zdaneni kryptomen

Danění kryptoměn je téma, které není úplně jednoduché na pochopení a proto jsme se rozhodli připravit tento kompletní návod, jak na danění kryptoměn. Ne každý danění a účetnictví u digitálních měn rozumí ale v případě, že obchodujete, vlastníte, nebo těžíte kryptoměny, byste měli vědět, co a jak funguje.

Jak se daní obchodování kryptoměn na burze? Potřebujete k těžení kryptoměn živnostenské oprávnění? Na tyto a mnoho dalších otázek naleznete odpověď níže.

Obsah návodu – Jak na zdanit kryptoměny:

  1. Jak se na kryptoměny nahlíží v České republice?
  2. Jak se daní příjmy z obchodování a těžby kryptoměn?
  3. Vyžaduje těžení a obchodování kryptoměn živnost?
  4. DPH a základ daně (co si mohu odečíst?) 
  5. Jak zdanit kryptoměny za nákup služeb, nebo prodej zboží? 
  6. Jak si vypočítat základ daně? (konkrétní příklad) 
  7. Závěr – co když nebudu daně platit? 

Jak se na kryptoměny kouká v České republice?

Dříve, než se začneme bavit o konkrétních procesech co a jak se daní, pojďme se podívat na to, jak se na kryptoměny koukají české statní orgány, pomůže vám to porozumět celé problematice.

daneni kryptomen v CZ

Z pohledu státních orgánů jsou kryptoměny považovány za nehmotný movitý majetek. Česká národní banka je totiž, coby peněžní prostředky neuznává. Nákup a prodej kryptoměn tedy nepovažuje za platební službu. Kryptoměny nejsou z pohledu ČNB virtuálními penězi, cizí měnou a ani nelze považovat za obdobu cenného papíru. Z tohoto důvodu nelze zařadit příjmy z prodeje kryptoměn do kapitálových příjmů. Veškeré obchody, které na burzách probíhají, spadají tedy pod §10 Zákona o daních z příjmů – Ostatní příjmy.

V říjnu roku 2015 rozhodl Evropský soudní dvůr (ESD) ve věci Služby za úplatu – Směna virtuální měny ‚bitcoin‘ za tradiční měny – Osvobození od daně (v češtině zde), na základě sporu švédské daňové správy Skatteverket proti Davidu Hedqvistovi, že v případě kryptoměn se jedná o oběživo. Kryptoměny ESD tímto rozhodnutím de facto legitimizoval jako každou jinou měnu a osvobodil je tak od DPH. Ovšem ani tato nejvyšší soudní autorita EU dosud nic na názoru českého státu na kryptoměny nezměnila. Úprava DPH je na celoevropské úrovni a mnohdy bývá odlišná od úpravy Zákona o dani z příjmu, jehož znění je zcela v kompetenci každého jednotlivého státu. Každý stát si tak tento zákon spravuje sám.

Žádné výjimky, úpravy či osvobození pro kryptoměny

Z výkladu Zákona o dani z příjmu v ČR nám tedy plyne, že kryptoměny u nás nemají žádné vlastní výjimky, žádné úpravy či osvobození, jako je tomu například u zlata, cenných papírů, akcií či nemovitostí. Úprava však kryptoměny neminula v zákonu o EET, který praví, že platby ve virtuální měně povinnosti EET podléhají.

Dále se o kryptoměnách zmiňuje tzv. daňový balíček z roku 2017 v Novele zákona o DPH, kdy je příjemce plnění ručitelem za neodvedenou daň z tohoto plnění, je-li úplata poskytnuta v kryptoměnách, a to ať už zcela anebo jen z části.

Jak se daní obchodování a těžba kryptoměn?

daneni tezeni kryptomenKdyž si kryptoměny nakoupíte a následně vložíte na burzu, kde je budete v závislosti na výhodnosti kurzu dále směňovat (obchodovat), podléhá případný zisk z těchto transakcí dani z příjmu. Nezáleží přitom na tom, zda bude zisk ve fiat nebo ve virtuální měně. Na tuto věc se nahlíží jako na peněžní anebo nepeněžní příjem.

