Finex.cz logo
Menu
Finex » Akcie » Základní ekonomické ukazatele ve fundamentální analýze

Základní ekonomické ukazatele ve fundamentální analýze

Základní ekonomické ukazatele ve fundamentální analýze
Zdroj: depositphotos.com

V tomto článku vám představíme hlavní ekonomické ukazatele, jejich výpočet, frekvenci s jakou se vydávají a názorně si u každého z nich ukážeme jeden praktický příklad, jaký měly skutečný dopad na vývoj trhu. Proč by měl každý dobrý investor sledovat finanční ukazatele a podpořit svou technickou analýzu o kvalitní fundamentální zprávy?

Obsah tohoto článku

1.Úvod do základních ekonomických ukazatelů2.CPI – Consumer Price Index3.PPI – Producer Price Index4.PMI – Purchasing Managers Index5.NFP – Non-Farm Employment Change6.PCE – Personal Consumption Expenditures7.Shrnutí ekonomických ukazatelů

Úvod do základních ekonomických ukazatelů

Finanční trhy jsou lákadlem pro investory a obchodníky z celého světa, protože jim nabízejí možnost zhodnocovat své volné finanční prostředky. Cíle jednotlivých účastníků obchodování jsou velmi odlišné. Někdo se zaměřuje na krátkodobé obchody, jiného zase lákají investice v řádu několika let. Toto pestré složení obchodníků a investorů má ale jeden společný cíl, a to vydělat peníze.

Vydělávání peněz na finančních trzích je ovšem podmíněno jedním zásadním faktem. Tímto faktem je, že by mělo docházet k pravidelným změnám kurzu jednotlivých investičních instrumentů. Hnacími motory pro veškeré cenové pohyby jsou fundamentální zprávy.

Každá fundamentální zpráva obsahuje informace z určitého tržního, společenského, politického nebo ekonomického segmentu, a tak více či méně ovlivňuje pohyb ceny na finančních instrumentech. Tento druh informací je složen z ekonomických ukazatelů, které v číselné formě definují "aktuální" stav daného segmentu. Investoři následně tyto informace vyhodnocují a své závěry promítají do svých obchodních strategií.

Aby mohl obchodník nebo investor provádět fundamentální analýzu, potřebuje mít jednak přístup k ekonomickým ukazatelům, a také musí porozumět důležitosti jednotlivých ukazatelů ve vztahu k cenotvorbě finančního aktiva.

Tabulka výhledu fundamentálních zpráv
Tabulka výhledu fundamentálních zpráv
Zdroj: forexfactory.com

Při stanovování míry dopadu jednotlivých fundamentálních zpráv na volatilitu finančního aktiva se rozlišují čtyři základní míry dopadu:

 • Rudý fundament – vysoký dopad na trh
 • Oranžový fundament – střední dopad na trh
 • Žlutý fundament – lehký dopad na trh
 • Šedý fundament – minimální dopad na trh

Dalším důležitým faktorem hrajícím významnou roli při kurzových pohybech je frekvence, s jakou jsou jednotlivé fundamentální zprávy zveřejňovány. Obecně se rozlišují tři základní frekvence zveřejňování fundamentálních zpráv.

m/m – fundament je vydáván jednou měsíčně
q/q – fundament je vydáván kvartálně
y/y
-fundament je vydáván jednou ročně

S frekvencí zveřejňování jednotlivých ukazatelů rovněž souvisí tzv. opravy. Jedná se o korekční údaj, obvykle upravující data z minulého měsíce/kvartálu/roku, který je zveřejňován společně s nejnovějšími daty. Tyto korekční údaje jsou velmi důležité protože jsou pro investory velkou neznámou.

Data má k dispozici pouze agentura provádějící výzkum, proto tyto fundamentální "opravy" mohou na finančních trzích způsobit mnohem větší volatilitu, než vyhlášení aktuálního fundamentu.

1) CPI – Consumer Price Index

Tento index CPI je v investiční praxi nejčastěji sledován ve vztahu k americkému dolaru, nicméně jeho hodnoty jsou využívány v jednotlivých státních ekonomikách jako ukazatel sloužící pro výpočet míry inflace.

Každá země si musí udělat svůj vlastní statistický průzkum (prováděný dotazníkovým šetřením), protože co země to odlišné zboží a služby ve spotřebním koši. Do spotřebního koše se řadí například doprava, potraviny, oblečení, vzdělání, rekreace či lékařská péče. Ve spotřebním koši se nachází soubor statků, který je následně tvořen stovkami položek. Každý statek má ve spotřebním koši svou váhu, která je určena výší výdajů na daný statek z celkových výdajů domácnosti. Váha statku je po dobu 5 let fixní.

