Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Co je goodwill? Jak se projevuje na ohodnocení společnosti a proč by ho měl investor zkoumat?

Publikováno
Co je goodwill? Jak se projevuje na ohodnocení společnosti a proč by ho měl investor zkoumat?

Abyste náležitě zanalyzovali finanční výkazy budete muset pochopit význam goodwillu v rozvaze. Goodwill je pojem z účetnictví a může se jednat o poměrně náročné téma na pochopení. Díky tomuto článku však získáte slušnou představu o tom, co znamená, když ve výroční zprávě společnosti nebo rozvaze spatříte slovo goodwill.

Chcete vědět co to goodwill je, jak vzniká a jak se vypočítá? Zajímá vás, proč je pro vás tento pojem jako pro investora důležitý? Pak pokračujte ve čtení!

Goodwill stručně
  • Goodwill je účetní pojem, který představuje nehmotný majetek společnosti, jako je loajalita zákazníků, síla značky a další těžko vyčíslitelná aktiva.
  • Goodwill se v rozvaze společnosti objevuje pouze tehdy, když dvě společnosti dokončí fúzi nebo akvizici. Částka zaplacená nad rámec čisté hodnoty nabývané společnosti se stává goodwillem v rozvaze nabývající společnosti.
  • Goodwill vs. ostatní nehmotný majetek: Goodwill nemůže existovat nezávisle na podniku ani nemůže být prodán samostatně. Ostatní nehmotná aktiva, jako jsou patenty nebo autorská práva, lze jasně identifikovat a prodat samostatně.

Obsah článku

Co je to goodwill?

Goodwill je kategorie nehmotných aktiv, jejíž hodnota se poměrně složitě vyčísluje. Do goodwillu se počítá loajalita zákazníků, síla značky a další těžko kvantifikovatelná aktiva. Často se sem zahrnují i výsledky společnosti v oblasti inovací, výzkumu a vývoje nebo zkušenosti jejího vedení. Goodwill nemůže existovat nezávisle na podniku, ani ho nelze samostatně prodat, koupit nebo převést. V důsledku toho má goodwill na rozdíl od většiny ostatních nehmotných aktiv neomezenou dobu využitelnosti.

Goodwill se v rozvaze podniku objeví pouze tehdy, když dvě společnosti dokončí fúzi nebo akvizici. Když společnost koupí jinou firmu, vše zaplacené nad rámec čisté hodnoty aktiv akvírované společnosti se v rozvaze původního podniku stává goodwillem.

Pojďme si přiblížit výše vyřčené na příkladu. Řekněme, že společnost vyrábějící nealkoholické nápoje byla prodána za 120 milionů dolarů. Vlastnila aktiva v hodnotě 100 milionů dolarů a zatěžovaly ji závazky ve výši 20 milionů dolarů. Částka 40 milionů dolarů, která byla zaplacena nad rámec 80 milionů dolarů (hodnota aktiv minus závazky), představuje hodnotu goodwillu a jako taková se zaznamená do účetnictví.

Goodwill = P – (A – L), kde: P = kupní cena cílové společnosti, A = reálná tržní hodnota aktiv, L = reálná tržní hodnota závazků.

Podívejte se na část rozvahy společnosti Microsoft týkající se aktiv. Jak je vidět na obrázku níže, goodwill je samostatnou položkou nehmotného majetku.

Zdroj: Rozvaha společnosti Microsofinance.yahoo.com
Rozvaha společnosti Microsoft – aktiva.
Rozvaha společnosti Microsoft – aktiva.

Goodwill vs. jiná nehmotná aktiva?

Jedním z problémů, který může investorům (a dokonce i některým účetním) způsobit potíže, je rozlišení mezi goodwillem a ostatními nehmotnými aktivy v účetní závěrce společnosti. Zmatení možná není až tak překvapivé. Goodwill přece označuje hodnotu určitých nepeněžních, nefyzických zdrojů podniku, a to zní přesně jako nehmotné aktivum.

Goodwill však od ostatních nehmotných aktiv odděluje mnoho faktorů a tyto dva pojmy představují v rozvaze samostatné položky.

Ostatní nehmotná aktiva

Nehmotná aktiva nejsou fyzická aktiva (například stroje, budovy), ale lze je jednoznačně identifikovat. Může se jednat o unikátní technologie společnosti (počítačový software atd.), autorská práva, patenty, licenční smlouvy nebo názvy domén webových stránek. Nejsou to předměty, na které si lze sáhnout, ale je možné vyčíslit jejich hodnotu pro daný podnik. Nehmotný majetek lze kupovat a prodávat nezávisle na samotném podniku.

Klíčový rozdíl mezi goodwill a ostatními nehmotnými aktivy spočívá v jejich vyúčtování. Protože aktiva mají tendenci v průběhu času ztrácet část své hodnoty, ostatní nehmotný majetek se odepisuje, což současně vede ke snížení zisku společnosti.

Goodwill je přirážka zaplacená nad reálnou hodnotu aktiv při koupi společnosti. Je tedy ke společnosti nebo podniku přiřazený a nelze jej samostatně prodat nebo koupit. Goodwill je vnímán jako majetek s neomezenou dobou životnosti (dokud podnik funguje) – nemusí (ale také může) docházet k jeho pravidelným odpisům.

Hodnota goodwill také může klesat

Obecně dochází ke snížení hodnoty aktiva, když jeho tržní hodnota klesne pod historickou pořizovací cenu. Může k tomu dojít v důsledku nepříznivé události, jako je pokles peněžních toků, zvýšená konkurence, ekonomická deprese a mnoho dalších.

Dvě běžně používané metody testování snížení hodnoty jsou výnosový přístup a tržní přístup. Při použití výnosového přístupu se odhadované budoucí peněžní toky diskontují na současnou hodnotu. Při tržním přístupu se analyzují aktiva a závazky podobných společností působících ve stejném odvětví.

Pokud společnost nadhodnotila výši goodwillu, pak se musí vyhodnocení tohoto omylu, případně skutečné snížení hodnoty goodwillu, promítnout v rozvaze. Náklad na snížení hodnoty se vypočítá jako rozdíl mezi současnou tržní hodnotou a pořizovací cenou nehmotného aktiva.

Pokles hodnoty vede ke snížení hodnoty goodwillu v rozvaze. Náklad je rovněž vykázán jako ztráta ve výkazu zisku a ztrát, která přímo snižuje čistý zisk za daný rok. Následně je negativně ovlivněn i zisk na akcii (EPS) a cena akcií společnosti.

Goodwill a jeho důležitost v rámci investování

Vyhodnocení goodwillu je pro mnoho investorů náročnou, ale velmi důležitou dovedností. Koneckonců při čtení rozvahy společnosti může být velmi obtížné zjistit, zda je hodnota goodwillu uvedená v rozvaze skutečně oprávněná. Společnost může například tvrdit, že její goodwill je založený na známosti značky a loajalitě zákazníků společnosti. Při analýze rozvahy společnosti proto investoři pečlivě zkoumají, co se skrývá za jejím deklarovaným goodwillem, aby zjistili, zda ho nebude třeba v budoucnu odepsat.

Poznámka

V některých případech může dojít i k opačné situaci, kdy se investoři domnívají, že skutečná hodnota goodwillu společnosti je vyšší než hodnota uvedená v její rozvaze.

Jako hodnotový investor se můžete díky správnému účtování goodwillu ujistit, že společnosti provádějící velké akvizice uměle nesnižují zisk na akcii. Starší účetní systémy způsobovaly, že vykazovaný čistý zisk připadající na kmenové akcie byl v porovnání se ziskem společnosti podhodnocen.

Současné účtování goodwillu pomáhá vyhladit problémy v konkrétních odvětvích a oborech – v opačném případě by některé akcie mohly vypadat mnohem dražší, než ve skutečnosti jsou. Správné účetní metody usnadňují porovnávání podniků napříč jednotlivými odvětvími.

Nevýhody využití goodwillu při analýze společnosti – Na co byste si měli dát pozor?

A) Problémy při výpočtu goodwillu

Mezi účetními existují konkurenční přístupy ke způsobu výpočtu goodwillu. Jedním z důvodů je, že představuje pro účetní určitou šedou zónu, se kterou lze “pracovat” podle potřeb. Někdy však není možné se vyhnout jistému zkreslení, protože akvizice obvykle zahrnují odhady budoucích peněžních toků a další skutečnosti, které nejsou v době akvizice známy.

Když účetní hledají způsoby, jak porovnat vykazovaná aktiva nebo čistý zisk mezi různými společnostmi – těmi, které dříve získaly jiné firmy, a jinými, které je nezískaly – může být přesné vyčíslení goodwillu problematické.

B) Omezené použití goodwillu

Goodwill se obtížně oceňuje a záporný goodwill může vzniknout, když nabyvatel koupí společnost za nižší než reálnou tržní hodnotu. Záporný goodwill se obvykle objevuje u prodejů podniků v problémech a je zachycen také jako výnos ve výkazu zisku a ztráty nabyvatele.

Existuje také riziko, že dříve úspěšná společnost může čelit platební neschopnosti. Pokud k tomu dojde, je goodwill odečtený z hodnoty vlastního kapitálu. Důvodem je, že v okamžiku platební neschopnosti nemá goodwill, který společnost dříve využívala, žádnou hodnotu pro další prodej.

C) Existuje více “flexibilních” způsobů odepisování goodwillu, které se často mění

Americká Rada pro finanční účetní standardy (FASB) nedávno přišla s novým alternativním pravidlem pro účtování goodwillu. Dlouhou dobu se mohl odepisovat po dobu 40 let. Rozhodnutí z roku 2001 nařídilo, že goodwill nelze odepisovat, ale musí se každoročně vyhodnocovat, aby se určila ztráta ze snížení hodnoty. Tento každoroční proces vyhodnocování byl nákladný a také časově náročný.

Nyní, podle alternativního pravidla FASB pro soukromé společnosti z roku 2014 (rozšířeného v roce 2017 pro veřejně obchodovatelné společnosti), lze goodwill odepisovat rovnoměrně po dobu nepřesahující 10 let. Poklesla tak potřeba testovat snížení hodnoty.

Podniky však mohou využívat oba přístupy a pokud nedojde ke snížení hodnoty, může goodwill zůstat v rozvaze společnosti po neomezenou dobu.

Příklady výpočtu goodwill

Jako příklad z reálného života uveďme fúzi společností T-Mobile a Sprint oznámenou na začátku roku 2018. Transakce byla k 31. březnu 2018 oceněna na 35,85 miliardy dolarů. Reálná hodnota aktiv činila 78,34 miliardy dolarů a reálná hodnota závazků 45,56 miliardy dolarů. Rozdíl mezi aktivy a závazky činil 32,78 miliardy dolarů. Z transakce byl tedy vykázán goodwill ve výši 3,07 miliardy dolarů (35,85 – 32,78), což je částka převyšující rozdíl mezi reálnou hodnotou aktiv a závazků.

Příklad ze vzdálenější historie:

Pojďme se podívat na příklad realizované akvizice ze strany společnosti The Hershey Company. Když společnost Hershey v červnu 1963 koupila firmu Reese’s, její tržby činily 14 milionů dolarů ročně. Společnost Hershey za tuto transakci zaplatila 23,3 milionu dolarů. V roce 2019 přesáhl maloobchodní prodej bonbonů značky Reese’s 2,5 miliardy dolarů.

Akvizice společnosti Reese’s společností Hershey umožnila dosáhnout úspor z rozsahu, které společnost dříve neměla. To umožnilo dosáhnout vyšší návratnosti kapitálu. Skutečný ekonomický goodwill zdaleka není znehodnocen, ale v rozvaze se neprojevuje. Nyní je mnohem vyšší než v době akvizice.

Tato akvizice proběhla podle starých pravidel. To znamená, že společnost Hershey kvůli ní nevykazuje v současné chvíli žádný goodwill. Pokud by však společnost Hershey získala Reese’s na současném trhu, bylo by třeba goodwill zaúčtovat do nehmotných aktiv.

Poznámka

Přečtěte si více: Jak a do čeho investovat v roce 2023?

Závěr

Hodnota goodwillu vzniká při akvizici – když nabyvatel koupí cílovou společnost. Hodnotu goodwillu cílové společnosti obvykle tvoří částka, která je zaplacena za kupovanou společnost nad čistými aktivy tohoto podniku. Pokud kupec zaplatí méně, než činí účetní hodnota cílové společnosti, získá záporný goodwill, který je vyúčtován ve výkazu zisků a ztrát jako zisk. Obvykle se tak stává, když je akvírovaná společnost v problémech.

Goodwill se vykazuje jako nehmotné aktivum v rozvaze nabývající společnosti. Podle obecně uznávaných účetních zásad (GAAP) a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) jsou společnosti povinny alespoň jednou ročně vyhodnotit goodwill v účetní závěrce a zaúčtovat případné snížení hodnoty, nebo jeho hodnotu odepisovat po dobu maximálně 10 let. Goodwill je považován za nehmotný majetek, protože není hmotným majetkem jako budovy nebo zařízení.

Závěrem si pojďme shrnout pár stručných charakteristik goodwill:

  • Goodwill je nehmotné aktivum
  • Položky zahrnuté do goodwillu mohou být hodnota duševního vlastnictví nebo značky, které nelze snadno vyčíslit.
  • Goodwill se vypočítá tak, že se vezme kupní cena společnosti a odečte se rozdíl mezi reálnou tržní hodnotou aktiv a závazků.
  • Společnosti jsou povinny alespoň jednou ročně prověřit hodnotu goodwillu v účetní závěrce a zaznamenat případné snížení hodnoty. Goodwill se liší od většiny ostatních nehmotných aktiv tím, že má neomezenou dobu životnosti.
  • Účtování goodwillu pomáhá zabránit manipulativním praktikám, které by mohly způsobit, že akcie budou vypadat levnější nebo dražší, než ve skutečnosti jsou.
  • Goodwill lze z účetního hlediska odepisovat různými způsoby, případně neodepisovat, záleží na situaci společnosti.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
6
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 78 % účtů retailových investorů peníze.
U 67,85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 76 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