Stěžejní je, že tyto prostředky vám jsou po připsání na účet (ať už účet u burzy, banky, softwarová peněženka či peněženka na burze) k dispozici a můžete s nimi nakládat.

Takový příjem, tedy obchodování s kryptoměnami se daní podle §10 Ostatní příjmy zákona o dani z příjmu, přičemž pro fyzické osoby platí 15 % daň.

Na příjmy z obchodování s kryptoměnami se nevztahuje zdravotní a ani sociální pojištění. Náklady lze však uplatnit pouze na pořízení kryptoměny, tedy na hodnotu, za kterou jste kryptoměny nakoupili. Nelze zde pochopitelně uplatňovat ztrátu, pokud však vaše obchody půjdou do mínusu, základ daně je vždy nula.

Těžba kryptoměn a její danění

Jelikož se těžba kryptoměn již netýká pouze správy vlastního majetku, ale jde už o poskytovanou službu, jedná se o podnikání. Mimo zřízení živnostenského oprávnění vám tak také vyplývá povinnost přihlásit se k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Příjem z tohoto podnikání se zdaňuje dle §7 Zákona o dani z příjmu. Zdanění probíhá stejně jako u získávání věcí vlastní činností. Zdanit jako příjem nelze kryptoměnu jako takovou, ale až její směnu, tedy směnu za fiat měnu anebo něco jiného.

Dosáhnete-li jako fyzická osoba při těžbě kryptoměn zisku, daní se 15 %. Ve hře jsou však také návrhy na navýšení této daně z 15 % na 24 %, nicméně ke schválení zatím nedošlo.

Vyžaduje obchodování kryptoměn založení živnostenského oprávnění?

Není vyloučeno, že se v horizontu několika let nemůže zákon změnit, nicméně v současné době živnost k obchodování kryptoměn nepotřebujete. Jak to? Živnost je sice definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem, které musí být splněny zároveň, ale ze živnostenského zákona je podle paragrafu 3 vyjmuto množství činností.

Konkrétně obchodování s virtuální měnou tam nenajdete, ale nenajdete ji ani v tom, co živnost je. Obchodování kryptoměn se tedy podle živnostenského zákona vykládá jako nákup a prodej akcií, tedy správa vlastního majetku. Nikoli však jako soustavná činnost. Z tohoto vyplívá, že živnost tedy k obchodování kryptoměn zatím zapotřebí není. Slovo „zatím“ je důležité, jelikož to, co živností je a co jí není, je v rukou zákonodárců, kteří tento seznam mohou v průběhu let samozřejmě aktualizovat.

Vyžaduje těžba kryptoměn založení živnostenského oprávnění?

Těžení kryptoměn. Je to stejné, jako jejich obchodování? Není! Na těžbu kryptoměn živnost již mít musíte. Těžení totiž, na rozdíl od obchodování a spekulací s kryptoměnami, již podmínku soustavné činnosti naplňuje. Tím, že kryptoměny těžíte, nabýváte tak majetek vlastní činností, přičemž příjem vzniká až v okamžiku, kdy kryptoměny prodáte anebo směníte. Je proto potřeba živnostenského oprávnění. Jedná se o živnost volnou v oboru činnosti č. 56 „Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“.

