Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Pojištění vkladů – Jak funguje? Na jaké vklady se vztahuje a na které ne?

Publikováno
Pojištění vkladů – Jak funguje? Na jaké vklady se vztahuje a na které ne?
Zdroj: depositphotos.com

V tomto článku se s vámi dopodrobna podíváme na téma pojištění vkladů. Vysvětlíme vám nejen, co to je, jak funguje a na které vklady se vztahuje, ale také na jaké vklady naopak ne nebo jaké zdroje použít, pokud byste k tomuto tématu potřebovali ještě podrobnější informace.

Pojištění vkladů stručně

 • Pojištění vkladů je mechanismus ochrany peněz uložených v bankách, který zajišťuje jejich výplatu v případě krachu banky. Cílem tohoto pojištění je chránit jednotlivé střadatele a podpořit celkovou stabilitu bankovního systému.
 • Od roku 2011 se pojištění vkladů vztahuje až do výše 100 000 EUR na klienta u každé banky nebo spořitelny. Pokud má klient vklady ve více bankách, je každý vklad pojištěn zvlášť.
 • V mnoha zemích Evropské unie včetně České republiky je pojištění vkladů povinné. Banky pod dohledem České národní banky (ČNB) za tímto účelem přispívají určitým procentem pojistiteli.

Co je to pojištění vkladů a jak funguje?

Jedná se o prostředek ochrany peněz uložených v bankách. V případě úpadku (krachu) banky vám budou vklady vráceny. Toto pojištění má za cíl chránit nejen nás (jednotlivé střadatele), ale také podpořit celkovou stabilitu bankovního systému.

Poznámka

Výše pojištění vkladů je od roku 2011 až do výše 100 tisíc EUR (nebo ekvivalentu) pro jednoho klienta u jedné banky či záložny.

Fráze “jednoho klienta u jedné banky” znamená, že máte-li např. 100 tis. EUR u Komerční banky a dalších 100 tis. EUR u Monety, dostali byste zpět všech 200 tis.

Pokud se některé banky spojí, což se čas od času stává, mají povinnost své klienty o sloučení uvědomit, aby měli čas reagovat. V Česku se tak nedávno stalo, kdy např. Moneta Money Bank dokončila akvizici Wüstenrot. V mnoha zemích Evropské unie je toto pojištění vkladů povinné.

Poznámka

Poznámka: Do roku 2008 platila 10 % spoluúčast klienta, avšak v současnosti je krytá 100 % část vkladů (do ekvivalentu 100 tis. EUR).

Princip pojištění vkladů

Pojištění vkladů funguje tak, že banky pod dohledem ČNB musí stanovené procento odvádět pojistiteli. V případě pojistné události se pak z těchto odvodů bank vyplácí.

Tyto činnosti zpravidla vůbec neprovozují klasické pojišťovny, ale specializované organizace, které se sdružuj pod Mezinárodní asociací pojistitelů vkladů.

Konkrétně u nás je za něj zodpovědný Garanční systém finančního trhu, který spravuje Fond pojištění vkladů – to je fond, ze kterého se případné náhrady vyplácí. Pro roky 2017 až 2021 byla stanovena Česká spořitelna.

Proč něco jako pojištění vkladů vůbec existuje?

Než se pustíme dále, máme malou vsuvku o tom, proč tu pojištění vkladů vůbec je.

Jestliže by se veřejností rozšířila nějaká silně negativní zpráva o kterékoliv bance (a to by se mohlo klidně jednat o lživou informaci), může nastat tzv. “run na banku“. To je situace, kdy vyděšení střadatelé požadují okamžité vyplácení svých vkladů. To je ale pro banku obrovský problém, protože na situace, kdy by většina (nebo rovnou všichni) střadatelé chtěli veškeré své prostředky, není žádná banka připravená. Většina peněz je pouze “digitálně”.

Banky vklady jednotlivých osob sumarizují a za úrok půjčují někomu dalšímu. Vedle toho si drží určitou hotovost či rezervu, se kterou manipulují, vyplácejí výběry střadatelů, drží v pokladnách a bankomatech atd. To je normální proces, na kterém fungují téměř všechny banky.

Za normálních okolností vše funguje, ale minulost nám již ukázala, že sem tam dojde k chybě.

Pro příklad nemusíme chodit za hranice ani daleko zpátky do historie. Naposledy se ukázala užitečnost fondu v praxi v roce 2016, kdy zkrachovala ERB Bank. V následujících letech fond klientům vyplatil okolo 3,5 miliardy korun.

Na co se pojištění vkladů vztahuje?

Nyní by bylo dobré přesně si uvést, na jaké typy vkladů a u kterých institucí se pojištění vztahuje, ani zdaleka to totiž nejsou všechny vklady u libovolné instituce.

Pojištění vkladů kryje vklady neanonymních fyzických a právnických osob (i v cizích měnách):

 • v bankách,
 • stavebních spořitelnách,
 • družstevních záložnách.

Pojištěny jsou zejména kreditní (nezáporné) zůstatky na:

 • běžných účtech,
 • termínovaných účtech,
 • spořicích účtech,
 • vkladních knížkách,
 • stavebních spořeních,
 • nebo vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.

Pojištění vkladů se nevztahuje na:

 • cenné papíry (jako jsou směnky, dluhopisy, akcie, podílové listy aj.)
 • vklady bank,
 • obchodníků s cennými papíry,
 • finančních institucí,
 • pojišťoven,
 • zajišťoven,
 • zdravotních pojišťoven,
 • státu
 • ani větších obcí a měst.

Zvlášť si dejte pozor na to, že pojištění vkladů se nevztahuje na zůstatky v penzijních fondech, cenných papírech ani životním pojištění!

Kdo, kdy a jak vyplácí náhradu vkladů?

Celý proces vyplácení náhrad vkladů není nijak zvlášť složitý. Pojďme se podívat, jak celý proces vyplácení pojistného probíhá.

Kdo?

Za výplatu náhrad pohledávky pojištěných vkladů je zodpovědný Garanční systém finančního trhu, který spravuje Fond pojištění vkladů. Nenechte se ale zmýlit, samotný Garanční systém vám vyplácet nebude, pověří tímto úkonem nějakou větší banku. Vám ale asi může být jedno, která instituce vám peněžní prostředky pošle…

Pokud byste se chtěli ujistit, zda je váš vklad pojištěn, navštivte portál Garančního systému, kde naleznete kompletní seznam pojištěných institucí.

Kdy?

Garanční systém je obecně povinen zahájit výplatu základních náhrad vkladů do 7 pracovní dnů (od 1. 6. 2016, dříve byla tato lhůta delší) ode dne, kdy:

 1. obdržel písemné oznámení ČNB o neschopnosti instituce dostát svým závazkům;
 2. nebo soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.

Existují zvláštní případy, kdy se lhůta pro výplatu základních náhrad prodlužuje na 15 pracovních dnů. Také jsou případy, kdy Zákon o bankách umožňuje výplatu náhrad pozdržet a vyplatit později (např. kdy není jisté, kdo je oprávněn obdržet náhradu aj.).

Jak?

Vyplácení probíhá pouze na základě “žádosti o výplatu“. Tu musíte podat do dvou měsíců od rozhodného dne a je k ní potřeba doložit všechny doklady i důkazy. Doba výplaty náhrad probíhá po dobu 3 let ode dne jejího zahájení, pak uplyne promlčecí období a vkladatel si již nemůže plnění vyzvednout.

Vyplácení může probíhat jednak bezhotovostně, ale také v hotovosti.

Mějte na paměti, že vyplácení probíhá v měně státu, ať vás to v případě zahraničních vkladů nepřekvapí.

Kolik?

Dle skutečné výše vašich vkladů. Výše jsme uvedli, že maximální limit je 100 tisíc EUR, ale může se v určitých případech zdvojnásobit. Konkrétní případy jsou, kdy vklad pochází z:

 • Prodeje nemovitosti (sloužící k bydlení),
 • vypořádání společného jmění manželů při rozvodu,
 • dědictví,
 • odstupného při propuštění aj.

Pozor ale! Je podmínkou, že tyto peněžní prostředky mohou být připsány nanejvýše 3 měsíce před krachem instituce, kde je váš vklad.

Důležité také je, aby to byl vklad přímo k dané události. Pokud se jedná např. o peníze za prodej nemovitosti, musí to být vklad přímo od kupujícího na účet prodávajícího za tento účel. I kdyby peníze původně pocházely z prodeje nemovitosti, ale vy byste si je (jenom) převedli do jiné banky, např. kvůli lepšímu úroku na spořicím účtu, limit 200 tis. EUR se na vás rázem nevztahuje.

Fond pro řešení krize

Pro úplnost ještě doplníme, že existuje také Fond pro řešení krize. Ten je něco jako pojištění, ale pro instituce, nikoliv samotné střadatele.

