Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Zdanění kryptoměn – Kompletní návod pro rok 2023

Publikováno
Zdanění kryptoměn – Kompletní návod pro rok 2023
Zdroj: azcoinnews.com

Danění kryptoměn je téma, které není úplně jednoduché na pochopení. Proto jsme se rozhodli připravit tento kompletní návod, jak na danění kryptoměn. Ne každý danění a účetnictví u digitálních měn rozumí, ale v případě, že obchodujete, vlastníte, nebo těžíte kryptoměny, byste měli vědět, co a jak funguje.

Jak se daní obchodování kryptoměn na burze? Potřebujete k těžení kryptoměn živnostenské oprávnění? Na tyto a mnoho dalších otázek naleznete odpověď níže.

Obsah článku Jak zdanit kryptoměny

Jak se na kryptoměny dívá v České republice?

daneni kryptomen v CZDříve, než se začneme bavit o konkrétních procesech co a jak se daní, pojďme se podívat na to, jak se na kryptoměny koukají české statní orgány. To vám jistě pomůže celé problematice lépe porozumět.

Z pohledu státních orgánů jsou kryptoměny považovány za nehmotný movitý majetek. Česká národní banka je totiž, coby peněžní prostředky neuznává. Nákup a prodej kryptoměn tedy nepovažuje za platební službu.

Kryptoměny nejsou z pohledu ČNB virtuálními penězi, cizí měnou a ani nelze považovat za obdobu cenného papíru.

Z tohoto důvodu nelze zařadit příjmy z prodeje kryptoměn do kapitálových příjmů. Veškeré obchody, které na burzách probíhají, spadají tedy pod §10 Zákona o daních z příjmů – Ostatní příjmy.

V říjnu roku 2015 rozhodl Evropský soudní dvůr (ESD) ve věci Služby za úplatu – Směna virtuální měny ‚bitcoin‘ za tradiční měny – Osvobození od daně (v češtině zde), na základě sporu švédské daňové správy Skatteverket proti Davidu Hedqvistovi, že v případě kryptoměn se jedná o oběživo. Kryptoměny ESD tímto rozhodnutím de facto legitimizoval jako každou jinou měnu a osvobodil je tak od DPH.

Ovšem ani tato nejvyšší soudní autorita EU dosud nic na názoru českého státu na kryptoměny nezměnila. Úprava DPH je na celoevropské úrovni a mnohdy bývá odlišná od úpravy Zákona o dani z příjmu, jehož znění je zcela v kompetenci každého jednotlivého státu. Každý stát si tak tento zákon spravuje sám.

Žádné výjimky, úpravy či osvobození pro kryptoměny

Z výkladu Zákona o dani z příjmu v ČR nám tedy plyne, že kryptoměny u nás nemají žádné vlastní výjimky, žádné úpravy či osvobození, jako je tomu například u zlata, cenných papírů, akcií či nemovitostí. Úprava však kryptoměny neminula v zákonu o EET, který praví, že platby ve virtuální měně povinnosti EET podléhají.

Dále se o kryptoměnách zmiňuje tzv. daňový balíček z roku 2017 v Novele zákona o DPH, kdy je příjemce plnění ručitelem za neodvedenou daň z tohoto plnění, je-li úplata poskytnuta v kryptoměnách, a to ať už zcela anebo jen z části.

Každé úspěšné odvětví je ovšem pozitivně i negativně spojené s veřejnoprávní regulací napříč celým světem. Možná největší (a v zásadě i jednou z prvních) regulací jsou daně u kryptoměn.

Finanční správy po celém světem musí být nadčasové, stejně jako kryptoměny samotné. I přes často chybějící komplexní úpravu zdanění kryptoměn se státy již nyní hojně hlásí i ke zdanění příjmů z tohoto fenoménu.

Ostatně celý internetový business je budoucností pro daňové zisky. Vzpomínáte na boom platforem Airbnb nebo Uber? Pravděpodobně ano. Možná ale nevíte, že tento trend byl v České republice poznamenán plošnými kontrolami ze strany finanční správy a doměřením až likvidačních daňových doměrků a sankcí.

Nejprve je třeba zvolit správnou právní formu investování

Správná volba právní formy investování je s ohledem na daně stěžejní téma pro každou osobu. Bohužel ale často dochází nejprve k realizaci samotné aktivity, tedy nákupu kryptoměn, ze které může často vzniknou nadbytečné daňové zatížení, jenž zpětně nemůže být optimalizováno a může pro investora znamenat často i ztrátu celého zisku.

Investoři v České republice mají v zásadě na výběr efektivně ze dvou forem investování – buď jako fyzická osoba nepodnikající (tedy osoba investující mimo sféru své hlavní podnikatelské činnosti) nebo právnická osoba (nejčastěji s.r.o.).

V české investorské komunitě jsou v zásadě obě dvě formy obestřeny mýty a nepravdy, kterým se v tomto článku budeme věnovat.

Varianta 1 – Fyzická osoba

Nejčastěji se investor rozhodne pro formu investování jako fyzická osoba, která obchoduje s osobními prostředky mimo podnikatelskou činnost (tuto osobu dále nazývejme jako fyzickou osobu nepodnikající).

Výhody investování jako fyzická osoba:

 1. Téměř nulové počáteční náklady.
 2. Příjem nepodléhá pojistnému na zdravotní a sociální pojištění.
 3. Nižší sazba daně z příjmů než u investování přes společnost.

Začátečníci u této formy nepochybně uvítají téměř nulové startovací náklady – není potřeba podnikatelské oprávnění nebo licence. Zdanitelný příjem je zařazen do dílčího základu daně podle § 10 ZDP (ostatní příjem) a nebude tedy podléhat v porovnání s režimem zdanění fyzické osoby podnikající pojistnému na zdravotním a sociálním pojištění (tato varianta není až na výjimky daňově efektivní pro investování, proto nebude dále rozebírána), které dosahuje v ČR vysokých sazeb. U zdanění fyzické osoby bude aplikována nižší daňová sazba 15 % oproti 19 % u investování přes společnost.

Nevýhody investování jako fyzická osoba:

 1. Nelze započítávat ztrátu z předchozích let se ziskem následujícího roku.
 2. Nelze kompenzovat v rámci roku zisk z crypta například se ztrátou z prodeje akcií nebo nemovitých věcí.
 3. Lze uplatnit omezeně pořizovací náklady jako výdaj snižující základ daně.

Největší nevýhodou u této formy investování do kryptoměn s ohledem na danění je bezesporu nemožnost si započítat ztrátu z předchozích let se ziskem z aktuálního roku.

Základ daně podle § 10 ZDP totiž nikdy nemůže dosahovat záporné hodnoty. Navíc v rámci jednoho roku není možné mezi sebou kompenzovat zisk z prodeje krypta se ztrátou z obchodování nemovitostí nebo akcií a opačně.

Podle pravidel § 10 je možné mezi sebou kompenzovat pouze stejné druhy příjmů. Toto velice přísné ustanovení ovšem umožňuje mezi sebou kompenzovat zisk a ztrátu z obchodování různých druhů kryptoměn (například zisk z BTC zkompenzuji se ztrátou z obchodování ETH).

Fakticky dochází u kryptoměn ke zdanění zisku – rozdílu příjmů a výdajů. Výdaje lze ovšem u § 10 ZDP uplatnit za předpokladu silné příčinné souvislosti se zdanitelným příjmem. Investor tedy nepochybně uplatní jako výdaj pořizovací cenu kryptoměny nebo například poplatky burze, ovšem “režijní” výdaje typu internetové připojení, automobil, kancelář nebo mobilní telefon uplatnit nelze.

Varianta 2 – Právnická osoba

Alternativní variantou formy investování je potom nákup a danění kryptoměn jako právnická osoba – společnost.

Výhody investování jako právnická osoba:

 1. Lze započítávat ztrátu z předchozích let se ziskem následujícího roku.
 2. Lze kompenzovat v rámci roku zisk z crypta například se ztrátou z prodeje akcií nebo jiné podnikatelské činnosti.
 3. Lze uplatnit široké spektrum nákladů související s obchodováním.

Povšimněte si, že nevýhody první varianty jsou výhodami investování přes společnost. Tady se potvrzuje, jak je úvodní rozhodnutí o formě investování důležité. Daníme-li jako právnická osoba, můžeme uplatnit ztrátu z předchozích 5 let vůči zisku z aktuálního kalendářního roku.

Společnost je účetní jednotkou, která daní roční ekonomický zisk jako celek – je tedy možné ztrátou z jiné aktivity (prodej akcií nebo nemovitých věcí) nebo podnikání kompenzovat zisky z obchodování kryptoměn.

Navíc náklady můžeme uplatnit v podstatně širším rozsahu než fyzická osoba nepodnikající. Automobil, kancelář nebo mobilní telefon tedy bude snižovat vaše celkové daňové zatížení.

Nevýhody investování jako právnická osoba:

 1. Vyšší startovací náklady.
 2. Administrativní zátěž za doby trvání společnosti a případné likvidace.
 3. Vyšší sazba daně oproti režimu fyzické osoby.

Mít vlastní společnost vyžaduje větší zodpovědnost a startovací náklady. Oproti méně formálnímu způsobu investování skrz fyzickou osobu vyžaduje start společnosti náklady v řádu nižších desítek tisíc korun. Navíc společnost je vždy účetní jednotkou, která vede účetnictví od svého vzniku až do zániku. Ukončení této formy investování předchází také poměrně zdlouhavý a administrativně náročný proces likvidace.

Společnosti jsou zdaňovány sazbou daně 19 % oproti 15 % u fyzických osob. Dále také výplata dividendy společníkovi podléhá dodatečnému zdanění 15 % daní z příjmů fyzických osob. Vše je ale potřeba zvážit v širších souvislostech.

Jak bylo zmíněno výše, společnost může uplatnit širší škálu nákladů, navíc s účinností pro rok 2021 bylo zavedeno progresivní zdanění u vysokopříjmových fyzických osob (nově zdaňováno 23% sazbou daně).

Poznámka

Pozor! Pokud jakkoliv nakládáte s virtuálními aktivy jako podnikatel, tedy je obchodujete za účelem zisku či jejich obchodování zprostředkováváte někomu jinému, vstahuje se na vás od roku 2021 již povinnost disponovat živnostenským oprávněním pro obor č. 81. – Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem dle živnostenského zákona.

Volba správné formy je stěžejní pro daňové plánování investora.

Těžba kryptoměn a její danění

daneni tezeni kryptomen

Jelikož se těžba kryptoměn již netýká pouze správy vlastního majetku, ale jde už o poskytovanou službu, jedná se o podnikání. Mimo zřízení živnostenského oprávnění vám tak také vyplývá povinnost přihlásit se k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Příjem z tohoto podnikání se zdaňuje dle §7 Zákona o dani z příjmu.

Zdanění probíhá stejně jako u získávání věcí vlastní činností. Zdanit jako příjem nelze kryptoměnu jako takovou, ale až její směnu, tedy směnu za fiat měnu anebo něco jiného.

Dosáhnete-li jako fyzická osoba při těžbě kryptoměn zisku, daní se 15 %. Ve hře jsou však také návrhy na navýšení této daně z 15 % na 24 %, nicméně ke schválení do roku 2021 zatím nedošlo.

Vyžaduje těžba kryptoměn založení živnostenského oprávnění?

Těžení kryptoměn. Je to stejné, jako jejich obchodování? Není!

Na těžbu kryptoměn živnost již mít musíte.

Těžení totiž, na rozdíl od obchodování a spekulací s kryptoměnami, již podmínku soustavné činnosti naplňuje. Tím, že kryptoměny těžíte, nabýváte tak majetek vlastní činností, přičemž příjem vzniká až v okamžiku, kdy kryptoměny prodáte anebo směníte. Je proto potřeba živnostenského oprávnění.

Jedná se o živnost volnou v oboru činnosti č. 56 “Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“, bez této živnosti tedy těžbu kryptoměn provozovat nesmíte. S tímto oprávněním si také vystačíte pouze v případě, že kryptoměny těžíte a dále neprodáváte, jinými slovy necháváte je ležet na svých kryptoměnových peněženkách.

Jakmile vytěžené kryptoměny prodáte na burze nebo směnárně, vykazujete tím už činnost spadající do oboru č. 81. – Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem zmiňovaného výše. Z toho tedy plyne, že se vyplatí zařídit si obě oprávnění.

Jak se daní nákup zboží nebo služeb za kryptoměny?

Získané kryptoměny nemusíte směňovat na fiat měnu, abyste si mohli pořídit nějaké zboží, ať už jde o elektroniku, automobil, nemovitost či služby. Nákup zboží a služeb je možný rovnou za kryptoměny.