DPH a příjmy z kryptoměn

Ustanovení Evropského soudního dvora praví, že směna kryptoměn na burze je od DPH osvobozená. Samotná těžba kryptoměn DPH zřejmě taktéž nepodléhá. Není totiž zcela zřejmé, kdo je koncovým zákazníkem, jaké je místo uskutečněného plnění, přičemž svou činností nelze ani ovlivnit výši příjmu. Je však nutné mít na paměti, že pokud vaše příjmy nepodléhají DPH, potom si nelze DPH z nákladů na tyto příjmy ani uplatnit. Jste-li v situaci, kdy máte několik příjmů, z nichž jsou některé s DPH a některé od DPH osvobozené, musíte krátit veškeré náklady tzv. koeficientem (podrobněji v Zákonu o DPH).

dane a daneni kryptomen

Směnu kryptoměn na burze a ani jejich těžbu nelze považovat za příležitostné činnosti, takže osvobození příjmů příležitostné činnosti do částky 30 000 Kč dle §10 odst. 3a Zákona o dani z příjmu zde uplatnit nelze. V případě dědění či darování kryptoměn se postupuje podle Zákona o dani z příjmu, jelikož samostatná ustanovení a zákon o dani dědické a darovací byl zrušen k datu 1.1.2014.

Co se dá odečíst od základu daně?

Jako náklady lze použít buď náklady skutečné, tedy náklady související s těžbu kryptoměn anebo náklady paušální dle § 7, odst. 7 b) ve výši 60 %. Odečíst na tomto místě lze i ztrátu, kterou můžete odečítat i v budoucnu na základě §34 Zákona o dani z příjmu až po dobu pěti let.

Jako skutečné náklady lze odečíst všechny výdaje související s těžbou kryptoměn, často se tak jedná o náklady na energii, pronájem prostor či pořízení hardware.

Jak se daní nákup zboží nebo služeb za kryptoměny?

Získané kryptoměny nemusíte směňovat na fiat měnu, abyste si mohli pořídit nějaké zboží, ať už jde o elektroniku, automobil, nemovitost či služby. Nákup zboží a služeb je možný rovnou za kryptoměny.

Výhodou je, že nemusíte hledat kurz a přidělávat si práci s oceněním zdanitelného příjmu. Zdanitelný příjem se v tomto případě rovná hodnotě pořízeného majetku. Ovšem tato koupě za kryptoměny podléhá dani, přičemž zdaňujeme na základě povahy nabytí kryptoměn – těžbou či směnou na burze.

Jak zdaníte příjem kryptoměn při prodeji svých služeb a zboží?

Doklad vystavíte tak, jak jste běžně zvyklí v českých korunách, přičemž k němu připíšete ekvivalent v dané kryptoměně (bitcoin, ethereum, litecoin, atd…) anebo pouze větu, že lze kryptoměnou platit. Základem daně z podnikání je pro vás hodnota v českých korunách. Ve chvíli, kdy probíhá platba, je hodnota českých korun a kryptoměny stejná. Jakákoli budoucí ztráta či zhodnocení nemá pak s podnikáním nic společného. Pokud však k nějakému zhodnocení dojde, budete jej muset dle §10 zdanit, nicméně už nebude dále podléhat zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

Pro kryptoměny zatím bohužel neexistuje žádná výjimka, jako je tomu v případě cizích měn a s nimi souvisejících kurzových rozdílů. Snad se někdy v budoucnu bude ministerstvo financí touto záležitostí zabývat a pro kryptoměny udělá výjimku.

Jak se počítá základ daně ze zisku kryptoměn?

Jelikož daň z kryptoměn patří pod ostatní příjmy, základ daně bude rozdílem mezi cenou při pořízení a cenou při prodeji kryptoměny.

Čistě hypoteticky, pokud tedy koupíte kryptoměnu bitcoin za cenu 100 000 Kč a prodáte jej za 200 000 Kč, dílčí základ daně bude činit rozdíl 100.000 Kč.

Z daně si pak lze odečíst prokazatelné náklady vzniklé při nákupu. Pokud jde o směnu, tedy kdy směňujete jednu kryptoměnu za druhou, je zapotřebí také danit. Obtížnější však už je určit, jaký kurz v tomto případě použít.

Decentralizovaná povaha kryptoměn dělá toto komplikovanější, jelikož neexistuje žádný oficiální anebo jeden jediný platný kurz. V praxi se toto nejčastěji řeší kurzem, který byl na burze nastavený v době, kdy jste kryptoměny obchodovali. Takto nejlépe budete mít přehled o tom, zda váš majetek na hodnotě stoupl anebo klesl.

