Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

1. díl Seriálu fundamentální analýzy – Úvod

Redakce Finex
Jméno Příjmení
Popisek autora
Informace o autorovi článku
Publikováno
1. díl Seriálu fundamentální analýzy – Úvod
Zdroj: depositphotos.com

Jedním ze základních kamenů investiční strategie je fundamentální analýza. Funguje jako komplexní přístup, který používají jak obchodníci, tak investoři (amatérští i profesionální) k určení vnitřní neboli skutečné hodnoty cenného papíru. Tato vnitřní hodnota se ne vždy odráží v aktuální tržní ceně, což z ní činí klíčový ukazatel pro jedince, kteří chtějí činit informovaná investiční rozhodnutí.

Určení této hodnoty zahrnuje rozsáhlé zkoumání řady souvisejících faktorů zahrnujících ekonomické, finanční a kvalitativní i kvantitativní aspekty.

Fundamentální analýza v podstatě vybavuje investory a obchodníky hlubším pochopením trhu a poskytuje jim důležité znalosti, které mohou pomoci vychýlit misky vah finančního úspěchu v jejich prospěch. Kvantitativní měřítka představují konkrétní číselné údaje, které lze snadno porovnávat a analyzovat. Fundamentální analýza však není jen o chroupání čísel, ale o interpretaci a pochopení širšího ekonomického a obchodního prostředí, ve kterém cenný papír existuje.

Cílem této komplexní analýzy je vytvořit odhad vnitřní hodnoty, kterou může investor porovnat s aktuální tržní cenou cenného papíru. Toto porovnání umožňuje investorovi určit, zda je cenný papír podhodnocený, což naznačuje, že je vhodná doba k nákupu, nebo předražený, což naznačuje, že by mohl být vhodný okamžik k prodeji.

Koncept fundamentální analýzy však přesahuje pouhé určení potenciálně výnosných investic. Nabízí robustní rámec, který podporuje důkladné pochopení cenného papíru, jeho postavení na trhu a množství faktorů, které mohou ovlivnit jeho hodnotu.

Obsah článku

Základy fundamentální analýzy akcií

Každý potenciální investor nebo obchodník, který chce využívat fundamentální analýzy akcií, musí znát její dvě klíčové složky: kvalitativní a kvantitativní analýzu. Tyto dva prvky, které tvoří základ metody fundamentální analýzy akcií, nabízejí komplexní a diferencovaný přístup k hodnocení vnitřní hodnoty akcie.

Kvantitativní analýza: Porozumění číselným údajům

Finanční výkazy společnosti: Základem kvantitativní analýzy je důkladné přezkoumání finančních výkazů společnosti. Ty zahrnují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz peněžních toků. Každý z těchto výkazů slouží k objasnění různých aspektů finančního zdraví společnosti a pomáhá obchodníkům získat jasnější představu o valuaci, stabilitě a růstovém potenciálu podniku.

 • Rozvaha poskytuje přehled o finanční situaci podniku a poskytuje zásadní informace o jeho aktivech, závazcích a vlastním kapitálu.
 • Výkaz zisku a ztráty, často označovaný jako výsledovka, odhaluje důležité údaje o výnosech, nákladech a zisku společnosti.
 • Výkaz peněžních toků poskytuje podrobný popis přílivu a odlivu peněžních prostředků společnosti (cash flow společnosti) a poskytuje přehled o její schopnosti generovat peněžní prostředky, což je základní ukazatel finančního zdraví.

Klíčové finanční ukazatele: Obchodníci se zabývají konkrétními finančními ukazateli, aby zjistili vzorce a trendy, které by mohly napovědět o budoucí výkonnosti společnosti. Patří mezi ně ukazatele jako například:

 • Zisk na akcii (EPS): Tento ukazatel označuje podíl zisku společnosti připadající na každou kmenovou akcii v oběhu a slouží jako měřítko ziskovosti.
 • Rentabilita vlastního kapitálu (ROE): ROE je měřítkem finanční výkonnosti, které se vypočítá vydělením čistého zisku vlastním kapitálem a odráží ziskovost investovaného kapitálu.
 • Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (D/E): Tento ukazatel porovnává celkové závazky společnosti s jejím vlastním kapitálem a nabízí pohled na finanční páku společnosti.

