Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Co je valorizace a jak může ovlivnit vaše peníze?

Publikováno
Co je valorizace a jak může ovlivnit vaše peníze?

Valorizace je pojem, který se v poslední době skloňuje téměř stejně často, jako inflace. A i přesto mnoho lidí neví, jaký vliv má právě valorizace na důchody, dávky nebo platy.

Tento pojem ale nesouvisí pouze s dávkami, ale je používán napříč celou ekonomií a finančním světem. Proto je nejprve důležité pochopit, co to valorizace vlastně znamená a k čemu se používá.

Valorizace představuje zvyšování hodnoty nebo ceny, často důchodů, dávek, mezd nebo platů, obvykle za účelem vyrovnání růstu inflace.

V tomto článku vám podrobně vysvětlíme, jak valorizace funguje, jaké má účinky na trh a ekonomiku a jak může ovlivnit i vaše osobní finance.

Obsah článku

Co je to valorizace?

Valorizace je termín pocházející z francouzského slova “valeur”, což značí hodnotu. Tento pojem může znamenat: zvyšování hodnoty, zvyšování ceny, zvyšování mezd, důchodů nebo dávek, jednoduše řešeno zhodnocování.

Podíváme-li se na valorizaci z pohledu dávek a důchodů, má zde důležitý význam. Je jedním ze dvou hlavních způsobů, jak lze kompenzovat negativní dopad inflace na hodnoty různých typů příjmů, jako jsou důchody a dávky. Druhým způsobem kompenzace je tzv. indexace.

Hlavní rozdíl mezi valorizací a indexací spočívá v tom, že valorizace zvyšuje důchod nebo dávku o částku odpovídající poklesu kupní síly měny v čase zvané měnový ekvivalent. Naproti tomu indexace zvyšuje tyto hodnoty pouze o částku odpovídající inflaci, což se nazývá ekvivalent kupní síly. Tyto hodnoty jsou upravovány vládou, aby se udržely v souladu s inflací, a aby nedošlo k reálné ztrátě příjmů.

Valorizace je nejčastěji spojována s důchody, ale valorizovat lze i nejrůznější dávky, platy, mzdy, investice, zkrátka jakékoliv hodnoty.

Hodnotové veličiny se zvyšují v přímé korelaci s poklesem kupní síly měny. Při poklesu kupní ceny měny a současném nárůstu inflace se provádí na základě rozhodnutí státních orgánů valorizace (kompenzační navyšování) důchodů, dávek či platů.

Kdy se provádí valorizace?

Tato opatření jsou prováděna podle rozhodnutí odpovídajících státních orgánů. Její konkrétní načasování je závislé na aktuální ekonomické situaci, dle které se vláda rozhoduje.

Obecně platí, že valorizace je nepravidelná a většinou se jedná o reakci na aktuálně vzniklý problém (pokles kupní ceny a růst inflace). Výjimkou je pravidelná valorizace důchodů, která probíhá jednou ročně, ale ani ta není povinná.

Historie valorizace – její první využití

Udává se, že koncept valorizace byl poprvé implementován na počátku 20. století (1906 – 1914) a je úzce spojen s kávovým průmyslem v Brazílii. Cena kávy na světovém trhu se dramaticky propadla, což představovalo pro brazilskou ekonomiku, která byla silně závislá na exportu kávy, velké riziko.

Aby se brazilská vláda vyrovnala s tímto poklesem ceny, zavedla koncept valorizace. Cílem bylo omezit množství kávy na trhu tak, aby se zvýšila její cena. Guvernéři São Paula, Minas Gerais a Rio de Janeira se tak dohodli na snížení produkce a odstranění zásob kávy z trhu. Skoupili a zničili velké množství kávy, čímž automaticky zvýšili hodnotu zbývající kávy.

Valorizace se od té doby stala běžnou praxí v mnoha průmyslových odvětvích a je často používána vládami nebo průmyslovými skupinami k regulaci cen, omezování přebytků a podpoře hospodářské stability. I když je tato metoda někdy kritizována pro svou potenciální schopnost manipulovat trhem a způsobovat umělé ceny, je stále považována za důležitý nástroj ekonomické politiky.

