Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Porovnání: Státní nebo korporátní dluhopisy? Které jsou lepší?

Publikováno
Porovnání: Státní nebo korporátní dluhopisy? Které jsou lepší?
Zdroj: dailymotion.com

Vydání dluhopisů je jednou z možností, jak získat do podnikání dodatečné finanční zdroje, a to vedle klasických alternativ financování jako jsou bankovní úvěry anebo vstup investora současně s navýšením základního kapitálu a vydáním nových akcií.

Dluhopisy označované také jako bondy anebo obligace jsou cenné papíry, které zavazují emitenta vyplatit ve splatnosti majiteli dluhopisu jednak nominální hodnotu, jednak úrok – ten se u dluhopisů nazývá kupón.

Jedná se ve své podstatě o půjčku poskytnutou emitentovi a právo na zpětné splacení půjčky včetně úroku je zde vtěleno do cenného papíru.

Do dluhopisů se tak dá investovat. Investor (držitel dluhopisu, věřitel) poskytne finanční zdroje, které by ke splatnosti měl obdržet zpět i s úrokem.

Bondy mohou mít úrok fixní, anebo pohyblivý (více o druzích úroků zde) v závislosti na pohybu referenční úrokové sazby navýšené o rizikovou marži. Existují i dluhopisy s nulovým kupónem – na těch investor vydělá tehdy, když bond zakoupí za cenu nižší, než je jeho nominální hodnota.

Obligace (dluhopisy) mohou vydávat firmy i jednotlivci, ale vydávají je také státy nebo samosprávné celky. Každý dluhopis vydaný v České republice musí mít od května 2020 tzv. ISIN – tedy dvanáctimístné mezinárodní identifikační číslo cenného papíru. Veškeré emise jsou tak registrovány u Centrálního depozitáře cenných papírů pod tímto identifikátorem.

V dnešním článku se podíváme na hlavní rozdíly, mezi státními a korporátními (firemními) dluhopisy. Pokud vás zajímá, jaký jsou mezi těmito druhy dluhopisů rozdíly a do které skupiny je lepší investovat, jste na správném místě.

Obsah článku státní nebo korporátní dluhopisy

Co jsou korporátní dluhopisy?

Korporátní bondy slouží firmám k získání dodatečných finančních zdrojů na rozvoj jejich podnikání, akvizici nových trhů nebo nákupy výrobních zařízení. Příkladem může mohou být například dluhopisy Alibaba.

Prospekt dluhopisu u nadlimitních emisí schvaluje Česká národní banka. Neznamená to však, že by centrální banka byla garantem návratnosti dluhopisu. Ze zákona musí být v prospektu uvedeno to, že ČNB kontroluje výhradně skutečnost, zda prospekt obsahuje zákonné náležitosti. Emitent musí také výslovně upozornit na to, že v rámci dohledové činnosti ČNB negarantuje návratnost dluhopisu.

emise podnikovych dluhopisu
Počty emisí podnikových dluhopisů v ČR za posledních 10 let. Zdroj: Statistiky BCPP

Co jsou státní dluhopisy?

U státních dluhopisů je emitentem stát. Zapůjčené peníze může investovat například do infrastruktury, anebo je využije k financování státního dluhu. Příkladem mohou být státní dluhopisy ČR.

Má se za to, že jde o nejbezpečnější způsob uložení peněz. Opak může být pravdou u některých ekonomicky méně stabilních států. Do defaultu se splácením dluhopisů se v roce 2019 dostala třeba Argentina.

Ke konci února 2021 měla Česká republika rating S&P AA- (odpovídá Moody’s Aa3), což jí umožnilo získat krátkodobé financování (do 1 roku) se zápornou úrokovou sazbou.

Výnosnost státních dluhopisů ČR k 28. 2. 2021

Vynosnost statnich dluhopisu cr
Zdroj: Worldgovernmentbonds.com

Státy, které jsou považovány za více rizikové, musí investory přilákat i vyšší rizikovou prémií. V důsledku zavedení záporných úrokových sazeb ze strany Evropské centrální banky přinášejí i státní bondy ekonomicky nejstabilnějších států eurozóny záporné úroky.

