Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Finex portfolio: Analýza akcií Walmart. Konzervativní investice, nebo riskantní hra? Toto je náš názor!

Publikováno
Finex portfolio: Analýza akcií Walmart. Konzervativní investice, nebo riskantní hra? Toto je náš názor!
Zdroj: Midjourney.com

V této analýze se blíže podíváme akcie Walmart (WMT), které jsou jednou ze součástí našeho akciového portfolia, do kterého jsme investovali 300 000 Kč.

Společnost Walmart, která byla založena v roce 1962, je dnes symbolem globálního maloobchodu a působí ve 27 zemích s ohromujícím počtem více než 11 000 prodejen. Společnost vytvořila rozsáhlou a rozmanitou maloobchodní síť, která zahrnuje široké spektrum formátů prodejen, od rozsáhlých hypermarketů Walmart Supercenter po kompaktnější prodejny Walmart Neighborhood Market a diskontní prodejny Sam’s Club.

Společnost však neusnula na vavřínech. Ve snaze zůstat moderní a konkurenceschopný Walmart v posledních letech investoval do posílení své digitální stopy. E-commerce platforma Walmart.com slouží jako důkaz ambicí společnosti přijmout digitální revoluci a zároveň nabízí řadu služeb, mezi něž patří i ty finanční.

Nebylo by možné hovořit o globálním úspěchu společnosti Walmart, aniž bychom nezdůraznili jednu z jejich nejsilnějších stránek – efektivní dodavatelský řetězec. Tento složitý systém zajišťuje přísun levného zboží do obchodů ve správnou dobu, což podporuje její pověst cenově dostupného řetězce.

Naše rozhodnutí zařadit akcie Walmart do našeho portfolia je založeno na jeho trvalém odkazu jako maloobchodního giganta a také na jeho investicích do technologií zaměřených na budoucnost. Díky své historické stabilitě v kombinaci se smyslem pro budoucí trendy se Walmart profiluje nejen jako maloobchodní titán, ale také jako zajímavá investiční alternativa pro náročné investory.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Walmart Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Obsah

Proč uvažovat o investici do akcií Walmart

Walmart si vydobyl místo na mapě světa jako jeden ze základních pilířů maloobchodního průmyslu. Jeho obrovský rozsah, diverzifikovaná nabídka produktů a konzistentní výkonnost z něj udělaly pro mnohé lákavou investiční možnost. Zde je několik důvodů, proč by investor mohl zvážit zařazení akcií Walmart do svého portfolia:

 • Investice do zaměstnanců a progresivní politika: Tato americká společnost je známá tím, že významně investuje do svých zaměstnanců. To zahrnuje nejen zvyšování mezd, ale také nabídku progresivních benefitů, například pro partnery stejného pohlaví. Takové kroky nejenže zlepšují morálku, ale vedou také k vyšší produktivitě a lepším službám zákazníkům, což má pozitivní dopad na ziskovost společnosti.
 • Silná historická výkonnost akcií: Akcie společnosti Walmart historicky vykazují solidní výkonnost, což naznačuje, že má společnost potenciál pro dlouhodobou stabilitu a růst.
 • Růstová strategie a inovace: Walmart neusíná na vavřínech. Nedávno nastínil komplexní strategii růstu, která zahrnuje představení dodavatelského řetězce nové generace. To naznačuje, že Walmart hledí do budoucnosti a snaží se udržet náskok před svými konkurenty.
 • Odolný i uprostřed výzev: I když se na trhu objevují problémy a konkurentům jako je Target klesají tržby, Walmart zůstává odolný.
 • Vzorce konsolidace: Podíváme-li se na dlouhodobý vývoj akcií společnosti Walmart naznačuje, že se často nachází ve fázi konsolidace. To znamená, že i když nemusí vždy vykazovat rychlou růstovou trajektorii, má tendenci držet si svou hodnotu a dramaticky se nepropadat. Pro konzervativní investory může být taková stabilita atraktivní.

Jaká jsou rizika investování do akcií Walmart?