Výpočet základu daně pomocí FIFO a váženého aritmetického průměru

K výpočtu základu daně si můžete vybrat ze dvou možných metod, pojďme si na konkrétním příkladu ukázat, jak může zdanění kryptoměn vypadat v praxi:

  1. First in, first out anebo také jednoduše FIFO (více o této metodě). Při prodeji započítáte tu část, kterou vlastníte nejdéle. Uveďme si příklad: Koupíte Bitcoin za 100 000 Kč, následně tři Bitcoiny za 50 000 Kč. Následně na to dva Bitcoiny prodáte, přičemž jeden bude stát 200 000 Kč. Kolik bude základ daně? Ten bude 250 000 Kč, tedy rozdíl mezi nákupní cenou nejdéle drženého Bitcoinu (200 000 – 100 000 Kč = 100 000 Kč) a dalším nákupem Bitcoinu (200 000 – 50 000 Kč = 150 000 Kč).
  2. Vážený aritmetický průměr je druhou variantou. Zde si vypočítáte průměrnou cenu každé zakoupené kryptoměny, přičemž tuto cenu odečtete od ceny, za kterou jste kryptoměnu prodali. Nejlépe se to vysvětlí na příkladu, proto si jeden opět uveďme: Koupíte si Bitcoin za 100 000 Kč a pak tři Bitcoiny každý za 50 000 Kč. Potom dva Bitcoiny (každý za 200 000 Kč) prodáme. Průměr nákupní ceny každého Bitcoinu bude tedy 62 500 Kč. K této hodnotě se dostaneme následovně: 100 000 Kč + 150 000 Kč (za 3 Bitcoiny)/4. Kolik bude tedy základ daně? Základem daně bude rozdíl 400 000 Kč – 125 000 Kč (62 500 * 2) = 275 000 Kč.

Budou-li kryptoměny obchodním majetkem právnické osoby, v ničem se oproti fyzické osobě neliší. V případě DPH se bude postupovat úplně stejně. Nicméně, právnické osoby musí, na rozdíl od fyzické osoby, o kryptoměnách účtovat.

Závěr – Co když daně z kryptoměn nebudu platit?

bitcoin postavickaUrčitě jste si už položili otázku: “Co když nebudu daně z obchodování kryptoměn platit? Kdo na mě příjde, přece jsou kryptoměny anonymní, ne?” Takové myšlenky napadnou asi každého, zvláště když je kryptoměna relativně novou komoditou, které v globálu rozumí poměrně malé množství lidí. Je jasné, že evidovat každou online transakci je prakticky nemožné. Ale co když se to změní? Co až jednoho dne úředníci z finanční správy pochopí, jak vlastně kryptoměny fungují? Jednoho dne k tomu jistě dojde. A co bude pak?

Bitcoin coby největší kryptoměna funguje na principu pseudoanonymity. Každý si může dohledat, jaké transakce a kdy proběhly na kterém účtu, a to od samého počátku existence Bitcoinu. Tyto údaje o transakcích nikdy z blockchainu nezmizí, jsou tam napevno. Takže obchodování s kryptoměnami není zrovna anonymní, jak se všude tvrdí. Vždyť každá burza musí vaši totožnost povinně ověřit. Je otázkou několika let, kdy vzniknou automatické nástroje k prověřování daní a už ani ta pseudoanonymita moc nepomůže.

Snad jste se tu dozvěděli něco nového a doufáme, že jsme vám pomohli lépe porozumět celé problematice zdanění kryptoměn. Pokud vás zajímá více určitě se podívejte na níže umístěné “důležité odkazy” najdete tam zajímavé materiály pro další sebe vzdělání.

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo si myslíte, že bychom měli na stránku něco doplnit, tak nám to dejte vědět do komentářů, děkujeme.

Důležité odkazy ohledně zdanění kryptoměn: 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.