Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Ovládněte umění ohodnocení firmy: Rozvaha akciové společnosti. Co to je, jaké obsahuje složky a jak informace v rozvaze číst

Publikováno
Ovládněte umění ohodnocení firmy: Rozvaha akciové společnosti. Co to je, jaké obsahuje složky a jak informace v rozvaze číst
Zdroj: depositphotos.com

Hodláte-li aktivně investovat a vybírat jednotlivé akcie, je důležité, abyste byli schopni ohodnotit skutečnou hodnotu podniku a porozumět jeho finančnímu zdraví. Za tímto účelem bezesporu budete muset zkoumat finanční výkazy společnosti.

Právě rozvaha je jedním ze základních finančních výkazů, který poskytuje jasný obrázek o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu společnosti v určitém časovém okamžiku. Tento článek se zabývá složitostí rozvahy a objasňuje její složky a význam. Po jeho přečtení si osvojíte znalosti o úloze rozvahy při posuzování finanční situace společnosti a o jejím významu při přijímání informovaných investičních rozhodnutí.

Kladete-li si otázky, co to rozvaha je, co v rozvaze najdete nebo na jaké části rozvahy byste se v rámci investiční analýzy měli zaměřit, na své otázky dostanete odpovědi v tomto článku.

Obsah článku

Co je to rozvaha?

Termín rozvaha označuje finanční výkaz, který uvádí aktiva, závazky a vlastní kapitál společnosti k určitému časovému okamžiku. Rozvaha je pro investory základem pro výpočet míry zadlužení a pro hodnocení kapitálové struktury společnosti.

Stručně řečeno, rozvaha je finanční výkaz, který poskytuje přehled o tom, co společnost vlastní a dluží, a také o částce investované akcionáři. Rozvahu lze použít spolu s dalšími důležitými finančními výkazy k provedení fundamentální analýzy nebo k výpočtu finančních ukazatelů.

Rozvaha společnosti se skládá z aktiv, závazků a vlastního kapitálu:

 • Aktiva představují hodnotné věci, které společnost vlastní a má ve svém držení, nebo něco, co obdrží a co lze objektivně změřit.
 • Pasiva představují to, co společnost dluží ostatním – věřitelům, dodavatelům, daňovým úřadům, zaměstnancům atd. Jsou to závazky, které musí být za určitých podmínek a v určitém časovém horizontu uhrazeny.
 • Vlastní kapitál společnosti představuje nerozdělený zisk a prostředky vložené akcionáři, kteří přijímají nejistotu spojenou s rizikem vlastnictví výměnou za to, že doufají v dobrou návratnost své investice.

Je třeba porovnávat rozvahy za více časových období

Rozvaha poskytuje přehled o stavu financí společnosti v určitém časovém okamžiku. Sama o sobě však nemůže poskytnout představu o trendech, které se projevují v delším období. Z tohoto důvodu je třeba rozvahu porovnávat s rozvahami za předchozí období.

Investoři mohou získat představu o finanční situaci společnosti pomocí řady ukazatelů, které lze z rozvahy odvodit, včetně poměru dluhu k vlastnímu kapitálu (D/E ukazatel), current ratia a dalších.

Rozvaha se řídí následující účetní rovnicí, kdy na jedné straně jsou aktiva a na druhé straně závazky plus vlastní kapitál:

Vzorec pro výpočet rozvahy

Aktiva = závazky + vlastní kapitál

Význam této rovnice je důležitý. Obecně platí, že růst tržeb, ať už rychlý, nebo pomalý, vyžaduje větší základnu aktiv – vyšší úroveň zásob, pohledávek a dlouhodobých aktiv (strojů, budov a zařízení). S růstem aktiv společnosti musí růst i její závazky a/nebo vlastní kapitál, aby její finanční pozice zůstala v rovnováze.

To, jak jsou aktiva podporována – respektive financována odpovídajícím růstem závazků a vlastního kapitálu – prozrazuje mnohé o finančním zdraví společnosti. Není však možné obecně říct, jaká kombinace závazků a vlastního kapitálu je známkou finančně zdravé společnosti. Tento poměr se značně liší v závislosti na oboru podnikání a charakteristikách odvětví – proto je důležité porovnávat rozvahy nejen dané firmy v čase, ale také konkurenčních podniků.

Poznámka

I když se může jednat o příliš zjednodušený pohled na základní účetní rovnici, investoři by měli přikládat mnohem větší hodnotu vlastnímu kapitálu ve srovnání se závazky jako měřítku pozitivní investiční kvality, protože držení vysoké úrovně dluhu může zvýšit pravděpodobnost, že podnik bude čelit finančním problémům.