Finanční prostředky tohoto fondu mohou být použity pro odvrácení krachu některé z finančních institucí tak, aby se zajistilo jejich pokračování (základních činností).

Objem prostředků Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize

Ke konci prvního pololetí 2017 byl celkový objem vkladů v institucích pojištěných v České republice téměř 2215 miliard Kč.

Evropské předpisy stanovují, že Fond pojištění vkladů má dosahovat výše 0,8 % z objemu pojištěných vkladů (cca 17,7 mld.) a jeho výše v roce 2017 byla převýšena, konkrétně 29 miliard korun.

Fond pro řešení krizí funguje teprve od roku 2015 a teprve se jeho úroveň naplňuje na plánované 1 % z objemu pojištěných vkladů (tedy cca 22 miliard korun).

Několik důležitých otázek a odpovědí:

Jak postupovat, když si chcete stěžovat na služby finanční instituce, finančního poradce či jinou osobu poskytující finanční služby?

Samotný Garanční systém finančního trhu není oprávněn zasahovat do sporů mezi klienty a finančními institucemi. Nejdříve byste měli záležitost řešit s vedením dané instituce, ale můžete se obrátit také na finančního arbitra České republiky, případně příslušný soud.

Kde získat informace o pojištění svého vkladu?

Od roku 2016 jsou banky povinny alespoň jednou ročně informovat své klienty o systému pojištění pohledávek vkladů, kterého se účastní. Další užitečné zdroje naleznete pod článkem.

Kdo vyplácí náhrady?

Náhrada je sice organizována Garančním systémem finančního trhu, který spravuje Fond pojištění vkladů, ale samotné výplaty jsou realizovány prostřednictvím poboček vybrané vyplácející banky. Pro roky 2017 až 2021 to je Česká spořitelna.

Co všechno je pojištěno a na jaké účty se pojištění nevztahuje?

Odpovědi na tuto otázku naleznete v tomto článku, psali jsme o nich výše v kapitole č. 4 (viz obsah v úvodu článku).

Jsou pojištěny vklady u penzijních fondů a životní pojistky?

Tyto finanční produkty bohužel nejsou u Garančního systému pojištěny (stejně tak jako investice v akciích, kryptoměnách a další).

Jaká je výše limitu pro výplatu náhrad vkladů?

O výši maximální náhrady jsme psali v tomto článku, odpovědi na tuto otázku naleznete výše a to včetně toho, v jakých případech se uplatňuje maximální výše až 200 tis. EUR.

Vztahuje se pojištění vkladů i na připsané úroky?

Ano, pojištění se vztahuje i na úroky vypočítané k rozhodnému dni.

Kde bere Garanční systém finančního trhu peníze?

Do fondu musí přispívat ze zákona všechny instituce, u kterých jsou vedeny pojištěné vklady. Vás se tato povinnost nijak netýká. Aby byly vaše vklady pojištěny, nemusíte udělat vůbec nic – nepodepisujete žádné smlouvy, nic neplatíte apod.

Kde zjistím, jestli se nemám přihlásit o plnění?

Na oficiálních stránkách Garančního systému si můžete zobrazit všechny probíhající i již ukončené výplaty z tohoto fondu.

Může kurz ovlivnit výši, na kterou jsou vklady pojištěné?

Ano, kurz je jeden z faktorů, který ovlivňuje pojistnou výši, ta je totiž určena v eurech. Například v roce 2004, kdy byl kurz eura cca 33 Kč, byste mohli dostat až 3 300 000 Kč, ale na začátku roku 2020 byste dostali “jen” 2,5 miliónů CZK.

Doporučené zdroje

Pokud byste potřebovali přesné citace anebo hledáte vše ještě podrobněji, jelikož je váš případ specifický, jako velmi dobrý zdroj poslouží např. web České národní banky.

Další důvěryhodný zdroj můžete nalézt na stránkách Garančního systému finančního trhu zejména v sekci věnované Fondu pojištění vkladů.

Kromě toho můžete využít také samotný Zákon o bankách.

Líbil se vám tento článek?
19
2

Autor

Vystudovaný ekonom s vášnivým zájmem o pasivní investování a americké akcie. Zkušenosti nabyté ve finančním sektoru využívá pro vytváření stabilních investičních portfolií. Jeho cílem je dosáhnout finanční svobody prostřednictvím dlouhodobého investičního přístupu. Fanoušek hnutí FIRE a Roberta Kiyosakiho.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.