Hlavní rozdíly mezi korporátními a státními dluhopisy

  • Emise a distribuce

Emisi státních dluhopisů u nás má na starosti Ministerstvo financí a administruje ji Česká národní banka. Pokladniční poukázky (krátkodobé státní dluhopisy sloužící ke krytí deficitu) jsou upisovány v holandské aukci. Od ČNB je získá ten, kdo požaduje nejnižší výnos.

V aukci napřímo může dluhopisy pořídit omezený okruh subjektů – zpravidla banka nebo osoba oprávněná poskytovat investiční služby (tzv. přímý účastník). Ten potom prodává dluhopisy dál nepřímým účastníkům na sekundárním trhu.

Zcela specifickým typem státních dluhopisů jsou v České republice spořicí dluhopisy určené pro občany. Zajímavou investiční příležitostí byl v tomto ohledu Dluhopis republiky, který sliboval porazit inflaci.

U korporátních dluhopisů může emitent využít služeb administrátora (manažer emise má na starosti přípravu emise a vyplácení úroků, investiční zprostředkovatel zajišťuje distribuci), anebo může celý proces emise řídit sám.

  • Riziko, výnos a volatilita

Se státními dluhopisy bývá spojeno nižší riziko (a výnos). Korporátní bondy mívají vyšší výnos, ale i vyšší riziko. Investor do korporátního bondu by si těchto rizik měl být vědom.

V minulosti také některé subjekty korporátních dluhopisů zneužily úpis s úmyslem jistinu nikdy nesplatit – pro takové dluhopisy se vžil název “prašivé”. Varovné signály, které se v souvislosti s takovou emisí objeví, není radno přehlížet.

Projděte si obchodní rejstřík, sbírku listin emitenta, prověřte, kdo je statutárním orgánem, a zkuste zvážit, zda obchodní model emitenta skutečně dává smysl a návratnost prostředků je reálná.

V orientaci může pomoci i Scorecard korporátních dluhopisů vydaný Ministerstvem financí ČR. A pokud máte stále pochybnosti, obraťte se na odborníka.

Státní dluhopisy jsou méně volatilní než korporátní bondy. Největší výkyvy cen lze registrovat u dluhopisů bez kupónu, tedy těch, které do splatnosti nepřinášejí svému držiteli úrokové platby. Korporátní bondy také vykazují nižší korelaci s cenami jiných aktiv (zejména akcií), než dluhopisy státní.

Emisí dluhopisů se financují také některé polostátní firmy, například České dráhy nebo energetická společnost ČEZ. Sice svému držiteli přináší o něco menší výnos, jsou však považovány za málo rizikové.

Srovnání výnosů státních a firemních bondů

U státních dluhopisů se při umisťování na trh využívá aukčního systému. Dluhopis tak získá ten, kdo požaduje nejnižší výnos.

  • V rámci holandské aukce státních pokladničních poukázek z února 2021 (ISIN CZ0001006183) byly na trh umístěny státní dluhopisy s celkovou nominální hodnotou 3 607 000 000 koruna a se splatností 3 měsíce. Investoři požadovali průměrný výnos 0,230 % p.a. Nominální hodnota českých státních pokladničních poukázek je aktuálně 1 000 000 korun.,
  • Příkladem středně a dlouhodobé aukce státních dluhopisů může být 10. tranše 121. emise státních dluhopisů z března 2021. Desetileté státní dluhopisy za celkových 15 miliard korun stát prodal s průměrným výnosem 1,75 %. Nominální hodnota českých střednědobých a dlouhodobých dluhopisů je v současnosti 10 000 korun.

Specifickým typem státního dluhopisu jsou spořící dluhopisy Ministerstva financí ČR určené výhradně občanům. Minimální investice je u nich 1 000 korun a přinášejí i vyšší úrokové výnosy než „klasické“ státní bondy.

Výnos Dluhopisu Republiky s datem emise 1. 4. 2021 (CZ001006134)
Objem investice 1 000,00
výnos   k datu úroková sazba v % částka
1. výnos 01. 04. 2022 0,50 % 5,00
2. výnos 01. 04. 2023 0,75 % 8,00
3. výnos 01. 04. 2024 1,00 % 11,00
4. výnos 01. 04. 2025 1,00 % 11,00
5. výnos 01. 04. 2026 1,25 % 13,00
6. výnos 01. 04. 2027 1,50 % 15,72
kumulované výnosy 63,72
částka ke dni splatnosti 1 063,72

Zdroj: Sporicidluhopisy.cz

Výnosy státních dluhopisů mnohdy nepokryjí inflaci, jsou však – na rozdíl od svého firemního ekvivalentu – osvobozeny od daně z příjmů.