Společnost Walmart je již dlouhou dobu základním prvkem maloobchodního průmyslu, ale stejně jako všechny investice s sebou nese vlastnictví jejích akcií určitá rizika. Je důležité, aby si potenciální investoři byli těchto rizik vědomi.

 • Konkurence a nasycení trhu: Walmart působí v silně konkurenčním maloobchodním prostředí. Hráči jako Amazon a Costco se výrazně prosazují a neustálý růst e-commerce platforem představuje hrozbu pro tradiční kamenné obchody. Přestože Walmart rozvíjí svou platformu pro online prodej, není zaručeno, že si proti těmto konkurentům dokáže udržet nebo zvýšit svůj podíl na trhu.
 • Problémy s dodavatelským řetězcem a zásobami: Menší maloobchodní prodejci zaznamenali změnu od silných zisků v roce 2021 ke znatelným ztrátám v roce 2022, a to především kvůli problémům se zásobami. Walmart se svým rozsáhlým globálním dodavatelským řetězcem není vůči těmto problémům tak zranitelný, ale imunní rovněž není – výmluvný je koneckonců vývoj volného peněžního toku společnosti v těchto letech – viz níže. Narušení dodavatelského řetězce, ať už v důsledku geopolitického napětí, globálních zdravotních krizí nebo jiných nepředvídatelných událostí, by mohlo negativně ovlivnit schopnost společnosti Walmart zásobovat své prodejny a uspokojovat poptávku spotřebitelů.
 • Ekonomická citlivost: Jako maloobchodní prodejce je Walmart úzce spjat s širší ekonomikou. Hospodářské poklesy nebo recese mohou vést ke snížení spotřebitelských výdajů a následnému poklesu cen akcií této společnosti.
 • Regulační a geopolitická rizika: Působení v mnoha zemích znamená, že je Walmart vystaven různým regulačním prostředím. Změny daňových zákonů, pracovních předpisů nebo obchodní politiky by mohly zvýšit provozní náklady společnosti nebo omezit její růstový potenciál v určitých regionech.
 • Pověst a image značky: Přestože se Walmart snaží zlepšit svou image zvyšováním mezd a nabídkou benefitů, stále se občas stává předmětem negativního zpráv v souvislosti s pracovními postupy, ekologickými nebo jinými problémy. Jakékoli poškození image značky přitom vede ke snížení loajality zákazníků a poklesu tržeb.

Fundamentální data akcií Walmart

Poměr ceny k zisku (P/E) je široce používanou metrikou pro stanovení ocenění akcie. Vyjadřuje cenu, kterou je investor ochoten zaplatit za každý dolar zisku. Z grafu níže je patrné, že poměr P/E společnosti Walmart v posledních pěti letech kolísal, přičemž se pohyboval od vysokých hodnot 60 do nízkých hodnot 20. Toto kolísání naznačuje měnící se náladu investorů a očekávání ohledně budoucího růstu zisků společnosti. Na konci srpna 2023 činí P/E ratio akcií Walmart 24,34.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj P/E ratia Walmart za posledních 5 let
Vývoj P/E ratia Walmart za posledních 5 let

Pro srovnání uvádíme i P/E ratio společnosti Target, které se ve stejné době pohybuje okolo hodnoty 17.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj P/E ratia Target za posledních 5 let
Vývoj P/E ratia Target za posledních 5 let

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) pak je finanční ukazatel, který porovnává tržní hodnotu společnosti (cenu akcií) s její účetní hodnotou (čistou hodnotou aktiv). Z údajů je patrné, že poměr P/B společnosti Walmart zaznamenal v posledních pěti letech postupný nárůst. To by mohlo být známkou zvýšené důvěry investorů ve vyhlídky růstu společnosti a její celkové finanční zdraví.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj P/B ratia Walmart za posledních 5 let
Vývoj P/B ratia Walmart za posledních 5 let

Pro srovnání P/B ratio společnosti Target vykazuje v posledních dvou letech sestupnou tendenci a aktuálně se pohybuje okolo hodnoty 5 – ve srovnatelné výši jako v případě Walmartu.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj P/B ratia Target za posledních 5 let
Vývoj P/B ratia Target za posledních 5 let

