Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Kolektivní investování – Co je to? Vyplatí se kolektivně investovat?

Kolektivní investování – Co je to? Vyplatí se kolektivně investovat?

Kolektivní investování nabízí malým investorům možnost být součástí něčeho velkého. Konkrétně se bavíme o velkých investicích, které jsou profesionálně řízené, diverzifikované a regulované. V konečném důsledku by to mohlo znamenat vyšší výnos s nižším rizikem. Ovšem je tomu opravdu tak? A co vlastně to kolektivní investování je? Na to a další věci s tímto pojmem spojené se podíváme v dnešním článku.

Kolektivní investování stručně

 • Kolektivní investování umožňuje drobným investorům podílet se na velkých, profesionálně řízených, diverzifikovaných a regulovaných investicích – podílové fondy, investiční fondy, ETF a další.
 • Zahrnuje sdružování finančních prostředků investorů a jejich investování za účelem zisku. Tyto investice jsou přísně regulované centrálními bankami.
 • Kolektivní investování je pro drobné investory velmi atraktivní, protože poskytuje přístup k velkým investicím za málo peněz a pomáhá diverzifikovat riziko.

Obsah článku

Co je kolektivní investování?

Kolektivní investování spočívá ve shromažďování peněžních prostředků jednotlivců a následném reinvestování za účelem zisku.

Reinvestice i shromažďování finančních prostředků provádějí specializované finanční instituce pod dohledovou autoritou.

Kolektivní investování je významné pro malé investory, zpřístupní jim velké investice a pomůže v diverzifikaci rizika. Zároveň je kolektivní investování jedním ze znaků vyspělých ekonomik, pomáhá přetvářet velké množství krátkodobých aktiv na aktiva dlouhodobá.

Dlouhodobá aktiva jsou znakem stability a prosperity dané ekonomiky, navíc lákají další investory. Díky procesu akumulace kapitálu tak mohou vznikat nové, velké věci, které jsou majetkem větší skupiny investorů. 

Jak to funguje? Kolektivní investování a typy institucí

Speciální finanční instituce kolektivního investování získají od drobných investorů finanční prostředky a protihodnotou jim nabídnou akcie investičního fondu nebo podílový list podílového fondu.

Tím se dostáváme i na základní členění společností kolektivního investování:

 • Investiční fondy – Nejčastěji akcie
 • Podílové fondy – Podílové listy

Investiční fondy jsou buď samosprávnými subjekty. Investiční činnost těchto fondů řídí tým managementu, který disponuje jak analytickým tak obchodním oddělením. Nebo existují podílové fondy, které nejsou samostatným právním subjektem a vždy musejí být ve správě některé investiční společnosti.

Investiční a podílové fondy následně můžeme rozdělit na fondy uzavřené a fondy otevřené. Další základní pojmy kolektivního investování jsou pěkně vysvětlené zde.

Cílem fondů kolektivního investování je díky úsporám mnoha investorů rozložit investiční riziko do více aktiv, čímž se sníží riziko a zároveň se zvyšuje schopnost generovat zisk. Správu financí a investiční rozhodnutí provádí fond do kterého byly peníze vloženy. Investor nemá žádnou možnost zasahovat do investiční činnosti fondu.

Na druhou stranu investiční činnost je u fondů kolektivního investování regulována státem a příslušnými vyhláškami. Peníze investorů jsou ve fondu uloženy v Depozitáři, který je pod správou banky, který fond kolektivního investování provozuje.

Pokud je fond uzavřený, tak to znamená, že akcie investičních fondů, ani podílové listy podílových fondů nedávají jejich držitelům právo zpětného odprodeje. Jinými slovy, pokud chcete akcie či podílové listy prodat, musíte na sekundární trh. Tím je myšlena typicky burza, kde akcii či podílový list prodáte někomu jinému. Proti tomu otevřené fondy váš podíl ve formě akcie nebo podílového listu odkoupí.

Výhody a nevýhody kolektivního investování

 • Výhody

Profesionalita ve správě svěřeného majetku

Speciální finanční instituce mají regulace na obsazení vedení těchto společností. Tím je zaručeno, že tyto společnosti nejsou řízeny nekompetentními lidmi. Rovněž instituce disponuje profesionálním analytickým týmem. Jednotlivý investiční rozhodnutí podléhají procesu několikanásobné kontroly, čímž se zvyšuje pravděpodobnost investičního výnosu. Rovněž technická vybavenost a přístup do mezibankovních aplikací, dává institucím zásadní výhodu, například vůči drobnému investorovi.

Diverzifikace rizika

Nevsázíte vše na jednu kartu, na jednu společnost, na jednu komoditu. Riziko je rozloženo do několika aktiv. Riziko je navíc stanoveno na základě technických, fundamentálních a makroekonomických ukazatelů, které jsou analyzovány zkušenými odborníky.

Dostupnost kolektivního investování

Kolektivní investování je nejen dostupné pro malé investory, ale také levné. Poplatky se rozkládají na velké množství účastníků investice a jsou tak mnohdy nižší, než kdybyste chtěli investovat jednotlivě.