Výhodou je, že nemusíte hledat kurz a přidělávat si práci s oceněním zdanitelného příjmu. Zdanitelný příjem se v tomto případě rovná hodnotě pořízeného majetku. Ovšem tato koupě za kryptoměny podléhá dani, přičemž zdaňujeme na základě povahy nabytí kryptoměn – těžbou či směnou na burze.

Poznámka

Poznámka: V tomto směru je ovšem zajímavý rozsudek Krajského soudu v Brně z února roku 2022, v němž bylo judikováno, že nákup zboží za kryptoměny zdanitelným příjmem není. Informace výše jsou nynějším postupem finanční správy, který je s tímto rozsudkem v rozporu.

Jak zdaníte příjem kryptoměn při prodeji svých služeb a zboží?

Prodáváte své zboží nebo své služby a necháváte si platit kryptoměnou? To je poměrně snadné. Doklad vystavíte tak, jak jste běžně zvyklí v českých korunách, přičemž k němu připíšete ekvivalent v dané kryptoměně (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, atd…) anebo pouze větu, že lze kryptoměnou platit.

Základem daně z podnikání je pro vás hodnota v českých korunách. Ve chvíli, kdy probíhá platba, je hodnota českých korun a kryptoměny stejná. Jakákoli budoucí ztráta či zhodnocení nemá pak s podnikáním nic společného.

Pokud ale k nějakému zhodnocení dojde (např. pokud prodáte auto za 1 bitcoin, který následně stoupne na hodnotě), budete jej muset dle §10 ještě dodatečně zdanit, nicméně už nebude dále podléhat zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

Pro kryptoměny zatím bohužel neexistuje žádná výjimka, jako je tomu v případě cizích měn a s nimi souvisejících kurzových rozdílů. Snad se někdy v budoucnu bude ministerstvo financí touto záležitostí zabývat a pro kryptoměny udělá výjimku.

Jak se počítá základ daně ze zisku kryptoměn?

Jelikož daň z kryptoměn patří pod ostatní příjmy, základ daně bude rozdílem mezi cenou při pořízení a cenou při prodeji kryptoměny.

Poznámka

Čistě hypoteticky, pokud tedy koupíte kryptoměnu bitcoin za cenu 100 000 Kč a prodáte jej za 200 000 Kč, dílčí základ daně bude činit rozdíl 100 000 Kč.

Z daně si pak lze odečíst prokazatelné náklady vzniklé při nákupu. Pokud jde o směnu, tedy kdy směňujete jednu kryptoměnu za druhou, je zapotřebí také danit. Obtížnější však už je určit, jaký kurz v tomto případě použít.

Decentralizovaná povaha kryptoměn dělá toto komplikovanější, jelikož neexistuje žádný oficiální anebo jeden jediný platný kurz. V praxi se toto nejčastěji řeší kurzem, který byl na burze nastavený v době, kdy jste kryptoměny obchodovali. Takto nejlépe budete mít přehled o tom, zda váš majetek na hodnotě stoupl anebo klesl.

Výpočet základu daně pomocí FIFO a váženého aritmetického průměru

K výpočtu základu daně si můžete vybrat ze dvou možných metod, pojďme si na konkrétním příkladu ukázat, jak může zdanění kryptoměn vypadat v praxi:

 1. First in, first out anebo také jednoduše FIFO (více o této metodě). Při prodeji započítáte tu část, kterou vlastníte nejdéle. Uveďme si příklad: Koupíte Bitcoin za 100 000 Kč, následně tři Bitcoiny za 50 000 Kč. Následně na to dva Bitcoiny prodáte, přičemž jeden bude stát 200 000 Kč. Kolik bude základ daně? Ten bude 250 000 Kč, tedy rozdíl mezi nákupní cenou nejdéle drženého Bitcoinu (200 000 – 100 000 Kč = 100 000 Kč) a dalším nákupem Bitcoinu (200 000 – 50 000 Kč = 150 000 Kč).
 2. Vážený aritmetický průměr je druhou variantou. Zde si vypočítáte průměrnou cenu každé zakoupené kryptoměny, přičemž tuto cenu odečtete od ceny, za kterou jste kryptoměnu prodali. Nejlépe se to vysvětlí na příkladu, proto si jeden opět uveďme: Koupíte si Bitcoin za 100 000 Kč a pak tři Bitcoiny každý za 50 000 Kč. Potom dva Bitcoiny (každý za 200 000 Kč) prodáme. Průměr nákupní ceny každého Bitcoinu bude tedy 62 500 Kč. K této hodnotě se dostaneme následovně: 100 000 Kč + 150 000 Kč (za 3 Bitcoiny)/4. Kolik bude tedy základ daně? Základem daně bude rozdíl 400 000 Kč – 125 000 Kč (62 500 * 2) = 275 000 Kč.

Je ale jasné, že pokud jste během roku provedli více nákupů a prodejů kryptoměn, a to dokonce i různých kryptoměn a na různých burzách, zdanění zisků už nebude tak snadné a rozhodně doporučujeme obrátit se na daňového poradce.

dane a daneni kryptomen

DPH a příjmy z kryptoměn

Ustanovení Evropského soudního dvora praví, že směna kryptoměn, ať už na burze, nebo u směnárny, je od DPH osvobozená. Samotná těžba kryptoměn DPH zřejmě taktéž nepodléhá. Není totiž zcela zřejmé, kdo je koncovým zákazníkem, jaké je místo uskutečněného plnění, přičemž svou činností nelze ani ovlivnit výši příjmu.

Je však nutné mít na paměti, že pokud vaše příjmy nepodléhají DPH, potom si nelze DPH z nákladů na tyto příjmy ani uplatnit. Jste-li v situaci, kdy máte několik příjmů, z nichž jsou některé s DPH a některé od DPH osvobozené, musíte krátit veškeré náklady tzv. koeficientem (podrobněji v Zákonu o DPH).

Směnu kryptoměn na burze a ani jejich těžbu nelze považovat za příležitostné činnosti, takže osvobození příjmů příležitostné činnosti do částky 30 000 Kč dle §10 odst. 3a Zákona o dani z příjmu zde uplatnit nelze. V případě dědění či darování kryptoměn se postupuje podle Zákona o dani z příjmu, jelikož samostatná ustanovení a zákon o dani dědické a darovací byl zrušen k datu 1. 1. 2014.

Jak tedy zdanit zisk z kryptoměn?

Jak jsme již uvedli v předchozích odstavcích, kryptoměny bude fyzická osoba danit jinak než osoba právnická. Stejně tak je rozdíl v danění kryptoměn jako investice, těžby kryptoměn nebo nákupu či prodeje služeb za kryptoměny.

Podívejme se tedy nyní na to, jak konkrétně bude danění kryptoměn probíhat.

danění kryptoměn jako fyzická osoba

Pokud si pro investování vyberete formu fyzické osoby nepodnikající, nevyhne se vám povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Předmětem daně z příjmů jsou mimo peněžních příjmů (převod crypto na FIAT) i nepeněžní příjmy a příjmy dosažené směnou.

Naopak předmětem daně není držení krypta na soukromé peněžence nebo burze – na konci roku nedochází ke zdanění nerealizovaných zisků!

Zdanění by tedy měly podléhat i transakce směny jedné kryptoměna za kryptoměnu jinou nebo kryptoměna za jinou věc (např. nákup automobilu za kryptoměnu nebo platba na internetovém obchodu, který kryptoměny přijímá).

Základem daně u směnných obchodů bude příjem vyjádřený v CZK v cenách obvyklých. Jako fyzická osoba bez obchodního majetku budete tento druh příjmů danit výhradně v § 10 zákona o daních příjmů – ostatní příjmy. Na tyto obchody nelze vztáhnout žádné osvobození známé z obchodování nemovitostí nebo kapitálových investic.

Od příjmů je možné odečíst omezené výdaje vynaložené na dosažení těchto příjmů. V praxi to bude zejména pořizovací cena dané kryptoměny nebo poplatky burze. Širší spektrum výdajů nelze využít, neb v rámci tohoto dílčího základu daně nelze odečítat výdaje na zajištění a udržení příjmů jako například výdaje na automobil, kancelář či mobil.

Pořizovací cenu kryptoměn je potřeba stanovit pomocí účetních metod, a sice FIFO nebo vážený aritmetický průměr. Investor bude ve vlastním zájmu volit metodu výpočtu, která povede k nejvyššímu ocenění prodávaného kryptoměn.

V průběhu zdaňovacího období (jednoho kalendářního roku) lze mezi sebou kompenzovat ztráty a zisky z prodeje kryptoměn, a to i několika různých kryptoměn. Kompenzovat nelze ovšem například zisk z kryptoměn se ztrátou z obchodování s nemovitými věcmi nebo cennými papíry, jelikož kompenzaci lze provádět pouze u stejných druhů příjmů.

Dílčí základ daně u ostatních příjmů nemůže dosahovat daňově účinné ztráty, jelikož výdaje lze uplatnit maximálně do výše příjmů. V této formě investování tedy není fakticky možné kompenzovat ztrátou z minulých zdaňovacích období zisk z aktuálního roku. Základem daně bude součet peněžních i nepeněžních příjmů z kryptoměn minus související výdaje na dosažení (viz výše).

Po zohlednění zbývajících příjmů (například zaměstnání nebo podnikání) se stanovuje celkový roční základ daně z příjmů fyzických osob součtem všech dílčích základů daně. Od tohoto základu je možné odečíst nezdanitelné části základu daně jako jsou zaplacené úroky na bydlení, penzijní či životní pojištění nebo darování na veřejně prospěšné účely.

Následně je aplikována na část základu daně z kryptoměn jednotná sazba daně 15 %.

Poznámka

Od roku 2021 je zavedena daňová progrese i na ostatní příjmy a sazba daně bude na příjmy dosahující více než 48násobek průměrné mzdy 23 %. Vypočtenou daň lze následně snížit o daňové slevy a zvýhodnění. Každý poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na slevu na poplatníka ve výši 24 840 CZK ročně, dále lze v tomto režimu lze uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti nebo slevu na druhého (výdělečně neaktivního) manžela. Výsledkem bude daň k odvodu na finanční úřad, která bude splatná do 1. 4. 2021, případně až do 1. 7. 2021, využijete-li pro sestavení přiznání služeb daňového poradce.

danění kryptoměn jako právnická osoba

Při investování do kryptoměn v právní formě právnické osoby (nejčastěji společnost s ručením omezeným) je potřeba zisk z kryptoměn zakomponovat do celkového základu daně obvykle za zdaňovací období kalendářního roku.

Každá právnická osoba povinně vede účetnictví a musí tedy aplikovat obecné účetní metody. Základem daně budou opět mimo peněžní příjmy (převod kryptoměn na FIAT) i nepeněžní příjmy a příjmy dosažené směnou.

Nebude také fakticky docházet ke zdanění nerealizovaných zisků ke konci roku, jelikož podle definice položek aktiv v rozvaze společnosti budou kryptoměny vykazovány jako zásoby nebo jako dlouhodobý nehmotný majetek. Základem daně u směnných obchodů bude příjem vyjádřený v CZK v cenách obvyklých.

Vůči zdanitelným příjmům (výnosům) je možné uplatnit široké spektrum výdajů – na dosažení (pořizovací cena, poplatky burze), zajištění a udržení příjmů (automobil, kancelář, , počítač, telefon,..). Mezi hlavní výhodu této formy patří možnost vykázat z obchodování daňovou ztrátu, která je převoditelná až do 5 následujících zdaňovacích období.

Pro výpočet nákladů na pořizovací cenu jsou i v tomto případě používány metody FIFO nebo vážený aritmetický průměr. Je opět na účetní jednotce, kterou metodu zvolí. Po zvolení jedné se jí ale musí držet a není možné mezi nimi “přeskakovat”.

Žádné osvobození na příjmy z obchodování kryptoměn přes právnickou osobu nejsou (stejně jako u fyzické osoby) aplikovatelné. Vypočtený základ daně lze snížit o darování na veřejně prospěšné účely až do výše 10 % základu daně. Na takto snížený základ daně je aplikována jednotná sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 19 %.

Firma může následně uplatnit slevu na zaměstnávání handicapovaných zaměstnanců. Takto vypočtená daň je splatná do 1. 4. 2021 s tím, že termín lze opět prodloužit daňovým poradcem do 1. 7. 2021.

FAQ: Často kladené otázky a mýty ohledně danění kryptoměn:

Příjem z krypta se nedaní do hranice 30 tis. CZK, případně až 100 tis. CZK za rok nebo se dokonce jedná zcela o osvobozený příjem.