Ukazatel se vypočítává tak, že u každé položky, v předem stanoveném koši zboží, se převezmou změny cen a zprůměrují se. Jinými slovy se informuje o tom, o kolik % se změnila hodnota ve srovnání s hodnotou předchozí. Hodnota CPI se následně používá k posuzování cenových změn, které souvisí s životními náklady.

Výpočet indexu CPI
Výpočet indexu CPI

Proč je důležité CPI sledovat?

Jeho důležitost spočívá v tom, že spotřebitelské ceny tvoří většinu celkové inflace, a právě inflace je důležitá pro oceňování měny. Již jen nepatrná změna hodnoty CPI (stačí i 0,2 %) může způsobit relativně velké výkyvy měnových kurzů.

Na obrázku níže je zobrazena tržní reakce měnového páru GBP/USD právě na vyhlášení ročního CPI. Reakce trhu korespondovala s negativními výsledky CPI.

Reakce měnového páru GBP/USD na vyhlášení CPI
Reakce měnového páru GBP/USD na vyhlášení CPI
Zdroj: tradingview.com

Typy CPI

Za každé období se vykazují dva typy CPI.

CPI-U -> jedná se o index spotřebitelských cen pro všechny (městské) spotřebitele

 • zahrnuje všechny domácnosti ve městech, které májí více jak 2 500 obyvatel
 • klade velký důraz na veškeré zboží a služby, které spotřebitel využívá
 • hlavním cílem je zjistit, jak maloobchodní ceny ovlivňují spotřební chování obyvatel

CPI-W -> jedná se o index spotřebitelský cen pro městské mzdové a administrativní pracovníky

 • jedná se o měsíční měřítko průměrné změny v čase v cenách placených právě těmito pracovníky za tržní koš spotřebního zboží a služeb
 • klade větší důraz na každodenní potřeby (náklady na stravu, oblečení, dopravu)
 • jedná se o podskupinu CPI-U
 • cílem je sledování, jak se maloobchodní ceny dotýkají právě těchto pracovníků
 • například Administrativa sociálního zabezpečení používá tyto údaje od CPI-U k rozhodování o roční míře růstu

Hodnoty CPI pro jednotlivé státy je možné nalézt na webových stránkách Moodys Analytics.

2) PPI – Producer Price Index

Index zahrnuje všechny fáze výroby zboží, všechny oblasti výroby a zemědělství, cenu surovin vyrobených v dané zemi, dovážených surovin, hotových výrobků a polotovarů. Vztahuje se tedy pouze na zboží, které je určeno pro odbyt v dané zemi nikoliv pro vývoz.

Součástí ukazatele jsou také ceny potravin nebo ceny v těžebním a zpracovatelském průmyslu. PPI se sleduje pro různá odvětví a obory jako například index ceny stavebních prací, index cen zemědělských výrobců či index cen průmyslových výrobců. Obecně se má za to, že vývoj PPI předpovídá nadcházející změny v CPI. Index PPI je vydáván Statistickým úřadem dané země jednou měsíčně (cca 16. den v měsíci) spolu s CPI.

Hlavním rozdílem mezi CPI a PPI je to, že index PPI nezahrnuje ceny služeb na rozdíl od CPI a poskytuje data o cenové změně výhradně na úrovni primárního velkoobchodu, zatímco CPI se zaměřuje pouze na koncového spotřebitele.

Reakce měnového páru EUR/USD na vyhlášení PPI
Reakce měnového páru EUR/USD na vyhlášení PPI
Zdroj: tradingview.com

Vyhlášení fundamentálních zpráv v podobě PPI indexu má rovněž vysoký dopad na volatilitu investičního instrumentu. Někdy až extrémní cenové pohyby mohou být způsobeny vyhlášením opravy PPI za minulé období. Reakce trhu na tuto událost je zobrazena na obrázku výše.

3) PMI – Purchasing Managers Index

Jedná se o hlavní ukazatel ekonomického zdraví daného státu. PMI je rovněž užitečný ukazatel informující o stavu ekonomiky určitého sektoru a na rozdíl od HDP je zveřejňován jednou měsíčně (HDP je zveřejňován kvartálně).

Vzhledem k vysoké konkurenci jsou podniky nuceny rychle reagovat na změnu tržních podmínek a jejich nákupní manažeři mají tak nejaktuálnější a nejrelevantnější pohled na ekonomiku společnosti. Využití tohoto indexu slouží podnikům k odhadu budoucí poptávky po jejich produktech, což investorům slouží jako podklad pro určení míry návratnosti jejich investice (ROI).

