Finex.cz logo
Menu
Finex » Akcie » Dividendové akcie » Co je formulář W-8BEN a proč je tak důležitý?

Co je formulář W-8BEN a proč je tak důležitý?

Co je formulář W-8BEN a proč je tak důležitý?
Zdroj: depositphotos.com

Formulář W-8BEN (Potvrzení o zahraničním statusu skutečného vlastníka pro účely srážky a vykazování daní ve Spojených státech) je dokument, který potvrzuje, že fyzická osoba, která není občanem USA nebo cizincem s trvalým pobytem v USA, má nárok na určité výhody podle daňového zákoníku.

Je důležitým dokumentem pro zahraniční osoby, které mají příjem z amerických zdrojů – nejčastěji dividendy z amerických akcií. Pokud jste zahraniční daňový poplatník, je tento formulář klíčový pro minimalizaci daní a správnou identifikaci vašeho daňového postavení.

Tento formulář se používá ke zjištění informací o zahraničních daňových poplatnících. Pokud nejste občanem Spojených států a získáváte příjem z amerických zdrojů, může být vaše daňové postavení o něco komplikovanější – pro vás jako akciového investora to znamená to, že vaše dividendové příjmy budou daněny 30% srážkovou daní.

Pokud nebudete mít správně vyplněný a platný formulář W-8BEN, můžete být nesprávně identifikován jako americký daňový poplatník a být nucen platit vyšší daně.

Je důležité mít na paměti, že vyplnění formuláře W-8BEN je jedním z prvních kroků pro minimalizaci daní z akciového investování – většina investorů nakupuje zejména americké akcie. Je tedy nezbytné, aby byl formulář správně vyplněn a odevzdán včas. Hodláte-li pak nakupovat americké dividendové akcie prostřednictvím brokera, většina z nich vám umožní podepsání tohoto formuláře prostřednictvím jejich obchodní platformy.

Co všechno se v tomto článku dozvíte?

1.Na jaké typy příjmů se formulář W-8BEN vztahuje2.Jaké faktory definují platnost formuláře W-8BEN3.Jak vyplnit formulář W-8BEN? Návod krok za krokem4.Formulář W-8BEN-E5.Jak vyplnit formulář W-8BEN-E? Návod krok za krokem6.Příklady vyplnění formuláře W-8BEN z praxe: Portu a eToroA) Jak vyplnit formulář W-8BEN u Portu?7.FAQ – Nejčastější dotazy8.Zeptejte se nás pod článkem

Na jaké typy příjmů se formulář W-8BEN vztahuje

Vyplnění a podpis formuláře W-8BEN obvykle provádějí akcioví investoři, kteří nechtějí odvádět 30% srážkovou daň z amerických dividend. Své uplatnění však tento formulář nalézá i v celé řadě dalších situací.

Formulář W-8BEN se vztahuje na širokou škálu příjmů, které jsou získávány z amerických zdrojů. Patří sem například dividendy, úroky, kapitálové zisky, příjmy z pronájmu nemovitostí a další příjmy podléhající zdanění ve Spojených státech.

Je důležité mít na paměti, že pokud jste zahraniční daňový poplatník a získáváte jakékoliv příjmy z amerických zdrojů, může být pro vás vyplnění formuláře W-8BEN nezbytné. Může se dokonce stát, že americká společnost (například Interactive Brokers nebo jiný americký broker) bude požadovat vyplnění formuláře W-8BEN jako součást svého vnitřního postupu při spolupráci se zahraničními daňovými plátci. V tomto případě je důležité být obeznámen s postupem a správně vyplnit formulář, aby nedošlo k nedorozuměním a nebyla zbytečně vybírána nadměrná daň.

Formulář W-8BEN se vztahuje na různé typy příjmů získávané z amerických zdrojů a jeho vyplnění může být pro zahraniční daňové poplatníky klíčové pro snížení daňových povinností a správnou identifikaci daňového postavení ve Spojených státech.

Daň se standardně vybírá z hrubé vyplacené částky a obvykle se vybírá srážkou podle § 1441 amerického daňového zákona. Platba se považuje za uskutečněnou bez ohledu na to, zda byla provedena přímo skutečnému vlastníkovi nebo jiné osobě – např. zprostředkovateli nebo brokerské společnosti.