Jak valorizace funguje?

Jedná se o ekonomický proces, kdy dochází k vytváření přidané hodnoty produktu, služby, nebo jiného ukazatele, například peněz, investic, důchodů či jiných ekonomických hodnot, aby odrážel současnou tržní hodnotu nebo inflaci.

Alternativně valorizace zhodnocuje aktiva, obchody, investice nebo dokonce celé firmy. Cílem je zajistit, aby hodnota těchto prvků neztrácela na své kupní síle v průběhu času.

Valorizace v ekonomii (hodnota produktu nebo služby):

Podívejme se na jednoduchý příklad v průmyslové ekonomii – výroba kůže. Surová kůže má určitou hodnotu, ale když je zpracována (očištěna, sušena, barvena atd.) a převedena na hotový produkt, jako je kabelka nebo boty, její hodnota se zvýší. Tento proces zvýšení hodnoty se nazývá valorizace.

Valorizace v investicích (hodnota investice nebo portfolia):

Valorizace v investicích je proces, při kterém se zhodnocuje investice nebo portfolio. To může být dosaženo různými způsoby, například zlepšením výkonnosti investic, přeinvestováním zisků nebo jednoduše čekáním na přirozený růst trhu. Valorizace je důležitá pro investory, kteří chtějí maximalizovat svoji návratnost investic. Například, pokud investujete do akcií a tato akcie v průběhu času roste, pak proběhla valorizace vaší investice.

Co valorizaci ovlivňuje?

Hlavními faktory, které ji ovlivňují jsou tržní podmínky, konkurence, technologický pokrok, poptávka a nabídka, inflace a další ekonomické faktory.

Jak se měří a hodnotí valorizace

Obvykle se měří procentuálně. Například pokud investujete 100 000 korun a vaše investice roste na 120 000 korun, valorizace je 20 %. Hodnotí se také na základě návratnosti investice (ROI) nebo na základě ziskovosti.

Jak se valorizace počítá?

Valorizace v České republice je proces, kterým se upravuje výše důchodů, platů a dalších sociálních dávek v závislosti na inflaci a růstu životních nákladů. Jde tedy o způsob, jakým se stát snaží udržet kupní sílu peněz svých občanů na stejné úrovni a ochránit je před inflací.

V případě důchodů nebo sociálních dávek se výše valorizace každoročně stanovuje zákonem na základě indexu spotřebitelských cen (CPI). Tento index zahrnuje průměrný růst cen zboží a služeb, a měří růst cen spotřebitelského koše a služeb v čase. V současné době se důchody zvyšují o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. Při valorizaci důchodů jsou navyšovány obě složky, tedy jak základní výměra (shodná pro všechny příjemce důchodu), tak i procentuální – zásluhové výměry.

Nyní však probíhá důchodová reforma, během které prezident 1. 9. 2023 podepsal první z novel důchodového systému – Zákon č. 270/2023 Sb. Změny v předčasných důchodech a valorizaci budou platit od 1. 10. 2023 a lednová valorizace 2024 proběhne ještě za původních podmínek před reformou.

Nově se budou pravidelné novoroční valorizace důchodů počítat následovně: zvýšení o seniorskou inflaci (za předminulý červenec až minulý červen) + a o třetinu růstu reálných mezd (za předminulý rok). Končí také mimořádná valorizace, přičemž bude nahrazena příspěvkem. Ten by se vyplácel při růstu cen o pět procent.

Co je to indexace?

Co je to druhý zmíněný pojem, tedy indexace? Indexace je druhý základní způsob kompenzace negativního dopadu inflace na hodnoty různých typů příjmů. Jedná se o automatické úpravy hodnot (peněžních částek) v rámci výše inflace. Znamená to, že hodnoty se zvyšují úměrně pouze o částku, která odpovídá inflaci (tzv. ekvivalent kupní síly).