Rovněž platí, že podnik musí zaplatit za všechny statky, které vlastní (aktiva), tím, že si buď půjčí peníze (převezme závazky), nebo si je vezme od investorů (vydá vlastní kapitál). Vysvětlíme na příkladu:

 1. Pokud si společnost vezme od banky pětiletý úvěr ve výši 4 miliony korun, její aktiva (konkrétně hotovostní účet) se zvýší o 4 miliony korun. Její pasiva (konkrétně dlouhodobý dluh) se rovněž zvýší o 4 miliony korun, čímž se obě strany rovnice vyrovnají.
 2. Pokud posléze společnost přijme 8 milionů korun od investorů, její aktiva se o tuto částku zvýší, stejně jako vlastní kapitál.
 3. Všechny výnosy, které společnost vygeneruje (jak z půjčených peněz tak z peněz od investorů) a které převýší její náklady, půjdou do kolonky vlastního kapitálu jako zisk za dané období, resp. nerozdělené zisky minulých let. Tyto výnosy budou vyrovnány na straně aktiv, kde se objeví jako hotovost, investice, zásoby nebo jiná aktiva.
TIP

Rozvahu je třeba porovnat také s rozvahami jiných podniků ve stejném odvětví, protože různá odvětví mají jedinečné přístupy k financování.

Pro rozvahu také platí, že by se aktiva měla vždy rovnat sumě závazků a vlastního kapitálu akcionářů. To znamená, že rozvaha by měla být vždy vyrovnaná. Pokud není v rovnováze, může indikovat určité problémy, včetně nesprávných nebo chybně umístěných údajů, chyby v inventarizaci nebo směnných kurzech či chybné výpočty.

Každá část rozvahy se skládá z několika menších podkategorií, které rozebírají specifika financí podniku. Tyto podkategorie se v jednotlivých odvětvích mohou lišit a stejné pojmy mohou mít různé důsledky v závislosti na povaze podniku. Existuje však několik společných složek, se kterými se investoři pravděpodobně setkají ve většině rozvah akciových společností.

Zdroj: finex.cz
Vzorec pro výpočet rozvahy
Vzorec pro výpočet rozvahy

Součásti rozvahy

Aktiva

Položky v této kategorii jsou seřazeny shora dolů podle jejich likvidity – jak snadno je lze přeměnit na hotovost. Dělí se na oběžná aktiva, která firma plánuje držet ne déle než jeden rok, a na dlouhodobá aktiva, plánuje držet déle než jeden rok.

Obecné pořadí položek v rámci oběžných aktiv:

 • Peníze a peněžní ekvivalenty jsou nejlikvidnější aktiva a mohou zahrnovat státní pokladniční poukázky a krátkodobé depozitní certifikáty a také jednotlivé měny.
 • Obchodovatelné cenné papíry jsou majetkové a dluhové cenné papíry, pro které existuje likvidní trh – obvykle akcie a dluhopisy.
 • Pohledávky jsou peníze, které společnosti dluží zákazníci, kteří například doposud nezaplatili za odebrané služby či produkty (se splatností do 1 roku).
 • Zásoby se týkají veškerého zboží určeného k prodeji a oceňují se nižší ze dvou cen – pořizovací cenou nebo čistou realizovatelnou hodnotou.
 • Náklady příštích období představují hodnotu, která již byla zaplacena, například pojištění, reklamní smlouvy nebo nájemné, které se ale fakticky vztahuje až k následujícím obdobím.

Dlouhodobá aktiva zahrnují následující položky:

 • Dlouhodobé investice jsou cenné papíry, které nebudou nebo nemohou být v následujícím roce zlikvidovány – přeměněny na hotovost.
 • Dlouhodobá aktiva zahrnují pozemky, stroje, zařízení, budovy a další dlouhodobý, zpravidla investičně náročný majetek.
 • Nehmotný majetek zahrnuje nehmotný (ale přesto hodnotný) majetek, jako je duševní vlastnictví a goodwill. Tato aktiva se v rozvaze obvykle uvádějí pouze v případě, že byla pořízena, nikoliv vyvinuta vlastními silami. Jejich hodnota tak může být značně podhodnocená (například nezahrnutím celosvětově uznávané značky) nebo stejně tak značně nadhodnocená.
TIP

Je důležité mít na paměti, že rozvaha je pouze obrazem finanční situace společnosti v jednom časovém okamžiku.

Závazky

Závazky jsou všechny peníze, které společnost dluží vnějším stranám, od účtů, které musí zaplatit dodavatelům, přes úroky z dluhopisů vydaných věřitelům až po nájemné, služby a mzdy. Krátkodobé závazky jsou splatné do jednoho roku a jsou uvedeny v pořadí podle data splatnosti. Dlouhodobé závazky jsou naproti tomu splatné kdykoli po uplynutí jednoho roku.

Mezi krátkodobé závazky mohou patřit například:

 • Krátkodobá část dlouhodobého dluhu je část dlouhodobého dluhu splatná během následujících 12 měsíců. Pokud má například společnost úvěr na 10 let na zaplacení výstavby skladu, 1. rok představuje krátkodobý závazek a 9 let dlouhodobý závazek.
 • Závazky z úroků jsou kumulované dlužné úroky, často splatné jako součást závazku po splatnosti, například pozdní úhrada daně z nemovitosti.
 • Závazky ze mzdy jsou mzdy, platy a benefity zaměstnanců, často za poslední výplatní období.
 • Zákaznické zálohy jsou peníze, které podnik obdržel před poskytnutím služby nebo dodáním produktu. Společnost je buď povinna toto zboží nebo službu poskytnout, nebo vrátit zákazníkovi peníze.
 • Dividendy k vyplacení jsou dividendy, které byly schváleny k výplatě, ale ještě nebyly vydány.
 • Zasloužené a nezasloužené pojistné je podobné zálohám v tom smyslu, že společnost obdržela peníze předem, ještě nesplnila svou část smlouvy a musí vrátit nezasloužené peníze, pokud ji nesplní.
 • Provozní závazky jsou často nejčastějším krátkodobým závazkem. Jedná se o dluhy z faktur zpracovaných v rámci provozu podniku, které jsou často splatné do 30 dnů od jejich obdržení.

Mezi dlouhodobé závazky lze zařadit:

 • Dlouhodobé dluhy zahrnují veškeré úroky a jistinu z vydaných dluhopisů a jiné dlouhodobé úvěry.
 • Závazky z penzijních fondů se týkají peněz, které je podnik povinen odvádět na penzijní účty svých zaměstnanců.
 • Odložený daňový závazek jsou daně, které je již podnik povinen zaplatit, ale budou zaplaceny až v dalším roce. Tento údaj vyrovnává rozdíly mezi požadavky na finanční výkaznictví a způsobem stanovení daně, například při výpočtu odpisů.

Vlastní kapitál akcionářů

Vlastní kapitál je peněžní částka připadající vlastníkům podniku nebo jeho akcionářům. Je také známý jako čistá aktiva, protože se rovná celkovým aktivům podniku sníženým o jeho závazky nebo dluhy vůči osobám, které nejsou akcionáři.

 • Nerozdělený zisk je čistý zisk, který společnost buď reinvestuje do podnikání, nebo použije na splacení dluhu. Zbývající částka je rozdělena akcionářům ve formě dividend.
 • Vlastní akcie jsou akcie, které společnost odkoupila. Mohou být později prodány za účelem získání hotovosti nebo využity k odražení nepřátelského převzetí.
 • Některé společnosti vydávají prioritní akcie, které budou v této části uvedeny odděleně od kmenových akcií. Prioritním akciím je přiřazena libovolná nominální hodnota (často velmi malá částka například 1 cent), která nemá vliv na tržní hodnotu akcií. Výše hodnoty kmenových a prioritních akcií se vypočítají vynásobením nominální hodnoty počtem vydaných akcií. Více o různých akciích viz odkaz níže.
 • Dodatečný splacený kapitál nebo kapitálový přebytek představuje částku, kterou akcionáři investovali nad rámec hodnoty kmenových nebo prioritních akcií, která je založena na nominální hodnotě, nikoli na tržní ceně. Vlastní kapitál akcionářů přímo nesouvisí s tržní kapitalizací společnosti. Ta je založena na aktuální ceně akcie, zatímco splacený kapitál je položkou vlastního kapitálu, který byl nakoupen za jakoukoli fixní cenu.

Význam a omezení rozvahy

Bez ohledu na velikost nebo odvětví, ve kterém společnost působí, je čtení, analýza a pochopení rozvahy přínosné.