Vyplněný formulář W-8BEN potvrzuje:

 1. Že nejste rezidentem Spojených států;
 2. že jste vlastníkem příjmů, kterých se formulář týká;
 3. slouží také k využití snížené sazby srážkové daně z důvodu, že jste rezidentem země, která má se Spojenými státy smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Jaké faktory definují platnost formuláře W-8BEN

Formulář W-8BEN má omezenou platnost a musí být aktualizován v závislosti na změnách ve vašem daňovém postavení a vztahu ke Spojeným státům. Konkrétně platnost tohoto formuláře závisí na následujících faktorech:

 • Platnost formuláře W-8BEN začíná dnem, kdy je podpisem potvrzen a končí posledním dnem třetího kalendářního roku následujícího po roce, v němž byl formulář podepsán. Například formulář W-8BEN, podepsaný v roce 2023, bude platný do konce roku 2026.
 • Pokud se během platnosti formuláře W-8BEN změní vaše daňové postavení, musíte tento formulář aktualizovat a odevzdat novou verzi. Například, pokud se během platnosti formuláře stane, že už nejste oprávněný k využití určitých osvobození od zdanění – změna daňového domicilu – musíte to uvést a formulář aktualizovat.
 • Pokud dojde ke změně informací na formuláři, jako jsou například změny v adrese, musíte o tom informovat příslušného plátce daně a odevzdat aktualizovanou verzi formuláře W-8BEN.

Je tedy důležité pamatovat na platnost formuláře W-8BEN a aktualizovat ho včas, aby nedocházelo k nedorozuměním nebo nepřesnostem v daňovém postavení a vztahu ke Spojeným státům.

Jak vyplnit formulář W-8BEN? Návod krok za krokem

Formulář W-8BEN
Formulář W-8BEN

Part I

 • V kolonce 1 uvedete své celé jméno
 • Do kolonky 2 uvedete zemi, jejímž jste občanem
 • Kolonka 3 je vyhrazena pro vaši trvalou adresu
 • Kolonky 4 a 5 není třeba vyplňovat
 • Do Kolonky 6a je třeba uvést vaše daňové identifikační číslo – fyzické osoby uvádějí své rodné číslo. Kolonky 6b a 7 není třeba vyplňovat
 • Do kolonky 8 uvedete své datum narození

Part II

 • Do kolonky 9 je třeba opět uvést zemi, ve které odvádíte své daně

Part III

 • Zde už zbývá pouze uvést datum podpisu formuláře a formulář podepsat

Tento postup využijete, pokud bude vyplňovat formulář W-8BEN na vlastní pěst. Obvyklou praxí však je, že se vás váš broker na všechny informace zeptá prostřednictvím jeho uživatelsky přívětivé aplikace.

Hodí se rovněž poznamenat, že ne každý broker umožňuje podpis formuláře W-8BEN (formulář ke stažení zde). Hodláte-li přitom investovat do dividendových akcií, jedná se o jedno z důležitých kritérií při jeho výběru. Nežli tak provedete nějaké unáhlené rozhodnutí, před otevřením brokerského účtu si raději přečtete naše recenze brokerů – jednoduše k nim získáte přístup v našem velkém srovnání brokerů.

Formulář W-8BEN-E

Tzv. W-8 formulářů existuje mnohem více, výše zmiňovaný je pro vás jako akciového investora (fyzickou osobu) bezpochyby nejdůležitější.

Formulář W-8BEN-E (formulář ke stažení zde) je v podstatě jeho ekvivalentem, pro zahraniční právnické osoby a slouží i ke stejným účelům. Stejně jako u zahraničních fyzických osob, které pobírají určité druhy příjmů, jsou peníze generované zahraničními podniky obvykle sráženy daní ve Spojených státech ve výši 30 %. Formulář však umožňuje zahraničnímu podniku uplatnit nárok na snížení daně, pokud má země jeho sídla uzavřenou daňovou dohodu se Spojenými státy.

Podniky mimo USA musí předložit formulář W-8BEN-E pro stejné zdroje příjmů, pro které by fyzická osoba musela vyplnit formulář W-8BEN. Zahraniční subjekty, které nepředloží vyplněný formulář W-8BEN-E, budou muset zaplatit plnou 30% sazbu daně.

Jak vyplnit formulář W-8BEN-E? Návod krok za krokem

Formulář W-8BEN-E
Formulář W-8BEN-E

Formulář W-8 BEN-E je určen pro podnikatelské subjekty, jako jsou investoři – právnické osoby – ale i korporace a partnerství. Je mnohem delší a upřímně řečeno působí docela odstrašujícím dojmem, protože má 8 stran. Při jeho vyplňování se může naskytnout mnoho scénářů.

V rámci tohoto článku si však popíšeme pouze ten nejzákladnější – případ investora – právnické osoby.

Part I

 • Do kolonky 1 uvedete název vaší organizace – právnické osoby
 • Do kolonky dva vyplníte zemi, ve které právnická osoba odvádí daně – Česká republika
 • Kolonku 3 můžete ve většině případů ponechat prázdnou
 • V kolonce 4 vyplníte typ vaší organizace a kolonku 5 je možné vynechat
 • Do kolonky 6 vyplníte sídlo právnické osoby – kolonku 7 je možné nechat prázdnou, pokud je vaše korespondenční adresa stejná jako adresa sídla
 • Kolonky 8 a 9a můžete nechat prázdné
 • V kolonce 9b uvedete své daňové identifikační číslo
 • Kolonku 10 můžete ponechat prázdnou

Part II

 • Není třeba v tomto případě vyplňovat

Part III

Tato část se týká uplatnění daňových úlev. Česká republika má s USA smlouvu o zamezení dvojího zdanění, takže zaškrtnutím tohoto políčka se vyhnete dvojímu zdanění příjmů.

 • Do kolonky 14a uveďte název své země, v našem případě České republiky
 • Zaškrtněte políčko v kolonce 14b, které se týká smluv o zamezení dvojího zdanění s USA
 • Do kolonky 15 uvedete na první řádek "zisky z investování" a o řádek níže do kolonky vlevo uvedete 15 % (výši srážkové daně v ČR), do kolonky vpravo pak můžete napsat vysvětlení – například, že vlastník právnické osoby má stálou provozovnu pouze v České republice

Další části nebude třeba vyplňovat. Na tomto místě však musíme uvést, že výše uvedená část článku má pouze informativní a ilustrativní charakter a pokud hodláte investovat v USA prostřednictvím právnické osoby, doporučujeme se na další informace zeptat zkušeného daňového poradce.

Příklady vyplnění formuláře W-8BEN z praxe: Portu a eToro

Závěrem si ještě ukážeme vyplnění formuláře W-8BEN na konkrétních příkladech – hojně využívané investiční platformě Portu a také brokerovi eToro.

A) Jak vyplnit formulář W-8BEN u Portu?

Investiční platforma Portu již nějakou dobu nabízí nákup vybraných amerických akcií. Abyste je však mohli nakupovat, musíte nejdříve vyplnit formulář W-8BEN. Najdete ho přímo na stránce svého profilu, kde si ho můžete i předvyplněný stáhnout.

Kde najdete formulář W-8BEN na platformě Portu?
Kde najdete formulář W-8BEN na platformě Portu?
Zdroj: portu.cz

Posléze je třeba formulář vlastnoručně podepsat a poté nahrát zpět na stejné stránce. Dokument byste měli skenovat na klasickém scanneru v nejhorším případě ve skenovací aplikaci ve vašem telefonu. Fotografie formuláře nebudou akceptovány.

B) Jak na vyplnění formuláře W-8BEN u eToro?

Dialogové okno pro vyplnění formuláře W-8BEN se vám automaticky otevře při prvním pokusu o nákup americké akcie nebo ETF. Pro podpis stačí kliknout na zelené tlačítko "pokračovat".

Otevření žádosti o vyplnění formuláře W-8BEN
Otevření žádosti o vyplnění formuláře W-8BEN
Zdroj: etoro.com

Na další stránce se už objeví předvyplněný formulář W-8BEN, kde je třeba pouze zaškrtnout, zda je poštovní adresa stejná jako adresa trvalého bydliště, potvrdit, že jste skutečně rezidentem České republiky a potvrdit čestné prohlášení.