Manažeři nákupu v konkrétním tržním segmentu jsou v dotazníkovém šetření (cca 400-800 lidí) oslovováni, aby hodnotili relativní úroveň v pěti klíčových ukazatelích PMI:

 • nové objednávky
 • úroveň zásob
 • výroba
 • dodavatelské dodávky
 • pracovní prostředí

Co se týče výsledku dotazování mohou nastat tři situace. První je, že PMI se bude rovnat hodnotě 50 (PMI = 50) – sektor se v porovnání s měsícem minulým nezměnil, PMI vyšší než 50 (PMI > 50) – sektor se rozšířil a PMI nižší než 50 (PMI < 50) – sektor se zmenšil.

I u tohoto indexu platí, že pokud je skutečný vývoj rozdílný, než je očekávání analytiků, může to mít za následek zvýšení volatility na měnovém páru.

Reakce měnového páru EUR/USD na vyhlášení PMI
Reakce měnového páru EUR/USD na vyhlášení PMI
Zdroj: tradingview.com

Frekvence vydávání indexu PMI je jednou měsíčně, zpravidla vždy třetí den v měsíci. PMI se dělí do dvou skupin – PMI Manufacturing (odvětví zpracovatelského průmyslu) a PMI Services (odvětví služeb).

4) NFP – Non-Farm Employment Change

NFP neboli ukazatel změny zaměstnanosti informuje o tom, jak se změnil počet zaměstnaných osob za předchozí měsíc ovšem bez odvětví zemědělství (může být rovněž označován jako NFP – non farm payrolls). Report NFP nezohledňuje změnu zaměstnanosti v zemědělství, v soukromých domácnostech nebo neziskových organizacích.

Segment zemědělství je z indexu NFP vyřazen kvůli vysoké fluktuaci zaměstnanců v agropodnicích, což je způsobeno sezónností v tomto odvětví.

I u tohoto ukazatele platí, že když je očekávání analytiků nižší než skutečný vývoj, je to pro danou měnu pozitivní. Tato ekonomická data zveřejněná vždy krátce po skončení měsíce (zpravidla první pátek v měsíci) jsou kombinací důležitosti a včasnosti se silným dopadem na trh, který se obvykle projevuje zvýšenou volatilitou či vznikem nebo pokračováním trendových pohybů.

Reakce měnového páru EUR/USD na vyhlášení NFP reportu
Reakce měnového páru EUR/USD na vyhlášení NFP reportu
Zdroj: tradingview.com

Společně s NFP reportem jsou obvykle vyhlašovány také reporty průměrného hodinového výdělku a míry nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že jsou všechny tyto tři reporty zveřejňovány najednou, nastalá tržní reakce obsahuje informace ze všech tří reportů. Nelze tedy jasně definovat, jaká fundamentální zpráva trhem pohnula nebo měla větší dopad na cenotvorbu měnového páru.

Average Hourly Earnings

Average Hourly Earnings, průměrný hodinový výdělek, poskytuje informaci o tom, jak se změnila cena, kterou podniky platí za práci, opět s výjimkou zemědělství. Jedná se o hlavní ukazatel spotřebitelské inflace. Když podniky platí více za práci, zvyšují se tím náklady na produkt nebo službu, což obvykle formuje cenu pro koncového spotřebitele. Index je zveřejňován jednou měsíčně, a to první pátek v měsíci.

Unemployment Rate

Unemployment Rate, míra nezaměstnanosti, je ukazatel procenta celkové pracovní síly, která je nezaměstnaná a aktivně hledá zaměstnání. Počet nezaměstnaných je důležitým ukazatelem celkového zdraví ekonomiky, protože spotřebitelské výdaje úzce souvisí s podmínkami na trhu práce. Ukazatel vychází jednou měsíčně, a to 8. den v měsíci. Data jsou vždy uváděna zpětně za předešlý měsíc.

Employment Change

Employment Change, změna v zaměstnanosti, je ukazatelem změny počtu zaměstnaných osob během předchozího měsíce. Jedná se o poměr mezi počtem lidí, kteří se v předchozím měsíci nechali zaměstnat a počtem lidí, kteří o práci přišli. Výsledná hodnota tohoto ukazatele může být buď záporná, tedy v předchozím měsíci bylo ztraceno více pracovních míst, než jich bylo získáno, anebo kladná, tedy více pracovních míst bylo vytvořeno než ztraceno.

Míra zaměstnanosti přímo souvisí se spotřebitelskými výdaji. Lidé jsou přirozeně více ochotni utrácet, když jsou zaměstnáni a naopak nechtějí více utrácet, když zaměstnáni nejsou. Ukazatel změny v zaměstnanosti vychází zpravidla každý osmý den po skončení měsíce.