 • Rozvaha v prvé řadě napovídá o rizikovosti investice. V tomto finančním výkazu je uvedeno vše, co společnost vlastní, a všechny její dluhy. Investor je rychle schopen posoudit, zda si společnost nepůjčila příliš mnoho peněz, zda aktiva, která vlastní, jsou dostatečně likvidní, nebo zda má dostatek hotovosti na pokrytí aktuálních závazků.
 • Investoři také využívají finanční ukazatele k měření likvidity, ziskovosti nebo solventnosti společnosti, přičemž některé finanční ukazatele potřebují čísla převzatá z rozvahy. Při analýze v čase nebo při srovnání s konkurenčními společnostmi mohou investoři lépe pochopit, jak je na tom zkoumaná společnost z hlediska finančního zdraví.
 • Rozvaha se používá také k zajištění kapitálu. Společnost obvykle musí poskytnout rozvahu věřiteli, aby si zajistila podnikatelský úvěr. Podnik musí obvykle předložit rozvahu také soukromým investorům, když se snaží zajistit financování soukromým kapitálem. V obou případech chce externí strana posoudit finanční zdraví společnosti, bonitu podniku a to, zda bude schopný splácet své dluhy.
 • Kvalitní rozvaha také může nalákat a udržet talentované zaměstnance. Zaměstnanci obvykle dávají přednost vědomí, že je jejich pracovní místo zajištěné a že je společnost, pro kterou pracují, v dobrém finančním stavu.

Přestože je rozvaha pro investory a analytiky neocenitelným zdrojem informací, charakterizují ji i některé nevýhody.

 • Protože je statická, mnoho finančních ukazatelů musí čerpat z údajů obsažených jak v rozvaze, tak v dynamičtějším výkazu zisku a ztráty a výkazu peněžních toků, aby bylo možné vytvořit úplnější obraz o tom, co se děje s podnikem. Z tohoto důvodu samotná rozvaha nemusí podávat úplný obraz o finančním zdraví společnosti.
 • Význam rozvahy je omezený kvůli svému úzkému časovému rozsahu. Tento finanční výkaz zachycuje pouze finanční situaci společnosti k určitému dni. Při pohledu na jedinou rozvahu může být obtížné vyčíst, zda se společnosti daří dobře. Představte si například, že společnost vykazuje ke konci měsíce hotovost ve výši 1 000 000 korun. Bez kontextu, srovnávacího bodu, znalosti jejího předchozího zůstatku hotovosti a pochopení provozních nároků v odvětví má znalost toho, kolik má společnost hotovosti v pokladně, omezenou hodnotu.
 • Různé účetní systémy a způsoby nakládání s odpisy a zásobami také změní údaje vykázané v rozvaze. Z tohoto důvodu mají manažeři určitou schopnost hrát si s čísly tak, aby rozvaha vypadala příznivěji. Věnujte v rozvaze pozornost poznámkám pod čarou, abyste zjistili, jaké systémy se v jejich účetnictví používají.
 • Rozvaha podléhá několika oblastem odborného posouzení, které mohou výkaz významně ovlivnit. Například pohledávky je třeba průběžně posuzovat z hlediska snížení hodnoty a upravovat je tak, aby odrážely případné pohledávky, které již nebude možné od dlužníků získat. Tuto informaci však společnost ve 100 % nemá, proto musí provést odhady a v rámci rozvahy zohlednit svůj nejlepší odhad (který přeci jen může být vzdálený realitě).

Příklady rozvahy

1) Apple

Na obrázku níže je příklad rozvahy společnosti Apple. Tato rozvaha porovnává finanční situaci společnosti ke konci roku 2022 s finanční situací v září téhož roku.

Zdroj: apple.com
Rozvaha společnosti Apple na konci roku 2022
Rozvaha společnosti Apple na konci roku 2022

V tomto příkladu jsou celková aktiva společnosti Apple ve výši 346,7 miliard dolarů vyčleněna v horní části rozvahy. Aktiva jsou rozdělena na oběžná a dlouhodobá aktiva a každá z těchto kategorií je rozdělena na konkrétnější položky – účty. Z krátkého přehledu aktiv společnosti Apple vyplývá, že se snížila její hotovost v pokladně, zatímco obchodovatelné cenné papíry vzrostly. Hodnota dlouhodobých aktiv se pak téměř nezměnila.