Indexace dávek, mezd a důchodů je proces, který je navržen tak, aby udržoval kupní sílu těchto příjmů v průběhu času. Hodnota těchto příjmů je tedy pravidelně aktualizována, aby odrážela změny spotřebitelských cen nebo jiných ekonomických ukazatelů.

Jedním z hlavních důvodů pro indexaci je inflace. Inflace je proces, kdy se obecná úroveň cen zboží a služeb v ekonomice průběžně zvyšuje, a to může oslabovat kupní sílu peněz. To znamená, že pokud příjmy nejsou pravidelně aktualizovány (indexovány), pak jejich skutečná hodnota může klesat.

Poznámka

Například, pokud je inflace 2 % ročně a mzdy nebo důchody nejsou indexovány, pak by po roce mohla být kupní síla těchto příjmů o 2 % nižší. To by mělo dopad na to, kolik zboží a služeb si mohou lidé dovolit koupit.

Jak funguje indexace?

Indexace tedy pomáhá udržet kupní sílu těchto příjmů v průběhu času tím, že je pravidelně zvyšuje o určitou míru, která je obvykle spojena s mírou inflace nebo jiným ekonomickým ukazatelem. Díky tomu dávky a důchody udržují krok s náklady na živobytí. Pro příklad, při zvyšování nákladů na zdravotní péči, potraviny a bydlení může být důležité, aby se aktualizovala výše mezd a důchodů, aby tyto náklady pokryly.

Indexace také může být spojena s rozvojem produktivity nebo hospodářským růstem. Pokud se ekonomika a firmy rozvíjí, mohou být indexovány mzdy zaměstnanců. Tím je nejen odrážen tento rozvoj, ale pomáhá to udržet motivaci i morálku zaměstnanců, kteří tak mohou cítit, že se na tomto růstu podílejí.

Je důležité poznamenat, že konkrétní způsob, jakým je indexace prováděna, se může lišit v různých zemích a v různých situacích. Závisí to na řadě faktorů, včetně ekonomických podmínek, vládní politiky a sociálních a politických priorit.

Myšlenka indexace se poprvé objevila v inflačních dobách před padesáti lety. Věřilo se, že umělé navýšení mezd, dávek a dalších peněžních částek pomůže nad inflací vyzrát. Právě v této době vznikly také inflačně indexované dluhopisy. U těch je typická pevně stanovená úroková sazba, zatímco jmenovitá hodnota dluhopisu se v průběhu času mění se změnou inflačního indexu.

Tedy při počáteční hodnotě dluhopisu 1 000 korun a inflaci, která za kalendářní rok dosáhne 5 %, se zvýší jmenovitá hodnota dluhopisu za tento rok na 1 050 korun. S tímto dluhopisem je spojena pravidelná výplata kuponové platby, která představuje součin nominální hodnoty dluhopisu a neměnné úrokové sazby.

S nominální hodnotou dluhopisu také roste úroková platba. Při splatnosti dluhopisu pak kromě úrokové platby získá investor i nominální hodnotu, ve které je odrážen růst inflace za celou dobu splatnosti dluhopisu.

Typy indexace a co se indexuje?

Indexace se rozlišuje na několik dalších typů, jako je rigidní, pružná, částečná nebo celková indexace. Rigidní indexace znamená, že se velikost indexované veličiny nemění, ačkoliv dojde ke změnám v její struktuře. U pružné indexace se indexovaná veličina upravuje podle změn v její struktuře.

Dále u částečné indexace se proměnná zvyšuje o určité procento nad svou aktuální úroveň. U celkové indexace se všechny složky proměnné zvyšují o určité procento nad jejich současnou úroveň.

K indexování lze použít právě index spotřebitelských cen. Roční procentuální změna v indexu spotřebitelských cen představuje míru inflace. Indexovat lze nejen výplatu mzdy, důchody nebo dávky, ale také nájemné, splátky dluhopisů, pojistné částky, obchodní závazky a další hodnoty.

Jaký je rozdíl mezi valorizací a indexací?