Poměr ceny k tržbám (P/S) je další klíčovou metrikou, která investorům pomáhá určit hodnotu akcie v poměru k jejím tržbám. Z grafu je patrné, že poměr P/S společnosti Walmart byl v posledních pěti letech relativně stabilní a pohyboval se v rozmezí 0,5 až 0,7.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj P/S ratia Walmart za posledních 5 let
Vývoj P/S ratia Walmart za posledních 5 let

P/S ratio společnosti Target je přibližně o desetinu nižší než v případě Walmartu.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj P/S ratia Target za posledních 5 let
Vývoj P/S ratia Target za posledních 5 let

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (D/E) společnosti Walmart je ukazatelem finanční páky společnosti, který se vypočítá vydělením dlouhodobého dluhu vlastním kapitálem. Poměr D/E společnosti Walmart v posledních pěti letech kolísal, přičemž obecný trend je snižování finanční páky. Společnost využívá dluh k financování svého provozu a růstu, ale poměr zůstává výrazně pod hodnotou jedna, což naznačuje uvážený – málo rizikový – přístup k financování.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj D/E ratia Walmart za posledních 5 let
Vývoj D/E ratia Walmart za posledních 5 let

Volný peněžní tok (FCF) pak je měřítkem finanční flexibility společnosti a představuje hotovost, kterou je společnost schopna vygenerovat po vynaložení prostředků potřebných k udržení nebo rozšíření své majetkové základny.

FCF společnosti Walmart zaznamenal v posledních pěti letech výrazné výkyvy. Po výrazném nárůstu v roce 2021 došlo v roce 2022 k prudkému poklesu, po němž následoval mírný nárůst v roce 2023. FCF je klíčovou metrikou, protože ukazuje schopnost společnosti generovat hotovost, kterou lze použít na reinvestice, splácení dluhu, dividendy nebo jiné firemní účely.

Zdroj: macrotrends.net
Vývoj volných peněžních toků Walmart za posledních 5 let
Vývoj volných peněžních toků Walmart za posledních 5 let

Ačkoliv je Walmart řekněme prémiovou společností ve svém odvětví kvůli svému rozsahu a síle značky – jeho akcie se obchodují spíše za průměrné ohodnocení, přičemž z hlediska násobku ceny vůči tržbám se jedná o podprůměr. Hodnoty ROE, ROA a ROI pak indikují průměrnou efektivitu společnosti při vytváření zisku.

Pokud by vás znepokojovaly výrazné výkyvy ve volných peněžních tocích, možná vás uklidní, že byly způsobené vnějšími vlivy, jako bylo postpandemické oživení v roce 2021 a zpomalování ekonomiky v roce 2022. Obecně je společnost schopna generovat dostatečné peněžní toky, o čemž svědčí i její dividendový výplatní poměr na úrovni 0,20 – výplata dividendy tak není ohrožena a spíše má značný prostor pro budoucí navyšování.

TIP

Zajímá vás jak se našemu investičnímu portfoliu, do kterého jsme investovali 300 000 Kč, dařilo v prvních měsících?

Business model společnosti Walmart

Walmart se stal za svou historii jednou z největších světových společností podle tržeb a největším soukromým zaměstnavatelem. Obchodní model společnosti je zaměřen především na nabídku výrobků za nízké ceny, které mají přilákat širokou zákaznickou základnu a generovat značný objem prodejů. Jaké jsou základní body obchodního modelu společnosti Walmart:

Nabízená hodnota:

 • Nízké ceny: Hlavní hodnotovou nabídkou tohoto maloobchodního řetězce je nabídka výrobků za každodenní nízké ceny. Klade důraz na strategii vedoucího postavení v nákladech, nakupuje zboží ve velkém množství a využívá úspor z rozsahu k udržení nízkých nákladů.
 • Různorodost výrobků: Díky široké škále kategorií výrobků, od potravin až po elektroniku, oblečení a domácí potřeby, slouží Walmart jako místo, kde lze nakoupit vše na jednom místě.
 • Masový trh: Walmart se zaměřuje na širokou skupinu zákazníků, od zákazníků s nízkými příjmy až po ty se středními příjmy, a to se zaměřením na zákazníky, kteří hledají cenovou dostupnost.

Efektivnost operací a dodavatelského řetězce:

 • Úspory z rozsahu: Jako největší řetězec supermarketů v USA s více než 11 500 prodejnami využívá Walmart svou kupní sílu k nákupu výrobků za nižší ceny.
 • Vztahy s dodavateli: Walmart buduje pevné vztahy s dodavateli a vyjednává o nejlepších cenách, což mu umožňuje přenést úspory na zákazníka, který tak za nákupy v prodejnách Walmart ušetří a proto se sem zákazníci vracejí.
 • Distribuční centra: Společnost má sice složitý, ale vysoce efektivní logistický systém. Své distribuční centra strategicky rozmisťuje, aby byly prodejny neustále dostatečně zásobené.
 • Integrace technologií: Společnost investuje do technologií s cílem zefektivnit provoz, řídit zásoby a zlepšit nákupní zkušenosti zákazníků.

Hlavní příjmové kanály:

 • Prodej výrobků: Hlavní příjmy plynou z prodeje široké škály výrobků.
 • Předplatitelské služby: Společnost nabízí předplatitelské služby, které členům poskytují výhody, jako je doprava zdarma a slevové akce.
 • Provize od prodejců třetích stran: Online tržiště společnosti Walmart umožňuje prodej výrobků prodejců třetích stran, kteří společnosti Walmart z prodeje hradí provizi.
Poznámka

Obchodní model Walmartu je postaven na základech nabídky nízkých cen, provozní efektivity a obrovského rozsahu. Jeho schopnost přizpůsobit se, integrovat technologie a rozšiřovat nabídku výrobků a služeb mu zajistila trvalý růst a význam v rychle se vyvíjejícím maloobchodním prostředí. V poslední době se začal také více orientovat na ziskové marže a přilákání mladších spotřebitelů. 

Jak se akciím Walmart aktuálně daří?

Za posledních 12 měsíců zaznamenala cena akcií společnosti Walmart nezanedbatelné výkyvy. K 29. srpnu 2023 činila zavírací cena akcií společnosti Walmart 160 dolarů.

Významného milníku bylo dosaženo 11. srpna 2023, kdy akcie dosáhly historického maxima 161,20 dolaru. Z hlediska 52týdenního rozpětí byla nejvyšší zaznamenaná cena akcií 162,78 dolaru. Naopak nejnižší cena akcií ve stejném období byla 128,07 dolaru – přibližně o pětinu níže oproti ceně z konce srpna 2023. Za posledních 52 týdnů činila cena akcií společnosti Walmart průměrně asi 146 dolarů.

Obecně lze říci, že akcie společnosti Walmart v uplynulém roce prokázaly odolnost a růst, přičemž se chvályhodně zvedly z 52týdenního minima a vytvořily nové historické maximum. Výkonnost akcií společnosti odráží její postavení dominantního hráče v maloobchodním sektoru a její schopnost přizpůsobit se dynamice trhu.

Info

Dle portálu ValueInvesting je aktuální férová cena akcií Walmart 220,36 dolaru. Přibližně 38 % nad aktuální tržní cenou.

Technická analýza akcií Walmart

Akcie společnosti Walmart v letošním roce již dokázaly vytvořit své historické cenové maximum a i nadále toto maximum statečně posouvají výš. Podle analytiků by k cenovému růstu mělo docházet i v nadcházejících dvanácti měsících, kdy 26 z 30 analytiků očekává růst akcií až na hodnotu 210 USD.

Analytici, kteří preferují konzervativnější predikce, očekávají stagnaci ceny na současných maximech. Negativní predikce, hovoří o cenovém poklesu na hodnotu 165 USD za akcii, což by znamenalo technický pullback na nejbližší support, jak si v dalším odstavci ukážeme.

Zdroj: tipranks.com
Cenová predikce pro akcie Walmart od analytiků z Wall Street
Cenová predikce pro akcie Walmart od analytiků z Wall Street

Pokud by vyšly negativní predikce analytiků, tak by cena akcií Walmart klesla na hodnotu 165 USD, což by značilo pouze technickou korekci, spojenou s formací pullback, po které trh opět nabírá sílu a roste. Vzhledem k tomu, že se analytici za tuto negativní předpověď nepostavili, připisujeme jí menší pravděpodobnost.

Akcie Walmart se obchodují nad hodnotou rostoucí trendové čáry a co se pullbacků týče, jedná se o oblíbenou technickou formaci těchto akcií. Některé ukázky této cenové formace jsou na grafu níže vyznačeny. Z pohledu férové ceny můžeme pozorovat posun na vyšší hodnoty. Férovou cenu určuje Market Profile (POC), která v současné době odpovídá 141 USD. Podle pozitivních predikcí analytiků by cena měla v horizontu 12 měsíců atakovat hodnotu 210 USD, což může být hodnota, okolo které budou akcie po cenovém růstu delší dobu konsolidovat.

Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Walmart
Měsíční akciový graf společnosti Walmart

Jak vidíme akcie Walmart do budoucna

Walmart dosahuje na akciovém trhu významných úspěchů a ukazuje svou robustnost a přizpůsobivost. Za poslední rok akcie Walmart vzrostly o 21 %, čímž překonaly 13% růst indexu S&P 500, 5% růst akcií Amazonu a drtivě překonal 22% pokles konkurenta akcií Target. Za tímto růstem stojí více než uspokojivé hospodářské výsledky společnosti v první pololetí roku 2023 a revize výhledů směrem nahoru, což svědčí o dobrém finančním zdraví společnosti.

Aktuální cena
Změna
Walmart / WMT
Načítání
Načítání
Načítání
Amazon / AMZN
Načítání
Načítání
Načítání
Target / TGT
Načítání
Načítání
Načítání

Walmart se rychle přizpůsobil měnícímu se maloobchodnímu prostředí. Společnost nyní nabízí zákazníkům množství doručení a možnosti vyzvednutí zboží, kdy se jim to hodí, čímž jim zajišťuje bezproblémový nákupní zážitek.

Aby mohl konkurovat gigantům, jako jsou Amazon a Target, představil Walmart svou předplatitelskou službu Walmart+. Kromě toho společnost rozšiřuje svou digitální stopu prostřednictvím partnerství s populárními internetovými prodejci a vylepšuje své tržiště třetích stran. Zřejmé je také zaměření společnosti na růst reklamního segmentu, protože stále více spotřebitelů zahajuje své nákupní cesty na stránkách Walmart.com.

Společnost vykazuje značný růst v oblasti e-commerce – v roce 2022 vzrostly celkové tržby společnosti v USA o 6,6 %, přičemž segment e-commerce vzrostl o 12 %. Během tří let Walmart přibližně zdvojnásobil své podnikání v oblasti e-commerce, což podtrhuje jeho odhodlání k digitální expanzi.

Walmart přitom neusíná na vavřínech – neustále inovuje, integruje technologicky zaměřená řešení a automatizuje různé procesy ve svých skladech a prodejnách. Tento přístup by měl zajistit, že dlouhodobě zůstane konkurenceschopný vůči technologickým gigantům, jako je Amazon.

Poznámka

Závěrem lze říci, že akcie společnosti Walmart představují zajímavou investiční příležitost. Díky přizpůsobivosti, zaměření na inovace, dobrým finančním výsledkům a konkurenční výhodě v maloobchodním sektoru je to blue-chip akcie, která by se mohla osvědčit jako zajímavá dlouhodobá investice. 

Síla značky Walmart, její rozsáhlá globální působnost a důsledná snaha o inovaci obchodního modelu jsou hlavními faktory trvalého růstu společnosti.

Díky investicím do technologií a strategiím zaměřeným na zákazníky je Walmart schopen zaujmout širší publikum a vyhovět vyvíjejícímu se chování spotřebitelů, což dále upevňuje jeho postavení v maloobchodě.

Líbil se vám tento článek?
5
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.