 • Nevýhody

Nezajištěná investice

Ani zde není výnosnost garantovaná. Jsou zde určitá opatření, ale stále se jedná o investování, kde se teoreticky může stát cokoliv. Riziko je do značné míry eliminováno diverzifikací, ale je zde pořád. Případě investic do fondů je vhodné se seznámit s tzv. statutem fondu, což je dokument, kde jsou shrnuty základní rizika daných investic. V případě kolektivního investování nemá investor na činnost fondu vliv, proto je jeho výběr tak důležitý.

Výnosnost fondu a poplatky

Může se stát, že aktivní fond ve snaze dobře převrstvit portfolio zvolí špatnou strategii a výnosnost fondu bude pod indexy či dokonce bude záporná. I to se může stát. Pokud se jedná o malý fond, relativně vysoké mohou být i poplatky.

Platí zde obezřetnost, jako u každé investice. Než do něčeho investujete, ptejte se na poplatky, ptejte se na současnou i historickou výnosnost, zajímejte se o investiční strategii.

Jak už jsme zmiňovali u podílových fondů. Až vám finanční poradce nabídne Amundi nebo Conseq, zeptejte se ho, jakých dosahuje fond výsledků oproti indexům.

Ptejte se, jak je fond řízen, kdo ho vede a zda je veden spíše konzervativně, nebo naopak agresivně. Nezapomínejte také na to, že akciové fondy jsou nejčastěji koncipovány jako dlouhodobá investice.

Mimochodem, Conseq se zaměřuje především na české, polské a maďarské akcie, které analyzují nezávisle bottom-up (analýza akcií, při které jsou prvořadé především vnitropodnikové ukazatele a makroekonomický pohled není tak důležitý) přístupem.

Amundi má zase analytické zázemí na každém světovém kontinentu, a jejich manažeři přímo dochází do firem, do kterých investují. Znají lidi z vedení, sledují jejich práci a je to tedy opravdu aktivní správa. Tohle přesně jsou informace, které o fondu potřebujete vědět.

Omezení investiční volnosti

Investice v kolektivním investování nejsou neomezené a jsou zde regulace. Tou hlavní regulací může být výše vloženého kapitálu, protože fond předem ví, kolik kapitálu bude na realizaci investice potřebovat. Toto omezení “shora” může tedy významně ovlivnit výsledný zisk.

Na druhou stranu také existují fondy, které mají omezení kapitálu “ze spodu”, tedy pro vstup do fondu je potřeba disponovat minimálním kapitálem. Tento přístup je charakteristický především pro fondy kvalifikovaných investorů, kde je obvykle potřeba vložit do investice minimálně 1 milion korun a doložit svou dřívější investiční činnost (případně podepsat čestné prohlášení, že máte s investováním zkušenosti).

Poznámka

Druhy fondů a investiční politika

Předmět investování

Z pohledu předmětu investování dělíme fondy na:

 • Fondy peněžního trhu – Státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty a podobně, relativně krátkodobé investice (pořád je opakují)
 • Fondy kapitálového trhuDluhopisy, akcie, dlouhodobé investice

Investiční strategie

 • Konzervativní fond – Eliminace rizika je na prvním místě, investují převážně do státních dluhopisů a do dluhopisů velkých firem
 • Dynamický (růstový) fond – Zaměřují se na kapitálový výnos i za cenu vyššího rizika, investice plynou především do akcií
 • Vyvážený fond – Kombinuje oba výše zmíněné, část je konzervativní a část dynamická

Fondy se také dělí podle těchto strategií:

 • Pasivní – Portfolio je fixní, můžeme říci indexované, někdy se také označuje jako “kup a drž”
 • Aktivní – Správce se stále snaží prodávat a kupovat ty nejlepší finanční instrumenty a dosahovat nadprůměrných zisků
 • Kombinovaný – Kombinace výše zmíněných

Stručná historie kolektivního investování

Před samotným závěrem rozhodně stojí za zmínku historie kolektivního investování. Ve světovém měřítku bychom se dostali někam do 18. století, ale nás bude více zajímat kolektivní investování a Česká republika.

V České republice se kolektivní investování rozšířilo začátkem devadesátých let díky kupónové privatizaci. První vlny privatizace se účastnilo více než 400 fondů. Tyto fondy získaly 73 % majetku přiděleného první vlně. Druhé vlny se zúčastnilo 353 fondů a povedlo se jim získat 65 % privatizovaného majetku.

Následně už bychom v české historii kolektivního investování našli jen podmínky regulace kolektivního investování a harmonizaci s legislativou Evropské unie (po vstupu ČR do EU v roce 2004).

Právě kupónová privatizace dala ten hlavní podnět pro kolektivní investování v ČR.

Moderní způsoby kolektivního investování

V dnešní digitální době lze využít sílu kolektivního investování z pohodlí svého domova. Vyspělé investiční platformy nabízejí mnoho zajímavých produktů, do kterých mohou investoři vložit své peníze a profesionální správci poté peníze investorů zhodnocují. Že to zní jako sci-fi? Nic takového, čtěte dále.

