Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Účetní hodnota akciové společnosti: Co to je, jaký má význam a příklad z praxe

Publikováno
Účetní hodnota akciové společnosti: Co to je, jaký má význam a příklad z praxe
Zdroj: Depositphotos.com

Účetní hodnota vyjadřuje čistou hodnotu společnosti odečtením závazků od aktiv. Poskytuje tak přehled o jejím finančním zdraví. Investoři účetní hodnotu porovnávají s tržní hodnotou akcií a používají ji k určení, zda je cena akcií spravedlivá.

Účetní hodnota (book value) je základní finanční ukazatel, který představuje čistou hodnotu aktiv společnosti po odečtení jejích závazků. Vypočítá se součtem všech položek v oddíle vlastního kapitálu v rozvaze společnosti.

Zatímco účetní používají účetní hodnotu k ocenění aktiv vlastněných společností, investoři ji používají jako nástroj fundamentální analýzy. Tato hodnota se může a obvykle se i liší od tržní hodnoty společnosti, kterou určuje burza.

Porovnáním účetní hodnoty s tržní hodnotou akcií tak mohou investoři posoudit, zda je akcie nadhodnocená nebo podhodnocená.

Účetní hodnota stručně

  • Účetní hodnota společnosti je součtem všech položek v části vlastního kapitálu v rozvaze. Jedná se o důležité číslo, které by měli investoři využívat při analýze akcií.
  • Účetní hodnota se často liší od tržní hodnoty společnosti.
  • Ve fundamentální analýze se nejčastěji využívá účetní hodnota na akcii (BVPS – book value per share) a poměr ceny k účetní hodnotě (P/B). Díky těmto měřítkům jsou jednotlivé akcie snadno navzájem porovnatelné.

Obsah článku o účetní hodnotě akciové společnosti

Co je účetní hodnota?

Pro hodnotové investory je účetní hodnota součtem částek všech položek v oddíle vlastního kapitálu v rozvaze společnosti. Účetní hodnotu lze také vypočítat odečtením celkových závazků podniku od jeho celkových aktiv.

Existuje také účetní hodnota, kterou účetní používají k ocenění majetku vlastněného společností. Ta se liší od účetní hodnoty pro investory, protože se používá interně pro účely manažerského účetnictví.

Jak chápat účetní hodnotu?

Vlastní kapitál akcionářů je část rozvahy společnosti, která vysvětluje, kde jsou jejich peníze. Na obrázku níže je rozvaha společnosti Amazon k poslednímu červnu roku 2023. Věnujte pozornost oddílu pasiva a vlastní kapitál (v zeleném rámečku, který se také nazývá vlastní kapitál akcionářů).

Zdroj: sec.gov
Rozvaha společnosti Amazon k poslednímu červnu 2023
Rozvaha společnosti Amazon k poslednímu červnu 2023

V rozvaze vidíte položku “Total Stockholders Equity” (vlastní kapitál akcionářů celkem) s hodnotou 168,6 miliardy dolarů. Tento údaj se vypočítá součtem hodnot prioritních akcií, kmenových akcií, státních dluhopisů, splaceného kapitálu, dodatečného úplného výsledku hospodaření a nerozděleného zisku.

Některé společnosti sem zahrnují ještě nerealizované zisky nebo ztráty, přebytek kapitálu nebo kumulativní úpravy a mnoho dalších položek v závislosti na odvětví, ve kterém společnost působí, a na jejích interních účetních postupech.

V případě rozvahy Coca-Coly z konce roku 2022 pak naleznete jiné označení. Ta má v rozvaze řádek “Equity Attributable to Shareowners of The Coca-Cola Company” (Vlastní kapitál připadající na akcionáře společnosti Coca-Cola), což znamená totéž, jako vlastní kapitál akcionářů v případě Amazonu výše.

Zdroj: sec.gov
Rozvaha společnosti Coca-Cola ke konci roku 2022
Rozvaha společnosti Coca-Cola ke konci roku 2022

Vzhledem k tomu, že účetní hodnota společnosti představuje skutečnou hodnotu akcií, může porovnání účetní hodnoty s tržní hodnotou akcií sloužit jako účinná oceňovací technika při snaze rozhodnout, zda jsou akcie spravedlivě oceněny.

Účetní hodnota na akcii (BVPS)

Účetní hodnota na akcii (BVPS) je rychlý výpočet, který se používá k určení hodnoty společnosti na akcii na základě výše vlastního kapitálu akcionářů společnosti. Hodnotu BVPS získáte vydělením celkového vlastního kapitálu akcionářů celkovým počtem kmenových akcií v oběhu.

Pokud tedy měla Coca-Cola vlastní kapitál o hodnotě 24,105 miliardy dolarů a v oběhu 4,326 miliardy kmenových akcií, její účetní hodnota na akcii činila 5,57 dolaru.

TIP

Další důležitý ukazatel, který souvisí s účetní hodnotou a používá se v rámci fundamentální analýzy je P/B poměr. Proto vám doporučujeme si rovněž přečíst tento samostatný článek, který jsme tomuto ukazateli věnovali.

Proč je účetní hodnota důležitá?