Kvalitativní analýza: Bližší pochopení nehmotných aktiv společnosti

Kvalitativní analýza se na rozdíl od tvrdých čísel zaměřuje na nehmotné, často subjektivní aspekty, které mohou ovlivňovat výkonnost společnosti. Patří mezi ně:

 • Představenstvo: Kvalita vedení společnosti výrazně ovlivňuje její úspěch. Zkušení a schopní vedoucí pracovníci mohou společnost nasměrovat k růstu, což z ní činí lákavější investiční příležitost.
 • Známost značky: Silná a rozpoznatelná značka často souvisí se spolehlivostí a pověstí společnosti na trhu, což se může projevit ve zvýšené důvěře spotřebitelů a vyšších tržbách.
 • Patenty a vlastní technologie: Společnosti s bohatým portfoliem patentů nebo jedinečných technologií mají konkurenční výhodu, která může potenciálně zvýšit jejich tržní hodnotu.
 • Správa a řízení společnosti a etické normy: Společnosti se silnou správou a řízením a vysokými etickými standardy jsou obvykle stabilnější, důvěryhodnější a méně často se potýkají s regulačními problémy, což zvyšuje jejich investiční atraktivitu.
Poznámka

Základy fundamentální analýzy akcií zahrnují vyvážené pochopení a použití kvantitativních i kvalitativních analytických metod. Nejde jen o čísla, ale také o pochopení širšího podnikatelského kontextu, dynamiky vedení a konkurenčního prostředí, ve kterém společnost působí.

Základy fundamentální analýzy kryptoměn

V dynamicky se rozvíjející oblasti investic představuje fundamentální analýza kryptoměn nové, náročné a málo probádané území. Se solidním porozuměním fundamentální analýze aplikované na akcie si zde určitě nevystačíte. Vstup do prostředí kryptoměn vyžaduje odlišný přístup.

Kryptoměny s sebou díky své decentralizované povaze přinášejí značnou úroveň složitosti. Tradiční metody analýzy, postavené na centralizované struktuře akcií a společností, proto v tomto případě selhávají. Tato mezera vzniká proto, že kryptoměny nejsou vázány na fyzická aktiva ani nejsou závislé na výkonnosti konkrétního podniku. Místo toho jejich hodnotu ovlivňují technologie, inovace, poptávka a nálada na trhu.

Klíčové aspekty fundamentální analýzy kryptoměn:

Vzhledem k tomu, že konvenční metody fundamentální analýzy nejsou u kryptoměn účinné, obracejí analytici svou pozornost na jedinečné faktory digitálních aktiv, mezi které patří:

 • Základní technologie: Technologie, na níž je kryptoměna založena, hraje významnou roli při určování jejího potenciálu. Například technologie blockchainu bitcoinu nabízí bezpečnost a transparentnost, zatímco inteligentní kontrakty Etherea přinášejí flexibilitu a širokou škálu aplikací.
 • Nabízené řešení: Užitek neboli schopnost kryptoměny řešit problémy také významně ovlivňuje její hodnotu. Zvyšuje rychlost transakcí? Nabízí ochranu soukromí nebo bezpečnostní řešení? Zkrátka si musíte odpověď, zda daná kryptoměna skutečně řeší nějaký reálný problém.
 • Vývojářský tým: Co do značné míry rozhoduje o potenciálu kryptoměny? Důvěryhodnost a technické znalosti týmu, který za ní stojí. Kompetentní a zkušený tým dokáže zvládnout problémy a dovést projekt k úspěchu.
 • Sentiment na trhu: Vzhledem k vysoce spekulativní povaze kryptoměn má nálada na trhu významný vliv na jejich cenu. Sentiment může být ovlivněn různými faktory, jako jsou zprávy v médiích, vnímání investorů a regulatorní zprávy.
 • Nabídka a poptávka: Stejně jako na každém jiném trhu i na ceny kryptoměn má velký vliv rovnováha mezi nabídkou a poptávkou. To zahrnuje zohlednění faktorů, jako počet mincí v oběhu, maximální limit nabídky (pokud existuje) a míra tvorby nových mincí.
Poznámka