Obě metody, valorizace a indexace se tedy používají k upravení určitých hodnoty (například mezd, důchodů nebo dávek) v průběhu času. Rozdíl mezi nimi je v postupu, jak se úpravy provádí.

Valorizace určuje změnu (růst) a často se používá v kontextu důchodů a sociálních dávek. Obvykle znamená, že hodnota těchto dávek je pravidelně upravována, aby odrážela růst životních nákladů nebo mzdy. Například v České republice se valorizace důchodů provádí na základě růstu spotřebitelských cen a průměrné mzdy.

Indexace obecně odkazuje na proces, kdy se hodnota něčeho pravidelně aktualizuje, aby odrážela změny v určeném ekonomickém ukazateli, jako je míra inflace. Jak bylo uvedeno výše, cílem indexace je obvykle udržet kupní sílu příjmů v průběhu času.

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma termíny tedy je, že indexace je širší pojem, který může zahrnovat různé metody aktualizace hodnoty obvykle na základě míry inflace, zatímco valorizace je konkrétní typ indexace, který se často používá v kontextu důchodů a sociálních dávek.

Jak funguje valorizace důchodů?

Jak už jsme zmínili, v České republice je význam valorizace nejčastěji spojován s důchody a sociálními dávkami. K valorizaci důchodů v Česku dochází pravidelně (ale ne povinně) vždy k 1. lednu, přičemž tento proces zajišťuje růst vyplácené měsíční dávky důchodu. Netýká se pouze starobních důchodů, ale i ostatních, jako jsou vdovské nebo vdovecké důchody, sirotčí nebo invalidní důchody.

Valorizace důchodů v České republice je ošetřena zákonem o důchodovém pojištění. Tento zákon nejenže stanovuje lednovou valorizaci důchodů, ale také metodiku jejího výpočtu. Důchody se každoročně upravují podle inflace, což je procentuální nárůst cen zboží a služeb v daném období. Kromě toho dochází k navýšení o polovinu růstu reálných mezd.

Během celého procesu se zvyšují obě součásti důchodu. To znamená, že se upravuje jak základní výměra, jež je pro všechny příjemce důchodů stejná, tak i procentuální, zásluhová výměra.

Valorizace důchodů je proces, kterým se zvyšuje hodnota důchodů tak, aby odrážel inflaci a další změny v nákladech na živobytí. Cílem je udržení kupní síly důchodců a zachování jejich životní úrovně. Má pro důchodce důležitý význam, protože jsou na peněžních příjmech z důchodů závislí.

Jaké má valorizace účinky na trh a ekonomiku?

Jedná se sice o “uměle vytvořený proces”, který však může mít významný vliv na tržní ekonomiku jako celek.

Vzhledem k tomu, že valorizace může také sloužit ke zvyšování hodnoty nějaké komodity nebo produktu, může docházet i ke zlepšení kvality produktu, zvýšení jeho hodnoty pro spotřebitele nebo snížení nákladů na jeho výrobu. Podíváme-li se na valorizaci z pohledu zhodnocování, můžeme očekávat tyto účinky:

Účinky valorizace na trh a ekonomiku jako celek mohou být následující:

1. Zvýšení konkurenceschopnosti: Může zvýšit hodnotu produktu nebo služby, což může zvýšit její konkurenceschopnost na trhu. To může vést k vyššímu tržnímu podílu a zvýšeným ziskům.

2. Zvýšení poptávky: Pokud valorizace zlepší kvalitu produktu nebo služby, může to zvýšit poptávku spotřebitelů. To může vést k vyšším cenám a ziskům.

3. Podpora inovací: Může povzbudit podniky k inovacím a vývoji nových produktů nebo služeb, což může vést k růstu ekonomiky.

4. Vytváření pracovních míst: Může vést k vytváření nových pracovních míst, zejména pokud je spojena s rozvojem nových produktů nebo služeb.

5. Zvýšení hodnoty exportu: Pokud valorizace zvýší hodnotu výrobků určených k exportu, může to vést k vyšším příjmům z exportu a ke zlepšení obchodní bilance země.

6. Vliv na inflaci: Pokud valorizace vede ke zvýšení cen, může to mít vliv na inflaci. Na druhou stranu, pokud vede ke snížení nákladů na výrobu, může to pomoci ke snížení inflace.

7. Posílení kupní síly: V případě valorizace důchodů, dávek nebo mezd dochází k posílení kupní síly, což je na jednu stranu pozitivní jev. Na stranu druhou je hlavní příčinou inflace růst objemu peněz v ekonomice. To znamená, že čím více je peněz v oběhu, tím více se mezi lidmi zvyšuje poptávka, která také zvyšuje ceny. Avšak v ideálním případě by mělo následné navýšení cen poptávku opět snížit a v průběhu času dojít k vyrovnání nabídky a poptávky.

Info

Je důležité si uvědomit, že účinky valorizace mohou být také negativní. Například, pokud vede ke zvýšení cen, může to snížit poptávku a způsobit ekonomický pokles. Také může v některých případech vést k nerovnoměrnému rozdělení bohatství, když z valorizace nečerpají všechny segmenty společnosti.

Jak může valorizace ovlivnit osobní finance?

Valorizace může mít značný vliv na osobní finance. Pokud jsou důchody a dávky valorizovány, jejich hodnota roste a udržuje krok s inflací, což znamená, že jejich kupní síla zůstává stabilní.

Pokud by vláda nepřistoupila k valorizaci důchodů a dávek, kupní síla by se postupně snižovala a lidé by si mohli dovolit méně zboží a služeb. To by mohlo vést k finančnímu stresu, ztížit splácení účtů a životních nákladů, a způsobit výrazné zhoršení finanční situace velké části populace.

Na druhou stranu, pokud je valorizace příliš vysoká, může naopak zvyšovat inflaci a tím zvýšit náklady na život pro všechny, včetně těch, kteří nedostávají důchody či dávky.

Celkově vzato, valorizace může pomoci udržet finanční stabilitu a životní úroveň, ale je důležité zajistit, aby byla správně vyvážená a udržitelná.

Závěr – Správně nastavená valorizace jako součást finanční stability

Jak z našeho článku vyplývá, valorizace je klíčovým ekonomickým procesem, který pomáhá udržovat hodnotu peněz, investic a důchodů. Jedná se o důležitou součást zachování finanční stability a životní úrovně. Správně vyvážená a udržitelná valorizace může pomoci minimalizovat dopady inflace a zajistit, aby si lidé mohli i nadále dovolit zboží a služby, které ke svému životu potřebují.

Lze ji ale také chápat jako prostředek ke zvyšování hodnoty produktu, investice nebo služby. V takovém případě můžeme tento způsob využívat všichni. Pokud chcete maximalizovat její výhody a minimalizovat rizika, je důležité se vzdělávat a porozumět, jak fungují finanční trhy a investice.

Důležité je také využívat strategie, jako je diverzifikace investic, dlouhodobé investování, pravidelné investování, monitorování inflace a finanční plánování. Ať už jste začátečník nebo zkušený investor, je důležité pochopit a využívat valorizaci k maximalizaci své finanční stability a úspěchu.

Líbil se vám tento článek?
4
0

Autor

Veronika se více než pět let specializuje na analýzu bankovního sektoru a finančních produktů, přičemž na základě toho připravuje podrobné recenze bank a jejich portfolia. Její výzkum v oblasti financí je základem pro její práci na portálu Finex, kde se zaměřuje na poskytování aktuálních a srozumitelných informací, a zvyšování finanční gramotnosti.

Tuto osvětu považuje za klíčovou pro lepší budoucnost jednotlivců i společnosti, a věří, že finanční vzdělání je základem pro finanční nezávislost. Jejím cílem je přispívat k podpoře zájmu o peníze a investice, nabízet čerstvé perspektivy a pomoci čtenářům lépe se orientovat v komplexních finančních tématech.

“Nejlepší investicí je ta do vlastního vzdělání. A právě finanční gramotnost je klíčem k finanční nezávislosti.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.