Při likvidaci společnosti se prodávají její aktiva a splácejí se její dluhy. Akcionáři mají nárok na vyplacení pouze tehdy, pokud po uspokojení věřitelů zůstanou finanční prostředky. Teoreticky by tak účetní hodnota společnosti měla odpovídat částce, která při likvidaci zůstane akcionářům.

Posuňme tuto myšlenku ještě dále a využijme účetní hodnotu společnosti na akcii. Pokud si vypočítáte BVPS pro všechny akcie, zjistíte, že se značně liší od ceny akcií společnosti. Je to proto, že cena akcie je hodnota, která se řídí poptávkou a je ovlivněna názorem investiční komunity na ziskový potenciál společnosti.

Účetní hodnota, a tedy i BVPS, vůbec nezohledňuje budoucnost. Je to výhradně měřítko bilančních hodnot společnosti k určitému okamžiku.

Jak lze použít účetní hodnotu v praxi?

Investoři běžně analyzují účetní hodnotu v kontextu tržní kapitalizace společnosti. Vztah mezi nimi kvantifikuje prémii, kterou investoři platí (nebo neplatí) za vlastnictví dané akcie.

Metrikou používanou při této analýze je poměr ceny k účetní hodnotě neboli P/B ratio. Poměr P/B vypočtete tak, že vydělíte cenu akcií společnosti jejími BVPS. Pokud je tržní hodnota vyšší než účetní hodnota, bude poměr P/B větší než 1. To znamená, že investoři jsou ochotni riskovat více než BVPS za potenciální růst akcie.

Když se tržní hodnota blíží účetní hodnotě nebo je nižší, bude poměr P/B roven 1 nebo nižší, což signalizuje, že akcie může být podhodnocená. Podhodnocená akcie může být skvělou investicí, zejména pokud jsou základy podnikání společnosti silné a investor má dlouhou časovou perspektivu.

Bohužel tato logika platí pouze pro některá odvětví. Odvětví s vyšším růstem obvykle vykazují mnohem vyšší poměry P/B. Jako příklad lze uvést, že na konci roku 2021 měly akcie technologických společností s velkou kapitalizací průměrný poměr P/B ve výši 12,25. Průměry jednotlivých odvětví ke konci třetího čtvrtletí roku 2023 pak můžete vidět na obrázku níže – žádné s čísel se hodnotě jedna nepřibližuje.

Zdroj: csimarket.com
P/B poměr vybraných odvětví z indexu S&P 500 ke konci třetího kvartálu roku 2023
P/B poměr vybraných odvětví z indexu S&P 500 ke konci třetího kvartálu roku 2023

Hodnotu ukazatele P/B byste tak měli porovnávat s konkurenty a historií dané společnosti. Pokud se zaměřujete na hodnotové investování, budete hledat poměr P/B, který je konkurenceschopný s obdobnými společnostmi a nižší než vlastní historické průměry společnosti.

Tím ovšem analýza nekončí. Hodnotoví investoři se nedívají na P/B poměr izolovaně. Posuzují ho s několika dalšími ukazateli, včetně poměru ceny k zisku, vývoje volných peněžních toků, poměru dluhu k vlastnímu kapitálu, výplatního poměru u dividendových akcií a dalších.

Jak již bylo uvedeno, účetní hodnota a z ní odvozené metriky vycházejí z rozvahových čísel – což nemusí být přesným vyjádřením skutečné hodnoty podniku.

FAQ – Nejčastěji kladené otázky

Co je účetní hodnota akciové společnosti?

Účetní hodnota je metrika používaná ve fundamentální analýze, která představuje čistou hodnotu aktiv společnosti po odečtení jejích závazků. U společnosti se účetní hodnota rovná rozdílu mezi celkovými aktivy a závazky, což je také totéž jako vlastní kapitál společnosti.

Jak se účetní hodnota liší od tržní hodnoty?

Zatímco účetní hodnota je odvozena z rozvahy společnosti a představuje její čistá aktiva, tržní hodnota je určena trhem s cennými papíry a odráží názor investorů na budoucí ziskový potenciál společnosti. Tržní hodnota může být ovlivněna různými faktory, včetně nehmotných aktiv, jako je hodnota značky a vyhlídky na budoucí růst, které se nemusí odrážet v účetní hodnotě.

Proč je účetní hodnota pro investory významná?

Účetní hodnota poskytuje přehled o finančním zdraví společnosti. Při likvidaci společnosti se prodávají její aktiva a splácejí se její dluhy. Teoreticky by účetní hodnota měla představovat částku, která po takové likvidaci zůstane akcionářům.

Jak mohou investoři využít účetní hodnotu ve své investiční strategii?

Investoři mohou využít účetní hodnotu k identifikaci potenciálně podhodnocených akcií. Porovnáním poměru P/B s průměry v odvětví a historickými poměry P/B společnosti mohou investoři posoudit, zda je cena akcie atraktivní.

Zdroje informací:

  • The Motley Fool (What is Book Value)
  • Investopedia (Book Value Per Share (BVPS): Definition, Formula, How to Calculate, and Example)
  • SEC (Coca-Cola Form 10-K)
  • SEC (Amazon Form 10-Q)
  • CSI Market (Valuation Information & Trends)
Líbil se vám tento článek?
4
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