Online investiční platformy

V dnešní době digitálních technologií nemusí investoři zdlouhavě vyhledávat informace na internetu, nebo absolvovat mnoho schůzek s manažery různých projektů, než provedou své investiční rozhodnutí. Všechny instrumenty a informace jsou totiž k dispozici na tzv. online investičních platformách. Do této kategorie patří například Portu Gallery, což je investiční galerie od společnosti Portu.

Přečtěte si recenzi Portu Gallery:

Pokud by investor rád vlastnil například vzácnou sbírku vína nebo luxusní automobil, může si jej buď přímo koupit, a nebo si koupí pouze podíl na této investici, čímž se stane spolumajitelem. Díky vlastnění podílu tak může investor spolurozhodovat například o prodejní částce, době prodeje atd. společně s ostatními investory, kteří si podíl zakoupili.

Online investiční galerie využívají kolektivního kapitálu na maximum a otevírají tak dveře mnoha drobným investorům, kteří by si jinak vysokonákladové investice do luxusního zboží nebo předmětů nemohli dovolit.

Crowdfunding

Další zajímavou možností, jak využít sílu kolektivního investování, je crowdfunding. V tomto případě se ovšem nejedná o investice do hmotných statků, ale spíše o investice do podnikatelských záměrů. Předmětem investování jsou různé podnikatelské projekty, ze kterých investor posléze inkasuje úrok.

I zde existují i platformy, které se crowdfundingu věnují. Jednou z crowdfundingových platforem je i Ronda Invest, která se specializuje na kolektivní investování do nemovitostí. Výhodou těchto investic do nemovitostí je jistina ve formě jiné nemovitosti, obvykle v lukrativní oblasti jako je Praha.

Přečtěte si recenzi Ronda Invest:

Princip investování je stále stejný. Investor si otevře svůj účet na online platformě, vloží na něj investiční kapitál, a poté si už jen vybírá projekty, do kterých vloží peníze. Po potvrzení investice se stává podílníkem a má nárok na vyplacení úroku nebo podílu na zisku. Moderní investor má díky digitálním technologiím a kolektivnímu investování možnost zhodnocovat své peníze z pohodlí domova, přes mobilní zařízení a do takových aktiv, na které by sám neměl dostatek kapitálu.

Vyplatí se kolektivní investování?

Kolektivní investování je rozhodně zajímavý druh investice. Malý investor získává v zásadě jen samé výhody a to se téměř o nic nestará. Na začátku je důležité jen správně vybrat fond a následně investovat, o vše ostatní se postarají profesionálové.

Kolektivní investování navíc můžete kombinovat s pravidelným investováním. Tím dojde k další eliminaci rizika, dalším benefitům a to bez větší časové náročnosti. Přečtěte si více v tomto našem článku, kde pravidelné investování probíráme detailně.

Použití kolektivního investování v praxi je velmi jednoduché. V dnešní době totiž existuje velké množství online investičních platform, které jsou na kolektivním investování postaveny. Může se jednat například o již zmíněnou Portu Gallery, nebo o crowdfundingové platformy, kde si investor jednoduše vybere předmět svého zájmu a určí si výši investované částky. Zbytek úpisu investice provede již platforma automaticky a investor se tak stává podílníkem s nárokem na úrok nebo podíl na zisku.

V této souvislosti určitě doporučujeme investovat na ověřených online platformách. Inspirovat se můžete například naším testem crowdfundingových společností a najít si tak tu, která bude nejlépe vyhovovat vaší investiční strategii.

Za nás dáváme kolektivnímu investování zelenou, jen se nikdy nezapomeňte zeptat, jakých dosahuje fond výsledků oproti indexům, kdo jej vede, jaké jsou poplatky a jaký je horizont investice.

Máte s kolektivním investováním zkušenosti nebo máte nějaké dotazy? Budeme rádi, když nám váš názor nebo dotazy napíšete níže do komentářů.

Další zdroje informací

Líbil se vám tento článek?
3
0

Autor

S tradingem jsem aktivně začal v roce 2011, kdy jsem si otevřel první reálný obchodní účet. Po cca ročních zkušenostech s krátkodobými obchody na forexu jsem se přesunul na opce, později zamířil na akcie a komodity.

Dnes mám trading jako koníček a i z těchto důvodů vyhledávám dlouhodobé investice napříč instrumenty. Obchodování je mým dlouhodobým zájmem, o čemž svědčí i moje bakalářská a diplomová práce věnová forexu a tvorbě fundamentální a technické analýzy pro co nejpřesnější predikci. I když se obchodování nevěnuji na plný úvazek, působím ve financích a s chutí publikuji i na těchto webových stránkách.

Přečíst více

Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.

Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (1 komentář)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Tomas

Takýto obsah by sa určite mal dostať k ľuďom, opäť super spracovanie témy.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.