I když analýza zmíněných faktorů nabízí solidní základ, rychle se měnící prostředí kryptoměn vyžaduje neustálé učení a přizpůsobování. Pravidelně se objevují nové projekty s inovativními řešeními a každý z nich charakterizují jedinečné aspekty, které musí investoři a obchodníci vyhodnocovat.

Základy fundamentální analýzy forexu

Na forexovém trhu je fundamentální analýza mocným nástrojem investorů i obchodníků. Poskytuje náhled, který umožňuje pochopit dynamiku, která ovlivňuje hodnotu jedné měny vůči druhé.

Hnací silou jsou makroekonomické ukazatele

Jádro fundamentální analýzy na forexových trzích spočívá ve zkoumání řady makroekonomických ukazatelů. Tyto ukazatele dohromady poskytují náhled na ekonomické zdraví země, které je klíčovým faktorem určujícím hodnotu její měny. Mezi hlavní makroekonomické ukazatele patří:

 • Úrokové sazby: Centrální banky po celém světě upravují úrokové sazby, aby řídily inflaci a stabilizovaly své ekonomiky. Vysoké úrokové sazby obvykle posilují měnu, protože přitahují zahraniční investory, kteří hledají lepší výnosy.
 • Míra růstu HDP: Hrubý domácí produkt (HDP) slouží jako měřítko ekonomické výkonnosti země. Silný hospodářský růst často zvyšuje hodnotu národní měny.
 • Inflace: Míra inflace ovlivňuje kupní sílu měny. Vyšší inflace vede k poklesu kupní síly, jehož následkem často dochází k oslabení dané měny.
 • Nezaměstnanost: Vysoká míra nezaměstnanosti může naznačovat slabou výkonnost ekonomiky, což může vést ke znehodnocení měny dané země.

Další zásadní faktory, které by měl forexový obchodník sledovat

Kromě standardních makroekonomických ukazatelů může forexový trh významně ovlivnit několik dalších faktorů:

 • Politické události: Volby, politické změny a politická nestabilita mohou vyvolat ekonomickou nejistotu a ovlivnit tak hodnotu měny.
 • Přírodní katastrofy: Těžké přírodní katastrofy mohou narušit ekonomiku, což vede ke krátkodobé volatilitě na měnovém trhu.
 • Mezinárodní obchod: Obchodní bilance, tj. rozdíl mezi vývozem a dovozem dané země, rovněž ovlivňuje hodnotu měny. Přebytek obchodní bilance zpravidla měnu posiluje, zatímco deficit ji může oslabit.
 • Měnová politika centrální banky: Klíčovou roli na forexovém trhu hraje také nastavení měnové politiky každé země. Rozhodnutí centrálních bank o úrokových sazbách, nabídce peněz a dalších krocích v monetární politice přímo ovlivňují hodnotu národní měny. Expanzivní měnová politika může vést ke snížení hodnoty měny, zatímco kontrakční politika k opaku.
Poznámka

Fundamentální analýza na forexových trzích přesahuje pouhé sledování ekonomických ukazatelů. Vyžaduje důkladné pochopení vzájemného působení mnoha faktorů, od makroekonomických údajů po politické události a dynamiku mezinárodního obchodu. Tento komplexní přístup pomáhá obchodníkům předvídat pohyby měn a umožňuje jim činit informovaná obchodní rozhodnutí.

Základy fundamentální analýzy komodit:

Komoditní trhy hrají v investičním světě rovněž svou nezastupitelnou roli. Pro pochopení a předvídání cenových pohybů na těchto trzích je rovněž nepostradatelným nástrojem fundamentální analýza, i když v porovnání s akciemi nebo forexem se sleduje odlišný soubor faktorů.