Korporátní dluhopisy mohou být velmi zajímavou investiční příležitostí. O tom se mohli přesvědčit například držitelé bondů Rohlik.cz podnikatele Tomáše Čupra. Firma vydala dluhopisy poprvé v roce 2019, kdy si investoři nakonec rozebrali bondy za 1,2 miliardy. S bondy na trh šel Tomáš Čupr znovu uprostřed koronavirové krize na počátku roku 2021. Cenné papíry za 1,7 miliardy s úrokovým výnosem 5,5 % p.a. vypláceným pololetně se vyprodaly ještě před datem emise.

Prostřednictvím dluhopisů se financuje například i skupina SOLEK zabývající se projektováním a výstavbou solárních elektráren v Evropě a Latinské Americe. V rámci emise v únoru 2021 (ISIN CZ0003529463) vydala dluhopisy s nominální hodnotou 50 000 korun, roční splatností a výnosem do splatnosti ve výši 4,5 % p.a. Příležitostí na trhu je spousta, je ale potřeba je umět správně filtrovat. 

Kdo nakupuje státní dluhopisy?

Státní dluhopisy skupují finanční instituce, penzijní fondy, centrální banka i zahraniční investoři. Institucionální investoři státní bondy dále nabízí konzervativním střadatelům.

Kdy se vyplatí investovat do korporátního dluhopisu?

Při výběru silného stabilního emitenta se pro firemní bondy najde místo i v portfoliu konzervativnějšího investora. Klíčem je diverzifikace – je možné, že se jednomu emitentovi nebude dařit a dostane se do finančních obtíží, možná i do úpadku, a tak se rozhodně vyplatí nesázet vše jen na jednu kartu.

Kde dluhopisy pořídit?

Získat státní dluhopisy v dnešní době již není nikterak obtížné. Nakupovat můžete české i zahraniční státní dluhopisy, a to třeba prostřednictvím brokera.

Spořicí dluhopisy určené pro občany (tedy spořicí státní dluhopisy a Dluhopis Republiky) je možné koupit prostřednictvím některého z distributorů, jimiž jsou Česká spořitelna a ČSOB.

Korporátní dluhopisy lze získat u obchodníků s cennými papíry nebo na internetových tržištích, případně také přímo od emitenta. Obchodníci s cennými papíry musí disponovat licencí ČNB a podléhají tak jejímu dohledu. Z pohledu drobného investora jde to nejbezpečnější variantu pořízení firemního bondu – obchodník s cennými papíry musí totiž ze zákona vyhodnotit, zda je pro konkrétního zákazník a prodej dluhopisu vhodnou investicí na základě sestavení jeho investičního profilu.

Dluhopisy tedy mohou být zajímavou investiční příležitostí i pro drobné investory. Státní dluhopisy jsou vhodné pro konzervativnější střadatele. Při investicích do korporátních dluhopisů se rozhodně vyplatí se dostatečně zajímat, projít si obchodní plán a čísla emitenta a zvážit, zda je obchodní plán reálný.

Varovné znaky u korporátních dluhopisů mohou být tyto:

  • Nereálně vysoké výnosy s ohledem na obchodní plán emitenta a současnou výši referenčních úrokových sazeb (například 10 % – 15 % p.a. a více)
  • Předluženost emitenta, nedohledatelní vlastníci nebo statutární orgány
  • Firma v posledních letech nevyvíjela činnost, anebo se jedná o nově založenou společnost s nadmíru ambiciózním obchodním plánem

V pochybnostech se vždy můžete poradit s odborníky, třeba s obchodníky s cennými papíry.

Líbil se vám tento článek?
7
0

Autor

Finančnímu managementu se věnuji od roku 2006. Posledních pět let (nejen) o finančních tématech také píšu. Baví mne hledat souvislosti mezi čísly a podnikovými procesy. Zajímají mne především korporátní finance, dluhopisy nebo investice do drahých kovů.

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