Tato rozvaha uvádí také závazky a vlastní kapitál společnosti Apple, přičemž každá z těchto položek má vlastní oddíl. Oddíl závazků je členěn podobně jako oddíl aktiv, přičemž krátkodobé závazky a dlouhodobé závazky vykazují zůstatky podle jednotlivých položek – účtů. V oddíle celkový vlastní kapitál se uvádí hodnota kmenových akcií, nerozdělený zisk a kumulovaný úplný výsledek hospodaření – ten za kvartál vzrostl o přibližně 6 miliard dolarů.

Celková výše závazků společnosti Apple se snížila, celková výše vlastního kapitálu se zvýšila a kombinace těchto dvou údajů odpovídá celkové výši aktiv společnosti.

2) Walmart

Níže je uveden příklad rozvahy společnosti Walmart za fiskální rok 2023. Tato rozvaha porovnává finanční situaci společnosti ke konci fiskálního roku 2023 se situací o rok dříve.

Zdroj: s201.q4cdn.com
Rozvaha společnosti Walmart k poslednímu lednu 2023
Rozvaha společnosti Walmart k poslednímu lednu 2023

Jak je vidět z výše uvedené rozvahy, společnost Walmart v roce 2023 značně snížila svou hotovost o přibližně 6 miliard dolarů na 8,6 miliardy dolarů. Její zásoby činily přes 56,5 miliardy dolarů. To odráží skutečnost, že je Walmart maloobchodní prodejce s mnoha prodejnami i e-commerce platformou zásobený tisíci položkami připravenými k prodeji. Tomu na straně pasiv odpovídají závazky ve výši 53,7 miliardy dolarů, což jsou pravděpodobně peníze dlužné prodejcům a dodavatelům mnoha z tohoto zboží.

Po odečtení celkových závazků od celkových aktiv měl Walmart vysokou kladnou hodnotu vlastního kapitálu, téměř 77 miliard dolarů i když i zde došlo v posledním roce k poklesu o více než 6 miliard dolarů. Opět platí, že se rovnají obě strany bilanční rovnice: Aktiva = závazky + vlastní kapitál.

Analýza rozvahy pomocí poměrových ukazatelů

S lepšími znalostmi rozvahy a jejího sestavení si můžeme projít některé techniky používané k analýze informací obsažených v rozvaze. Hlavní technikou je analýza finančních ukazatelů.

Analýza finančních poměrových ukazatelů používá vzorce, které umožňují získat přehled o společnosti a jejích operacích. V případě rozvahy může použití finančních ukazatelů (jako je poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (D/E)) poskytnout dobrou představu o finanční situaci společnosti spolu s její provozní efektivností.

Info

Je důležité si uvědomit, že některé poměrové ukazatele budou potřebovat informace z více než jednoho finančního výkazu, například z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Rovněž platí, že většinu z poměrových ukazatelů jednotlivých akciových firem dohledáte pomocí pár kliknutí ve screeningových aplikacích.

Pojďme si nyní názorně propočítat poměr dluhu k vlastnímu kapitálu za rok 2023 na rozvaze Walmart.

D/E poměr Walmart

D/E = celkové závazky / celkový vlastní kapitál = 166,504 mld. dolarů / 76,693 mld. dolarů = 2,17. O rok dříve přitom činil 1,84 (rovněž lze vypočítat z této rozvahy – z údajů za rok 2022).

 • Výsledek znamená, že na každý dolar hodnoty vlastního kapitálu připadá 2,17 dolaru dluhu společnosti Walmart.
 • Obecně platí, že příznivý je poměr do hodnoty 2.

Důležité ukazatele, které využívají informace z rozvahy, lze rozdělit na ukazatele likvidity, ukazatele zadluženosti, ukazatele rentability a ukazatele aktivity.

Ukazatele likvidity ukazují, do jaké míry je společnost schopna splácet své dluhy a závazky ze stávajících aktiv. Ukazatele zadluženosti, jako jsou ukazatele pracovního kapitálu a poměru dluhu k vlastnímu kapitálu, poskytují informace o tom, jak dobře může společnost plnit své závazky.

Tyto ukazatele mohou investorům poskytnout představu o tom, jak je společnost finančně stabilní a jak probíhá její financování.

Ukazatele aktivity se zaměřují především na krátkodobé položky, aby vyjádřily, jak dobře společnost řídí svůj provozní cyklus (který zahrnuje pohledávky, zásoby a krátkodobé závazky). Tyto ukazatele mohou poskytnout přehled o provozní efektivitě společnosti.

FAQs: Nejčastěji kladené dotazy

Proč je rozvaha pro investora důležitá?

Rozvaha je základním nástrojem, který používají vedoucí pracovníci, investoři, analytici a regulační orgány, aby pochopili aktuální finanční zdraví podniku. Obvykle se používá spolu s dalšími dvěma typy finančních výkazů: Výkazem zisku a ztráty a výkazem peněžních toků.

Co lze zjistit z pohledu na rozvahu společnosti?

Rozvaha poskytuje přehledný pohled na aktiva a závazky společnosti a jejich vzájemný vztah. Rozvaha může pomoci odpovědět na otázky, zda má společnost kladné čisté jmění, zda má dostatek peněžních prostředků a krátkodobých aktiv na pokrytí svých závazků a zda je v porovnání s obdobnými společnostmi vysoce zadlužená, či nikoliv. Zabýváte-li se fundamentální analýzou, pak byste měli vědět, že v jejím rámci využíváte finanční ukazatele, které čerpají údaje přímo z rozvahy.

Jaké hlavní položky se nacházejí v rozvaze?

Rozvaha obsahuje informace o aktivech a závazcích společnosti a z nich vyplývajícím vlastním kapitálu. Tyto položky zahrnují krátkodobá aktiva, jako jsou hotovost, pohledávky a zásoby nebo dlouhodobá aktiva, jako jsou pozemky, budovy a zařízení. Závazky pak zahrnují krátkodobé položky, jako jsou závazky vůči dodavatelům nebo dlouhodobé závazky – bankovní úvěry nebo podnikové dluhopisy vydané společností.

Je rozvaha vždy vyrovnaná?

Ano, rozvaha je vždy vyrovnaná, protože položka vlastního kapitálu je vždy rozdílem mezi celkovými aktivy společnosti a jejími celkovými závazky. Pokud jsou aktiva společnosti hodnotnější než její závazky, výsledkem je kladný čistý vlastní kapitál. Pokud jsou závazky větší než celková čistá aktiva, pak bude vlastní kapitál záporný.

Kdo rozvahu sestavuje?

V závislosti na velikosti podniku mohou být za sestavení rozvahy odpovědné různé subjekty. U malých soukromých podniků může rozvahu sestavovat majitel nebo interní účetní oddělení. Veřejně obchodované společnosti musí navíc projít externím auditem od certifikovaných účetních firem a musí také zajistit, aby jejich účetnictví bylo vedeno na mnohem vyšší úrovni.

K čemu slouží rozvaha?

Rozvaha vysvětluje finanční situaci společnosti k určitému časovému okamžiku. Na rozdíl od výkazu zisku a ztráty, který vykazuje finanční informace za určité období, se rozvaha používá ke zjištění stavu společnosti k určitému dni. Vedení společnosti může nahlížet do své rozvahy, aby změřilo finanční riziko, a vyhodnotilo, jak chce získat další kapitál (prostřednictvím dluhu nebo vlastního kapitálu).

Rozvaha akciové společnosti – slovo závěrem

Rozvaha vypovídá o finančním zdraví společnosti a zachycuje její aktiva, závazky a vlastní kapitál v určitém časovém okamžiku.

Slouží jako zrcadlo, které odráží finanční situaci společnosti, a nabízí neocenitelné informace investorům, analytikům i dalším zainteresovaným stranám. Analýzou rozvahy lze zjistit např. likviditu aktiv, rozsah závazků a celkový vlastní kapitál, který mají akcionáři k dispozici. Navíc je to nástroj, který pomáhá při hodnocení rizik, zajišťování externího kapitálu, a dokonce i při získávání a udržení talentů.

Přestože však rozvaha nabízí množství informací, je nezbytné mít také na paměti její omezení. Jelikož se jedná o statický dokument, poskytuje přehled o financích společnosti k určitému dni a bez kontextu předchozích období nebo jiných finančních výkazů mohou být poznatky čerpané z rozvahy nedostačující.

Ačkoliv tak je rozvaha spolehlivým nástrojem pro posouzení finanční situace společnosti, pro jeho komplexní pochopení je třeba rozvahu analyzovat ve spojení s dalšími finančními výkazy. Finanční výkazy společnosti – rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz peněžních toků – jsou klíčovým zdrojem údajů pro analýzu skutečné hodnoty akcií.

Přestože již v současné době existuje řada nezávislých zdrojů, které mohou provést “chroupání čísel” za vás, hodláte-li se stát seriózním aktivním akciovým investorem, je základní znalost základů používání finančních výkazů nutností.

Líbil se vám tento článek?
2
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.