Primární dynamikou, která ovlivňuje komoditní trhy, je nabídka a poptávka a fundamentální analýza komodit se zabývá nesčetnými faktory, které tuto dynamiku ovlivňují.

Hlavní faktory, které ovlivňují poptávku a nabídku na komoditních trzích

Jádro komoditního trhu tvoří rovnováha nabídky a poptávky. Jakýkoli posun v této rovnováze v důsledku změn ve struktuře výroby nebo spotřeby výrazně ceny komodit ovlivňuje. Proto se pochopení faktorů ovlivňujících nabídku a poptávku stává základem fundamentální analýzy komoditního trhu. Mezi faktory ovlivňující nabídku a poptávku na komoditních trzích patří:

 • Vývoj počasí: Klimatické podmínky významně ovlivňují zemědělské komodity, jako jsou káva, kukuřice nebo pšenice. Sucha, záplavy nebo změny počasí mohou ovlivnit úrodu těchto plodin, narušit nabídku a způsobit kolísání cen.
 • Geopolitické napětí: Politické nepokoje nebo konflikty mohou narušit produkci a přepravu komodit, zejména těch, které jsou soustředěny v určitých zeměpisných oblastech. Například produkci ropy či zemního plynu může ovlivnit napětí na Blízkém východě.
 • Hospodářský růst: Míra hospodářského růstu ovlivňuje poptávku po komoditách. Rychle rostoucí ekonomiky, jako jsou rozvíjející se trhy, často zaznamenávají zvýšenou poptávku po komoditách, jako jsou kovy – např. hliník, měď nebo nikl – a energetické komodity, které podporují průmyslovou expanzi.
 • Technologický pokrok: Inovace v oblasti technologií mohou ovlivnit nabídku i poptávku. Na straně nabídky může pokrok v technologii těžby nebo výroby zvýšit produkci. Na straně poptávky mohou technologické posuny změnit spotřební vzorce. Například vzestup technologie obnovitelných zdrojů energie ovlivňuje poptávku po fosilních palivech.
Poznámka

Fundamentální analýza komodit se nezastavuje u pochopení těchto faktorů jednotlivě. Vyžaduje holistický pohled, který bere v úvahu jejich vzájemné působení a potenciální kaskádové efekty, ve které by mohly vyústit. Například technologický pokrok v oblasti obnovitelných zdrojů energie může nejen snížit poptávku po fosilních palivech, ale může také ovlivnit geopolitickou dynamiku a hospodářskou politiku.

Výhody a nevýhody fundamentální analýzy

 • Hluboké porozumění aktivu: Jádrem fundamentální analýzy je pečlivé studium aktiva. Pomáhá tak obchodníkům a investorům získat komplexní porozumění danému aktivu.
 • Informované rozhodování: Toto podrobné porozumění pomáhá obchodníkům přijímat informovaná rozhodnutí. Namísto spoléhání se na tržní fámy nebo spekulativní trendy mohou obchodníci svá rozhodnutí založit na konkrétních údajích a logické analýze.
 • Ideální pro dlouhodobé investice: Fundamentální analýza je výhodná zejména pro dlouhodobé investice. Umožňuje investorům identifikovat aktiva, která jsou podhodnocená. Jejich hodnota v průběhu času pravděpodobně poroste – nabízejí tak potenciálně vyšší výnosy.
 • Časová náročnost: Fundamentální analýza může být vzhledem k rozsáhlému množství údajů, které je třeba prověřit, zdlouhavý proces. Vyžaduje důkladné zkoumání finančních výkazů, tržních trendů a dalších relevantních faktorů.
 • Omezená konkurenční výhoda: Vzhledem k tomu, že fundamentální analýza je založena na veřejně dostupných informacích, jsou veškeré získané poznatky přístupné všem investorům. Tyto sdílené znalosti mohou omezit konkurenční výhodu použití této metody analýzy.
 • Chybné ocenění trhu: Účinnost fundamentální analýzy spočívá v přesvědčení, že trh nakonec bude odrážet vnitřní hodnotu aktiva. Trhy však mohou být iracionální a ovlivněné vnějšími faktory, což způsobuje nesprávné ocenění aktiv. Tento rozpor může zpochybnit přesnost předpovědí fundamentální analýzy.