Kryptokomunita by přirozeně aplikovala co nejširší osvobození na jejich zdanitelné příjmy. Bohužel v tomto případě žádné ze všech třech instrumentů ale není aplikovatelný pro fyzické ani právnické osoby.
Hranice 100 tis. CZK se týká pouze akciových příjmů, nikoliv příjmů ze všech investic. Limit osvobození 30 tis. CZK je sice aplikovatelný na velkou část příjmů zahrnovaných do § 10 ZDP, samotné obchodování ovšem zahrnuto není, jelikož se nejedná o příjem z příležitostné (aktivní) činnosti ale o (pasivní) příjem z dispozice s osobním majetkem.
Osvobozeny jsou na úrovni fyzické nepodnikající osoby zisky z pohyby světových měn (tzv. forex). Krypto v tuto chvíli není formálně měnou ve smyslu zákonné úpravy, takže není možné aplikovat ani toto osvobození.

Zdanitelným příjmem z krypta je pouze převod na FIAT měnu.

Zprvu asi nejrozšířenější mýtus byl, že daníme pouze zisk z krypta převedený do FIAT měn. Bohužel podle úvodních ustanovení zákona daníme mimo peněžního příjmu i příjem nepeněžní a zisk dosažený směnou.
Podle takto široce vymezeného předmětu tedy daníme mimo převodu zisku do FIAT také zisk z prodeje krypta na jiné krypto případně nákup zboží nebo služeb kryptoměn.

Výdajem uplatněným vůči příjmu může být vždy ta poslední nejvyšší pořizovací cena prodané měny.

Toto je ryze účetní otázka. Komunita se často domnívá, že pokud jako fyzická osoba nepodnikající nevedu účetnictví, ale pouze jinou evidenci, nemusím aplikovat účetní metody úbytku jako jsou FIFO nebo vážený aritmetický průměr. Tím mají tendenci vždy proti poslednímu zdanitelnému příjmu stavět nejvyšší pořizovací cenu prodávané kryptoměny.
Kryptoměna ale není individuálně určená věc (nemá “výrobní číslo”). Při prodeji tedy sice není možné určit jaká mince byla fakticky prodána, podle zákona o daních příjmů je ovšem i na neúčetní jednotky nutné aplikovat obecné účetní metody. Jako výdaje tedy vždy uplatníme nejstarší pořizovací cenu nebo vážený průměr prodávané kryptoměny.

Výdajem uplatněným vůči příjmu může být vždy ta poslední nejvyšší pořizovací cena prodané měny.

Určitě jste si už položili otázku: “Co když nebudu daně z obchodování kryptoměn platit? Kdo na mě příjde, přece jsou kryptoměny anonymní, ne?
Takové myšlenky napadnou asi každého, zvláště když je kryptoměna relativně novou komoditou, které v globálu rozumí poměrně malé množství lidí. Je jasné, že evidovat každou online transakci je prakticky nemožné. Ale co když se to změní? Co až jednoho dne úředníci z finanční správy pochopí, jak vlastně kryptoměny fungují? Jednoho dne k tomu jistě dojde. A co bude pak?
Bitcoin coby největší kryptoměna funguje na principu pseudoanonymity. Každý si může dohledat, jaké transakce a kdy proběhly na kterém účtu, a to od samého počátku existence Bitcoinu. Tyto údaje o transakcích nikdy z blockchainu nezmizí, jsou tam napevno. Takže obchodování s kryptoměnami není zrovna anonymní, jak se všude tvrdí. Vždyť každá burza musí vaši totožnost povinně ověřit. Je otázkou několika let, kdy vzniknou automatické nástroje k prověřování daní a už ani ta pseudoanonymita moc nepomůže.

Snad jste se ve vyčerpávajícím článku výše dozvěděli něco nového a doufáme, že jsme vám pomohli lépe porozumět celé problematice zdanění kryptoměn. Pokud vás zajímá více určitě se podívejte na níže umístěné “důležité odkazy” najdete tam zajímavé materiály pro další sebe vzdělání. Pokud si myslíte, že bychom měli na tuto stránku něco doplnit, tak nám to dejte vědět do komentářů, děkujeme.

PS: Chtěli bychom upozornit na to, že autor ani vydavatel tohoto článku není certifikovaný daňový poradce a nemá oprávnění k závaznému výkladu právních předpisů. Proto, pokud v danění stále tápete, doporučujeme se obrátit na licencovaného daňového poradce anebo na příslušné úřady.

Důležité odkazy ohledně zdanění kryptoměn: 

Líbil se vám tento článek?
118
0

Autor

Pod tímto profilem většinou publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další hosté, kteří nejsou stálými autory.

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (152 komentářů)

Varování

Upozornění: Finex.cz neposkytuje daňové poradenství a autor článku není daňový poradce. Sekce komentářů funguje pouze pro diskuzi mezi samotnými čtenáři.

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Lada L

Dobry den,

pokud mi byly vsechny krypto ukradeny, jak mam tento fakt zohlednit pri zdaneni? Povazuje se ukradena “castka” za minusovou polozku (ztratu), tudiz neplatim nic, nebo to nikoho nezajima a musim zdanit zisk ktery jsem prodejem ci smenou krypto ucinil do te doby? A bude se pak pripadne FU dozadovat prokazani kradeze?

Dekuji.

Bc. Adam Vávra

Můžete mi poradit, nějakého levného daňového poradce v oblasti krypta? Nechci za daňového poradce dát víc peněz, než za daň samotnou.

Krypto Policajt

Doporučuji simpletax. Jsou ale drahý…. Ale ono to není sranda to všechno udělat pořádně, pokud s kryptem děláš víc než jen “nákup prodej”… a právě ten “nákup prodej” by měl zvládnout za pár stovek (max tisíc) běžnej účetní/daňař.

Lenka CC

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda když si koupím Bitcoin na naší platformě, nebo např. na Coinbase…., tak se musí danit jeho koupě, nebo se daní až pouze případný jeho prodej?
Děkujii za odpověď!

Bc. Adam Vávra

Koupě kryptoměny, pokud vím, se nikdy nedaní. Daní se, až prodej, nebo konverze za jiné krypto.

Martin Bohatý

To se vážně najde blázen, který to daní?

M. B.

Dobrý den, v roce 2014-2015 jsem si hrál s bitcoinem. Něco jsem nakoupil, zkusil jsem těžit … Byly to jen drobné, pak jsem se tomu přestal věnovat a celé jsem to hodil za hlavu. Minulý rok jsem se k tomu vrátil a zjistil jsem, že mám nějaké drobné mBTC a její cena vyletěla tak, že mi to hodilo cca. 37 tisíc. Vzhledem k tomu, že jsem tam tyto peníze nechtěl nechávat, tak jsem je vybral. Tím mi vznikla povinnost teto příjem uvést do daňového přiznaní letos. Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2014 netušil, že to takto dopadne neřešil jsem tudíž žádné záznamy, co jsem koupil a co jsem “vytěžil”. Budu tedy muset zdanit celou částku tj. 37 tisíc? Tyto peníze jsem sice vybral, ale pak jsme ji zase investoval někam dál. Toto asi nebudu moct uplatnit abych se zbavil se zbavil povinnosti zaplatit daň?

Renata Jes

to klidně zdaňte, ta daň bude stejně nulová přeci :)

Krypto Policajt

To máš celkem blbý. Buď to nedaň vůbec a spoléhej na to, že na to nikdo nepřijde (kvůli těm drobnejm to nikdo řešit nebude) a nebo to musíš zdanit celý. Když nemáš důkaz, kterým bys prokázal náklady;)

David

Nevite jak je to s danenim crypto pujcek? Napriklad pokud si pujcim USDC oproti BTC a nasledne je prevedu na fiat a utratim? Logicky by to zdaneni podlehat nemelo, ale tady v Kocourkove clovek nikdy nevi.

John

Říkám si proč je ten článek tak strašně zmatečný a na konci je velmi vtipné upozornění. Informace tu sice jsou, ale jinak je to reklama na poradenstvi.

Z mojí zkušenosti – krypto/krypto je nesmysl.
Pokud začnete rok na btc a skončíte ho v eth, danili byste pokud koupíte eth ztrátově? Ne. Proč byste to dělali v druhém případě? Jestli budete držet další 3 roky a čas od času změníte krypto? Daní se az převod na fiat do české bankovni sféry. Dokud jste v ekosystému tak od prosince do podání daňového přiznání můžete nemít na daně a jestli si myslíte, že vám stát zaplatí potom ztráty, tak to az budou prasatka litat.
Keep calm, delejte si evidenci a dokud zákon nebude sepsán tak, aby vše bylo jasné ihned tak je to vec názoru.

T.

Dobrý den, zmiňujete svoji zkušenost ….. řešil jste již danění přímo se správcem daně?
Pokud připustím, že finanční správa je oprávněna postupovat podle svého vyjádření, budou se zdaňovat i příjmy (zisky) se směny krypto na krypto. Já to beru tak, že jakýkoliv směnný obchod může mít daňové následky ….. existuje přeci peněžní i nepeněžní plnění a vzájemná směna je jen splnění závazku. Je ale dost možné, že se pletu. Představuji si to tak, že zemědělec vypěstuje kukuřici, ale druhý rok chce zasít ječmen. Tak část svoji kukuřice smění za ječmen. Tento obchod přeci ale neznamená, že nemusí vykazovat své příjmy a výdaje …. musí přeci ocenit v Kč kukuřici, druhý ocení v Kč ječmen a následně provedou zápočet pohledávky a závazku.
Snad by mohl odpovědět i nějaký daňový poradce.

John

Mám to od svého DP. Stejně to tak je u Hanycha (2018), i když ten to alibizuje na svůj účet tím, že říká že danit krypto za krypto by se sice a mělo, ale to v případě kdy to nedržíte pouze v ekosystému směnárny a lze jednoduše v blockchainu dohledat vaše pohyby mezi směnárnou/směnárnou/ pěněženkou.

“A co když máte tisíce transakcí na burze? V rámci intraday obchodování je to
dobře možné. Většina burz funguje tak, že ve skutečnosti k žádným převodům
kryptoměny podle vašich pokynů nedochází. Převod by byl zaznamenán
i v blockchainu. Burzy fungují tak, že vložíte kryptoměnu na jejich adresu
a následně si virtuálně „hrajete“ s ukazateli. A po čase vám vrátí případné
zhodnocení podle vašeho pokynu zpět. Podstatné je, že podle většiny
obchodních podmínek dochází k reálnému zvýšení majetku až připsáním částky
na vaši adresu zpět. Čili je podstatný až výběr z burzy do vlastní peněženky nebo
do směnárny pro převod na fiat měnu. A až tento obchod se typicky daní. Čtěte
ale obchodní podmínky. Rozhodující je, ke kterému okamžiku se skutečně zvýší
váš majetek. A to je v tu chvíli, kdy můžete s kryptoměnou reálně nakládat
a třeba si ji převést jinam.”

Pokud si za rok rozdiversifikujete portfolio na 5 krypt v průběhu roku i v přitom kdy jste v plusu s plánem držet a nevyvávědět to na jinou směnárnu kde si koupíte CZK, a poté je dovedete české sféry tak byste neměl nic řešit. Většina zahraničních směnáren má takové prostředky zabezpečení, že peněženky už málo dávají smysl. Jestli máte strach, tak jste vystaveni tomu, že jste transparentnější pro daně. Jestli máte ale rozum tak stačí opravdu vždy řešit výdaj a příjem v momentě opravdového použití vašich assetů. Všechny ostátní názory jsou prostě to jak si to lidé vykládají z té omáčkové jurisdicke, která je taky udělaná jen k tomu, aby lidé raději platili více než méně.

Představte si toto, pokud nechcete přiznáváat výdaje. Můžete daytradeovat kolik chcete třeba v 5 let v kuse a pak prodat 1 BTC na české směnárně, převést ho do banky a v přiznání uvést nulové výdaje, a nikdo se vás na nic nezeptá? Bizární, ne?

“Hezký den, z naší praxe ani u velkých částek finanční správa nepřezkoumává způsob nabytí. Subjektů, které poměrně dávno nabyly krypto a postupně jej prodávají je dost a zároveň často není možné historické ceny prokázat. Zdroj majetku v přiznání neuvádíte. Také to ani nemusí dávat ekonomický smysl počítat s ohledem na prodejní cenu. Máme klienty, kteří nabyli BTC v cenách kolem jednotek dolarů, takže uplatnitelný výdaj je zanedbatelný. MH”

Čekejte na to až to bude v zákonech explicitně napsané a doufejte, že to nebude hloupé. Mít na konci prosince daň např. 50 tisíc (z 333 tis.), protože jste přešli z btc do eth někdy v průběhu roku a pak mít v dubnu třeba jenom 100k v ethereu protože začal bear market a házet to navinu tomu, že je to rizikové aktivum je přece směšné. Těch 333k tis. jste nikdy k ničemu kromě nákupu krypta nepoužil a teď po vás chce stát 50 tis. za co proboha? Až budou prasata lítat a babiš sedět v base a krypto daně napsány explicitně si to vyložte podle toho jak to vnímáte vy. Jak to vnímám já, už víte.

Petra

Ráda bych Vás požádala o informaci, jak je to s daněním po dalším roce (případně více letech). Převádí se vklady do dalšího roku? Tedy pokud letos vložím do krypta např. 100 tisíc a příští rok hodnota vzroste na 200 tisíc, které celé vyberu, budu danit zisk z rozdílu (zisku), tedy ze 100 tisíc nebo z celé vybrané částky?
Někde jsem četla, že se krypto daní “rok od roku”, tedy vklady z minulých let nehrají roli, ale přijde mi to dost šílené. Děkuji za odpověď .

T.

Dobrý den,
zajímá mne, v které zemi se zisky daní. Tam kde žiji, co mám občance nebo v pasu, tam kde jsem/nejsem rezident/nerezident, ve státě kde mám bankovní účet, …. ?
Děkuji

Pavel

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když si peníze za bitcoin vyberu v hotovosti z BTC automatu, je tento zisk již zdaněn? Děkuji za odpověď

milan

haha, ne to urcite neni :)

Petr

Dobrý den, mám nakoupené nějaké krypto na Coinbank Trader, v srpnu jsem koupil Doge za 300 Kč a v září prodal a prodělal nějakou korunu, po sléze jsem koupil jinou kryptoměnu. Musím danit ty drobný?
A mám na Coinbank trader nakoupeno i dalsí krypto a s tím jsem nic do teď nedělal ani neprodával nesměnil nic. Musím danit?
díky za odpo

milan

pokud jsi mel jen ten jediny prodej a v nem realizoval ztratu a pak jen nakupoval a doted drzis, pak neni co danit… kdybys mel byt i jenom jednu korunu zisku, mel bys to teoreticky priznat :)

Pepa

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat. Nakoupil jsem několik kryptoměn na Coinbank.
Nic z nakoupených kryptoměn jsem neprodal a nesměnil a ani nepřeváděl zpět na koruny.
Musím něco danit?

Děkuji

Redakce Finex.cz

Dobrý den, Pepo. Pokud jste nerealizoval žádný zisk, pak není nutné nic danit.

Kretenismus

Kterej DEBIL, opakuji DEBIL vymyslel metodu daneni FIFO? Kdyz otevru tri obchody v ruzny cas, nazveme je treba A, B, C a pak je zavru v poradi B, C, A tak podle FIFO bych danil zavreni pozice B oproti otevreni pozice A a tak dale.. ale to je nesmysl, pozice zaviram kdy zvazim ze je vhodne je zavrit, a z toho vyplyva daneni. FIFO vymyslel naprostej kreten. takhle bych to urcite nedanil

Martin

Dobry den, jak zdanim prevod jedne kryptomeny na jinou primo v moji penezence. Pouzivam Exodus. Dekuji

Matěj

Tady vám nikdo asi neporadí, zbytečně tady dáváte otázky. Je to PR článek, jen aby nalákal lidi na daňové poradenství!!!!

Ale kdyby někdo věděl, tak taky bych měl dotazy:
1. Když vytěžím LTC a ten si převedu na burzu a tam vyměním za BTC musím to danit i když ta směna nebyla LTC – fiat – BTC? A popřípadě jakým způsobem?
2. Co musím mít v ŽL, když chci těžit, prý je tam nyní nějaká nová kolonka přímo na těžbu? Musím si do živnosťáku přidat tu novou kolonku, nebo mi stačí nějaká starší (nyní tam mám něco jako zpracování dat)?
3. Chci si udělat paušální daň, jestli jsem to pochopil správně, tak pak zisk nedaním do milionu? Takže kdybych krypto převáděl na fiat a měl z toho zisk třeba teoreticky 900 000 Kč, daň neplatím?

Díky.

Radim

Ahoj,
ke 3. bodu:
Ja jsem v pausalnim rezimu jako OSVC a musim posilat castku 5469 Kč na financni urad kazdy mesic do 20. dne daneho mesice.
Myslim ze bys take musel poslat tuto castku kazdy mesic na financni ucet.
Vice info jak platit dan v pausalni dani je zde:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace

Daniel

Dobry den

Mam otazecku : Musim vzdy jako fyzicka osoba uvadet naklady, nebo kdyz se s tim nechci otravovat tak dam do nakladu nula a do zisku to co mi prijde na ucet a to se zdani 15% popripade 23 % ?

Dekuji za info Dan

Je mi jasne ,ze clovek na tom bude bitej ,ale jen teoreticka otazecka, nebo se to nekomu muze hodit, kdyz BTC jeste nekdo stihl koupit za par korun.

Pepa

Toto by mě také zajímalo.

milan

ano, je to tak, tam kde neumis nebo nechces uvadet naklady, nemusis, ale tim padem danis celou castku

Vítězslav

Dobrý den, koupím BTC za 100.000 Kč, daruji to rodičům a ti to prodají za 110.000. Musí danit 15% z celých 110.000, nebo jen z 10.000? Pokud nemohou uplatnit náklad na pořízení, mohu já uplatnit slevu na dar?

asldkjah

15% 110000,-kc , dary podlehaji daneni z prijmu

Petr

To možná ano, ale ne v rodině:)Ty se nedaní. Platil by tedy jen zisk, tedy 15% z 10 000 kč

Tomas

15% z 10.000

Vojta

Zdravím,

při těžbě kryptoměn, kdy začíná povinnost si založit živnost? Před započetí těžení nebo až s prvním převodem nějaké vytěžené kryptoměny na zisk?

Předem děkuji

Adam

Právně správně v okamžiku, kdy zahájíte živnostenskou činnost, bez ohledu na to zda z ní již mátě nejaké příjmy. V okamžiku začátku těžby jste začal poskytovat služby živnostenským způsobem. Tedy již od začátku byste měl mít živnost.
Váš daňový základ (ze kterého se vypočte daň z příjmu) se bude počítat jen z příjmy – výdaje. Může se tedy fakticky stát, že nakonci roku podáte daňové přiznání, kde bude daňová povinnost 0. Protože jste žádné krypto neprodal. Pokud prodáte vytěžené krypto následující rok, zdaníte ho tedy až následující rok.

Mark

Předem se omlouvám za chyby v pravopisu. Porad se ucim Cesky.

Mam dotaz ohledne danove kontroly. Co je mozne pouzit jako doklad pořizovací ceny, abych mohl uplatnit skutecne vydaje?

Postaci v praksy vypis z uctu a screenshot transakce z burzy binance?

Adam

Burza vám zcela jistě na žádost vygeneruje kompletní přehled všech transakcí a časů.

Jan

Dobrý den,

nepobral jsem výklad danění směny krypta za jiné krypto a danění za platbu v obchodě, který krypto přijímá.

Je tam řečeno, cituji:

“Zdanění by tedy měly podléhat i transakce směny jedné kryptoměna za kryptoměnu jinou nebo kryptoměna za jinou věc (např. nákup automobilu za kryptoměnu nebo platba na internetovém obchodu, který kryptoměny přijímá).”

Dva dotazy:
1) Když tedy například směním bitcoin v hodnotě 1000 Kč za monero stejné hodnoty, musím podat daňové přiznání a zaplatit z této směny daň 15 %, tj. 150 Kč? Podotýkám, že hodnota mého jmění se touto směnou nikterak nezvýšila, pouze se změnila jeho forma.

2) DPH je podle mých informací automatickou “součástí” ceny kupovaného zboží a odvádí ho plátce DPH, tedy obvykle prodejce. Pokud nakupuji zboží za kryptoměny, musím ještě k tomu podat daňové přiznání a odvést státu 15 % daň a tedy vlastně danit 2x?

Děkuji za odpověď.

Pepa

K bodu 1, me přijde logické, že by se danit nic nemělo.

Clovek co ma btc z roku 2014 a tudíž nemá ani jak dokazat ty koruny ve výdajích vlastne tech 1000 korun co smeni za monero lze automaticky povazovat za realizaci zisku i kdyz vlastne stale vlastni 1000. Pak prijde duben a tech 1000 korun muze byt 150 a v přiznání jim muzete vesele odevzdat 150 korun a mit nulu.

Prijde mi to jako absolutní hloupost. Danit by se mělo az penize z virtuálniho přijdou do fyzického s nejakym ucelem jako napr. koupit auto, dum nebo platit najem.

Prijde mi naprosto absurdní, to co píšou v tom článku.

No ale to je stejne jedno, ja budu drzet jeste dalších pet let a doufat ze nová vláda tomu da rozum.

Michal

Na odměny za stakeing se pohlíží jako na těžbu nebo jako dar? A na stablecoin se pohlíží stejně jako na ostatní kryptoměny?

peter

Kolik chce autor za zveřejnění odpovědí tazatelů v komentářích ? Jsou tam praktičtější dotazy než špatně, čti nejasně, koncipované výklady zákonů. tak, jak není směnou myšleno směna na burze a pod..
kde jinde prakticky měníte svoje crypto ?

Filip

Dobrý den
Jsem nováček a dostal jsem na Coinbase různé kryptoměny v hodnotě 3-10 USD celkově 34 USD, poté jsem to směnil do BTC, ETH. Musí zdanit i takové malé částky, když ty různé krypta spadla pod hodnotu 3-10 USD?
Děkuji.

Zdeněk

Dobrý den, zajímal by mě také tento konkrétní případ. Děkuji

Ondřej

Dobrý den,

jak je to s daněním úroku/odměn z platformem typu Celsius, Nexo, Blockfi atd? Například pokud se mě týdně připisují úroky/odměny v celsius tokenu. Obecně mě napadají dva případny jak danit.

1) Klasicky pri směně na fiat danit 15% (popřípadě 23%)

2) Při přípisu na účet jsou většinou úroky/odměny vyčísleny v usd, takze je možnost sečíst příjem za rok (bez ohledu zda cena tokenu šla nahoru či dolu) a zdanit daném roce. Následně při směně na fiat již danit pouze základ daně ponížený o základ daně který byl zaplacen.

Nikde se mě nedaří najít jak by to mělo být správně.

Ondra

Dave

Dobrý den, mohu poprosit někoho, kdo už daňové přiznání s tímhle podával, o reakci na Ondry příspěvek?
Taky nemůžu nikde dohledat díky!

Osobně se přikláním k bodu (1) a to tak, že v momentě kdy se mi “interest” připíše mám fakticky pořizovací cenu kterou pak v den prodeje budu dávat jako vstup. Bojím, že se při (2) nikomu už nedokážu že jsem tyhle tokeny už jednou danil skrze “úrok” a bude se to nakonce danit dvakrát.

Nejsprávnější by bylo asi udělat průměr denních cen, kdy úrok nabíhá, ale to mi přijde zbytečný oser.

Díky za info.

Nocoiner

A co takhle. Bitcoin pošlu např. rodičům, nebo sestre,
tedy je to dar v rodine a nedání se. Rodiče ho obratem prodají. Utržené peníze mi věnují třeba k narozeninám. Tedy opet dar v rodině. Jediné co by se danilo je rozdíl v ceně krypta od přijmutí na

Zdenda

Dobrý den,
když chci manželce nebo synovi darovat krypto, jak by to mělo správně proběhnout, abych byl legálně osvobozen od daně a neměl problém s finančním úřadem??? Mám poslat dotyčnému jen krypto a on si ho později sám smění za fiat a nechá poslat peníze na svůj účet, nebo mám prodat krypto sám přes směnárnu a odeslat obdarovanému přímo už finanční hotovost na účet? A musí někdo z nás potom podávat daňové přiznání když daruji kryptoměny ? Díky moc za informaci. Zdenda.

Panjaksli

Dobrý den,

takže tím, že jsem natěžil kryptoměny v hodnotě 2000kč a následně prodal kvůli finanční tísni, tak jsem jakožto student lidově řečeno v pr*eli a musím prodávat daňové přiznání, nezávisle na tom zdali mám nebo nemám ostatní příjmy ?

Děkuji

Jan

Zdravím, také mě to zajímá. vydělal jsem 50eur. Už vám někdo odpověděl?.
Stále jsem ještě nevybíral zůstal v coinbase. a to se také musí danit?
Nebo až převedu na svůj účet a po té platit dane? od kolika se platí dan od 25tis kč zisku?

Erin

Dobrý deň,
pozorne som si prečítal článok, ale nie som si istý, ako daniť transakcie typu krypto/krypto.

Rozmýšlam som nad dvomi prípadmi. Oba majú za cieľ dlhodobé hromadenie krypta, bez toho aby som čokoľvek vyberal do fiatu a užíval si výnosy.

V prvom prípade by som konal nasledovné úkony: držím krypto, nejakú časť predám za fiat na burze, počkám si, kým hodnota krypta klesne a následne za celý výnos opäť nakúpim krypto, v konečnom dôsledku budem mať viacej krypta, no nulový finančný zisk, pretože všetok výnos som investoval naspať. V tomto prípade mám niečo uviesť do daňového priznania? Pretože mám len výdaje a žiadny výnos/zisk.

V druhom prípade tradujem krypto/krypto (pre názornosť povedzme BTC/ETH) s rovnakým zámerom. Opäť zamením BTC/ETH, počkám, kým BTC klesne, a zamením si ETH/BTC. Vo výsledku mám opäť viacej krypta, ako na začiatku. No podľa toho ako to chápem by som mal daniť každú transakciu krypto/krypto, na ktorej som ”zarobil”. Dá sa takéto tradeovanie krypto/krypto brať za náklad, alebo musím daniť ekvivalentný zisk v okamihu zárobku z každej transakcie?

V obidvoch prípadoch mám vo výsledku viacej krypta, no žiadny výnos/zisk vo fiate. Je potrebné uvádzať niečo v daňovom priznaní?

V prípade, že by som tradeoval na burze a mal tých transakcií stovky, príde mi fyzicky nemožné dopočítať výsledný výdaj/výnos/zisk podľa uvedených metód FIFO alebo priemernej ceny.

Ak by mi niekto vedel poradiť, budem vďačný za odpoveď.

Aneta

Dobrý den,Pokud jsem tedy nakoupila v tomto roce btc např. v hodnotě 10 000Kč při ceně 1BTC = 700 000Kč, poté prodala při hodnotě 1BTC = 920 000Kč a poté zase za tyto peníze nakoupila BTC zpátky při hodnotě 1BTC = 925 000Kč. Tak jak to v tomto případě bude fungovat? Musím v daňovém přiznání v roce 2022 přiznat i ztráty? Nebo pak jen vznikne 0% daně?

Vojta

Tak budete logicky odvádět daň ze zisku z 220 000 Kč. Že pak nakoupíte za víc nemá na nic vliv. Ztrátu byste měla, kdybyste pak po nákupu za 925 000 Kč prodávala za 900 000 Kč. Pak byste danila 15% z 220 000 – 25 000. “Referenční” měnou je fiat ne bitcoin.

Vojta

Příklad je to tedy pro nákup celého BTC, těch 10 000 Kč jsem si nevšiml. Logika je ale stejná.

Pavol

Dobrý den, otázka k FIFO a aritmetického priemeru.

Ak som jeden rok danil predaj BTC ako FIFO, môžem ďalší rok daniť predaj BTC ako aritmetický priemer?

A opačne – ak som jeden rok danil ako aritmetický priemer, môžem druhý rok ako FIFO? (S tým že začiatok toho FIFO pre druhý rok že odpočítam nakúpené BTC z prvého roku tiež FIFO štýlom?)

Moc ďakujem!

Michael

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, pokud jako zaměstnanec navíc ke své práci prodám kryptoměny do výdělku max. 6000Kč za rok, musím tento výdělek zdanit? A pokud směním jedno krypto za jiné?

Rosta

Jsem OSVC a uvažuji o těžbě kryptoměn. Takže pokud jsem to správně pochopil, mužů dát do nákladů hardware a vytěženou měnu daním až ve chvíli kdy ji prodám za Kč nebo utratím? Když ji směním za jinou kryptomněnu taky? Co Dph?

Redakce Finex.cz

Dobrý den, dnes 18. 2. 2021 proběhla aktualizace článku výše. Některé komentáře níže, které zmiňují určité pasáže v článku, již nemusí být relevantní.

Marek

Když na Coinmate koupím BTC za koruny a prodám za eura (koruny nejde vybírat), jaký kurz EUR/CZK mám použít na výpočet zisku/základu daně? Středový ČNB?

Marek

Respektive když si pak (třeba i za několik dní) eura přepošlu na Revolut, kde je směním za koruny, můžu použít kurz z Revolutu? Tedy bych danil skutečně tolik, kolik korun jsem nakonec získal.

ji

Převádím peníze z českého bankovního účtu na Revolut, potom v Revolutu směním za eura (za malý poplatek), pošlu na burzu, koupím kryptoměnu (opět nějaké poplatky). Až budu kryptoměny třeba za pár let prodávat zpět do CZK – můžu si do nákladů vložit celou částku v CZK co jsem převáděl z běžného účtu na Revolut (takže včetně všech poplatků ?)

Standa

Zajimave tema a diskuze. :) Jeden jednoduchy priklad a muj postoj. V 2019 jsem nakoupil BTC za 10000,- kc. poslanim penez z ceske banky do Coinbase. Hodnota roste, na Coinbase sleduji “muj majetek”. Hodnota majetku vzroste na 15000,- kc, poslu ale jenom 5000,- kc spatky na ucet v Ceske Bance, 10000,- porad nechavam v prostredi Coinbase/wallet/HW klic. Na konci roku 2019 nic nedanim, protoze z pohledu CR jsem porad v “strate”. Na konci 2020 vyberu 3000,- kč, porad jsem v strate, nic nedanim. Ale na Coinbase/klic/penezence mam jiz majetek v radu 100000,- kc. A takto to budu drzet a nevybirat az do 2024 a neplatim zadne dane. Ceska republika preci nic nevidi a ja nemam jeste zisk. Az poslu v roce 2025 vetsi castku do Ceske Banky, muzeme se bavit o prvnim daneni. A dovtedy se mozna co-to vyjasni, jak to spravne danit. Co myslite?

David

To zní jako blbost, takhle by nemusel danit nikdo nic, máš chybný předpoklad toho, že jsi v roce 2019 ve ztrátě, což nejsi, protože ta část Bitcoinu, kterou prodáváš měla předtím nižší cenu, tedy jsi v zisku (příjmy-výdaje). Je jedno, žes předtím nakoupil větší část za víc peněz. Řeší se ta část ze které máš zisk.

František

Jako úplná blbost se to nejeví. Tak jako tak, danit se bude zisk v roku 2025, kdy v tomto případě tzv. vyčerpá své náklady. Tudíž bude danit téměř celou částku kterou bude vybírat, jelikož už tam nemá jaké náklady započítat. Když posíláme z hw peněženky někomu peníze, nevybíráme kterou dřívější transakci jako kdyby “přepošleme” danému příjemci. Evidujeme to jako jednu celkovou sumu (např. 0,1btc) u sebe v portfoliu, ze které se nám poměrná suma kterou potřebujeme odeslat odečte. Nevybíráme si, které btc z naší peněženky pro danou platbu použijeme.

Eileen

Dobrý den,
dotaz čistě ohledně burzy. Myslím, že se musí nejprve posoudit charakter burzy. Např. Binance (centralizovaná burza). Když se to vezme z technického hlediska, pokud pošlu 1000 Kč na burzu, je to výdaj a peníze posílám na účet burzy. Na účet od kterého nevlastním privátní klíče a nemám nad ním téměř žádnou moc. Technicky, pokud by burza zavřela, nemám nic. Takže by se dalo říct, že jsem peníze poslal jakoby do nějakého “fondu” na zhodnocení. Jen s tím rozdílem, že to zhodnocení řídím sám a ne fond. Technicky, když na burze směním jednu měnu za druhou, ve skutečnosti se obchoduje jen na úrovni databáze burzy, jako hračka. Virtuální měnu fyzicky nenakupuji, na burze se to tak pouze jeví. Až v momentě, kdy se rozhodnu peníze z burzy vybrat, burza pošle skutečnou virtuální měnu (nebo hotovost, pokud se posílá třeba přímo na účet). Proto jsou při výběru z burzy vyšší poplatky, než poplatky při obchodování na samotné burze. V rámci burzy, měny z technického hlediska fyzicky nenakupuji. Nákup krypta na burze se nedá srovnávat s např. s nákupem akcií, které po nákupu fyzicky vlastním (nebo část). Abych to zkrátil. Je logické brát vklad na burzu jako výdaj a výběry z burzy jako příjem. Jiný výstup peněz z krypto burzy binance neexistuje a je tedy jasně daný zisk. Stejně jako, když si vyberu peníze z běžného fondu. Jako uživatel také neřeším co se v rámci fondu dějě a jakým způsobem se zhodnocuje/znehodnocuje. Dokud peníze nevyberu, tak je nevlastním a nemám co danit. Když bych danil každé šustnutí na burze, a pak navíc ještě výstup z burzy, tak vlastně daním 2x(?)

Anonym

Neslyšel jsem, že by někdo rozlišoval, jestli je to na burze, nebo to bylo vybráno. Ani argumentace tím, že peníze nejsou Vaše, mi nepřijde dostatečná. I když je to crypto adresa Binance, pořád jsou to přece Vaše peníze. A nevím, kde vidíte dvojité zdanění. Pokud koupíte eth, eth vyroste a koupíte za něj btc, realizujete zisk z eth. Zdaníte to, o kolik Vám vyrostlo eth. A když ihned vybíráte btc, není co danit, protože vyberete v takové hodnotě, v jaké jste ho koupil… Tak mi to teda dává smysl, nejsem odborník ????

Mark

Predem se omlouvam za chiby v pravopisu, ziju v Cesku teprv par let.

Podle me v praksi nezalezi na tom jestli to crypto je v binance penezence nebo nasi osobni, protoze binance vede zaznam kolik a jake crypta v jejich penezence vlastnime.

Rekneme ze nakoupite 100ADA za 100$ a pak tam spekulujete rok az z tech 100ADA udelate 5000ADA. To musite nejak dolozit jak jste ten majetek navisil o 50X. Nedelali jste tezeny kryptomen na Binance, takze jedine co zbyva je nakup a prodej, a za co? To si fakt mislite ze na to placnete 15% a financak bude spokojen?

Jako doufam ze se milim, ale mam strach ze financak chce kazdou smenu a prodej zdanit.

Otazka je jake doklady pouzit pro skutecne vidaje pro pripad danove kontroly. Osobne ukladam screenshot kazde transakce a vypis z uctu.

Eileen

Jde o to, že na burze se nerealizují reálné obchody. Mimo burzu ano. Dvojité zdanění je myšleno, že zdaníte zisk ze směny na burze a ještě výběr z burzy do fiatu (CZK), což je také směna (pokud z burzy vybíráte více, než jste tam vložil).

Luděk

Konečně někdo s mojim názorem přesně jak říkáš. Přesuny na burze jim můžou byt u pr****. Přesne kvůli tomu že mě hned došlo to dvojí danění a navíc převody na burze jsou spekulace (ohledně hodnoty) tedy by se danila spekulace. A za poslední 3dny jsem spal asi 4hodiny protoze jsem blbec založil účet roztočil to a při objevení informace která byla snad všude napsaná že každou transakci evidovat tak mě Binance vyjel přes 200radkovou historii a zděsil se. To je to samé jako Launchpool na Binance když tam clovek vloží BNB stake tak jsem se dočetl že to je mining pritom jaky mining???vždyť jak tady píšete – že vklad na burzu je jako vklad.do fondu a tedy já bych považoval Launchpool za fond ve fondu…. Na závěr: můj názor je takový že náš stát je jedna velká groteska. Cekam na den kdy mě řeknou že budu danit i můj účet na Conseq (podílový fond) a v tu chvíli uslyšíte že někdo vyhodil do vzduchu Ministerstvo financí :D

erwin

Také by mne to zajímalo, jak to je. Všude se setkávám s informací, že z transakcí a směn uvnitř burzy je třeba počítat příjmy do daňového přiznání, což mi přijde docela komplikované a logičtější mi přijde jako náklad brát vklad na burzu a výběr z burzy jako příjem.
Osobně jsem na burze Bitstamp od roku 2017 a samozřejmě v počátcích jsem zazmatkoval a horlivě nakupoval a prodával, poté už prováděl pouze pár transakcí ročně a nakonec jsem se rozhodl, že nakoupené měny budu dlouhodobě držet a převedu si je na hw peněženku. A v domění, že zdanitelný příjem je až fiat měna, kterou bych si případně poslal z burzy na účet jsem doteď do daňového přiznání nic v souvislosti s kryptoměnami neuváděl. A teď jsem z toho docela nervózní, jestli jsem vlastně neměl už 4 roky něco danit.
Jediný zdroj, který mě tak napůl podpořil v mé původní myšlence danit až to, co si nechám poslat na osobní účet je zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf kde uvádí:
“A co když máte tisíce transakcí na burze? V rámci intraday obchodování je to dobře možné. Většina burz funguje tak, že ve skutečnosti k žádným převodům kryptoměny podle vašich pokynů nedochází. Převod by byl zaznamenán vblockchainu. Burzy fungují tak, že vložíte kryptoměnu na jejich adresu a následně si virtuálně „hrajete“ s ukazateli. A po čase vám vrátí případné zhodnocení podle vašeho pokynu zpět. Podstatné je, že podle většiny obchodních podmínek dochází k reálnému zvýšení majetku až připsáním částky na vaši adresu zpět. Čili je podstatný až výběr z burzy do vlastní peněženky nebo do směnárny pro převod na fiat měnu. A až tento obchod se typicky daní. Čtěte ale obchodní podmínky. Rozhodující je, ke kterému okamžiku se skutečně zvýší váš majetek. A to je v tu chvíli, kdy můžete s kryptoměnou reálně nakládat a třeba si ji převést jinam.”

Martin

Zdravim, nikde jsem nezahledl jak si poradit s miners fee a prevodnimi poplatky / smennymi kurzy
Pr.:
1) prevedu 260 CZK z CZK uctu na EURa (kurz 26 CZK / EUR) – tedy 10 EUR (vznikaji poplatky za smenu 10 CZK) -> crypto burza
2) na burze smenim 10 EUR za BTC (kurz 28 000 EUR / BTC) -> budu mit 0.00035714 BTC
3) Provedu ulozeni 0.00035714 BTC na HW/SW penezenku a zaplatim 10 % z prevadene castky miners fee, tedy prevedu 0.00032143 BTC a zaplatim 0.00003571 BTC
4) Prevedu nekdy pozdeji 0.00032143 BTC z penezenky na crypto burzu a zaplatim opet 10% miners fee, tedy na burzovnim BTC uctu pribude 0.00028929 BTC, miners fee 0.00003214 BTC
5) Na burze smenim 0.00028929 BTC za EUR (kurz 34 567.39 EUR / BTC). Ziskam tedy 10 EUR
6) Prevod 10 EUR na CZK ucet (kurz 26 CZK / EUR), tedy 260 CZK

Na miners fee jsem ztratil 1.9 EUR. BTC prevadene na EUR mely hodnotu 8.1 EUR. Prevodem BTC na EUR jsem ziskal 10 EUR. Tedy zisk 1.9 EUR, ktery bych mel zdanit. Z vyse uvedeneho vyplyva, ze jsem ale 1.9 EUR tratil v retezci smen na miste miners fee.

A) Zapocitava se miners fee a ostatni poplatky – pricitaji se na stranu nakladu? Pokud ano, jak?
B) Neni z danoveho pohledu miners fee danitelnou polozkou, protoze si kupuji sluzbu – zarazeni crypta do systemu?

Dobrovolně se někam registrovat a ještě svou identitu ověřit občankou, je proti logice bitcoinu.
Zkuste použit decentralizované burzy.

Janka

Dobry den,

Zaujimaju ma dve veci:
1) Ako je to so zdanenim prijmov z tzv. stakingu kryptomen.
2) Ako sa dania prijmu z airdropu, a roznych dalsich odmenovacich programov? Uvediem priklad. Pozriete si video o novej kryptomene a dostanete na ucet zopar coinov v hodnote 300 Kc. V priebehu roka vsak cena stupne a coiny budu mat hodnotu 40000 Kc a predam ich. Je moj prijem 40000 alebo 39700? Kedze som s danymi coinami nemala ziadne naklady na kupu tak predpokladam ze 40000. Dakujem.

Ladislav

Dobrý den, já nemám rád slovo “airdrop”, které nemá nic společného s českými zákonnými předpisy. Podle zákona o dani z příjmů se jedná o dar v hodnotě 300 Kč od cizí osoby. Takový dar podle zákona o dani z příjmů zdanit nemusíte, protože jde o dar do výše 15000 Kč od jednoho dárce. Při následném prodeji tuto částku můžete vyúčtovat jako cenu pořízení prodané kryptoměny. Pokud nemáte ještě další podobné příjmy, váš zdanitelný příjem bude 40000 Kč a váš daňový základ bude, po odečtení ceny pořízeni, roven 39700 Kč.

Michal

Zdravím, musím uvádět do daňového přiznaní to když nakoupím a pak prodám kryptoměnu s následnou ztrátou když tato částka byla pod 5 tisíc korun?

Michal

Dobrý den,
Mám dotaz ohledně danění pokud jsem za rok prodal z menší ztrátou a ta částka byla pod 3000 musím to uvádět do daňového přiznání?

V. D.

Zajímavé že nikdo nezmínil další alternativu a to, že krypto neobchoduji a nedržím na burze, ale v privátní peněžence, která je v mém vlastnictví. Jak se k tomu staví tedy zákon? Pokud neobchoduji a pouze držím komoditu. Proběhne pouze nákup na burze a okamžitý přesun do privátní peněženky. Z toho by se daň platit neměla a pokud ano, tak to považuji za nehoráznost.

Jan

Pokud pouze nakoupíte, nemáte žádný příjem, tudíž nemáte co danit. Ale nejsem daňový poradce.

HAREMHEB

Dobrý den.

Chápu tedy dobře, že i kdyby můj roční vedlejší příjem z prodeje kryptoměn nepřesáhl 6000kč, tak stejně musím danit?

Marcel

Dobrý den,

ano je tomu tak, pokud součet základů daně jednotlivých § 6-10 převýší víc jak 48x průměrné mzdy, bude tato částka zdanění vyšší 23% sazbou.

Tomáš

Dobrý den, zajímalo by mě, který předpis nebo zákon stanoví povinnost použít pro vypočet základu daně z příjmu metodu FIFO nebo vážený průměr.

Jakub

Dobrý den,

nejsem odborník, ale troufnu si říct, že žádný, jelikož ani právnické osoby nemají nikde stanoveno, jakou metodu přesně mají použít. Měli by vždy využívat tu, která nejvíce odpovídá realitě (retail – FIFO, teplárny – LIFO, …)

Tomáš

Ovšem právnickým osobám nařizuje výše uvedený zákon o účetnictví, použití jedné z metod uvedených v zákoně (FIFO,prům cena) nicméně ten se na mě jako nepodnikající fyzickou osobu, která nevede účetnictví, nevztahuje, tzn. se jím řídit nemusím. Navíc existuje vyjádření GFŘ k párování nákupů a prodejů cenných papírů, které říká že si fyzická osoba může vybrat jakou nákupní cenu použíje jako náklad (viz žlutě označená část http://kacka.baldsoft.com/ilustrace/vyklad_zakona.pdf). S trochou dobré vůle, vzhledem k charakteru, by asi bylo možné danou pasáž aplikovat i na krypto, a pokud ano pak by informace v článku nebyla přesná (resp. úplná).

Ladislav

§25 odst. 4 Zákon 563/1991

Domnívám se, že zákon o účetníctví se nevztahuje nepodnikající fyzické osoby.

Ladislav

To se domnívate špatně. Pokud chce nepodnikající fyzická osoba vést evidenci umožňující zjistit cenu pořízení svého majetku (v daném případě kryptoměn) pro účely daňového přiznání, vztahuje se na ni zákon o účetnictví podle §1 odstavec 2 písmeno f tohoto zákona. Pokud nepodnikající fyzická osoba takovou evidenci vést nechce, zákon o účetnictví se na ni sice nevztahuje, ale pak tato fyzická osoba nemůže uplatnit cenu pořízení jako náklad ve svém daňovém přiznání.

Jiří

Mě by zajímalo, z čeho mám tedy určovat ten zisk. Na burzu pošlu třeba 10000 a tam přehazuji mezi jednotlvýma kryptoměnama, tu to hodí pár dolarů, tu pár desítek. Kde si mam utčit, jaký je ten zisk? Nebo prostě počkám až na konec obchodování, až si to budu celé vybírat na účet banky?

Ladislav

Kde si určit, jaký je ten zisk? Zaprvé, při každém obchodu, který na té burze děláte, si musíte stáhnout a uložit příslušný záznam o obchodu.

Jedná-li se o nákup kryptoměny za peníze, pak vám tento záznam slouží jako doklad o ceně pořízení kryptoměny.

Pokud už nějakou kryptoměnu máte a na burze ji směňujete za peníze, daníte příslušný obchod jako příjem z prodeje kryptoměny. V takovém případě je příjmem částka, která je vám ve směnárně při tomto obchodu připsána. Proti tomuto příjmu můžete vykázat cenu, za kterou jste vámi prodanou kryptoměnu pořídil.

Nejsložitějším případem je, když už nějakou kryptoměnu A máte a směňujete ji za jinou kryptoměnu B. V takovém případě musíte směnu vykázat jako pořízení kryptoměny B v peněžní ceně platné pro kryptoměnu B v daný den. Současně ale musíte směnu vykázat i jako prodej kryptoměny A a to za cenu, která se rovná výše zjištěné pořizovací ceně kryptoměny B.

John

Váš příspěvek je dobrou ukázkou toho, že zákon o daních z příjmu není na danění krypto připraven.
Je velmi snadné říct, že byste měl danit příjem, ale aby to mělo smysl, musíte mít doklad o nabytí a ten se špatně páruje s tím, co pak přijde na účet. Odpověď na vaši otázku je tedy, daní se až konečný příjem v našem případě v CZK (jsou sice výklady, že by se měla danit každá zisková směna, ale to je naprostá trotlovina, protože na té burze nikdo neví, jestli zrovna vydělal nebo prodělal – vysvětlete tohle nějakému účetnímu, který kryptu nerozumí :)

Těžko totiž:
– doložíte, že šlo právě o toto množství a to odpovídá tomu, co přišlo na účet (takže vám to vyměří poměrem)
– se dokládají další náklady, které se směnou vzniknou (poplatky na burze a za převody)

Pro účetní je to ale snadné – nemáte to jak doložit, zdaníme vám všechno co přišlo. Pokud chcete platit 15% ze všeho, i když jste vydělal třeba jen desetinu, tak prosím. V opačném případě buď na fiat peníze nepřevádějte nebo najděte jinou cestu (takovou, která je pro krypto základní – anonymně!)

Aleš

Dobry den, plati i pro krypto, ze se ztratove obchody odecitaji od ziskovych? Nebo se dani kazdy ziskovy obchod bez ohledu na to, ze na konci roku skoncim v minusu?
Priklad: koupim za 100k a prodam za 200k – jsem 100k v plusu.
Ve druhem obchodu koupim za 200k a prodam za 50k – jsem celkove 50k v minusu.
Platim dan ze zisku z prvniho obchodu? Nebo jen podam danove priznani, ze jsem obchodal, ale zaklad dane bude nula? Dekuji

Ladislav

Daňové přiznání se podává za období jednoho roku. Pokud jste v daném roce uskutečnil pouze tyto dva obchody, bude váš zdanitelný příjem činit 250k. Proti tomu ale můžete uplatnit jako náklad cenu pořízení, která činí celkem 300k, avšak pouze do výše příjmu, čili 250k. Váš daňový základ bude 0.

Alena

Děkuji za odpověď, jsem přesně ve stejné situaci. Pro provedení několika tradů, u kterých byl zisk, ztráta, zisk, ztráta atd, jsem ve výsledku cca -1000.

Moje otázka zní, musím vůbec podávat daňové přiznání pokud vlastně nemám žádný zisk?

Marek

Dobrý den,
jak je to prosím s daní v případě daru? Bratr mi zaslal na coinbase 5000Kč jako svatební dar v BTC. To bylo tusím v dubnu 2020. Já jsem k tomu následně připoslal 2000Kč. Vklad do btc je tedy 7000Kč. Hodnota vzrostla na 18.000Kč a následně začala padat až na 13000, tak jsem vybral btc za 5000. No a teď se tedy musím zeptat. Dar od bratra nejspíš danit nemusím, že? A když to budu brát tak, že jsem si nyní vybral z účtu to, co mi bratr daroval, tak to danit musím? :) Děkuji

Ladislav

Dobrý den.
Váš dotaz si lze vyložit takto:
A) (toto je to, co jste napsal) obdržel jste svatební dar od bratra v BTC. Kolik těch BTC bylo, jste nenapsal, ale podle vaší dohody s bratrem měl tento dar hodnotu 5000 Kč. Následně jste ještě na Coinbase nakoupil další BTC za 2000 Kč. Vybrat (tj. převést do vlastní peněženky) si BTC od bratra můžete kdykoliv, aniž byste platil jakoukoliv daň, neboť jste prodej těchto BTC neuskutečnil.