Formulář W-8BEN ve webovém rozhraní platformy eToro
Formulář W-8BEN ve webovém rozhraní platformy eToro
Zdroj: etoro.com

Po zpracování vám nakonec bude formulář zaslán na váš registrační email.

Potvrzení o úspěšném vyplnění formuláře W-8BEN
Potvrzení o úspěšném vyplnění formuláře W-8BEN
Zdroj: etoro.com

FAQ – Nejčastější dotazy

Co je formulář W-8BEN?
Formulář W-8BEN předkládají zahraniční fyzické osoby, které pobírají příjmy – například z investování – v USA. Formulář prokazuje, že daná osoba je zahraniční fyzickou osobou. Formulář W-8BEN se nazývá také potvrzení o zahraničním statusu.
Kdo musí vyplnit formulář W-8BEN?
Povinnost vyplnit formulář W-8BEN jako akciový investor nemáte, pokud to nevyžaduje váš broker. Je však ve vašem zájmu ho vyplnit, abyste ušetřili na daních.
Jaké typy příjmů se formulář W-8BEN vztahuje?
Formulář W-8BEN se vztahuje na různé typy příjmů, které jsou získávány z amerických zdrojů a to nejenom dividendy, ale i úroky, kapitálové zisky, příjmy z pronájmu nemovitostí a další příjmy podléhající zdanění ve Spojených státech.
Jakou platnost má formulář W-8BEN?
Platnost formuláře W-8BEN je omezená na tři roky. Pokud však dojde k nějakým změnám na vaší straně, ať už se jedná o změnu trvalého bydliště nebo daňového domicilu, je třeba formulář vyplnit znovu.
Co se stane, pokud nevyplním formulář W-8BEN?
Pokud nevyplníte formulář W-8BEN, bude vaše daňové postavení nesprávně identifikováno a pravděpodobně bude platit vyšší daně než je nezbytně nutné. Je tedy důležité ho správně vyplnit a včas ho odevzdat.
Co je formulář W-8BEN-E?
Formulář W-8BEN-E je podobný formuláři W-8BEN, ale vztahuje se na zahraniční právnické osoby. Také se používá k identifikaci daňového postavení a minimalizaci daňových povinností ve Spojených státech.
Co se stane, pokud platnost mého formuláře W-8BEN vyprší?
Pokud platnost vašeho formuláře W-8BEN vyprší a vy nevyplníte a nepodepíšete nový, budou veškeré příjmy ze zdrojů v USA, které obdržíte, podléhat srážkové dani ve výši 30 %.
Pokud mám vyplněný a platný formulář W-8BEN, musím americké dividendové příjmy uvádět do daňového přiznání?
Americké dividendové příjmy je i tak potřeba uvést v daňovém přiznání – uvést hrubou výši dividendy a zaplacenou daň americkému daňovému úřadu. Další daňová povinnost vám nevznikne, ale je třeba tuto skutečnost finančnímu úřadu nahlásit.
Vztahuje se formulář W-8BEN na všechny americké akcie?
Tento formulář se vztahuje na všechny americké akcie. 15% zdanění však obecně podléhají pouze klasické korporace. Jako český investor máte možnost nakupovat i akcie limited partnership (LP) a multi limited partnership (MLP) společností a danění dividend těchto podniků má svá další specifika, která jsou upravena federálními zákony. Hodláte-li tak danit dividendy vyplácené těmito společnostmi, doporučujeme kontaktovat daňového specialistu.
Znamená to tedy, že nikdy nebudu platit vyšší než 15% daň?
Platí totéž, co bylo zmíněno výše. 15% daň budete platit v případě dividend vyplacených americkými korporacemi (cca 99 % všech akcií). U jiných právních forem obchodních společností se můžete setkat s výjimkami.
Pro koho je tento formulář vhodný?
Formulář W-8BEN je vhodný pro kteréhokoliv českého investora, který chce nakupovat americké dividendové akcie a vyhnout se dvojímu zdanění.

Ohodnoťte tento článek!

Připojte se k diskuzi
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Aktuální cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
Philip Morris ČR ---
N/A
Erste group ---
N/A
RECENZE

TOP Nejlepší brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 77 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 78.16 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Trading212 logo
Trading212 ★ 91 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro ★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo