Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Obchodní podmínky a podmínky užívání kryptoměnové směnárny na stránkách Finex.cz

Kdo jsme a co děláme

Provozujeme směnárnu virtuálních měn, kterou najdete na webových stránkách www.finex.cz.

Cílem těchto podmínek je seznámit vás ve srozumitelné formě s tím, jak nákup virtuálních měn probíhá, jaká máme vzájemná práva a povinnosti i co dělat v případě nejasností.

Společnost FINEX SERVICES s.r.o., IČO: 092 08 674, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 332590 (dále jen „FINEX SERVICES“ nebo „my“) provozuje kryptoměnovou směnárnu (dále jen „Směnárna FINEX“), umístěnou na webových stránkách finex.cz, prostřednictvím které zprostředkováváme nákup a prodej virtuálních měn pro třetí osoby – zájemce o nákup virtuálních měn (dále jen „vy“).

Cílem tohoto dokumentu, obchodních podmínek, je stanovit si, jaká máme vzájemná práva a povinnosti při uzavírání smlouvy o zprostředkování mezi námi a informovat vás o nich. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme pravidly, zvyky a obyčeji platnými na domácím i zahraničním trhu s virtuální měnou a také českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Virtuální měna není v České republice zákonnou měnou a není regulována právními předpisy upravujícími platební služby.

Pro případné spory jsou příslušné české soudy podle sídla naší společnosti. Tyto obchodní podmínky jsou v češtině.

Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit, přičemž jejich aktuální znění naleznete vždy na našich webových stránkách.

Zpracováváme vaše osobní údaje. Všechno o zpracování i ochraně vašich osobních údajů můžete najít zde.

Průběh nákupu virtuálních měn, Objednávka

Jak probíhá objednávka a co obsahuje?

 1. V případě, že máte zájem o prodej nebo nákup virtuální měny prostřednictvím Směnárny FINEX, musíte vyplnit objednávkový formulář umístěný na stránkách www.finex.cz (dále jen „Objednávka“). Dále musíte mít zřízenou tzv. kryptoměnovou peněženku a znát její adresu. Založení a vedení této kryptoměnové peněženky nezajišťujeme, je třeba si ji založit u třetích osob.
 2. V Objednávce vyplníte částku, za kterou si přejete nakoupit virtuální měnu (dále jen „Celková cena“), osobní údaje, platební údaje (číslo platební karty) a údaje o vaší kryptoměnové peněžence. V průběhu vyplňování Objednávky se vám zobrazí orientační množství virtuální měny, kterou za tuto cenu můžete získat (dále jen „Orientační hodnota“), tato Orientační hodnota je vypočtena z kurzu příslušné virtuální měny uvedeného na webových stránkách www.indacoin.com a je pouze informativní, protože se kurz může měnit rychle v průběhu času. Následně Objednávku odešlete. Odesláním Objednávky je mezi námi uzavřena smlouva o zprostředkování (dále jen „Smlouva“), kterou se zavazujeme, že vám jakožto zájemci do 24 hodin zprostředkujeme uzavření kupní smlouvy s třetí osobou, kdy předmětem kupní smlouvy bude nákup virtuální měny vaší osobou za kupní cenu (dále jen „Kupní smlouva“ a  „Kupní cena“).
 3. Nejnižší možná Celková cena na jednu objednávku činí 1000 CZK nebo ekvivalent v jiné měně a nejvyšší 6 000 USD nebo ekvivalent v jiné měně.
 4. Jste povinni zkontrolovat všechny zadané a vyplněné údaje v Objednávce a jejich správnost. Za chybně uvedené nebo chybějící údaje a související škodu neodpovídáme a jsme oprávněni je považovat za správné.
 5. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení, si hradíte sami.

Co nastane po uzavření Smlouvy?

 1. Po uzavření Smlouvy a uhrazení Celkové ceny v souladu s čl. III. těchto Podmínek zprostředkujeme nákup virtuální měny pro vaši osobu od třetí osoby za Kupní cenu.
 2. Zavazujeme se, že reálná hodnota nakoupené virtuální měny se nebude lišit o více než 10 % od Orientační hodnoty, kterou jsme vám sdělili v průběhu vyplňování Objednávky. V případě, že by se měla lišit o více než 10 % od Orientační hodnoty vzhledem k vývoji kurzu, Kupní smlouvu neuzavřeme a peníze vám vrátíme na váš účet.
 3. Virtuální měna bude po uzavření Kupní smlouvy odeslána na vaši kryptoměnovou peněženku, jejíž údaje jste zadali při vytváření Objednávky. Virtuální měna se považuje za doručenou okamžikem připsání na vaši kryptoměnovou peněženku.
 4. Vzhledem k povaze transakcí s virtuální měnou nemáme údaje o prodávajícím z Kupní smlouvy a nemůžeme vám tedy tyto údaje sdělit. Obdobně nesdělujeme údaje o vaší osobě prodávajícímu.
 5. Jsme oprávněni kdykoliv odstoupit od Smlouvy z důvodu, kdy nejsme schopni vašim požadavkům vyhovět – zejména pokud nejsme schopni zprostředkovat Kupní smlouvu na virtuální měnu za požadovanou Kupní cenu tak, aby se reálná hodnota nakoupené virtuální měny nelišila od Orientační hodnoty o více než 10 %. Odstoupení od Smlouvy vám zašleme na kontaktní údaje uvedené v Objednávce. V takovém případě vám zaplacené prostředky vrátíme zpět na účet.

Jaký je limit Objednávek?

 1. Limitujeme hodnotu Objednávek v průběhu času, a to následovně (vždy ve vztahu k jedné použité platební kartě):
 2. Celková cena v první transakci může činit minimálně 2000 CZK nebo ekvivalent v jiné měně a maximálně 1000 USD nebo ekvivalent v jiné měně;
 3. celkový maximální souhrn Celkových cen v transakcích, ohledně kterých spolu uzavřeme jednotlivé Smlouvy v průběhu jednoho týdne (tj. týdně), je 15 000 USD nebo ekvivalent v jiné měně, přičemž během prvních 7 dní od prvního nákupu s danou platební kartou je tento limit nastaven na 3 000 dolarů nebo ekvivalent v jiné měně;
 4. celkový maximální souhrn Celkových cen v transakcích, ohledně kterých spolu uzavřeme jednotlivé Smlouvy v průběhu 30 po sobě jdoucích dnů (tj. měsíčně), je 50 000 USD nebo ekvivalent v jiné měně.

Celková cena a platební podmínky

 1. Celková cena Objednávky se rovná výsledné Kupní ceně za koupené množství virtuální měny, ke které je připočtena naše provize za zprostředkování Kupní smlouvy uvedená v Objednávce.
 2. Celková cena může být navýšena o další poplatky týkající se použití platební karty účtované Vaší bankou nebo technickým partnerem Indacoin podle podmínek této služby uvedených při uzavření Smlouvy.
 3. Celkovou cenu můžete uhradit pouze online platební kartou; po vyplnění údajů o vaší platební kartě bude Celková cena odečtena z vašeho účtu.
 4. Celková cena je zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.

Další práva, povinnosti a prohlášení

 1. Jste srozuměni s tím, že během uzavírání Smlouvy můžete být identifikování dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a to zejména tehdy, pokud by celková hodnota Kupních cen činila v průběhu jednoho týdne alespoň 1000 EUR. Pokud se této identifikaci odmítnete podrobit anebo ji nelze provést nebo máme pochybnosti o sdělených údajích nebo dodaných dokladech, máme právo transakci neučinit a objednávku odmítnout nebo od Smlouvy odstoupit.
 2. Potvrzujete, že využíváte nebo hodláte využívat virtuální měnu pro jeden z následujících účelů:
  1. ukládání hodnoty vašeho majetku;
  2. nákupu za účelem následného utracení za zboží nebo služby;
  3. spekulace na kurz virtuální měny.
 3. Prohlašujete, že nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí a že prostředky, které vynaložíte na úhradu Celkové ceny, máte ve svém výlučném vlastnictví a nepochází z trestné činnosti.
 4. Dále prohlašujete, že nejste občanem Afganistánu, Alžírska, Botswany, Kambodži, Číny, Kuby, Ekvádoru, Severní Korey, Nepálu, Nigérie, Pákistánu, Portoriko, Samoi, Saudské Arábie, Súdánu, Tuniska, Ugandy, Vanuatu, Zimbabwe, Bolívie, Iránu, Libye, Sýrie nebo Spojených států amerických.
 5. Zavazujete se, že nevyužijete Směnárny FINEX k převodu prostředků, který odporuje právním předpisům České republiky a Evropské unie.
 6. Potvrzujete, že si plně uvědomujete rizika spojená s nákupem a držením virtuálních měn, zejména nebezpečí výkyvů kurzu na trzích s virtuálními měnami. Provádění nákupů virtuálních měn je výhradně vaše riziko a my za splnění podmínek Kupní smlouvy nijak neodpovídáme.
 7. Potvrzujete, že virtuální měny jsou technicky anonymní a neovladatelné vyšší autoritou již ze své podstaty a že nad nimi nemáme žádnou kontrolu ani my, proto nemůžeme platby stornovat ani ovlivnit jejich vrácení ani další pohyby.
 8. Od Kupní smlouvy týkající se již provedené transakce nelze odstoupit, protože provedené transakce s digitálními měnami nelze z jejich podstaty vrátit ani vzít zpět. Ze stejného důvodu není možné reklamovat vyřízené Kupní smlouvy.
 9. Je možné reklamovat Smlouvu, a to dle podmínek technického partnera – společnosti Indacoin Limited, se sídlem Suite 4b, 43 Berkeley Square, Mayfair, Londýn, Westminster, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, která nám zajišťuje technickou a související podporu zprostředkování Kupních smluv a s jejichž všeobecnými obchodními podmínkami budete rovněž seznámeni v průběhu vytváření Objednávky a sjednávání Smlouvy. Obchodní podmínky společnosti Indacoin Limited najdete zde: https://indacoin.com/en-GB/terms.

V Praze, dne 4. 6. 2020