Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Co je cash flow společnosti a jak ho analyzovat z pohledu investora?

Publikováno
Co je cash flow společnosti a jak ho analyzovat z pohledu investora?
Zdroj: Depositphotos.com

V neustále se měnícím investičním prostředí je pochopení finančního zdraví společnosti klíčové pro přijímání informovaných investičních rozhodnutí. Jedním z klíčových aspektů finanční výkonnosti společnosti jsou její peněžní toky – cash flow, které hrají zásadní roli při určování potenciálu růstu a udržitelnosti společnosti.

Cílem tohoto článku je poskytnout ucelený přehled o peněžních tocích. Zmíníme různé typy peněžních toků a jejich význam a vliv na celkovou finanční situaci společnosti. Kromě toho vysvětlíme význam peněžních toků při investičních rozhodnutích, protože pomáhají investorům identifikovat slibné příležitosti, posoudit finanční zdraví společnosti a vyhnout se potenciálním nástrahám.

Obsah

Co je cash flow společnosti?

Cash flow je finanční ukazatel, který představuje čistou částku peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, jež se pohybují v podniku a z podniku za určité období. Jedná se o zásadní ukazatel finančního zdraví společnosti, neboť prokazuje její schopnost generovat dostatečné množství peněžních prostředků na pokrytí provozních potřeb, obsluhu dluhu, investic do růstových příležitostí a generování hodnoty pro akcionáře.

Cash flow nelze zaměňovat s čistým ziskem, který se odvozuje z výkazu zisku a ztrát a zahrnuje nepeněžní položky, jako jsou odpisy a amortizace.

Zatímco čistý zisk je užitečným měřítkem ziskovosti, cash flow poskytuje přesnější obraz o finanční likviditě společnosti a její schopnosti plnit finanční závazky.

Rozlišujeme 3 typy peněžních toků

Cash flow lze rozdělit do tří hlavních kategorií, z nichž každá odráží jiný aspekt finančních aktivit společnosti. Těmito kategoriemi jsou provozní cash flow, investiční cash flow a finanční cash flow. Seznámení se s různými typy peněžních toků je pro investory, kteří chtějí získat přehled o finančním zdraví a růstovém potenciálu společnosti, zásadní. Pojďme se na ně tedy v krátkosti podívat.

Dělení cash flow
Dělení cash flow

Provozní peněžní toky

Provozní peněžní tok, známý také jako peněžní tok z provozní činnosti, představuje peněžní prostředky vytvořené z hlavní činnosti společnosti. Zahrnuje peněžní prostředky přijaté od zákazníků, vyplacené dodavatelům a zaměstnancům, přijaté nebo zaplacené úroky a zaplacené daně.

Cash flow z provozní činnosti je rozhodujícím měřítkem schopnosti společnosti vytvářet dostatečné množství peněžních prostředků ze své činnosti na pokrytí běžných výdajů, aniž by se musela spoléhat na externí financování.

Výpočet provozního cash flow zahrnuje úpravu čistého zisku o nepeněžní položky, jako jsou odpisy, a změny pracovního kapitálu, který zahrnuje pohledávky, zásoby a závazky. Trvale kladný provozní cash flow je obecně považován za znak zdravé společnosti, protože indikuje, že podnik může financovat svou činnost a udržovat svá aktiva, aniž by se spoléhal na vnější zdroje kapitálu.

Investiční peněžní tok

Investiční peněžní tok odráží peněžní prostředky vynaložené na investice do dlouhodobého růstu společnosti, jako jsou kapitálové výdaje (CAPEX), akvizice nebo prodeje aktiv. Tato kategorie zahrnuje také nákup a prodej nemovitostí, strojů a zařízení, stejně jako investice do jiných podniků nebo finančních nástrojů, jako jsou akcie a dluhopisy.

Záporné investiční peněžní toky jsou typické pro rostoucí společnosti, protože mají tendenci investovat značné prostředky do nových aktiv, aby rozšířily svou činnost a zvýšily svůj podíl na trhu.