5) PCE – Personal Consumption Expenditures

Je zveřejňován každý měsíc v reportu o osobních příjmech a výdajích nebo jsou údaje zahrnuty čtvrtletně a ročně do zprávy o HDP.

Hodnota PCE se používá pro výpočet PCEPI (Personal Consumption Expenditures Price Index). PCEPI či index cen výdajů na osobní spotřebu (často nazýván i jako PCE deflátor) ukazuje cenovou inflaci (nárůst) či deflaci (pokles), ke které dochází během jednoho sledovaného období do období následujícího. Respektive jak moc se mění ceny výdajů na osobní spotřebu z jednoho obdobní do druhého.

Reakce měnového páru EUR/USD na vyhlášení PCE
Reakce měnového páru EUR/USD na vyhlášení PCE
Zdroj: tradingview.com

Retail Sales

Ukazatel Retail Sales, maloobchodní tržby, předkládá změny celkové hodnoty tržeb na maloobchodní úrovni. Maloobchodní tržby jsou údaje, které sledují veškeré nákupy hotových výrobků a služeb spotřebiteli a podniky. Obecné pravidlo zní, že rostou-li maloobchodní tržby, ekonomika se zlepšuje a naopak.

Díky tomu spotřebitelé utrácejí více peněz za nepotřebné produkty a služby, což zvyšuje úroveň výroby v souladu s poptávkou a tím pádem se zvyšuje i HDP. To vše může mít i dopad na zvýšení ceny akcií společností, které jsou do tohoto procesu výroby zbytných položek zapojeni. Těmto akciím říkáme cyklické akcie.

Maloobchodní tržby jsou primární měřítko spotřebitelských výdajů, které tvoří většinu celkové ekonomické aktivity. Je vždy důležité sledovat i další ukazatele společně s Retail Sales, protože samotný Retail Sales nemusí nutně poskytovat přesný obrázek o veřejných výdajích. Lidé si například můžou vzít více půjček, aby mohli více utrácet. To by sice ukazovalo na pokračující vysoké maloobchodní tržby, avšak úroveň zadlužení by poukazovala na blížící se recesi. Ukazatel Retail Sales je vydáván každý měsíc, přibližně 16. den v měsíci.

Reakce měnového páru EUR/USD na vyhlášení Retail Sales
Reakce měnového páru EUR/USD na vyhlášení Retail Sales
Zdroj: tradingview.com

Shrnutí ekonomických ukazatelů

Sledování ekonomických ukazatelů v rámci fundamentální analýzy by mělo být nedílnou součástí každé investiční nebo obchodní strategie. Informace, které jsou touto formou investorům předávány, mívají ve většině případů zásadní vliv na cenový vývoj investičních instrumentů. Zvýšená volatilita v období vyhlašování makroekonomických zpráv je určitým rizikem především pro krátkodobé obchodníky, kteří vinou zvýšené volatility mohou zaznamenat výrazné výkyvy na svých otevřených obchodních pozicích.

Mezi nejdůležitější ekonomické ukazatele patří hlavně NFP report dále CPI, PPI a PMI index. Jedná se o ekonomické ukazatele zveřejňované na měsíční bázi s vysokým dopadem na finanční trh (rudá fundamentální zpráva). Tyto ukazatele jsou sledovány investory převážně ve vztahu k americkému dolaru, jehož reakce na tyto ekonomické ukazatele je rozhodující pro kurzový vývoj ostatních měnových párů.

Makroekonomické ukazatele neformují pouze kurzový vývoj měn, ale jejich hodnoty mají vliv i na cenotvorbu akcií a komodit. Jedná se o uzavřený kruh, ve kterém jsou jednak hospodářské výsledky vstupními proměnnými při stanovování ekonomických ukazatelů, ale zároveň tyto ukazatele ovlivňují náklady a koncovou cenu služeb a produktů oněch akciových společností.

Z tohoto koloběhu hospodářských výsledků a jejich predikce, do určité míry, vystupuje trh s kryptoměnami, jehož cenotvorba nepodléhá těmto makroekonomickým ukazatelům. Tato nezávislost kryptoměn může být zajímavá diverzifikační příležitost hlavně pro taková portfolia, která mají investora ochránit vůči poklesu jeho investic na akciových trzích.

Ohodnoťte tento článek!

Připojte se k diskuzi
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Aktuální cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
Philip Morris ČR ---
N/A
Erste group ---
N/A
RECENZE

TOP Nejlepší brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 80.2 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 78.16 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Trading212 logo
Trading212 ★ 91 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro ★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo