Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Zdanění kryptoměn – Kompletní návod pro rok 2024

Publikováno
Zdanění kryptoměn – Kompletní návod pro rok 2024
Zdroj: azcoinnews.com

Danění kryptoměn je téma, které není úplně jednoduché na pochopení. Proto jsme se rozhodli připravit tento kompletní návod, jak na danění kryptoměn. Ne každý danění a účetnictví u digitálních měn rozumí, ale v případě, že obchodujete, vlastníte, nebo těžíte kryptoměny, byste měli vědět, co a jak funguje.

Jak se daní obchodování kryptoměn na burze? Potřebujete k těžení kryptoměn živnostenské oprávnění? Na tyto a mnoho dalších otázek naleznete odpověď níže.

Obsah článku Jak zdanit kryptoměny

Jak se na kryptoměny dívá v České republice?

daneni kryptomen v CZDříve, než se začneme bavit o konkrétních procesech co a jak se daní, pojďme se podívat na to, jak se na kryptoměny koukají české statní orgány. To vám jistě pomůže celé problematice lépe porozumět.

Z pohledu státních orgánů jsou kryptoměny považovány za nehmotný movitý majetek. Česká národní banka je totiž, coby peněžní prostředky neuznává. Nákup a prodej kryptoměn tedy nepovažuje za platební službu.

Kryptoměny nejsou z pohledu ČNB virtuálními penězi, cizí měnou a ani nelze považovat za obdobu cenného papíru.

Z tohoto důvodu nelze zařadit příjmy z prodeje kryptoměn do kapitálových příjmů. Veškeré obchody, které na burzách probíhají, spadají tedy pod §10 Zákona o daních z příjmů – Ostatní příjmy.

V říjnu roku 2015 rozhodl Evropský soudní dvůr (ESD) ve věci Služby za úplatu – Směna virtuální měny ‚bitcoin‘ za tradiční měny – Osvobození od daně (v češtině zde), na základě sporu švédské daňové správy Skatteverket proti Davidu Hedqvistovi, že v případě kryptoměn se jedná o oběživo. Kryptoměny ESD tímto rozhodnutím de facto legitimizoval jako každou jinou měnu a osvobodil je tak od DPH.

Ovšem ani tato nejvyšší soudní autorita EU dosud nic na názoru českého státu na kryptoměny nezměnila. Úprava DPH je na celoevropské úrovni a mnohdy bývá odlišná od úpravy Zákona o dani z příjmu, jehož znění je zcela v kompetenci každého jednotlivého státu. Každý stát si tak tento zákon spravuje sám.

Žádné výjimky, úpravy či osvobození pro kryptoměny

Z výkladu Zákona o dani z příjmu v ČR nám tedy plyne, že kryptoměny u nás nemají žádné vlastní výjimky, žádné úpravy či osvobození, jako je tomu například u zlata, cenných papírů, akcií či nemovitostí. Úprava však kryptoměny neminula v zákonu o EET, který praví, že platby ve virtuální měně povinnosti EET podléhají.

Dále se o kryptoměnách zmiňuje tzv. daňový balíček z roku 2017 v Novele zákona o DPH, kdy je příjemce plnění ručitelem za neodvedenou daň z tohoto plnění, je-li úplata poskytnuta v kryptoměnách, a to ať už zcela anebo jen z části.

Každé úspěšné odvětví je ovšem pozitivně i negativně spojené s veřejnoprávní regulací napříč celým světem. Možná největší (a v zásadě i jednou z prvních) regulací jsou daně u kryptoměn.

Finanční správy po celém světem musí být nadčasové, stejně jako kryptoměny samotné. I přes často chybějící komplexní úpravu zdanění kryptoměn se státy již nyní hojně hlásí i ke zdanění příjmů z tohoto fenoménu.

Ostatně celý internetový business je budoucností pro daňové zisky. Vzpomínáte na boom platforem Airbnb nebo Uber? Pravděpodobně ano. Možná ale nevíte, že tento trend byl v České republice poznamenán plošnými kontrolami ze strany finanční správy a doměřením až likvidačních daňových doměrků a sankcí.

Nejprve je třeba zvolit správnou právní formu investování

Správná volba právní formy investování je s ohledem na daně stěžejní téma pro každou osobu. Bohužel ale často dochází nejprve k realizaci samotné aktivity, tedy nákupu kryptoměn, ze které může často vzniknou nadbytečné daňové zatížení, jenž zpětně nemůže být optimalizováno a může pro investora znamenat často i ztrátu celého zisku.

Investoři v České republice mají v zásadě na výběr efektivně ze dvou forem investování – buď jako fyzická osoba nepodnikající (tedy osoba investující mimo sféru své hlavní podnikatelské činnosti) nebo právnická osoba (nejčastěji s.r.o.).

V české investorské komunitě jsou v zásadě obě dvě formy obestřeny mýty a nepravdy, kterým se v tomto článku budeme věnovat.

Varianta 1 – Fyzická osoba

Nejčastěji se investor rozhodne pro formu investování jako fyzická osoba, která obchoduje s osobními prostředky mimo podnikatelskou činnost (tuto osobu dále nazývejme jako fyzickou osobu nepodnikající).

Výhody investování jako fyzická osoba:

 1. Téměř nulové počáteční náklady.
 2. Příjem nepodléhá pojistnému na zdravotní a sociální pojištění.
 3. Nižší sazba daně z příjmů než u investování přes společnost.

Začátečníci u této formy nepochybně uvítají téměř nulové startovací náklady – není potřeba podnikatelské oprávnění nebo licence. Zdanitelný příjem je zařazen do dílčího základu daně podle § 10 ZDP (ostatní příjem) a nebude tedy podléhat v porovnání s režimem zdanění fyzické osoby podnikající pojistnému na zdravotním a sociálním pojištění (tato varianta není až na výjimky daňově efektivní pro investování, proto nebude dále rozebírána), které dosahuje v ČR vysokých sazeb. U zdanění fyzické osoby bude aplikována nižší daňová sazba 15 % oproti 19 % u investování přes společnost.

Nevýhody investování jako fyzická osoba:

 1. Nelze započítávat ztrátu z předchozích let se ziskem následujícího roku.
 2. Nelze kompenzovat v rámci roku zisk z crypta například se ztrátou z prodeje akcií nebo nemovitých věcí.
 3. Lze uplatnit omezeně pořizovací náklady jako výdaj snižující základ daně.

Největší nevýhodou u této formy investování do kryptoměn s ohledem na danění je bezesporu nemožnost si započítat ztrátu z předchozích let se ziskem z aktuálního roku.

Základ daně podle § 10 ZDP totiž nikdy nemůže dosahovat záporné hodnoty. Navíc v rámci jednoho roku není možné mezi sebou kompenzovat zisk z prodeje krypta se ztrátou z obchodování nemovitostí nebo akcií a opačně.

Podle pravidel § 10 je možné mezi sebou kompenzovat pouze stejné druhy příjmů. Toto velice přísné ustanovení ovšem umožňuje mezi sebou kompenzovat zisk a ztrátu z obchodování různých druhů kryptoměn (například zisk z BTC zkompenzuji se ztrátou z obchodování ETH).

Fakticky dochází u kryptoměn ke zdanění zisku – rozdílu příjmů a výdajů. Výdaje lze ovšem u § 10 ZDP uplatnit za předpokladu silné příčinné souvislosti se zdanitelným příjmem. Investor tedy nepochybně uplatní jako výdaj pořizovací cenu kryptoměny nebo například poplatky burze, ovšem “režijní” výdaje typu internetové připojení, automobil, kancelář nebo mobilní telefon uplatnit nelze.

Varianta 2 – Právnická osoba

Alternativní variantou formy investování je potom nákup a danění kryptoměn jako právnická osoba – společnost.

Výhody investování jako právnická osoba:

 1. Lze započítávat ztrátu z předchozích let se ziskem následujícího roku.
 2. Lze kompenzovat v rámci roku zisk z crypta například se ztrátou z prodeje akcií nebo jiné podnikatelské činnosti.
 3. Lze uplatnit široké spektrum nákladů související s obchodováním.

Povšimněte si, že nevýhody první varianty jsou výhodami investování přes společnost. Tady se potvrzuje, jak je úvodní rozhodnutí o formě investování důležité. Daníme-li jako právnická osoba, můžeme uplatnit ztrátu z předchozích 5 let vůči zisku z aktuálního kalendářního roku.

Společnost je účetní jednotkou, která daní roční ekonomický zisk jako celek – je tedy možné ztrátou z jiné aktivity (prodej akcií nebo nemovitých věcí) nebo podnikání kompenzovat zisky z obchodování kryptoměn.

Navíc náklady můžeme uplatnit v podstatně širším rozsahu než fyzická osoba nepodnikající. Automobil, kancelář nebo mobilní telefon tedy bude snižovat vaše celkové daňové zatížení.

Nevýhody investování jako právnická osoba:

 1. Vyšší startovací náklady.
 2. Administrativní zátěž za doby trvání společnosti a případné likvidace.
 3. Vyšší sazba daně oproti režimu fyzické osoby.

Mít vlastní společnost vyžaduje větší zodpovědnost a startovací náklady. Oproti méně formálnímu způsobu investování skrz fyzickou osobu vyžaduje start společnosti náklady v řádu nižších desítek tisíc korun. Navíc společnost je vždy účetní jednotkou, která vede účetnictví od svého vzniku až do zániku. Ukončení této formy investování předchází také poměrně zdlouhavý a administrativně náročný proces likvidace.

Společnosti jsou zdaňovány sazbou daně 19 % oproti 15 % u fyzických osob. Dále také výplata dividendy společníkovi podléhá dodatečnému zdanění 15 % daní z příjmů fyzických osob. Vše je ale potřeba zvážit v širších souvislostech.

Jak bylo zmíněno výše, společnost může uplatnit širší škálu nákladů, navíc s účinností pro rok 2021 bylo zavedeno progresivní zdanění u vysokopříjmových fyzických osob (nově zdaňováno 23% sazbou daně).

Poznámka

Pozor! Pokud jakkoliv nakládáte s virtuálními aktivy jako podnikatel, tedy je obchodujete za účelem zisku či jejich obchodování zprostředkováváte někomu jinému, vstahuje se na vás od roku 2021 již povinnost disponovat živnostenským oprávněním pro obor č. 81. – Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem dle živnostenského zákona.

Volba správné formy je stěžejní pro daňové plánování investora.

Těžba kryptoměn a její danění

daneni tezeni kryptomen

Jelikož se těžba kryptoměn již netýká pouze správy vlastního majetku, ale jde už o poskytovanou službu, jedná se o podnikání. Mimo zřízení živnostenského oprávnění vám tak také vyplývá povinnost přihlásit se k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Příjem z tohoto podnikání se zdaňuje dle §7 Zákona o dani z příjmu.

Zdanění probíhá stejně jako u získávání věcí vlastní činností. Zdanit jako příjem nelze kryptoměnu jako takovou, ale až její směnu, tedy směnu za fiat měnu anebo něco jiného.

Dosáhnete-li jako fyzická osoba při těžbě kryptoměn zisku, daní se 15 %. Ve hře jsou však také návrhy na navýšení této daně z 15 % na 24 %, nicméně ke schválení do roku 2021 zatím nedošlo.

Vyžaduje těžba kryptoměn založení živnostenského oprávnění?

Těžení kryptoměn. Je to stejné, jako jejich obchodování? Není!

Na těžbu kryptoměn živnost již mít musíte.

Těžení totiž, na rozdíl od obchodování a spekulací s kryptoměnami, již podmínku soustavné činnosti naplňuje. Tím, že kryptoměny těžíte, nabýváte tak majetek vlastní činností, přičemž příjem vzniká až v okamžiku, kdy kryptoměny prodáte anebo směníte. Je proto potřeba živnostenského oprávnění.

Jedná se o živnost volnou v oboru činnosti č. 56 “Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“, bez této živnosti tedy těžbu kryptoměn provozovat nesmíte. S tímto oprávněním si také vystačíte pouze v případě, že kryptoměny těžíte a dále neprodáváte, jinými slovy necháváte je ležet na svých kryptoměnových peněženkách.

Jakmile vytěžené kryptoměny prodáte na burze nebo směnárně, vykazujete tím už činnost spadající do oboru č. 81. – Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem zmiňovaného výše. Z toho tedy plyne, že se vyplatí zařídit si obě oprávnění.

Jak se daní nákup zboží nebo služeb za kryptoměny?

Získané kryptoměny nemusíte směňovat na fiat měnu, abyste si mohli pořídit nějaké zboží, ať už jde o elektroniku, automobil, nemovitost či služby. Nákup zboží a služeb je možný rovnou za kryptoměny.

Výhodou je, že nemusíte hledat kurz a přidělávat si práci s oceněním zdanitelného příjmu. Zdanitelný příjem se v tomto případě rovná hodnotě pořízeného majetku. Ovšem tato koupě za kryptoměny podléhá dani, přičemž zdaňujeme na základě povahy nabytí kryptoměn – těžbou či směnou na burze.

Poznámka

Poznámka: V tomto směru je ovšem zajímavý rozsudek Krajského soudu v Brně z února roku 2022, v němž bylo judikováno, že nákup zboží za kryptoměny zdanitelným příjmem není. Informace výše jsou nynějším postupem finanční správy, který je s tímto rozsudkem v rozporu.

Jak zdaníte příjem kryptoměn při prodeji svých služeb a zboží?

Prodáváte své zboží nebo své služby a necháváte si platit kryptoměnou? To je poměrně snadné. Doklad vystavíte tak, jak jste běžně zvyklí v českých korunách, přičemž k němu připíšete ekvivalent v dané kryptoměně (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, atd…) anebo pouze větu, že lze kryptoměnou platit.

Základem daně z podnikání je pro vás hodnota v českých korunách. Ve chvíli, kdy probíhá platba, je hodnota českých korun a kryptoměny stejná. Jakákoli budoucí ztráta či zhodnocení nemá pak s podnikáním nic společného.

Pokud ale k nějakému zhodnocení dojde (např. pokud prodáte auto za 1 bitcoin, který následně stoupne na hodnotě), budete jej muset dle §10 ještě dodatečně zdanit, nicméně už nebude dále podléhat zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

Pro kryptoměny zatím bohužel neexistuje žádná výjimka, jako je tomu v případě cizích měn a s nimi souvisejících kurzových rozdílů. Snad se někdy v budoucnu bude ministerstvo financí touto záležitostí zabývat a pro kryptoměny udělá výjimku.

Jak se počítá základ daně ze zisku kryptoměn?

Jelikož daň z kryptoměn patří pod ostatní příjmy, základ daně bude rozdílem mezi cenou při pořízení a cenou při prodeji kryptoměny.

Poznámka

Čistě hypoteticky, pokud tedy koupíte kryptoměnu bitcoin za cenu 100 000 Kč a prodáte jej za 200 000 Kč, dílčí základ daně bude činit rozdíl 100 000 Kč.

Z daně si pak lze odečíst prokazatelné náklady vzniklé při nákupu. Pokud jde o směnu, tedy kdy směňujete jednu kryptoměnu za druhou, je zapotřebí také danit. Obtížnější však už je určit, jaký kurz v tomto případě použít.

Decentralizovaná povaha kryptoměn dělá toto komplikovanější, jelikož neexistuje žádný oficiální anebo jeden jediný platný kurz. V praxi se toto nejčastěji řeší kurzem, který byl na burze nastavený v době, kdy jste kryptoměny obchodovali. Takto nejlépe budete mít přehled o tom, zda váš majetek na hodnotě stoupl anebo klesl.

Výpočet základu daně pomocí FIFO a váženého aritmetického průměru

K výpočtu základu daně si můžete vybrat ze dvou možných metod, pojďme si na konkrétním příkladu ukázat, jak může zdanění kryptoměn vypadat v praxi:

 1. First in, first out anebo také jednoduše FIFO (více o této metodě). Při prodeji započítáte tu část, kterou vlastníte nejdéle. Uveďme si příklad: Koupíte Bitcoin za 100 000 Kč, následně tři Bitcoiny za 50 000 Kč. Následně na to dva Bitcoiny prodáte, přičemž jeden bude stát 200 000 Kč. Kolik bude základ daně? Ten bude 250 000 Kč, tedy rozdíl mezi nákupní cenou nejdéle drženého Bitcoinu (200 000 – 100 000 Kč = 100 000 Kč) a dalším nákupem Bitcoinu (200 000 – 50 000 Kč = 150 000 Kč).
 2. Vážený aritmetický průměr je druhou variantou. Zde si vypočítáte průměrnou cenu každé zakoupené kryptoměny, přičemž tuto cenu odečtete od ceny, za kterou jste kryptoměnu prodali. Nejlépe se to vysvětlí na příkladu, proto si jeden opět uveďme: Koupíte si Bitcoin za 100 000 Kč a pak tři Bitcoiny každý za 50 000 Kč. Potom dva Bitcoiny (každý za 200 000 Kč) prodáme. Průměr nákupní ceny každého Bitcoinu bude tedy 62 500 Kč. K této hodnotě se dostaneme následovně: 100 000 Kč + 150 000 Kč (za 3 Bitcoiny)/4. Kolik bude tedy základ daně? Základem daně bude rozdíl 400 000 Kč – 125 000 Kč (62 500 * 2) = 275 000 Kč.

Je ale jasné, že pokud jste během roku provedli více nákupů a prodejů kryptoměn, a to dokonce i různých kryptoměn a na různých burzách, zdanění zisků už nebude tak snadné a rozhodně doporučujeme obrátit se na daňového poradce.

dane a daneni kryptomen

DPH a příjmy z kryptoměn

Ustanovení Evropského soudního dvora praví, že směna kryptoměn, ať už na burze, nebo u směnárny, je od DPH osvobozená. Samotná těžba kryptoměn DPH zřejmě taktéž nepodléhá. Není totiž zcela zřejmé, kdo je koncovým zákazníkem, jaké je místo uskutečněného plnění, přičemž svou činností nelze ani ovlivnit výši příjmu.

Je však nutné mít na paměti, že pokud vaše příjmy nepodléhají DPH, potom si nelze DPH z nákladů na tyto příjmy ani uplatnit. Jste-li v situaci, kdy máte několik příjmů, z nichž jsou některé s DPH a některé od DPH osvobozené, musíte krátit veškeré náklady tzv. koeficientem (podrobněji v Zákonu o DPH).

Směnu kryptoměn na burze a ani jejich těžbu nelze považovat za příležitostné činnosti, takže osvobození příjmů příležitostné činnosti do částky 30 000 Kč dle §10 odst. 3a Zákona o dani z příjmu zde uplatnit nelze. V případě dědění či darování kryptoměn se postupuje podle Zákona o dani z příjmu, jelikož samostatná ustanovení a zákon o dani dědické a darovací byl zrušen k datu 1. 1. 2014.

Jak tedy zdanit zisk z kryptoměn?

Jak jsme již uvedli v předchozích odstavcích, kryptoměny bude fyzická osoba danit jinak než osoba právnická. Stejně tak je rozdíl v danění kryptoměn jako investice, těžby kryptoměn nebo nákupu či prodeje služeb za kryptoměny.

Podívejme se tedy nyní na to, jak konkrétně bude danění kryptoměn probíhat.

danění kryptoměn jako fyzická osoba

Pokud si pro investování vyberete formu fyzické osoby nepodnikající, nevyhne se vám povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Předmětem daně z příjmů jsou mimo peněžních příjmů (převod crypto na FIAT) i nepeněžní příjmy a příjmy dosažené směnou.

Naopak předmětem daně není držení krypta na soukromé peněžence nebo burze – na konci roku nedochází ke zdanění nerealizovaných zisků!

Zdanění by tedy měly podléhat i transakce směny jedné kryptoměna za kryptoměnu jinou nebo kryptoměna za jinou věc (např. nákup automobilu za kryptoměnu nebo platba na internetovém obchodu, který kryptoměny přijímá).

Základem daně u směnných obchodů bude příjem vyjádřený v CZK v cenách obvyklých. Jako fyzická osoba bez obchodního majetku budete tento druh příjmů danit výhradně v § 10 zákona o daních příjmů – ostatní příjmy. Na tyto obchody nelze vztáhnout žádné osvobození známé z obchodování nemovitostí nebo kapitálových investic.

Od příjmů je možné odečíst omezené výdaje vynaložené na dosažení těchto příjmů. V praxi to bude zejména pořizovací cena dané kryptoměny nebo poplatky burze. Širší spektrum výdajů nelze využít, neb v rámci tohoto dílčího základu daně nelze odečítat výdaje na zajištění a udržení příjmů jako například výdaje na automobil, kancelář či mobil.

Pořizovací cenu kryptoměn je potřeba stanovit pomocí účetních metod, a sice FIFO nebo vážený aritmetický průměr. Investor bude ve vlastním zájmu volit metodu výpočtu, která povede k nejvyššímu ocenění prodávaného kryptoměn.

V průběhu zdaňovacího období (jednoho kalendářního roku) lze mezi sebou kompenzovat ztráty a zisky z prodeje kryptoměn, a to i několika různých kryptoměn. Kompenzovat nelze ovšem například zisk z kryptoměn se ztrátou z obchodování s nemovitými věcmi nebo cennými papíry, jelikož kompenzaci lze provádět pouze u stejných druhů příjmů.

Dílčí základ daně u ostatních příjmů nemůže dosahovat daňově účinné ztráty, jelikož výdaje lze uplatnit maximálně do výše příjmů. V této formě investování tedy není fakticky možné kompenzovat ztrátou z minulých zdaňovacích období zisk z aktuálního roku. Základem daně bude součet peněžních i nepeněžních příjmů z kryptoměn minus související výdaje na dosažení (viz výše).

Po zohlednění zbývajících příjmů (například zaměstnání nebo podnikání) se stanovuje celkový roční základ daně z příjmů fyzických osob součtem všech dílčích základů daně. Od tohoto základu je možné odečíst nezdanitelné části základu daně jako jsou zaplacené úroky na bydlení, penzijní či životní pojištění nebo darování na veřejně prospěšné účely.

Následně je aplikována na část základu daně z kryptoměn jednotná sazba daně 15 %.

Poznámka

Od roku 2021 je zavedena daňová progrese i na ostatní příjmy a sazba daně bude na příjmy dosahující více než 48násobek průměrné mzdy 23 %. Vypočtenou daň lze následně snížit o daňové slevy a zvýhodnění. Každý poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na slevu na poplatníka ve výši 24 840 CZK ročně, dále lze v tomto režimu lze uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti nebo slevu na druhého (výdělečně neaktivního) manžela. Výsledkem bude daň k odvodu na finanční úřad, která bude splatná do 1. 4. 2021, případně až do 1. 7. 2021, využijete-li pro sestavení přiznání služeb daňového poradce.

danění kryptoměn jako právnická osoba

Při investování do kryptoměn v právní formě právnické osoby (nejčastěji společnost s ručením omezeným) je potřeba zisk z kryptoměn zakomponovat do celkového základu daně obvykle za zdaňovací období kalendářního roku.

Každá právnická osoba povinně vede účetnictví a musí tedy aplikovat obecné účetní metody. Základem daně budou opět mimo peněžní příjmy (převod kryptoměn na FIAT) i nepeněžní příjmy a příjmy dosažené směnou.

Nebude také fakticky docházet ke zdanění nerealizovaných zisků ke konci roku, jelikož podle definice položek aktiv v rozvaze společnosti budou kryptoměny vykazovány jako zásoby nebo jako dlouhodobý nehmotný majetek. Základem daně u směnných obchodů bude příjem vyjádřený v CZK v cenách obvyklých.

Vůči zdanitelným příjmům (výnosům) je možné uplatnit široké spektrum výdajů – na dosažení (pořizovací cena, poplatky burze), zajištění a udržení příjmů (automobil, kancelář, , počítač, telefon,..). Mezi hlavní výhodu této formy patří možnost vykázat z obchodování daňovou ztrátu, která je převoditelná až do 5 následujících zdaňovacích období.

Pro výpočet nákladů na pořizovací cenu jsou i v tomto případě používány metody FIFO nebo vážený aritmetický průměr. Je opět na účetní jednotce, kterou metodu zvolí. Po zvolení jedné se jí ale musí držet a není možné mezi nimi “přeskakovat”.

Žádné osvobození na příjmy z obchodování kryptoměn přes právnickou osobu nejsou (stejně jako u fyzické osoby) aplikovatelné. Vypočtený základ daně lze snížit o darování na veřejně prospěšné účely až do výše 10 % základu daně. Na takto snížený základ daně je aplikována jednotná sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 19 %.

Firma může následně uplatnit slevu na zaměstnávání handicapovaných zaměstnanců. Takto vypočtená daň je splatná do 1. 4. 2021 s tím, že termín lze opět prodloužit daňovým poradcem do 1. 7. 2021.

FAQ: Často kladené otázky a mýty ohledně danění kryptoměn:

Příjem z krypta se nedaní do hranice 30 tis. CZK, případně až 100 tis. CZK za rok nebo se dokonce jedná zcela o osvobozený příjem.

Kryptokomunita by přirozeně aplikovala co nejširší osvobození na jejich zdanitelné příjmy. Bohužel v tomto případě žádné ze všech třech instrumentů ale není aplikovatelný pro fyzické ani právnické osoby.

Hranice 100 tis. CZK se týká pouze akciových příjmů, nikoliv příjmů ze všech investic. Limit osvobození 30 tis. CZK je sice aplikovatelný na velkou část příjmů zahrnovaných do § 10 ZDP, samotné obchodování ovšem zahrnuto není, jelikož se nejedná o příjem z příležitostné (aktivní) činnosti ale o (pasivní) příjem z dispozice s osobním majetkem.

Osvobozeny jsou na úrovni fyzické nepodnikající osoby zisky z pohyby světových měn (tzv. forex). Krypto v tuto chvíli není formálně měnou ve smyslu zákonné úpravy, takže není možné aplikovat ani toto osvobození.

Zdanitelným příjmem z krypta je pouze převod na FIAT měnu.

Zprvu asi nejrozšířenější mýtus byl, že daníme pouze zisk z krypta převedený do FIAT měn. Bohužel podle úvodních ustanovení zákona daníme mimo peněžního příjmu i příjem nepeněžní a zisk dosažený směnou.

Podle takto široce vymezeného předmětu tedy daníme mimo převodu zisku do FIAT také zisk z prodeje krypta na jiné krypto případně nákup zboží nebo služeb kryptoměn.

Výdajem uplatněným vůči příjmu může být vždy ta poslední nejvyšší pořizovací cena prodané měny.

Toto je ryze účetní otázka. Komunita se často domnívá, že pokud jako fyzická osoba nepodnikající nevedu účetnictví, ale pouze jinou evidenci, nemusím aplikovat účetní metody úbytku jako jsou FIFO nebo vážený aritmetický průměr. Tím mají tendenci vždy proti poslednímu zdanitelnému příjmu stavět nejvyšší pořizovací cenu prodávané kryptoměny.

Kryptoměna ale není individuálně určená věc (nemá “výrobní číslo”). Při prodeji tedy sice není možné určit jaká mince byla fakticky prodána, podle zákona o daních příjmů je ovšem i na neúčetní jednotky nutné aplikovat obecné účetní metody. Jako výdaje tedy vždy uplatníme nejstarší pořizovací cenu nebo vážený průměr prodávané kryptoměny.

Výdajem uplatněným vůči příjmu může být vždy ta poslední nejvyšší pořizovací cena prodané měny.

Určitě jste si už položili otázku: “Co když nebudu daně z obchodování kryptoměn platit? Kdo na mě příjde, přece jsou kryptoměny anonymní, ne?

Takové myšlenky napadnou asi každého, zvláště když je kryptoměna relativně novou komoditou, které v globálu rozumí poměrně malé množství lidí. Je jasné, že evidovat každou online transakci je prakticky nemožné. Ale co když se to změní? Co až jednoho dne úředníci z finanční správy pochopí, jak vlastně kryptoměny fungují? Jednoho dne k tomu jistě dojde. A co bude pak?

Bitcoin coby největší kryptoměna funguje na principu pseudoanonymity. Každý si může dohledat, jaké transakce a kdy proběhly na kterém účtu, a to od samého počátku existence Bitcoinu. Tyto údaje o transakcích nikdy z blockchainu nezmizí, jsou tam napevno. Takže obchodování s kryptoměnami není zrovna anonymní, jak se všude tvrdí. Vždyť každá burza musí vaši totožnost povinně ověřit. Je otázkou několika let, kdy vzniknou automatické nástroje k prověřování daní a už ani ta pseudoanonymita moc nepomůže.

Snad jste se ve vyčerpávajícím článku výše dozvěděli něco nového a doufáme, že jsme vám pomohli lépe porozumět celé problematice zdanění kryptoměn. Pokud vás zajímá více určitě se podívejte na níže umístěné “důležité odkazy” najdete tam zajímavé materiály pro další sebe vzdělání. Pokud si myslíte, že bychom měli na tuto stránku něco doplnit, tak nám to dejte vědět do komentářů, děkujeme.

PS: Chtěli bychom upozornit na to, že autor ani vydavatel tohoto článku není certifikovaný daňový poradce a nemá oprávnění k závaznému výkladu právních předpisů. Proto, pokud v danění stále tápete, doporučujeme se obrátit na licencovaného daňového poradce anebo na příslušné úřady.

Důležité odkazy ohledně zdanění kryptoměn: 

Líbil se vám tento článek?
121
0

Autor

Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (155 komentářů)

Varování

Upozornění: Finex.cz neposkytuje daňové poradenství a autor článku není daňový poradce. Sekce komentářů funguje pouze pro diskuzi mezi samotnými čtenáři.

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

tomáš bálint

Dobrý den. Chci darovat synovi Bitcoin,musí danit ,když je to dar v přímé linii.Děkuji.

Michal Staňa

Dobrý den,

Již zde podobný dotaz zazněl, ale nenašel jsem odpověď.
Jde mi o daň ze směny krypto/zboží. Pro praktický příklad: Koupil jsem před nějakou dobou za 10tis. Kč btc v nějaké hodnotě. Aktualně při prodeji za fiat bych obdržel +-15tis. Kč = daním, chápu. Když ale třeba na alze koupím za btc zboží v hodnotě 10tis. Kč nebo i menší. Vzniká mi v tomto případě danitelný zisk nebo ne a případně jaké hodnoty zde dávat do rovnice?

Děkuji

Redakce Finex

Dobrý den, ano, vzniká. Z pohledu daní je jedno, zda BTC prodáte za 10 000 korun nebo směníte např. za telefon ve stejné hodnotě.

Lada L

Dobry den,

pokud mi byly vsechny krypto ukradeny, jak mam tento fakt zohlednit pri zdaneni? Povazuje se ukradena “castka” za minusovou polozku (ztratu), tudiz neplatim nic, nebo to nikoho nezajima a musim zdanit zisk ktery jsem prodejem ci smenou krypto ucinil do te doby? A bude se pak pripadne FU dozadovat prokazani kradeze?

Dekuji.

Bc. Adam Vávra

Můžete mi poradit, nějakého levného daňového poradce v oblasti krypta? Nechci za daňového poradce dát víc peněz, než za daň samotnou.

Krypto Policajt

Doporučuji simpletax. Jsou ale drahý…. Ale ono to není sranda to všechno udělat pořádně, pokud s kryptem děláš víc než jen “nákup prodej”… a právě ten “nákup prodej” by měl zvládnout za pár stovek (max tisíc) běžnej účetní/daňař.

Lenka CC

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda když si koupím Bitcoin na naší platformě, nebo např. na Coinbase…., tak se musí danit jeho koupě, nebo se daní až pouze případný jeho prodej?
Děkujii za odpověď!

Bc. Adam Vávra

Koupě kryptoměny, pokud vím, se nikdy nedaní. Daní se, až prodej, nebo konverze za jiné krypto.

Martin Bohatý

To se vážně najde blázen, který to daní?

M. B.

Dobrý den, v roce 2014-2015 jsem si hrál s bitcoinem. Něco jsem nakoupil, zkusil jsem těžit … Byly to jen drobné, pak jsem se tomu přestal věnovat a celé jsem to hodil za hlavu. Minulý rok jsem se k tomu vrátil a zjistil jsem, že mám nějaké drobné mBTC a její cena vyletěla tak, že mi to hodilo cca. 37 tisíc. Vzhledem k tomu, že jsem tam tyto peníze nechtěl nechávat, tak jsem je vybral. Tím mi vznikla povinnost teto příjem uvést do daňového přiznaní letos. Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2014 netušil, že to takto dopadne neřešil jsem tudíž žádné záznamy, co jsem koupil a co jsem “vytěžil”. Budu tedy muset zdanit celou částku tj. 37 tisíc? Tyto peníze jsem sice vybral, ale pak jsme ji zase investoval někam dál. Toto asi nebudu moct uplatnit abych se zbavil se zbavil povinnosti zaplatit daň?

Renata Jes

to klidně zdaňte, ta daň bude stejně nulová přeci :)

Krypto Policajt

To máš celkem blbý. Buď to nedaň vůbec a spoléhej na to, že na to nikdo nepřijde (kvůli těm drobnejm to nikdo řešit nebude) a nebo to musíš zdanit celý. Když nemáš důkaz, kterým bys prokázal náklady;)

David

Nevite jak je to s danenim crypto pujcek? Napriklad pokud si pujcim USDC oproti BTC a nasledne je prevedu na fiat a utratim? Logicky by to zdaneni podlehat nemelo, ale tady v Kocourkove clovek nikdy nevi.

John

Říkám si proč je ten článek tak strašně zmatečný a na konci je velmi vtipné upozornění. Informace tu sice jsou, ale jinak je to reklama na poradenstvi.

Z mojí zkušenosti – krypto/krypto je nesmysl.
Pokud začnete rok na btc a skončíte ho v eth, danili byste pokud koupíte eth ztrátově? Ne. Proč byste to dělali v druhém případě? Jestli budete držet další 3 roky a čas od času změníte krypto? Daní se az převod na fiat do české bankovni sféry. Dokud jste v ekosystému tak od prosince do podání daňového přiznání můžete nemít na daně a jestli si myslíte, že vám stát zaplatí potom ztráty, tak to az budou prasatka litat.
Keep calm, delejte si evidenci a dokud zákon nebude sepsán tak, aby vše bylo jasné ihned tak je to vec názoru.

T.

Dobrý den, zmiňujete svoji zkušenost ….. řešil jste již danění přímo se správcem daně?
Pokud připustím, že finanční správa je oprávněna postupovat podle svého vyjádření, budou se zdaňovat i příjmy (zisky) se směny krypto na krypto. Já to beru tak, že jakýkoliv směnný obchod může mít daňové následky ….. existuje přeci peněžní i nepeněžní plnění a vzájemná směna je jen splnění závazku. Je ale dost možné, že se pletu. Představuji si to tak, že zemědělec vypěstuje kukuřici, ale druhý rok chce zasít ječmen. Tak část svoji kukuřice smění za ječmen. Tento obchod přeci ale neznamená, že nemusí vykazovat své příjmy a výdaje …. musí přeci ocenit v Kč kukuřici, druhý ocení v Kč ječmen a následně provedou zápočet pohledávky a závazku.
Snad by mohl odpovědět i nějaký daňový poradce.

John

Mám to od svého DP. Stejně to tak je u Hanycha (2018), i když ten to alibizuje na svůj účet tím, že říká že danit krypto za krypto by se sice a mělo, ale to v případě kdy to nedržíte pouze v ekosystému směnárny a lze jednoduše v blockchainu dohledat vaše pohyby mezi směnárnou/směnárnou/ pěněženkou.

“A co když máte tisíce transakcí na burze? V rámci intraday obchodování je to
dobře možné. Většina burz funguje tak, že ve skutečnosti k žádným převodům
kryptoměny podle vašich pokynů nedochází. Převod by byl zaznamenán
i v blockchainu. Burzy fungují tak, že vložíte kryptoměnu na jejich adresu
a následně si virtuálně „hrajete“ s ukazateli. A po čase vám vrátí případné
zhodnocení podle vašeho pokynu zpět. Podstatné je, že podle většiny
obchodních podmínek dochází k reálnému zvýšení majetku až připsáním částky
na vaši adresu zpět. Čili je podstatný až výběr z burzy do vlastní peněženky nebo
do směnárny pro převod na fiat měnu. A až tento obchod se typicky daní. Čtěte
ale obchodní podmínky. Rozhodující je, ke kterému okamžiku se skutečně zvýší
váš majetek. A to je v tu chvíli, kdy můžete s kryptoměnou reálně nakládat
a třeba si ji převést jinam.”

Pokud si za rok rozdiversifikujete portfolio na 5 krypt v průběhu roku i v přitom kdy jste v plusu s plánem držet a nevyvávědět to na jinou směnárnu kde si koupíte CZK, a poté je dovedete české sféry tak byste neměl nic řešit. Většina zahraničních směnáren má takové prostředky zabezpečení, že peněženky už málo dávají smysl. Jestli máte strach, tak jste vystaveni tomu, že jste transparentnější pro daně. Jestli máte ale rozum tak stačí opravdu vždy řešit výdaj a příjem v momentě opravdového použití vašich assetů. Všechny ostátní názory jsou prostě to jak si to lidé vykládají z té omáčkové jurisdicke, která je taky udělaná jen k tomu, aby lidé raději platili více než méně.

Představte si toto, pokud nechcete přiznáváat výdaje. Můžete daytradeovat kolik chcete třeba v 5 let v kuse a pak prodat 1 BTC na české směnárně, převést ho do banky a v přiznání uvést nulové výdaje, a nikdo se vás na nic nezeptá? Bizární, ne?

“Hezký den, z naší praxe ani u velkých částek finanční správa nepřezkoumává způsob nabytí. Subjektů, které poměrně dávno nabyly krypto a postupně jej prodávají je dost a zároveň často není možné historické ceny prokázat. Zdroj majetku v přiznání neuvádíte. Také to ani nemusí dávat ekonomický smysl počítat s ohledem na prodejní cenu. Máme klienty, kteří nabyli BTC v cenách kolem jednotek dolarů, takže uplatnitelný výdaj je zanedbatelný. MH”

Čekejte na to až to bude v zákonech explicitně napsané a doufejte, že to nebude hloupé. Mít na konci prosince daň např. 50 tisíc (z 333 tis.), protože jste přešli z btc do eth někdy v průběhu roku a pak mít v dubnu třeba jenom 100k v ethereu protože začal bear market a házet to navinu tomu, že je to rizikové aktivum je přece směšné. Těch 333k tis. jste nikdy k ničemu kromě nákupu krypta nepoužil a teď po vás chce stát 50 tis. za co proboha? Až budou prasata lítat a babiš sedět v base a krypto daně napsány explicitně si to vyložte podle toho jak to vnímáte vy. Jak to vnímám já, už víte.

Petra

Ráda bych Vás požádala o informaci, jak je to s daněním po dalším roce (případně více letech). Převádí se vklady do dalšího roku? Tedy pokud letos vložím do krypta např. 100 tisíc a příští rok hodnota vzroste na 200 tisíc, které celé vyberu, budu danit zisk z rozdílu (zisku), tedy ze 100 tisíc nebo z celé vybrané částky?
Někde jsem četla, že se krypto daní “rok od roku”, tedy vklady z minulých let nehrají roli, ale přijde mi to dost šílené. Děkuji za odpověď .

T.

Dobrý den,
zajímá mne, v které zemi se zisky daní. Tam kde žiji, co mám občance nebo v pasu, tam kde jsem/nejsem rezident/nerezident, ve státě kde mám bankovní účet, …. ?
Děkuji

Pavel

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když si peníze za bitcoin vyberu v hotovosti z BTC automatu, je tento zisk již zdaněn? Děkuji za odpověď

milan

haha, ne to urcite neni :)

Petr

Dobrý den, mám nakoupené nějaké krypto na Coinbank Trader, v srpnu jsem koupil Doge za 300 Kč a v září prodal a prodělal nějakou korunu, po sléze jsem koupil jinou kryptoměnu. Musím danit ty drobný?
A mám na Coinbank trader nakoupeno i dalsí krypto a s tím jsem nic do teď nedělal ani neprodával nesměnil nic. Musím danit?
díky za odpo

milan

pokud jsi mel jen ten jediny prodej a v nem realizoval ztratu a pak jen nakupoval a doted drzis, pak neni co danit… kdybys mel byt i jenom jednu korunu zisku, mel bys to teoreticky priznat :)

Pepa

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat. Nakoupil jsem několik kryptoměn na Coinbank.
Nic z nakoupených kryptoměn jsem neprodal a nesměnil a ani nepřeváděl zpět na koruny.
Musím něco danit?

Děkuji

Redakce Finex

Dobrý den, Pepo. Pokud jste nerealizoval žádný zisk, pak není nutné nic danit.

Kretenismus

Kterej DEBIL, opakuji DEBIL vymyslel metodu daneni FIFO? Kdyz otevru tri obchody v ruzny cas, nazveme je treba A, B, C a pak je zavru v poradi B, C, A tak podle FIFO bych danil zavreni pozice B oproti otevreni pozice A a tak dale.. ale to je nesmysl, pozice zaviram kdy zvazim ze je vhodne je zavrit, a z toho vyplyva daneni. FIFO vymyslel naprostej kreten. takhle bych to urcite nedanil

Martin

Dobry den, jak zdanim prevod jedne kryptomeny na jinou primo v moji penezence. Pouzivam Exodus. Dekuji

Matěj

Tady vám nikdo asi neporadí, zbytečně tady dáváte otázky. Je to PR článek, jen aby nalákal lidi na daňové poradenství!!!!

Ale kdyby někdo věděl, tak taky bych měl dotazy:
1. Když vytěžím LTC a ten si převedu na burzu a tam vyměním za BTC musím to danit i když ta směna nebyla LTC – fiat – BTC? A popřípadě jakým způsobem?
2. Co musím mít v ŽL, když chci těžit, prý je tam nyní nějaká nová kolonka přímo na těžbu? Musím si do živnosťáku přidat tu novou kolonku, nebo mi stačí nějaká starší (nyní tam mám něco jako zpracování dat)?
3. Chci si udělat paušální daň, jestli jsem to pochopil správně, tak pak zisk nedaním do milionu? Takže kdybych krypto převáděl na fiat a měl z toho zisk třeba teoreticky 900 000 Kč, daň neplatím?

Díky.

Radim

Ahoj,
ke 3. bodu:
Ja jsem v pausalnim rezimu jako OSVC a musim posilat castku 5469 Kč na financni urad kazdy mesic do 20. dne daneho mesice.
Myslim ze bys take musel poslat tuto castku kazdy mesic na financni ucet.
Vice info jak platit dan v pausalni dani je zde:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace

Daniel

Dobry den

Mam otazecku : Musim vzdy jako fyzicka osoba uvadet naklady, nebo kdyz se s tim nechci otravovat tak dam do nakladu nula a do zisku to co mi prijde na ucet a to se zdani 15% popripade 23 % ?

Dekuji za info Dan

Je mi jasne ,ze clovek na tom bude bitej ,ale jen teoreticka otazecka, nebo se to nekomu muze hodit, kdyz BTC jeste nekdo stihl koupit za par korun.

Pepa

Toto by mě také zajímalo.

milan

ano, je to tak, tam kde neumis nebo nechces uvadet naklady, nemusis, ale tim padem danis celou castku

Vítězslav

Dobrý den, koupím BTC za 100.000 Kč, daruji to rodičům a ti to prodají za 110.000. Musí danit 15% z celých 110.000, nebo jen z 10.000? Pokud nemohou uplatnit náklad na pořízení, mohu já uplatnit slevu na dar?

asldkjah

15% 110000,-kc , dary podlehaji daneni z prijmu

Petr

To možná ano, ale ne v rodině:)Ty se nedaní. Platil by tedy jen zisk, tedy 15% z 10 000 kč

Tomas

15% z 10.000

Vojta

Zdravím,

při těžbě kryptoměn, kdy začíná povinnost si založit živnost? Před započetí těžení nebo až s prvním převodem nějaké vytěžené kryptoměny na zisk?

Předem děkuji

Adam

Právně správně v okamžiku, kdy zahájíte živnostenskou činnost, bez ohledu na to zda z ní již mátě nejaké příjmy. V okamžiku začátku těžby jste začal poskytovat služby živnostenským způsobem. Tedy již od začátku byste měl mít živnost.
Váš daňový základ (ze kterého se vypočte daň z příjmu) se bude počítat jen z příjmy – výdaje. Může se tedy fakticky stát, že nakonci roku podáte daňové přiznání, kde bude daňová povinnost 0. Protože jste žádné krypto neprodal. Pokud prodáte vytěžené krypto následující rok, zdaníte ho tedy až následující rok.

Mark

Předem se omlouvám za chyby v pravopisu. Porad se ucim Cesky.

Mam dotaz ohledne danove kontroly. Co je mozne pouzit jako doklad pořizovací ceny, abych mohl uplatnit skutecne vydaje?

Postaci v praksy vypis z uctu a screenshot transakce z burzy binance?

Adam

Burza vám zcela jistě na žádost vygeneruje kompletní přehled všech transakcí a časů.

Jan

Dobrý den,

nepobral jsem výklad danění směny krypta za jiné krypto a danění za platbu v obchodě, který krypto přijímá.

Je tam řečeno, cituji:

“Zdanění by tedy měly podléhat i transakce směny jedné kryptoměna za kryptoměnu jinou nebo kryptoměna za jinou věc (např. nákup automobilu za kryptoměnu nebo platba na internetovém obchodu, který kryptoměny přijímá).”

Dva dotazy:
1) Když tedy například směním bitcoin v hodnotě 1000 Kč za monero stejné hodnoty, musím podat daňové přiznání a zaplatit z této směny daň 15 %, tj. 150 Kč? Podotýkám, že hodnota mého jmění se touto směnou nikterak nezvýšila, pouze se změnila jeho forma.

2) DPH je podle mých informací automatickou “součástí” ceny kupovaného zboží a odvádí ho plátce DPH, tedy obvykle prodejce. Pokud nakupuji zboží za kryptoměny, musím ještě k tomu podat daňové přiznání a odvést státu 15 % daň a tedy vlastně danit 2x?

Děkuji za odpověď.

Pepa

K bodu 1, me přijde logické, že by se danit nic nemělo.

Clovek co ma btc z roku 2014 a tudíž nemá ani jak dokazat ty koruny ve výdajích vlastne tech 1000 korun co smeni za monero lze automaticky povazovat za realizaci zisku i kdyz vlastne stale vlastni 1000. Pak prijde duben a tech 1000 korun muze byt 150 a v přiznání jim muzete vesele odevzdat 150 korun a mit nulu.

Prijde mi to jako absolutní hloupost. Danit by se mělo az penize z virtuálniho přijdou do fyzického s nejakym ucelem jako napr. koupit auto, dum nebo platit najem.

Prijde mi naprosto absurdní, to co píšou v tom článku.

No ale to je stejne jedno, ja budu drzet jeste dalších pet let a doufat ze nová vláda tomu da rozum.

Michal

Na odměny za stakeing se pohlíží jako na těžbu nebo jako dar? A na stablecoin se pohlíží stejně jako na ostatní kryptoměny?

peter

Kolik chce autor za zveřejnění odpovědí tazatelů v komentářích ? Jsou tam praktičtější dotazy než špatně, čti nejasně, koncipované výklady zákonů. tak, jak není směnou myšleno směna na burze a pod..
kde jinde prakticky měníte svoje crypto ?

Filip

Dobrý den
Jsem nováček a dostal jsem na Coinbase různé kryptoměny v hodnotě 3-10 USD celkově 34 USD, poté jsem to směnil do BTC, ETH. Musí zdanit i takové malé částky, když ty různé krypta spadla pod hodnotu 3-10 USD?
Děkuji.

Zdeněk

Dobrý den, zajímal by mě také tento konkrétní případ. Děkuji

Ondřej

Dobrý den,

jak je to s daněním úroku/odměn z platformem typu Celsius, Nexo, Blockfi atd? Například pokud se mě týdně připisují úroky/odměny v celsius tokenu. Obecně mě napadají dva případny jak danit.

1) Klasicky pri směně na fiat danit 15% (popřípadě 23%)

2) Při přípisu na účet jsou většinou úroky/odměny vyčísleny v usd, takze je možnost sečíst příjem za rok (bez ohledu zda cena tokenu šla nahoru či dolu) a zdanit daném roce. Následně při směně na fiat již danit pouze základ daně ponížený o základ daně který byl zaplacen.

Nikde se mě nedaří najít jak by to mělo být správně.

Ondra

Dave

Dobrý den, mohu poprosit někoho, kdo už daňové přiznání s tímhle podával, o reakci na Ondry příspěvek?
Taky nemůžu nikde dohledat díky!

Osobně se přikláním k bodu (1) a to tak, že v momentě kdy se mi “interest” připíše mám fakticky pořizovací cenu kterou pak v den prodeje budu dávat jako vstup. Bojím, že se při (2) nikomu už nedokážu že jsem tyhle tokeny už jednou danil skrze “úrok” a bude se to nakonce danit dvakrát.

Nejsprávnější by bylo asi udělat průměr denních cen, kdy úrok nabíhá, ale to mi přijde zbytečný oser.

Díky za info.

Nocoiner

A co takhle. Bitcoin pošlu např. rodičům, nebo sestre,
tedy je to dar v rodine a nedání se. Rodiče ho obratem prodají. Utržené peníze mi věnují třeba k narozeninám. Tedy opet dar v rodině. Jediné co by se danilo je rozdíl v ceně krypta od přijmutí na

Zdenda

Dobrý den,
když chci manželce nebo synovi darovat krypto, jak by to mělo správně proběhnout, abych byl legálně osvobozen od daně a neměl problém s finančním úřadem??? Mám poslat dotyčnému jen krypto a on si ho později sám smění za fiat a nechá poslat peníze na svůj účet, nebo mám prodat krypto sám přes směnárnu a odeslat obdarovanému přímo už finanční hotovost na účet? A musí někdo z nás potom podávat daňové přiznání když daruji kryptoměny ? Díky moc za informaci. Zdenda.

Panjaksli

Dobrý den,

takže tím, že jsem natěžil kryptoměny v hodnotě 2000kč a následně prodal kvůli finanční tísni, tak jsem jakožto student lidově řečeno v pr*eli a musím prodávat daňové přiznání, nezávisle na tom zdali mám nebo nemám ostatní příjmy ?

Děkuji

Jan

Zdravím, také mě to zajímá. vydělal jsem 50eur. Už vám někdo odpověděl?.
Stále jsem ještě nevybíral zůstal v coinbase. a to se také musí danit?
Nebo až převedu na svůj účet a po té platit dane? od kolika se platí dan od 25tis kč zisku?

Erin

Dobrý deň,
pozorne som si prečítal článok, ale nie som si istý, ako daniť transakcie typu krypto/krypto.

Rozmýšlam som nad dvomi prípadmi. Oba majú za cieľ dlhodobé hromadenie krypta, bez toho aby som čokoľvek vyberal do fiatu a užíval si výnosy.

V prvom prípade by som konal nasledovné úkony: držím krypto, nejakú časť predám za fiat na burze, počkám si, kým hodnota krypta klesne a následne za celý výnos opäť nakúpim krypto, v konečnom dôsledku budem mať viacej krypta, no nulový finančný zisk, pretože všetok výnos som investoval naspať. V tomto prípade mám niečo uviesť do daňového priznania? Pretože mám len výdaje a žiadny výnos/zisk.

V druhom prípade tradujem krypto/krypto (pre názornosť povedzme BTC/ETH) s rovnakým zámerom. Opäť zamením BTC/ETH, počkám, kým BTC klesne, a zamením si ETH/BTC. Vo výsledku mám opäť viacej krypta, ako na začiatku. No podľa toho ako to chápem by som mal daniť každú transakciu krypto/krypto, na ktorej som ”zarobil”. Dá sa takéto tradeovanie krypto/krypto brať za náklad, alebo musím daniť ekvivalentný zisk v okamihu zárobku z každej transakcie?

V obidvoch prípadoch mám vo výsledku viacej krypta, no žiadny výnos/zisk vo fiate. Je potrebné uvádzať niečo v daňovom priznaní?

V prípade, že by som tradeoval na burze a mal tých transakcií stovky, príde mi fyzicky nemožné dopočítať výsledný výdaj/výnos/zisk podľa uvedených metód FIFO alebo priemernej ceny.

Ak by mi niekto vedel poradiť, budem vďačný za odpoveď.

Aneta

Dobrý den,Pokud jsem tedy nakoupila v tomto roce btc např. v hodnotě 10 000Kč při ceně 1BTC = 700 000Kč, poté prodala při hodnotě 1BTC = 920 000Kč a poté zase za tyto peníze nakoupila BTC zpátky při hodnotě 1BTC = 925 000Kč. Tak jak to v tomto případě bude fungovat? Musím v daňovém přiznání v roce 2022 přiznat i ztráty? Nebo pak jen vznikne 0% daně?

Vojta

Tak budete logicky odvádět daň ze zisku z 220 000 Kč. Že pak nakoupíte za víc nemá na nic vliv. Ztrátu byste měla, kdybyste pak po nákupu za 925 000 Kč prodávala za 900 000 Kč. Pak byste danila 15% z 220 000 – 25 000. “Referenční” měnou je fiat ne bitcoin.

Vojta

Příklad je to tedy pro nákup celého BTC, těch 10 000 Kč jsem si nevšiml. Logika je ale stejná.

Pavol

Dobrý den, otázka k FIFO a aritmetického priemeru.

Ak som jeden rok danil predaj BTC ako FIFO, môžem ďalší rok daniť predaj BTC ako aritmetický priemer?

A opačne – ak som jeden rok danil ako aritmetický priemer, môžem druhý rok ako FIFO? (S tým že začiatok toho FIFO pre druhý rok že odpočítam nakúpené BTC z prvého roku tiež FIFO štýlom?)

Moc ďakujem!

0
0