Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Informace o zpracování osobních údajů pro účel směny virtuálních měn

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost FINEX SERVICES s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 09208674, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 332590 (dále jen „my“), která je i správcem vašich osobních údajů.

Protože nám na ochraně vašich osobních údajů záleží, připravili jsme pro vás tyto informace o zpracování vašich osobních údajů, které jsou v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Najdete v nich hlavně to, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč tak činíme, jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat.

Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v případě, pokud jste uživatelem směnárny virtuálních měn (dále jen „Směnárna FINEX“) umístěné na webových stránkách www.finex.cz (dále jen „Portál FINEX“).

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Některé vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nezbytné k řádnému poskytnutí služeb.

Jedná se o tyto vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • telefonní číslo;
 • informace týkající se platební karty jako je její číslo a datum platnosti (tyto informace ale neukládáme, protože platby jsou prováděny přes webové stránky třetích osob);
 • údaje o vaší kryptoměnové peněžence.

Kromě toho můžeme v určitých případech zpracovávat tyto vaše osobní údaje pro účely identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“):

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • druh a číslo průkazu totožnosti;
 • údaj o tom, zda jste nebo nejste politicky exponovanou osobou;
 • údaj o tom, zda proti vám Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí;
 • účel transakce a její zamýšlená povaha;
 • původ prostředků vynaložených během transakce.

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž v rozsahu naší komunikace mezi námi a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené mezi námi.

Co nás ke zpracování vašich osobních údajů opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů. Každý z těchto důvodů musí být podložen i právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů zákonné.

Důvody, proč vaše osobní údaje zpracováváme, jsou:

 • Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy

Osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom mohli zajistit zprostředkování kupní smlouvy, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi.

 • Náš oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.

 • Je to naše povinnost

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak říká zákon. Třeba podle zákona o AML jsme povinni identifikovat vaši osobu nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota transakce překročí částku 1 000 EUR, pokud jste politicky exponovanou osobou a v dalších případech.

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout? A jak je to se souhlasem se zpracováním osobních údajů?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud máte zájem o naše smlouvy, vaše osobní údaje potřebujeme, abyste mohli uzavřít smlouvu, nebo abychom vás mohli během naší spolupráce kontaktovat. Bez toho to bohužel nepůjde.

Stejně tak vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli v případě nutnosti provést identifikaci vaší osoby podle zákona o AML, bez toho s vámi smlouvu nemůžeme uzavřít.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Pokud spolu uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce, a to třeba z důvodů uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po skončení smlouvy.

Můžete si ale být jisti, že vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následující logiky:

 • po dobu trvání smlouvy mezi námi;
 • po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);
 • po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

Kdo má k Vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Vaše osobní údaje předáváme ještě následujícím osobám – zpracovatelům či správcům osobních údajů:

 • provozovatel platební brány Indacoin Limited, Suite 4b, 43 Berkeley Square, Mayfair, London, Westminster, United Kingdom, W1J 5FJ Company Number 08924450;
 • provozovatel kryptoměnové směnárny Magitos s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 06809995

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Jaká vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží práva?

Náleží vám veškerá práva, která vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail [email protected] My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Máte nějaké další dotazy?

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, určitě nám napište na [email protected] a my vám co nejdříve odpovíme.