronavirová krize, kdy lidé mohou přijít o pravidelné příjmy a situaci řešit zadlužením. Přitom finanční gramotnost většinové populace je stále nízká.

V českých domácnostech stále není výjimkou, že úvěr na dovolenou je splácen dalším úvěrem a pokud nezbývají peníze na vánoční dárky, vyřeší to rychlá půjčka online nebo kreditní karta.

V praxi se pak stává, že tento typ půjčky vám trn z paty nevytrhne. Naopak se snáze roztočí dluhová spirála. Pokud si však budete brát půjčku u seriózního poskytovatele (např. banky), bude celý proces o něco delší. Banka si vás nejprve důkladně prověří.

Jednou z nejdůležitějších a nevyhnutelných věcí, kterou musí každý žadatel o bankovní úvěr prokázat, je jeho bonita. O co se jedná? Co vás čeká? A máte vůbec šanci úvěr získat? Čtěte dále, vše se dozvíte v našem článku.

Bonita klienta v kostce

 • Když banky půjčují peníze, čelí riziku, že nebudou splaceny. Snaží se toto riziko minimalizovat a půjčují pouze těm, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že úvěr splatí.
 • Bonita je převrácená hodnota úvěrového rizika a udává schopnost a ochotu žadatele o úvěr dostát svým závazkům. Pro banky je zásadní, aby před poskytnutím úvěru posoudily bonitu klienta.
 • Banky jsou ze zákona povinny před poskytnutím úvěru posoudit bonitu klienta. Nemohou půjčit někomu, kdo zjevně nebude schopen splácet.

Obsah článku

Bonita – Co to je a jak ovlivní žádost o úvěr?

Bonita je převrácená hodnota úvěrového rizika. Vyjadřuje schopnost a ochotu žadatele o úvěr dostát svým závazkům.

Když banka půjčuje peníze svým klientům, vždy se vystavuje riziku nezaplacení úvěru. Také se může stát, že dlužník nebude platit v předem domluvených termínech a na jeho platby nebude spolehnutí. Proti tomuto riziku se banky snaží co nejlépe ochránit a eliminovat ho na minimum. Úvěr poskytnou pouze těm klientům u kterých vyhodnotí, vysokou pravděpodobnost splacení úvěru. Jinými slovy těm, kteří jsou dostatečně bonitní.

Povinnost zjišťovat bonitu klienta je zakotvena i v zákoně, který se týká spotřebitelských úvěrů. Banka tedy nesmí poskytnout úvěr žadateli, u kterého je již od začátku jasné, že nebude schopen svůj dluh splácet. Pokud by byl takový případ prokázán, může v krajním případě dojít i k anulování smlouvy a klient vrátí jen jistinu.

Na základě bonity bude rozhodnuto, zda vám banka úvěr poskytne nebo jestli bude vaše žádost zamítnuta. Podle vaší bonity bude také stanovena odměna za riziko, které banka podstupuje – úrok.

V praxi neexistuje pro stanovení bonity jednotný postup. Běžná je i situace, kdy vám jedna banka úvěr zamítne, ale u druhé nebudete mít problém jej obdržet. V rozhodování o poskytnutí nebo zamítnutí úvěru pomáhá bankám tzv. scoring.

Scoring – Alfa a omega vaší bonity

Scoring je komplexní metoda, podle které banka zjistí, zda je klient dostatečně bonitní. Vyčísluje, jak velké riziko představuje žadatel o úvěr pro banku. Podle výsledku scoringu banka určí, zda je klient dostatečně bonitní a jak vysoký úrok bude pro danou bonitu odpovídající.

Čím vyšší bonita, tím nižší úroková sazba.

Naopak čím nižší bonita, tím vyšší riziko banka podstupuje. Proto si v případě takového úvěru bere vyšší odměnu, tzn. úrok.

Co může bonitu ovlivnit?

Při posuzování žádosti o úvěr banky hodnotí celou škálu aspektů. Pojďme se společně podívat na ty nejdůležitější:

Nefinanční aspekty

První kategorií jsou nefinanční aspekty. Do této skupiny spadají zejména demografické a sociologické údaje.

 • Věk – Čím je člověk mladší, tím nižší riziko pro banku představuje. Mladší lidé mají tedy vyšší šanci dosáhnout na výhodnější podmínky než lidé v důchodovém věku.
 • Pohlaví– Přestože dnešní doba usiluje o rovnost pohlaví, u poskytování úvěrů je přístup odlišný. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že ženy splácí úvěry zodpovědněji než muži. Proto mají ženy vyšší šanci na lepší podmínky úvěru.
 • Dosažené vzdělání a profese – Zde také platí přímá úměrnost – čím vyšší vzdělání žadatel o úvěr má, tím lépe bude ohodnocena jeho bonita. S dosaženým vzděláním úzce souvisí i vykonávaná profese. Může se to zdát nespravedlivé, ale např. lékař nebo advokát mohou být z hlediska bonity hodnoceni lépe než dělník.
 • Rodinný stav – Zde nehraje roli pouze fakt, že jste svobodní nebo v manželství, ale zejména kolik máte dětí, o které se musíte starat. Banky automaticky počítají s tím, že čím více závazků máte, tím bude vaše bonita nižší.

Finanční aspekty

Další velmi důležitou kategorií jsou příjmy žadatele. Hlavní je, aby příjmy byly kontinuální v čase a byla u nich vysoká pravděpodobnost, že si je žadatel udrží i do budoucna.

Může se jednat o příjmy ze zaměstnání, samostatně výdělečná činnost, rodičovské příspěvky, příjmy z pronájmu nebo různé formy důchodů.

Na každý druh příjmu se vztahují specifická pravidla. Pro zaměstnance například platí, že v době žádosti o úvěr nesmí být ve zkušební době a jeho pracovní poměr musí být uzavřen na dobu neurčitou.

Na druhé misce vah jsou pravidelné výdaje žadatele. Mezi běžné výdaje se počítá například nájemné za bydlení, platby za pojištění, příspěvky do stavebního spoření, alimenty apod. Samostatnou kapitolou pro posouzení bonity jsou dluhy, které již dotyčný splácí. Nezanedbatelnou roli hrají také úvěrové limity na kreditních kartách nebo kontokorentních účtech.

Úvěrové registry

Pokud již úvěr máte, nemusí to nutně znamenat, že další úvěr už nedostanete. Důležitější, než samotný úvěr je vaše úvěrová historie a skutečnost, že pravidelně splácíte. Pokud jste již v minulosti prokázali, že jste ochotni a schopni dostát svým závazkům, může vám tato skutečnost přinést při posuzování bonity kladné body.

Pro ověření úvěrové historie slouží úvěrové registry. Banky mají možnost si žadatele o úvěr v těchto registrech prověřit a posoudit, jakou platební morálku žadatel má nejen ve vztahu k úvěrům, ale i k mobilním operátorům nebo dodavatelům energií.

V České republice jsou 3 registry, které banky mohou využívat:

 • Bankovní registr klientských informací
 • Nebankovní registr klientských informací
 • SOLUS – Zájmové sdružení právnických osob

Životní minimum aneb bez čeho se neobejdete

Důležitým aspektem pro posuzování bonity je také životní minimum. Nenechte se zmást, nejedná se o životní minimum stanovené celorepublikově, ale jedná se o individuální životní minimum, bez kterého se neobejdete pro zajištění vlastních základních životních potřeb.

Životní minimum vám vypočítá banka a odečte jej od vykázaných příjmů. Výše životního minima je pro každého žadatele jiná a odvíjí se od počtu osob ve společné domácnosti, od počtu dětí, které musí žadatel živit apod.

Opět zde platí přímá úměrnost, čím více závazků, tím vyšší životní minimum a čím vyšší životní minimum tím nižší bonita.

jak vydelat penize na internetu

Jak zlepšit svoji bonitu a co dělat, když není dostatečná?

Faktorů, které ovlivňují bonitu je opravdu hodně. V praxi se může stát, že vaše bonita nebude dostatečná. Naštěstí v těchto případech nabízejí banky možnosti, jak takovou situaci vyřešit.

 • Přizvat si spolužadatele – Požádat další osobu, aby participovala na vašem úvěru má ovšem svá úskalí. Spolužadatel vůči bance vystupuje ve stejné pozici jako původní žadatel a vztahují se na něj stejné povinnosti. Banka tedy může požadovat splacení dluhu po spoludlužníkovi úplně stejně jako po dlužníkovi. To může být v praxi pro mnoho lidí překážkou.
 • Požádat o úvěr jako manželé – Žádat o půjčku jako manželé je specifická kategorie spolužadatelství. Pokud o půjčku požádají dvě osoby žijící ve společné domácnosti, mohou dosáhnout vyšší bonity, než když žádají odděleně. Jak je to možné? Jednoduše proto, že osoby žijící společně mohou dosáhnout nižšího životního minima a tím pádem vyšší bonity.
 • Přizvat si ručitele – Ručení má oproti spolužadatelství jednu výhodu. Jak už slovo naznačuje, ručitel pouze zajistí, že uhradí dluh v případě, že dlužník nebude schopen splácet. Banka tedy úvěr nejprve vymáhá po dlužníkovi. Na ručitele se obrací až ve chvíli, kdy dlužník není schopen dostát svým závazkům.
 • Zvýšit příjem – Zvýšení příjmů může vaši bonitu výrazně zlepšit. Může se jednat např. o mimořádné odměny v zaměstnání. Dostáváte 13. nebo 14. plat? Skvělé! Některé banky posuzují příjmy za období kratší než 12 měsíců a v takovém případě vám to může citelně pomoci.
 • Snížit zadluženost – Pokud máte možnost, zbavte se co nejrychleji kreditních karet a kontokorentů. Tyto finanční instrumenty často obvykle uměle navyšují vaši zadluženost. Do výpočtu bonity banky zahrnují celý úvěrový limit, nikoli jen aktuální čerpání.
Poznámka

Slovo závěrem

V případě žádosti o úvěr se vyplatí plánovat dopředu. Pokud nejste v časové tísni je vždy dobré si nechat bonitu ověřit dopředu.

Zjistíte, jaké podmínky vám banka nabízí, na jakou výši půjčky dosáhnete a s jakým úrokem. Navíc budete mít možnost na své bonitě zapracovat ještě před tím, než o úvěr skutečně požádáte. Díky včasné přípravě můžete ušetřit nemalé částky na úrocích.

Míra prověřování bonity bude záležet také na tom, na jak dlouho si budete úvěr brát. Bonita u půjček v řádech pár tisíc pro překlenutí období do výplaty bude posuzována odlišně od hypotéky na několik milionů v řádu desítek let. Nicméně je důležité u každé půjčky důkladně zvážit, zda ji skutečně potřebujete, dobře si prostudovat podmínky, za kterých vám banka peníze půjčí, a hlavně mít jistotu, že budete schopni splácet. Pamatujte! Každá banka má svoji metodu hodnocení bonity klienta.

Další zdroje informací:

 • Moneta (Co je bonita?)
 • Wikipedie (Bonita – finančnictví)
 • Hypoindex (4 způsoby, jak zvýšit svou bonitu při žádosti o hypotéku)
 • Wikipedie (Úvěruschopnost)
Líbil se vám tento článek?
8
0

Autor

Ahoj, jmenuji se Michaela Benkovičová a pro Finex pracuji jako externí redaktorka. Připravuji pro Vás články z investičního i podnikatelského světa.

Zájem o finance se ve mě zrodil zřejmě v okamžiku, kdy jsem dostala své první “spořící prasátko” (takže dááááávno). Od té doby jsem tak nějak tušila, že toto “prasátko” nemůže být jediná cesta k finanční nezávislosti.

Vysoká škola ekonomická byla jasnou volbu a nastupovala jsem tam s velikým očekáváním. Po 5ti letech jsem školu úspěšně dokončila a přesto, že jsem získala spoustu znalostí, mi nikdo nebyl schopen odpovědět na otázku “kde a do čeho investujete vy a jak to mám udělat já?”.

Tak jsem se vzdělávala dál a už teď vím, že tato cesta nikdy neskončí. Mojí obrovskou vášní jsou nemovitosti, ale investuji i do akcií a kryptoměn. Jsem velkou zastánkyní finanční gramotnosti a práce na dálku.

Mým cílem je dosáhnout finanční a časové svobody a pomoci ostatním lidem zorientovat se ve financích, případně je inspirovat k tomu, aby se o své finance starali lépe. Mimo práce pro Finex, se starám o finance českého start-upu a několika SVJ.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