B) (myslím, že toto je to, co se doopravdy stalo) Obdržel jste svatební dar od bratra ve výši 5000 Kč. Bratr vám tyto peníze poslal na váš účet vedený u firmy Coinbase. Zde jste si za tyto peníze zakoupil BTC, které, tím pádem, měly pořizovací hodnotu 5000 Kč. Následně jste ještě zakoupil další BTC za 2000 Kč. Celková pořizovací cena vašich BTC tedy byla 7000 Kč. Pak jste čekal, dokud se hodnota Vašich BTC nedostala na 13000 Kč. Poté jste část vašich BTC prodal za 5000 Kč a těchto 5000 Kč jste si následně převedl na váš účet v bance. Je-li tomu tak, váš přijem z prodeje BTC činil 5000 Kč. Proti tomu si můžete vyúčtovat cenu pořízení. Z těchto údajů lze vypočítat, že jste prodal část vašich BTC odpovídající zlomku 5000 / 13000. Z těchto údajů lze vypočítat, že průměrná pořizovací cena prodaných BTC byla 7000 Kč * 5000 / 13000 = 2692 Kč. Rozdíl mezi vašimi přijmy a výdaji pak činí 2308 Kč, což byste měl zdanit. Ovšem je možné, že se věci mají ještě úplně jinak.

Martin Havlík

Dobrý den, mohl by prosím někdo z Vás poradit , děkuji. Koupil jsem si Bitcoin za 1000 korun a poté jsme si přes něj koupil trochu cardana , algo, ontology , a teď upřímně nevím co mám danit , vždyť jsem jenom směnil bitcoin za něco jiného a hodlám to držet, takže tedy neprodávám a držím to.

Ladislav

Bohužel máte smůlu. Každá operace, při které jste za BTC kupoval cardano, algo, ontology, atd. byla nejenom pořízením cardana, alga, ontology (za pořizovací cenu, kterou si musíte vypočítat tak, že třeba korunovou tržní cenu cardana zjištěnou v den jeho pořízení vynásobíte množstvím cardana, které jste pořídil). Taková operace je ale navíc považována i za prodej BTC a to za cenu, která se rovná stanovené pořizovací ceně (toho cardana, alga, či ontology, které jste pořídil). Za předpokladu, že jste žádné jiné operace neuskutečnil, bude váš celkový zdanitelný příjem roven celkové ceně pořízení cardana, alga, ontology stanovené výše. Proti tomu lze odečíst (a to do výše takto stanoveného příjmu) celkovou cenu pořízení BTC, tedy 1000 Kč a získat tak daňový základ.

Daniel

Mám na burze bitcoiny za 2000kč a např litecoin za 1000kč a poté si za bitcoiny koupím litecoin za 1000kč (výsledek bude bitcoiny za 1000kč a litecoin za 2000kč) musím tento pohyb zdanit?

Ladislav

Dobrý den.
Protože jste uskutečnil směnu bitcoinů za litecoin, máte zdanitelný příjem z prodeje bitcoinů, který se rovná tržní ceně pořízených litecoinů stanovené ke dni jejich pořízení směnou. Dovoluji si pochybovat, že správně zjištění tržní cena litecoinů ke dni jejich pořízení směnou byla právě 1000 Kč. Zde je nutné nešvindlovat, a seriózně si onu hodnotu zjistit a samozřejmě si zmíněný výpočet s potřebnými podklady jako doklady uschovat. Pokud by správně zjištěná pořizovací cena litecoinů získaných směnou za bitcoiny skutečně byla 1000 Kč, byl by váš zdanitelný příjem ze směny roven 1000 Kč. Od něj lze, pro účely zjištění základu daně, odečíst pořizovací cenu bitcoinů, což ve vašem případě činí právě 1000 Kč. V takovém (nepravděpodobném) případě by váš daňový základ byl roven nule. To ovšem neznamená, že byste jej nemusel uvést v daňovém přiznání. Tam tato operace stejně patří, protože se jedná o příjem 1000 Kč, který musíte zdanit.

Karel Neumann

Kdyz daruji krypto manzelce, bude z toho platit nejakou dan?
Dekuji.

Ladislav

Ne, z daru manželce ona žádnou daň neplatí. Vy samozřejmě také ne.

Ján

Dobrý deň,

to ale asi bude záležať na tom, či toto krypto ste vlastnil pred svatbou alebo ste sa k nemu dostal až po svatbe. Ak ste sa k nemu dostali až po svatbe, tak si myslím, že proste patrí do SJM a nemôžete ho darovať manželke ako dar, aby sa neplatila daň. Ona už to krypto vlastní aj s vami. Mám pravdu?

David

Dobrý den,
Celý den si čtu/poslouchám články o tom jak vlastně danit kryptoměny, ale pořád mi to není jasný. A byl bych rád kdyby mi to zde někdo vysvětlil.

1.) Pokud koupím 1 BTC za 5000,- Kč a za rok vzroste jeho cena na 10 000,- Kč a já si za to něco koupím, musím danit nebo ne? Měl jsem za to, že nepřesahuji částku 30 000,- a tudiž jsem od daní osvobozen.

2. Co když jsem koupil jeden bitcoin a nic s ním nedělám jen ho držím na burze, musíme po té taky danit pokud bude růst jeho hodnota? tudiž pokud stál 5000,- a po roce 15 000,-

3. Jak to tedy funguje když prodávám krypto za krypto?

Karel

1) U kryptoměn nejsou žádné výjimky pro osvobození od daně jako u akcií do 100 000 Kč, atd. takže musíte

2) Dokud neprodáte, nic nedaníte

3) Úplně stejně jako při krypto za fiat, protože při obchodu dojde k zisku/ztrátě

Doporučuji webinář na toto téma – https://youtu.be/h9fk3VA7cUU

MD

Dobrý den,
v diskuzi jsem zaznamenal pár nejasných odpovědí ohledně přijmu do 30t., možná jsem to jen špatně pochopil.
Když uvedu příklad:
V roce 2018 koupím BTC, Eth,.. celkem za 25 000,- celou dobu budu ve ztrátě a až v roce 2020 se dostanu do zisku tak je směním v automatu za fiat.
Pokud to chápu správně tak pokud je směním se ziskem do 30 000,- (tzn. celkem vyberu do 54 900,-) tak jako příležitostný příjem nedaním. Stejně tak kdybych za krypto zakoupil zboží tak se stále jedná o zisk do 30 000,- který není potřeba danit.

Děkuji

Prochy75

1) 30 tisíc je příjem nikoliv zisk. Takže koupíte za 25 tisíc a máte výdaj 25. A prodáte za 30 a máte příjem 30. Přitom zisk je pouhých 5 tisíc.

2) Osvobození do 30 tisíc příjmu nelze použít u kryptoměn. Je to uvedeno i v článku.

Je to tím, že toto osovobození se vztahuje k příjmům dle §10 odstavec 1 písmeno A) zákona o daních z příjmů.
Ale příjem z prodeje kryptoměn pod toto písmeno nespadá, protože příjem z prodej kryptoměny spádá pod §10 odstavec 1 písmeno B)

Filip

Dobrý den ,kdiž sem rozměnil Litececoin za bitcoin cca za 40 dolarov musim to zdanit?A kdiž si koupim napr neco v eshope za Bitcoin taky to musím zdanit?Co kdiž si koupim napr kafe ?Dekuji za odpověď

David

Dobrý den, pokud tomu tedy rozumím správně, tak když koupim BTC za 5k a cena vzroste na 25k a koupim si za to třeba mobil na alze, tak musím zdanit těch 20 tisíc, Ikdyz jsem to utratil za zboží? Popřípadě jak by na to třeba finančák přišel, kdybych tak neučinil? Díky za odpověď

Redakce Finex.cz

Dobrý den, je to přesně tak, jak říkáte. Pokud realizujete nějaký zisk – a je jedno, zda v korunách na účet, nebo např. za zboží či služby, měl byste svůj zisk náležitě zdanit. Na druhou stranu ale existuje např. příležitostný příjem, který není do určité výše nutné danit vůbec, atp., takže doporučuji toto konzultovat s daňovým poradcem. :-)

Petr

Od kterého roku platí legislativa o daňi z kryptomen? ( roky nazpět se daňit nemusí nebo jo ?)

Kevin

Dobrý den,
Jak lze dokázat kolik jsem za kryptoměnu před prodejem zapltil?
Když ji třeba koupím od kamaráda za 100 000 Kč bez papíru třeba.
A když ji prodám třeba za 200 000 Kč.
Nerad bych platil 15% z celé částky ale max z toho rozdílu.
Zároveň bych chtěl takto činit poctívě, abych neměl průser, ale zároveň nechci jak blbec dělat věci navíc, které nemusím a které mi uberou zasloužený zisk z risku :)
Děkuji

Petr

1)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli když koupím btc za 20Kč a pak ho převedu na altcoiny a vydělám na tom např. 30Kč, musím to danit? (nemyslím jen daň z příjmů ale myslím všechny daně)
2)
Musím danit těžbu btc když vytěžím pod 500kč za rok? (nemyslím jen daň z příjmů ale myslím všechny daně)

předem děkuji

Patrik

Zdravím, aktuálně podnikám jako OSVČ v oblasti softwarového vývoje, a uplatňuji 60% paušál. Chtěl bych se zeptat, jestli rozšířením mých aktivit na obchodování na kryptoměnové burze nepřijdu o možnost uplatnění tohoto paušálu, případně jestli se 60% paušál dá uplatnit i na příjmy z burzy.

Pokud bych totiž přišel o možnost uplatnění 60% paušálu, tak je pro mě obchodování na burze prodělečné i za předpokladu, že by samo o sobě vydělávalo. Primární zisky mám stále ze softwarového vývoje, a v budoucnu to neplánuji měnit.

Děkuji.

Ladislav

Zdravím, Patriku.
Ve vašem případě platí, že se sám můžete rozhodnout, zda kryptoměny, se kterými obchodujete, zařadíte do svého živnostenského podnikání, či ne.

Já bych spíše doporučil kryptoměny do živnostenského podnikání neřadit. Proč? Protože při zařazení do živnostenského podnikání by vám každý prodej či směna (i když by se jinak jednalo o prodej ztrátový) zvýšil příjmy z podnikání. Ty by vám následně zvýšily nejenom základ daně, ale i výši zdravotního a sociálního pojištění.

Pokud kryptoměny do svého živnostenského podnikání nezařadíte, budete je danit jako ostatní příjmy podle §10 Zákona o daních z příjmů. V takovém případě vám obchody s kryptoměnami zdravotní ani sociální pojistné nezvýší a navíc vám ze ztrátových obchodů nehrozí zvýšení daně z příjmů.

Redakce Finex.cz

Dobrý den, Patriku. O možnost uplatnění 60% paušálu byste určitě přijít neměl, nicméně lepší bude, když budete vše konzultovat se svým účetním či daňovým poradcem. :-)

Marek

Zdravím. Musím řešit daň, i když jsem prodejem kryptoměny prodělal peníze? A co kdybych vydělal i hloupých 50 korun? Taky musím podávat daňové přiznání??

Redakce Finex.cz

Dobrý den. Předpokládám, že řešíte daň z příjmu (?). Pokud ano, tak ta se samozřejmě neplatí, pokud nemáte žádný zisk (máte ztrátu). Bohužel zde osvobození od daně nelze uplatnit, proto musíte teoreticky danit i 50 Kč.

Martin

Dobrý den,
v článku je ale uvedeno, že při směně kryptoměn na burze zde osvobození příjmů příležitostné činnosti do částky 30 000 Kč dle §10 odst. 3a Zákona o dani z příjmu uplatnit nelze. Takže pokud tomu dobře rozumím, je tím pádem potřeba danit i těch “hloupých 50 korun”, pokud se jedná o zisk?

Redakce Finex.cz

Dobrý den, je to přesně jak říkáte.

Osvobození od daně zde bohužel uplatit nejde, tak jak se píše v článku.

Omlouváme se za chybu. Komentář jsem opravil, aby nemátl ostatní čtenáře.

Hezký den.

David

Dobrý den.
Část bitcoinu z kryptopeněženky jsem poslal na směnárnu a za ní nakoupil altcoiny. Ty jsem prodal a za ně opět nakoupil jiné. V částkách deseti až stokorun. Jak je to s daněním?
Děkuji.

Sranda

Neřešte to myslite ze kvuli 100 kč na vas vlitne bernak? :D hlavne do 10 000 kc zisku nic danit nemusis

Jakub

Dobrý den,

Mám na Vás dotaz ohledně těžby, řekněme že mám pár rigů. To, kolik při těžbě spotřebují řešit nebudeme. Založím živnost na těžbu krypta, která se dá násobit 60% paušálem a budu to tak chtít. Takže řekněme že by teoretický zisk při prodeji mohl být 100K, tudíž státu budu platit daně ze 40K a teď nastává moje otázka. Když jsem jako živnostník tak vystavuji faktury, které mi moji zákzníci(když nějaké mám) proplatí a tím sem vydělal atd. Jenže kdo mi vystaví fakturu v kryptu? Sám sobě přece fakturu nemůžu vystavit, tudíž pak jen do daňového přiznání napíšu že jsem vidělal 100k a z toho se mi poté při 60% bude počítat daň? Je to takhle vůbec možné? Předem děkuji, snad jsem to naspal nějak rozumně.
Hezký den

Jindra

Samozřejmě tady nemůžeme mluvit o žádné fakturaci. Bude třeba to jen uvést do daň přiznání a pak možná doložit v případě problému výpisem z burzy (prodej) a z blockchainu (co kam jsi natěžil)

Michal

Dobry den,
chtel bych se zeptat jak je to se zakonem a danění, když jeden znamy mi napsal ze mi prijdou penize do banky od nejakeho cloveka, ja vzdy odectu provizi cca 10% a za to nakoupim bitcoin z banky pomocí smenarny a bitcoiny poslu jemu.
Jak se tohle daní nebo co mohu delat abych to mel vse se zakonem v poradku?

Predem moc dekuji za odpoved.

Redakce Finex.cz

Dobrý den, osobně bych se do takových akcí být Vámi nepouštěl, pokud nerozumíte tomu, jak, co a proč se po Vás chce. Jen taková rada, abyste se zbytečně nespálil. Zní to celkem pofidérně. Ale jinak v tomto případě byste pravděpodobně danil Vaši 10% provizi (mínus poplatky za směny). Pravděpodobně byste na to ale potřeboval živnostenské oprávnění.

Michal

Dobry den, mockrat Vam dekuji za odpoved. Kazdopadne na rozhodnutí uz je pozde, protoze se toto jiz delo :( jelikoz jsem si uvedomil az moc pozde, ze jsem byl neco jako jeho bily kun, tak jsem s tim okamzite prestal. Pokusim se spocitat provize a vse zdanit. Nekteré lidi podvedl nanestesti pres muj ucet a buhvi kolik i mimo mě. Snazim se najit nejake reseni, abych nebyl trestany ja, kdyz jsem nikoho neokradl.

Jiří

Zdravím.
díky za článek.
Můžete mi poradit? Jsem občasný směňovatel BTC/CZK.
Směňuji od 2017. Doposud jsem v daňovém přiznání za 2017 a 2018 směny BTC neřešil, protože jsem spíše nakupoval než prodával a byl ve ztrátě. BTC stále držím. Souhrně se dá říci (uvádím příklad), že jsem do směn vložil svých 100.000 Kč a výsledek 145 transakci je na konci roku 2019 takový, že mám 10.000 Kč a 0.5 BTC. Daní se to vůbec?
Pokud ano, dá se to spočítat jednoduše?
Na konci roku 2019 je stav:
10.000 Kč + 0.5 BTC (při kurzu např. 220.000) = 120.000 Kč.
Mínus 100000 náklady, takže daňový základ je 20.000.
Nebo je tento výpočet nesprávný?
Děkuji za odpověď 
 

Jiří

Aha, odpovím si sám, protože odpověď je ve vašem článku.
Nejde o to stanovit jakou hodnotu má v mém případě 0,5 BTC který k 31.12.2019 vlastním. Jde o to, že jsem např 50 transakcemi (z uvedených 145) prodal 0,3 BTC řekněme v sumě za 80.000 Kč. Pomocí váženého aritmetického průměru spočítám, kolik mě stálo pořízení těch prodaných 0,3 BTC a mám to.

Tomáš

Ahoj

Dejme tomu, že na bitcoinu vydělám 100000 za rok a na litecoinu 50000 za ten samý rok prodělám.
Měl by jsem danit 100 nebo 50 tisíc ?

Redakce Finex.cz

Dobrý den, Váš zisk bude 50 000 Kč. Daníte tedy pouze 50 000 Kč.

Milena

Dobrý den, a co když použiju bitcoin k nákupu v době, kdy kurz klesne a mám tedy ztrátu. V tom případě nemám zisk ke zdanění, ztrátu si asi uplatnit nemohu, a je třeba to uvádět do daňového přiznání?

MT

Článek mě přijde dost zaměřený na podnikatele, ale co když jako fyzická osoba běžný občan ČR nakoupím BTC např. za 5 000 Kč a za půl roku dejme tomu vzroste cena na ekvivalent 10 000 Kč. Přímo za BTC si pak na Alze koupím pračku. Budu muset něco danit?

Redakce Finex.cz

Dobrý den, ve Vámi uvedeném případě (jeden nákup BTC a jeho následný prodej za zboží) je to poměrně jednoduché. Váš realizovaný zisk by v tomto případě byl 5000 Kč a ten je nutno zdanit stejně, jako kdybyste BTC prodal za 10 000 Kč.

Martin

Ale nemá zisk presahujúci 30 000 kč.. Není to tak , že by daň nemal platiť??

olde.vixen

Dobry den,
Ja bych se rada dozvedela, jestli naklady z jednoho roku je mozna pouzit v dalsich letech, tak napriklad pokud v 2018 koupim 1 BTC, a prodam ho az v 2019, jestli to, co jsem zaplatila v 2018 muzu pouzit k snizeni zakladu dane 2019. Predem diky.

Redakce Finex.cz

Dobrý den, ano, to samozřejmě můžete. Jinak kdybyste 30. 12. 2019 koupila bitcoin za 100 000 Kč a prodala ho 1. 1. 2020 za 101 000 Kč, přeci nebudete platit daň 15 000 Kč :-)

Ondřej

Dobrý den, a ty náklady musí být uvedeny už v daňovém přiznání za rok 2018? Co když v tomto roce jen nakoupím a neuvedu náklady? Můžu pak tyto náklady uvést až v roce 2019 ?

Jan

Dobrý den, nejsem si úplně jistý tak se raději zeptám znovu možná to tu padlo. je směna BTC na fiat pro fyzické osoby osvobozena od daně například 6000kč nebo 30000kč? ještě jedna myšlenka pokud jsem nakoupil v roce 2018 př. 20000 a prodávám v roce 2018 jen za 18000kč s tím že mi tam zbyl btc v hodnotě 2000kč můžu si v roce 2019 uplatnit hodnotu 2000kč do nákladu v roce 2019? myslím že ne, ale jistý si ani v jednom nejsem. díky

Tomáš

Dobrý den,

jsem úplný začátečník a zajímalo by mne, jestli je z pohledu zdanění nějaký rozdíl mezi obchodováním na kryptoměnové burze (tedy vůči nějaké protistraně) a směnou různých měn v krypto směnárně. Děkuji.

Karel

Dobrý den,
zajímalo by mě, jak často se daní zisk z obchodování s kryptoměnou, na finanční úřad musím jít jednou za rok nebo pokaždé když budu mít nějaký zisk? Děkuji předem za odpověď. Karel

Redakce Finex.cz

Dobrý den,
stačí jednou za rok. Příjem z obchodování s kryptoměnami se daní podle §10 Ostatní příjmy zákona o dani z příjmu, přičemž pro fyzické osoby platí 15 % daň. Uvedete za minulý rok v daňovém přiznání, které odevzdáte do konce března. :-)

Honza

Dobrý den,
jak se z hlediska českého práva nahlíží na těžbu v poolu, který se nachází mimo území EU a směnu kryptoměn ve směnárnách mimo EU? V mém případě jde o země jako USA, Čína, Korea nebo Rusko. Jedná se v těchto případech o příjem ze zahraničí s povinností registrovat se jako plátce DPH?

Děkuji za odpověď
Honza

Matěj

Dobrý den,

zajímalo by mě, jak je to se zdaněním při výběru z papírové peněženky prostřednictvím bitcoinmatu? Je pouze otázkou mojí cti, zda daň přiznám, nebo ne? Předem děkuji za odpověď

Redakce Finex.cz

Dobrý den, Matěji. Je to tak, jak říkáte. To, zda Vám někdo smění krypto za hotovost (ať už člověk, nebo bitcoinmat), se dá jen těžko dohledat a proto je jen na vás připadný zisk uvést v daň. přiznání a zdanit.

Jana

Pěkný den,
zatím aktivně neobchoduji, ale ráda bych a potřebuji vysvětlit jednu věc ke zdaňování, a to:
Koupím si nějakou kryptoměnu, tato se mi snad zhodnotí, ale ne dost podle mých očekávání, takže ještě ve stejném roce vyměním vše za jinou kryptoměnu. V momentě směny bych si myslela, že “prodejní” cena jedné kryptoměny je stejná jako “nákupní” cena nové kryptoměny. Nerozumím tedy doporučení, proč zdaňovat i směnu kryptomën, které proběhne v jeden okamžik, tj. dle mého v tento moment nevzniká na základě vlastní směny žádný “zdanitelný příjem” a dřívější zhodnocení se projeví až při konečné směně na FIAT nebo koupi zboží za kryptoměny. Jinými slovy, pokud směňuji kryptoměnu jako věc za jinou věc, mají tyto v momentě směny stejnou hodnotu, proto nemám co danit. Až směna kryptoměny na FIAT, anebo koupě zboží za kryptoměnu je okamžikem, kdy mám příjem a kdy se mi fakticky zvýší majetek, tedy zdanění v tento okamžik beru jako nutné.

Pokud mi někdo vysvětlí doporučení zdaňovat každou směnu mezi kryptoměnami navzájem, budu ráda.
A máte někdo reálné zkušenosti s finančním úřadem, zda a jaké doklady se vyžadují ke směnám kryptoměn?

Jana

Redakce Finex.cz

Pěkný den Jano,
ano, máte pravdu, pokud směňujete ještě za další (třetí) kryptoměnu, pak se prodejní cena = nákupní a zisk nemáte.
To, o čem mluvíte, a co jste z článku vypíchla je příklad typu (“Koupím 1 btc. Ten pak směním za X ltc, jehjichž cena vyleze. Prodám X ltc za 2 btc. Zisk mám tedy 1 btc (=zisk Y Kč v momentě prodeje ltc)).
Každopádně celé toto téma je opravdu dost zmatené a pokud vím, tak v ČR zatím (reálně v praxi) stačí přiznat zisk až v momentě výběru z kryptoměn na fiat (pokud výběr přesahuje váš vklad). Úředníci ještě zdaleka neví, jak obchodování mezi jednotlivými měnami stopovat a vyhodnocovat a nevypadá to, že by se do toho pouštěli.

Petr

Mě trochu štve, že ani finanční úřad není 100% profesionál v této věci. Natož aby konkrétně poradili nebo udělali kompletní easy mustr pro amatéry, když po nás chtějí peníze s jejichž ziskem nemají absolutně nic společného. Vlastně něco společného mají: Ze zdaněné výplaty nakoupím třeba XRP. Pak ho prodám a převedu fiat zpět do ČR – zaplatím daň ze zisku ČR – A co pak budu dělat s penězi? No za získané, dvakrát zdaněné peníze si koupím v ČR nějaký produkt s další daní.

John

Berte to tak, že oni sami neví. Prostě to šoupli pod §10, a s detaily se ani neobtěžovali.

Jana

Opravdu podléhá dani už obchod např BTC – BAT a ne až finální výstup na fiat? Znám lidi co to daní až na výstupu a neměli s tím problém.

jan

taky by me to zajimalo :)

Patrik Bud.

Super – díky moc za článek! Aktuálně se to dost hodí. Ještě jednou děkuji, ušetřili jste mi spoustu času.

Spajdy

Dost jsem s tím daněním kryptoměn tápal a nějak jsem pořád nevěděl, co je pravda, ale když jsem si přečetl tento článek, tak jsem si to tak nějak v hlavě ujasnil, díky za něj.

Redakce Finex.cz

Díky Spajdy. Bohužel se tato tématika špatně chápe a ještě hůře se aplikuje v praxi. Snad jsme to ale tak nějak dobře vysvětlili. :-)

Milan

Zdravím autory. Díky za článek… danění není vůbec snadná věc a bez nějaké účetní to není snadné na provedení. Často ani účetní neví, co se děje. Sám jsem to loni řešil.

Milan