Závěr: Nezastupitelná role fundamentální analýzy v investování

V neustále se vyvíjejícím prostředí investic je fundamentální analýza základním kamenem pro pochopení a předvídání potenciální hodnoty a pohybu nepřeberného množství aktiv. Její rozsah a použitelnost se rozšiřuje na rozmanitou škálu investičních tříd, včetně akcií, kryptoměn, forexu a komodit.

Fundamentální analýza tvoří základ investičních strategií založených na hledání hodnoty, neboť se noří hluboko pod povrchové cenové pohyby, aby odhalila vnitřní hodnotu aktiva. Díky tomu, že tato analytická technika nabízí podrobné zkoumání finančních výkazů, dynamiky trhu, makroekonomických ukazatelů a dalších faktorů, přináší bohaté poznatky. Tyto poznatky umožňují obchodníkům pohybovat se ve složitém a často volatilním světě investic s vyšší mírou jistoty a předvídavosti.

I když je však síla fundamentální analýzy nepopiratelná, má své hranice. Patří k nim potenciálně časově náročný proces, závislost na veřejných informacích, které vedou ke sdílení poznatků, a neodmyslitelný předpoklad efektivity trhu, který může být někdy v rozporu s reálnými tržními anomáliemi.

Zkušený investor se proto nespoléhá pouze na fundamentální analýzu, ale považuje ji za součást širšího souboru nástrojů. Kombinuje ji s dalšími analytickými technikami, jako je technická analýza, která se zaměřuje na cenové grafy a trendy. Integrací těchto různorodých přístupů mohou investoři dosáhnout na komplexnější, vyváženější a odolnější investiční strategii.

Líbil se vám tento článek?
8
0

Autor

Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (7 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Ondřej

Zdravím, myslím si, že máte v článku chybu a tedy: “Období sucha v Brazílii sníží cenu komodit jako je káva. Bylo by tedy vhodné kávu prodat či tzv. shortovat.” Nemělo by to být naopak? Sucho = slabá sklizeň = zvýšení ceny komodity (kávy).

Goodman01

A pro TopOption fund. analýza zase není vhodná?

Štěpán Petřivý

Ahoj, krátkodobé opce tam mají taky, takže to by využít šlo, stejně jako touch opce, nemýlím-li se. Ale klasické high-low opce expirují vždy přesně chviličku před tím, než vyhlašování proběhne, takže ty moc využít nepujdou.

Petr Hejzlar

Třeba teď byla očekávána vysoká volatilita na GBP, otevřel jsem si pár GBPUSD a asi 20 minut po vyhlášení jsem si vytáhl Fibo od supportu k high svíce, u které vyšlo vyhlášení. na 50% to vypadalo, že by se trh mohl ještě chvíli odrážet, tak jsem to zobchodoval. Prostě hledám důležité zprávy a provedu si po nich technicko uanalýzu.

Petr Hejzlar

Paráda, sám denně fundamenty profitabilně obchoduji, tak se těším, že se něčemu přiučím. :)

jirka

Obchodujes profitabilne jo? A jeke zpravy hlavne jstli s emuzu zeptat? :-)

Petr Hejzlar

na tom ani moc nesejde, vzdycky si rano na ForexFactory.com projdu cervene a oranzove zpravy a kdyz je vyhlaseni kouknu se na výsledek, pokud byl vysledek o dost rozdilnejsi nez forecast tak nažhavím MetaTrader a sleduji daný pár na M1 a M5, co se děje. a pokud dojde napriklad k potvrzenemu odrazu od S&R nebo i nastolení nového trendu, udělám investici..:)

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.