Finanční peněžní toky

Finanční cash flow představuje peněžní transakce mezi společností a jejími vlastníky, investory a věřiteli. Zahrnuje činnosti, jako je emise nebo zpětný odkup akcií, výplata dividend, získání nebo splacení dluhu a vydání nebo splacení dlouhodobých úvěrů.

Kladné finanční cash flow naznačuje, že společnost získává kapitál, zatímco záporné finanční cash flow indikuje, že společnost splácí dluh nebo vrací hodnotu akcionářům.

Analýza finančních peněžních toků pomáhá investorům pochopit, jak společnost financuje své operace a investice a jaká je její strategie řízení dluhu a rozdělování zisku – vysoká úroveň dluhu, ačkoli je někdy nezbytná pro růst, zvyšuje finanční riziko společnosti.

Význam analýzy peněžních toků pro investory

Analýza peněžních toků je klíčovým aspektem procesu investičního rozhodování, protože poskytuje cenné informace o finančním zdraví a růstovém potenciálu společnosti. Pojďme si vysvětlit čtyři klíčové důvody, proč je analýza peněžních toků pro investory důležitá:

A) Indikace finančního zdraví společnosti

Jedním z hlavních důvodů, proč investoři analyzují peněžní toky, je posouzení celkového finančního zdraví společnosti. Čistý zisk sice poskytuje informace o ziskovosti, ale nemusí přesně odrážet schopnost společnosti generovat hotovost, protože zahrnuje nepeněžní položky – v úvodu zmíněné odpisy a amortizace. Cash flow naproti tomu ukazuje, kolik peněžních prostředků společnost generuje ze své provozní činnosti, investic a finančních aktivit.

Kladné provozní cash flow naznačuje, že společnost může pokrýt své běžné výdaje a investovat do růstových příležitostí a pokud je trvale kladné můžete se spolehnout, že má daná společnost udržitelný obchodní model – pravděpodobně disponuje nějakou konkurenční výhodou – a je méně pravděpodobné, že bude v budoucnu čelit finančním potížím. Naopak záporné peněžní toky mohou být varovným signálem, že má společnost potíže s vytvářením dostatečného množství peněžních prostředků k plnění svých závazků – výsledkem může být i platební neschopnost nebo úpadek.

B) Hodnocení efektivnosti řízení

Analýza peněžních toků může také investorům pomoci vyhodnotit efektivitu manažerského týmu společnosti při rozdělování zdrojů a generování návratnosti investic. Dobře řízená společnost by měla být schopna efektivně přeměňovat svůj čistý zisk na hotovost a zároveň řídit pracovní kapitál a investovat do růstových příležitostí. Analýzou výkazů o peněžních tocích mohou investoři identifikovat trendy v tvorbě hotovosti a posoudit efektivitu rozhodnutí managementu.

Najdete-li společnost s trvale vysokým provozním cash flow v poměru k čistému zisku, nasvědčuje to tomu, že je manažerský tým zdatný v řízení pracovního kapitálu a kontrole nákladů. Na druhou stranu klesající nebo záporné provozním cash flow – přestože společnost vykazuje vysoký čistý zisk – ukazuje, že vedení musí přeměňovat větší část zisků na hotovost k zajištění provozu, což má negativní dopad na finanční zdraví společnosti i její růstový potenciál.

C) Identifikace problémů s likviditou

Likviditou se rozumí schopnost společnosti plnit své krátkodobé finanční závazky, jako jsou platby dodavatelům, zaměstnancům a věřitelům. Analýza peněžních toků investorům pomůže identifikovat potenciální problémy s likviditou, které mohou ovlivnit schopnost společnosti fungovat a růst. Největší pozornost byste přitom měli opět věnovat provoznímu cash flow.

Společnost s trvale záporným provozním peněžním tokem může mít problémy s likviditou, protože se možná bude muset spoléhat na externí financování nebo prodej aktiv, aby dostála svým závazkům. To může vyvolat finanční napětí a omezit schopnost společnosti investovat do růstových příležitostí, což v konečném důsledku ovlivní její dlouhodobé vyhlídky.

D) Hodnocení dividendového a růstového potenciálu

Investoři se často zajímají o akcie společností, které dokážou jak zhodnotit kapitál, tak generovat příjem z dividend. Analýza peněžních toků je zásadní pro vyhodnocení potenciálu společnosti poskytovat oba tyto přínosy. Zkoumáním volného peněžního toku (FCF) společnosti, což je hotovost zbývající po zaúčtování kapitálových výdajů, mohou investoři posoudit schopnost společnosti vyplácet dividendy nebo reinvestovat do růstových příležitostí.

Společnost s trvale vysokým volným peněžním tokem dosahuje větší finanční flexibility pro výplatu dividend a investice do růstových iniciativ, jako je výzkum a vývoj, akvizice nebo expanze. Společnost s nízkým nebo záporným volným peněžním tokem bude mít naopak problémy s financováním těchto aktivit.

Jak poznáte atraktivní investiční příležitost?
Jak poznáte atraktivní investiční příležitost?

Jak analyzovat přehled peněžních toků?

Přehled peněžních toků je finanční dokument, který shrnuje peněžní příjmy a výdaje společnosti za určité období, obvykle za čtvrtletí nebo rok. Je rozdělen do tří hlavních částí: provozní peněžní toky, investiční peněžní toky a finanční peněžní toky (viz výše). Zkoumáním těchto složek mohou investoři získat přehled o schopnostech společnosti vytvářet hotovost, o jejích investičních aktivitách a o její strategii financování. Nyní se podíváme na to, jak efektivně analyzovat přehledy peněžních toků:

A) Klíčové poměrové ukazatele a metriky, které je třeba brát v úvahu

Pro efektivní analýzu přehledu o peněžních tocích by investoři měli zvažovat několik klíčových ukazatelů a metrik:

 • Marže peněžních toků: Marže peněžních toků se vypočítá vydělením peněžních toků z provozní činnosti čistými tržbami. Tento ukazatel měří podíl hotovosti vygenerované na každý dolar (korunu) tržeb a je ukazatelem finanční efektivnosti společnosti. Vysoká marže peněžních toků naznačuje, že společnost efektivně přeměňuje své tržby na hotovost, zatímco nízká marže peněžních toků může naznačovat neefektivitu v činnosti společnosti nebo v řízení pracovního kapitálu.
 • Volné peněžní toky: Volný peněžní tok – free cash flow (FCF) se vypočítá odečtením kapitálových výdajů (CAPEX) od provozního peněžního toku. FCF představuje hotovost, která je k dispozici pro diskreční výdaje, jako jsou dividendy, zpětný odkup akcií a investice do růstu.
 • Poměr peněžních toků k zadluženosti: Poměr cash flow k dluhu se vypočítá vydělením provozního cash flow celkovým dluhem. Tento ukazatel měří schopnost společnosti obsluhovat svůj dluh pomocí peněžních prostředků vytvořených z provozní činnosti. Vyšší poměr peněžních toků k dluhu ukazuje, že společnost zvládne snáze plnit své dluhové závazky, zatímco nižší poměr indikuje potenciální potíže při obsluze dluhu.

B) Srovnávání s průmyslovými standardy a konkurenty

Při analýze výkazů peněžních toků je nezbytné porovnávat výkonnost společnosti se standardy odvětví a s konkurencí. Tento proces, známý jako benchmarking, poskytuje kontext a umožňuje identifikovat trendy a zhodnotit finanční zdraví společnosti ve srovnání s jejími konkurenty.

Pro efektivní benchmarking společnosti byste měli postupovat podle následujících kroků:

 1. Identifikujte příslušné odvětvové standardy a průměrné poměry klíčových ukazatelů zmíněných výše. Tyto údaje lze obvykle nalézt ve finančních databázích nebo výzkumných zprávách.
 2. Porovnejte poměrové ukazatele peněžních toků společnosti s průměry odvětví, abyste zjistili její relativní výkonnost. Společnost, jejíž poměrové ukazatele jsou trvale nad průměry odvětví, lze považovat za finančně silnou a dobře řízenou.
 3. Analyzujte výkonnost peněžních toků přímých konkurentů ve stejném segmentu či odvětví. Porovnáním ukazatelů peněžních toků společnosti s ukazateli nejbližších konkurentů získáte přehled o konkurenčním postavení vámi zkoumané společnosti.
 4. Vyhodnoťte historickou výkonnost peněžních toků společnosti, abyste zjistili trendy a potenciální oblasti zlepšení. Společnost s historií zlepšování ukazatelů peněžních toků v průběhu času může být považována za finančně stabilnější a lépe řízenou než společnost s historií poklesu nebo nekonzistentní výkonnosti peněžních toků.

Popisovaná srovnávací analýza vám pomůže identifikovat slibné investiční příležitosti a činit informovanější rozhodnutí o budoucích vyhlídkách společnosti.

Příklad přehledu peněžních toků:

Níže můžete vidět “cash flow statement” neboli přehled peněžních toků společnosti Apple za 4. kvartál roku 2022. Všechny částky jsou uvedeny v milionech dolarů.

Zdroj: apple.com
Apple cash flow statement
Apple cash flow statement

Výkaz zisků a ztrát, rozvaha i přehled peněžních toků jsou vzájemně provázané, proto se řádek 1. přehledu peněžních toků “Cash and cash equivalents – peníze a peněžní ekvivalenty” shoduje s prvním řádkem v rozvaze v položce oběžná aktiva. Druhé číslo v přehledu peněžních toků 2. “Net income – čistý zisk”, se pak shoduje se s řádkem “Income from continuing operations – zisk z pokračujících činností” ve výkazu zisku a ztráty.

Protože přehled peněžních toků počítá pouze s likvidními aktivy ve formě peněz a peněžních ekvivalentů, provádí se úpravy pro přepočet čistého zisku na peněžní prostředky z provozní činnosti (Adjustments to reconcile net income to cash generated by operating activities), aby se dospělo k čisté změně peněžních prostředků. Náklady na odpisy a amortizaci (Depreciation and amortization expense 3.) se v přehledu peněžních toků objevují proto, aby poskytly realistický obraz o klesající hodnotě aktiv v průběhu jejich životnosti.

Zajímavé informace se můžete dozvědět ze změn provozních aktiv a pasiv (Changes in operating assets and liabilities). Například z čisté hodnoty pohledávek (Accounts receivable, net 4.) ve výši 4 275 milionů dolarů můžeme odvodit, že došlo k poklesu pohledávek o 4 275 milionů dolarů oproti 4. kvartálu roku 2021.

Investice do pozemků, budov a zařízení a akvizice jiných podniků (Payments for acquisition of property, plant and equipment 5.) se účtují do oddílu peněžních toků z investiční činnosti. Splátky dluhu (Repayments of term debt 6.) a vyplacené dividendy (Payments for dividends and dividend equivalents) nebo zpětné odkupy akcií (Repurchases of common stock) se pak účtují v oddíle peněžních toků z finanční činnosti.

Hlavním poznatkem však je, že peněžní tok (Increase/Decrease in cash, cash equivalents and restricted cash 7.) společnosti Apple byl za tento kvartál záporný (pokles o 3 003 milionů dolarů), což svědčí o tom, že Apple snížil objem svém hotovosti, který před tímto čtvrtletím měl k dispozici, nicméně stále disponuje téměř 22 miliardami dolarů hotovosti a jejích ekvivalentů (1.).

Obvyklá úskalí analýzy peněžních toků

Existuje několik úskalí, kterých by si investoři měli být při analýze cash flow vědomi:

A) Chybná interpretace kladného nebo záporného peněžního toku

Jedním z častých úskalí analýzy peněžních toků je nesprávná interpretace kladných nebo záporných hodnot peněžních toků. Kladné cash flow je sice obecně považováno za známku dobrého finančního zdraví, ale ne vždy zaručuje, že společnost dosahuje dobrých výsledků nebo roste. Stejně tak záporný peněžní tok nemusí vždy znamenat špatné finanční zdraví nebo klesající výkonnost.

Například rostoucí společnost může mít záporné investiční cash flow v důsledku značných kapitálových výdajů, akvizic nebo investic do nových projektů. Tento záporný peněžní tok nemusí být nutně známkou finančních potíží, ale spíše odrazem strategie společnosti investovat do dlouhodobého růstu. Naopak společnost s kladným peněžním tokem může zažívat stagnaci nebo dokonce útlum činnosti, protože může prodávat aktiva, snižovat náklady nebo omezovat investice do nových projektů.

Abyste se vyhnuli tomuto problému, měli byste pečlivě zkoumat každou složku přehledu peněžních toků a získat tak komplexní představu o finančních aktivitách a růstovém potenciálu společnosti.

B) Přílišný důraz na krátkodobé výkyvy peněžních toků

Dalším častou chybou při analýze cash flow je přílišný důraz na krátkodobé výkyvy peněžních toků. Peněžní toky mohou být volatilní a podléhat různým faktorům, jako jsou změny pracovního kapitálu, sezónní výkyvy v tržbách nebo jednorázové události, jako je prodej majetku nebo akvizice. Zaměření se pouze na krátkodobé změny peněžních toků může vést k neúplnému nebo zkreslenému pohledu na společnost.

Měli byste tak analyzovat trendy peněžních toků za více období a zohlednit historické souvislosti, abyste zjistili zákonitosti a lépe pochopili základní finanční výkonnost společnosti.

C) Ignorování nepeněžních položek a jejich dopadu

Jednou z hlavních výhod analýzy peněžních toků je její zaměření na skutečné peněžní prostředky vygenerované společností, nikoli na účetní ukazatele, jako je čistý zisk. Často však dochází k ignorování dopadu nepeněžních položek – odpisy, amortizace a změny pracovního kapitálu.

I když nepeněžní položky nemají na cash flow přímý vliv, mohou mít významný dopad na finanční zdraví a růstový potenciál společnosti. Náklady na odpisy například snižují čistý zisk, ale neovlivňují peněžní tok. Tyto náklady však mohou svědčit o tom, že společnost musí neustále investovat do údržby a modernizace svých aktiv, což vyžaduje značné kapitálové výdaje a potenciálně ovlivňuje budoucí peněžní toky.

Podobně změny v pracovním kapitálu – včetně pohledávek, zásob a závazků – mohou mít významný dopad na peněžní toky společnosti, i když se nejedná o peněžní transakce.

Poznámka

Pokud vás zaujal článek o cash flow, pak byste si měli přečíst i toto: Co je goodwill? Jak se projevuje na ohodnocení společnosti a proč by ho měl investor zkoumat?

Na jaké problémy s cash flow společnosti by si měl dát investor pozor:

Při analýze výkazu peněžních toků společnosti by si investoři měli dávat pozor na varovné signály – red flags chcete-li, které mohou naznačovat potenciální problémy. Včasným rozpoznáním těchto varovných signálů se vyhnete potenciálním investičním nástrahám. Zde jsou některé běžné problémy s cash flow společnosti, kterých byste si měli být vědomi.

 • Trvale záporný provozní peněžní tok: Problémy s generováním dostatečné hotovosti na pokrytí běžných výdajů a na investice do růstových příležitostí, ukazují na problémy s hlavními obchodními operacemi společnosti, jako jsou klesající tržby, rostoucí náklady nebo špatné řízení pracovního kapitálu. Trvale záporný provozní peněžní tok také může vyvolat problémy s likviditou.
 • Klesající nebo stagnující volný peněžní tok: Volný peněžní tok (FCF) je hotovost, která je k dispozici pro diskreční výdaje, jako jsou dividendy, zpětný odkup akcií nebo investice do růstu. Klesající nebo stagnující FCF může naznačovat, že má společnost problémy s generováním dostatečného množství hotovosti na financování těchto aktivit. Klesající FCF může být také známkou rostoucích kapitálových výdajů – ukazuje na trvalou potřebu společnosti investovat do údržby a modernizace svých aktiv.
 • Velké nebo časté finanční aktivity v oblasti peněžních toků: Časté nebo rozsáhlé finanční aktivity v oblasti peněžních toků, jako je zvyšování dluhu nebo emise nových akcií, signalizují, že je společnost při financování svých operací a investic závislá na externím financování. Přestože získávání kapitálu není ve své podstatě negativní, nadměrná závislost na externím financování zvyšuje finanční riziko společnosti. Emise akcií pak ředí stávající vlastnické podíly akcionářů.
 • Rychlý růst pohledávek nebo zásob: Rychlý nárůst pohledávek nebo zásob v poměru k tržbám může být rovněž varovným signálem potenciálních problémů s cash flow. Vysoké pohledávky naznačují, že má společnost problémy s inkasem plateb od zákazníků. Vysoká úroveň zásob pak poukazuje na pomalý prodej nebo špatné řízení zásob.
 • Nízký poměr peněžních toků k zadluženosti: Nízký poměr peněžních toků k dluhu signalizuje, že se společnost snaží obsluhovat svůj dluh pomocí peněžních prostředků vytvořených z provozu. Naznačuje tak potenciální potíže s plněním dluhových závazků, které mohou vést v krajním případě až k platební neschopnosti a bankrotu.
 • Přetrvávající nesoulad mezi čistým ziskem a peněžními toky: Přetrvávající nesoulad mezi čistým ziskem a peněžním tokem společnosti je varovným signálem pro potenciální účetní problémy nebo manipulace. Pokud společnost trvale vykazuje vysoký čistý zisk, ale generuje nízký nebo záporný peněžní tok, pravděpodobně účetních triků. Tento nesoulad obecně ukazuje na potenciální neefektivitu v činnosti společnosti nebo v řízení pracovního kapitálu, v horším případě na finanční podvody nebo agresivní účetní praktiky.

Cash flow – slovo závěrem

Analýza peněžních toků je důležitým aspektem procesu investičního rozhodování, protože poskytuje cenné informace o finančním zdraví společnosti, jejím růstovém potenciálu a efektivitě řízení. Jak jsme uvedli v tomto článku, pochopení složek peněžních toků, včetně provozních, investičních a finančních peněžních toků, je pro investory zásadní pro informované rozhodování o budoucích vyhlídkách společnosti.

Důkladná analýza peněžních toků umožňuje investorům posoudit schopnost společnosti generovat peněžní prostředky z hlavní činnosti, investovat do růstových příležitostí a plnit své finanční závazky.

Zkoumáním klíčových ukazatelů a metrik peněžních toků, jako je marže peněžních toků, podíl provozních peněžních toků na tržbách, volné peněžní toky a poměr peněžních toků k dluhu, mohou investoři získat přehled o finanční efektivnosti společnosti a jejím konkurenčním postavení v rámci odvětví.

Uvědomění si běžných úskalí analýzy peněžních toků, jako je nesprávná interpretace kladných nebo záporných peněžních toků, přeceňování krátkodobých výkyvů peněžních toků a ignorování nepeněžních položek a jejich dopadu, navíc pomáhá investorům vyhnout se potenciálním investičním chybám.

Vzhledem k důležitosti analýzy peněžních toků při posuzování finančního zdraví a růstového potenciálu společnosti je pro investory při investičním rozhodování zásadní pravidelně vyhodnocovat peněžní toky společnosti. To zahrnuje nejen zkoumání výkazů peněžních toků během počáteční investiční analýzy, ale také průběžné hodnocení výkonnosti peněžních toků společnosti v rámci procesu řízení portfolia. Tento proaktivní přístup k analýze peněžních toků pomáhá maximalizovat výnosy z investic a minimalizovat potenciální rizika spojená s měnícími se tržními podmínkami nebo výkonností společnosti.

Líbil se vám tento článek?
6
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